Agenda

Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 29 Maart 2017, 19:30 - 20:15

Agenda

1. Opening door voorzitter Rens Heruer
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 30 maart 2016 (zie nummer 2 van Oud Leiden Nieuws 2016)
4. Jaarverslag 2016
5. Financiële jaarstukken
Verslag van penningmeester en kascommissie (mevr. Y. Lignac, dhr. F. van Lelyveld en dhr. W. Laman), decharge bestuur. Aangezien dhr. Laman aftredend is, moet een nieuw commissielid worden benoemd
6. Bestuurszaken met o.m. voorstel tot herverkiezing voorzitter Rens Heruer en bestuurslid Gerard Kramer. Voor de goede orde maakt het bestuur u attent op art. 3 lid 1 en lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, die zien op de voordracht van tegenkandidaten.
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting gevolgd door een lezing verzorgd door kunsthistorica Ankie de Jongh-Vermeulen onder de titel ‘100 jaar De Stijl’

Na afloop van de lezing is er tot 22.00 uur gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Locatie Burgerzaal Stadhuis, ingang Breestraat
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Historische Vereniging Oud Leiden.