Februari 2016: Oude Kooi: sloop niet, maar renoveer

Bijlage(n):
Bewaar het bestand 2016-02_Kooisleutels1.pdfKooi Sleutels[brief aan de gemeenteraad]???1144 kB

28 februari 2016 - In een brief aan de gemeenteraad van Leiden heeft de HVOL speciale aandacht gevraagd voor de plannen van De Sleutels om de centrale blokken van De Oude Kooi te slopen.

De HVOL geeft de voorkeur aan renovatie in plaats van sloop. Na overleg met De Sleutels worden nu twee nieuwe alternatieven ontwikkeld om een betere keuze te kunnen maken: een eenvoudiger renovatie en een vorm van nieuwbouw, waarbij de huidige gevels en maatvoering aan de straatzijde in stand blijven. Omdat nog onbekend is wat dat gaat opleveren, heeft de HVOL nog geen definitief standpunt ingenomen.

Februari 2016: Tegen de 'verrommeling' van Annie's terras

Bijlage(n):
Bewaar het bestand WOB_Annies.pdfWOB_Annies[gezamenlijke brief aan B&W]???47 kB

28 februari 2016 - De besturen van de HVOL en het Waterambacht Leiden hebben niet alleen bezwaren tegen de plannen voor een zeer groot nieuw terras bij Annie's, maar ook tegen de 'verommeling' van het huidige terras.

Steeds meer is het historisch karakter van deze unieke plek bij de samenkomst van Oude en Nieuwe Rijn aangetast. Beide besturen hebben daarom gezamenlijk een brief aan B&W geschreven en acht WOB-verzoeken gedaan om kennis te kunnen nemen van de vergunningen, indien verleend, voor de elementen die het historisch karakter verstoren; en, indien geen vergunningen zijn verleend, waarom dan niet wordt gehandhaafd.

Januari 2016: Zijlsingel 36

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Zijlsingel_36_jan2016.pdfZijlsingel_36_jan2016[brief bestuur]???40 kB
Bewaar het bestand briefZijlsingel_2.pdfbriefZijlsingel[brief aan het college van juni 2015]???44 kB

Het bestuur van de HVOL heeft eerder zijn bezorgdheid geuit over de tendens om in en aan de randen van het beschermd stadsgezicht hoger te bouwen dan de omgeving eigenlijk toelaat. Een voorbeeld is de beoogde nieuwbouw van appartementen aan Zijlsingel 36 (thans garagebedrijf). Nu de beoordeling van die bouwplannen in een eindstadium verkeert, heeft het bestuur daarover een brief gezonden aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden.

December 2015: Annie's

Bijlage(n):
Bewaar het bestand 20151211 Annies Beroepsschrift ongetekend.pdfBeroepschrift december 2015[ ]???292 kB

De besturen van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) en van het Waterambacht Leiden (WAL) hebben gezamenlijk beroep aangetekend bij de bestuursrechter in Den Haag tegen de vergunning die het college van B&W van Leiden heeft verleend voor de aanleg van een megaterras voor Annie's, op het waterplein bij de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe Rijn, daar waar Leiden is ontstaan. Deze vergunning is verleend hoewel het college zelf vindt dat het beoogde terras  een ernstige inbreuk maakt op het beschermd stadsgezicht van Leiden. In verschillende eerdere stadia van besluitvorming hebben  wij onze bezwaren tegen de aanleg van het terras kenbaar gemaakt. Meer daarover vindt u op de website en in Oud Leiden Nieuws.

December 2015: Zorgen over centrale blokken in De Oude Kooi

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Kooisleutels181215.pdfKooisleutels181215[vraag nadere informatie HVOL]???42 kB
Bewaar het bestand Kooi brief aan de sleutels.pdfbrief sleutels[afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan]???45 kB

23 december 2015 - Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden maakt zich grote zorgen over de dreigende sloop van de zgn centrale blokken in De Oude Kooi, waarmee De Sleutels op 2 december 2015 naar buiten kwam. Het bestuur heeft een beroep gedaan op woningbouwvereniging De Sleutels om zich te houden aan de afspraak van 2009 om tot renovatie over te gaan en zo dit belangrijke cultureel erfgoed te behouden.

Nu De Sleutels op financiële gronden toch voornemens is tot sloop over te gaan, heeft de HVOL om nadere informatie en onderbouwing van dat voornemen gevraagd. Op basis van die nadere informatie (hoe de afweging in elkaar steekt en welke alternatieven tegen het licht zijn gehouden) zal de HVOL beoordelen welke verdere actie eventueel zal worden ondernomen.

Oktober 2015: Oproep: geen sloop centrale blokken De Oude Kooi

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Kooi brief aan de sleutels.pdfKooi brief aan de sleutels[volledige tekst van de brief van het bestuur]???45 kB

Het bestuur heeft woningbouwvereniging De Sleutels opgeroepen de centrale blokken van De Oude Kooi niet te slopen. Toen het indertijd onvermijdelijk werd de noordelijke blokken wèl te slopen, was er overeenstemming dat de centrale blokken behouden en gerenoveerd zouden worden. Maar nu ligt ook sloop van die blokken op de loer, waardoor een bijzonder stuk Leidse erfgoed verloren dreigt te gaan.

September / oktober 2015: Gemeenteraad keurt megaterras Annie's goed

Bijlage(n):
Bewaar het bestand okt2015_inspraaktekstAnnies.pdfinspraaktekstAnnies[de inspraaktekst]???41 kB
Bewaar het bestand okt2015_AnniesRaadscommissieBrief.pdfokt2015_AnniesRaadscommissieBrief[brief aan alle raadsleden]???121 kB
Bewaar het bestand okt2015_AnniesARGUMENTENVOOR.pdfAnniesArgumenten[argumenten van het college]???97 kB

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad van Leiden de plannen voor een megaterras van Annie's goedgekeurd. Het bestuur van de HVOL heeft zich hier sterk tegen verzet omdat het terras, ook volgens het college van B&W, een ernstige aantasting vormt van het beschermd stadsgezicht. Zoals eerder gemeld stuurde het bestuur na eerdere zeer kritische zienswijzen in augustus een brief aan alle raadsleden. Aan de vooravond van de commissievergadering op 3 september volgde een document met de weerlegging van de argumenten van het college.  Tijdens de commissievergadering is gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid om de raadsleden te weerhouden akkoord te gaan met de plannen. Tevergeefs dus. Het bestuur beraadt zich op vervolgstappen.