September 2015: Waardgracht: B&W te kort door de bocht

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waardgracht_sep15.pdfWaardgracht_sep15[Voor de brief van HVOL klik hier]???46 kB

De bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht, naast de Meelfabriek, is controversieel. Omwonenden, de wijkvereniging en HVOL tekenden bezwaar aan (voor het HVOL-bezwaar klik hier). Maar opdrachtgever Duwo en  ontwikkelaar/eigenaar/aannemer Van der Wiel willen liever niet wachten op de wettelijke procedures en worden daarin nu gesteund door het college van B&W dat bereid is een "shortcut" te nemen en een-derde van het financiële risico daarvan op zich te nemen. Het bestuur van HVOL heeft de gemeenteraad daarover een kritisch geluid laten horen.

Augustus 2015: Annie's terras en de Gemeenteraad

Bijlage(n):
Bewaar het bestand aug15briefraadAnnies.pdfaug15briefraadAnnies[De tekst van de brief aan de raadsleden vindt u hier]???63 kB

De Gemeenteraad moet zich uitspreken over de plannen voor een megaterras van Annie's omdat die plannen strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Het bestuur van de HVOL heeft een brief geschreven aan alle gemeenteraadsleden en vraagt hen niet in te stemmen met die plannen omdat het beoogde terras een ernstige aantasting vormt van het beschermd stadsgezicht van Leiden. Dat vindt B&W overigens ook, maar het college maakt een andere afweging....

Juli 2015: Annie's terras en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Juli2015Annies.pdfJuli2015Annies[Voor de volledige brief zie hier]???44 kB

Het college van B&W heeft zich achter de plannen voor een megaterras van Annie's gesteld. Het vraagt de gemeenteraad om instemming door middel van een verklaring van geen bedenkingen (nodig vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan). Het bestuur van de HVOL verzet zich hiertegen en doet een beroep op de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het gezicht vanaf de Rijn op de Hoogstraat als afsluiting van het naar het oosten toe sterk verbredende wateroppervlak is van zeer grote historische en ruimtelijke waarde, aldus het Rijk toen de Leidse binnenstad in 1981 tot beschermd stadsgezicht werd verklaard. Die "zeer grote historische en ruimtelijke waarde" dreigt nu ernstig te worden aangetast.

Juli 2015: Zienswijze over restauratie/nieuwbouw De Lakenhal

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Zienswijze_Lakenhal.pdfZienswijze_Lakenhal[De volledige tekst van de zienswijze vindt u hier]???46 kB

Gemeentelijk Museum De Lakenhal heeft de plannen voor de restauratie en de nieuwbouw (uitbreiding) gepresenteerd. Het bestuur van de HVOL kan zich vinden in de restauratieplannen maar heeft ernstige kritiek op de nieuwbouwplannen aan de Lammermarkt.

Juni 2015: brief over behoud kunstwerk Peter Struyken

Bijlage(n):
Bewaar het bestand briefStruyken.pdfbriefStruyken[brief behoud Struyken]???69 kB

Amper is een belangrijk Leids kunstwerk uit de Wederopbouwperiode (van Lex Horn) gered, of een volgende teloorgang dreigt. Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden vraagt daarvoor aandacht.

Het gaat om de mogelijke vernietiging van een prominent Leids kunstwerk van de bekende kunstenaar Peter Struycken. Het kunstwerk bevindt zich in het gebouw van het Driestar College aan de Dieperpoellaan 2. Dit gebouw zal binnenkort worden gesloopt en daarmee dreigt ook het kunstwerk te worden vernietigd.

Juni 2015: Zienswijze bouwplannen Zijlsingel 36

Bijlage(n):
Bewaar het bestand briefZijlsingel.pdfzijlsingel[brief Zijlsingel]???44 kB

In deze brief maakt de vereniging haar bezwaren tegen de neiging om binnen het beschermd stadsgezicht en aan de rand daarvan (singels en Singelpark!) sluipenderwijs hoger te gaan bouwen dan op die plaatsen wenselijk is en daarmee het stadsprofiel te verstoren.

Mei 2015: bezwaar omgevingsvergunning Waardgracht

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Waardgracht_bezwaar_corr.pdfWaardgracht bezwaar[Lees het hele bezwaarschrift]???168 kB
Bewaar het bestand feb15_oosterkerkstraat_2.pdfzienswijze februari 2015[Lees de eerdere zienswijze (februari 2015)]???34 kB

Waardgracht-Oosterkerkstraat

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden tekent bezwaar aan tegen de door gemeente Leiden verleende vergunning voor de bouw van 57 appartementen aan de Waardgracht.

De argumentatie/onderbouwing in de vergunning gaat heen langs het meest wezenlijke bezwaar dat het bestuur van de HVOL in zijn zienswijze naar voren bracht.