Agenda

Download als een iCal bestand
Algemene ledenvergadering HVOL
Woensdag 28 Maart 2018, 19:30

Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Leiden, gevolgd door de lezing 'Monumentale Kunst in Leiden, verborgen schatten' door Jos Hooghuis.

 

Agenda Algemene ledenvergadering 

1.         Opening door voorzitter Rens Heruer

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

3.         Notulen ledenvergadering 29 maart 2017

4.         Algemeen jaarverslag 2017

5.         Financieel jaarverslag 2017. Verslag van penningmeester en kascommissie decharge bestuur.

6.         Bestuurszaken met onder andere benoeming nieuwe penningmeester in verband met (statutair) aftreden van Victor Wijnands. Op de beoogde benoeming is de profielschets van toepassing die eerder in dit blad en op onze site is verschenen. Het bestuur is voornemens een kandidaat voor te dragen, maar wijst op het gestelde in het Huishoudelijk Reglement artikel. 3 lid 1, waardoor kandidaten - door ten minste tien leden gezamenlijk - bij de secretaris schriftelijk kunnen worden voorgedragen, uiterlijk vier dagen voor de algemene ledenvergadering.

7.         Wat verder ter tafel komt.

8.         Rondvraag.

9.         Sluiting

 

Monumentale kunst in Leiden: verborgen schatten

Lezing door Jos Hooghuis

 

In september 2013 verscheen in het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed een artikel van Simone Vermaat getiteld ‘Sloopkogel door de saamhorigheid’. Hierin luidde zij de noodklok in verband met het in hoog tempo verdwijnen van gebouwen uit de wederopbouwperiode 1940-1970 en daarmee van de nagelvaste kunst in deze gebouwen. Men noemt dit monumentale kunst of gebouwgebonden kunst.

Vermaats oproep vond weerklank bij de HVOL. De vereniging verzocht de Adviesraad voor Cultuurhistorie Leiden (ACL) om B&W te adviseren de monumentale kunst in Leiden in kaart te brengen. Terwijl de ACL bij B&W aandacht vroeg voor de Leidse monumentale kunst richtte de HVOL een werkgroep op die in het najaar van 2014 aan de slag ging met de inventarisatie van de monumentale kunst in Leiden.

Monumentale kunst ontstaat vanuit een kunstenaarsideaal om in samenwerking met architecten de dagelijkse woon- en werkomgeving te voorzien van kunst met een boodschap. De kunst bevat vaak symbolische verwijzingen naar de functie van het gebouw of verwijst naar hogere idealen en algemene waarden. De landelijke en gemeentelijke overheden hebben geprobeerd monumentale kunst te stimuleren met speciale financiële regelingen. Daarbij werd een bepaald percentage van de bouwsom uitgetrokken voor kunstopdrachten.

07a Aaltje Noorderwierlaan 1 Rijn en Vliet1 JH

Gevelmozaïek Rijn en Vliet, Aaltje Noordewierlaan 1, door Anton Landers (foto: Jos Hooghuis).

 

In zijn lezing doet Jos Hooghuis verslag van de speurtocht van de werkgroep naar monumentale kunst in Leiden. Sommige kunst is te vinden in gebouwen die een monumentstatus hebben maar veel kunst bevindt zich juist in panden die geen bescherming genieten. Veel kunstwerken zijn geruisloos verdwenen met de sloop van gebouwen uit de wederopbouwperiode. Dat geldt met name voor een aantal gebouwen van het voormalige Academische Ziekenhuis aan de Rijnsburgerweg. De meeste monumentale kunst in Leiden is te vinden in schoolgebouwen. Die dreigen in hoog tempo te verdwijnen. In sommige gevallen heeft de monumentale kunst in deze gebouwen al eerder het veld moeten ruimen voor moderne aanpassingen.

Van veel werken was de kunstenaar niet bekend. De speurtocht naar de identiteit van kunstenaars leidde soms tot verrassende ontdekkingen. In totaal heeft de werkgroep zo’n 90 kunstwerken geïdentificeerd. De gemeente heeft van de inventarisatie van de werkgroep gebruik gemaakt en onlangs een onderzoek gepubliceerd naar monumentale kunst in niet-beschermde gebouwen. Maar er is meer. En is het allemaal waard om te behouden? Ook daarop zal de lezing ingaan.

  

Jos Hooghuis (1948) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Van 1977 tot 2013 was hij werkzaam bij het NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study, destijds in Wassenaar, laatstelijk als hoofd Research Planning & Communication. Hij was en is actief, bestuurlijk en uitvoerend, in verschillende Leidse instellingen en organisaties op cultureel gebied. Sinds 2014 is hij lid en vanaf 2016 voorzitter van de Werkgroep Monumentale kunst tijdens de Wederopbouwperiode van de HVOL.

 

Locatie Tuinzaal Grandcafé de Burcht, Burgsteeg 14
Deze bijeenkomst is alleen voor leden van de HVOL, toegang op vertoon van lidmaatschapspas.