Agenda Algemene Ledenvergadering 29 maart

1. Opening door voorzitter Rens Heruer
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 30 maart 2016 (zie nummer 2 van Oud Leiden Nieuws 2016)
4. Jaarverslag 2016
5. Financiële jaarstukken
Verslag van penningmeester en kascommissie (mevr. Y. Lignac, dhr. F. van Lelyveld en dhr. W. Laman), decharge bestuur. Aangezien dhr. Laman aftredend is, moet een nieuw commissielid worden benoemd
6. Bestuurszaken met o.m. voorstel tot herverkiezing voorzitter Rens Heruer en bestuurslid Gerard Kramer. In dit kader maakt het bestuur u voor de goede orde attent op art. 3 lid 1 en lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, die zien op de voordracht van tegenkandidaten.
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting gevolgd door een lezing verzorgd door kunsthistorica Ankie de Jongh-Vermeulen onder de titel ‘100 jaar De Stijl’

Na afloop van de lezing is er tot 22.00 uur gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Woensdag 29 maart 19:30 - 20:15 uur
Locatie: Burgerzaal Stadhuis, ingang Breestraat
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Historische Vereniging Oud Leiden.