Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Bijlage(n):
Bewaar het bestand Huishoudelijk reglement 1 juli 2015.pdfHuishoudelijk Reglement 1 juli 2015[ ]???84 kB

Artikel 3

  1. Voor het benoemen van leden van het Bestuur worden door het Bestuur aan de Algemene Vergadering kandidaten voorgedragen.

Kandidaten kunnen door ten minste tien leden gezamenlijk bij de secretaris schriftelijk worden voorgedragen, uiterlijk drie weken voor de dag van de bijeenkomst van de Algemene Vergadering.

  1. Een kandidaatstelling door het Bestuur, noch die door de leden is geldig, indien niet voor de benoeming is gebleken dat de kandidaat een benoeming zal aanvaarden.
  2. Aftredende bestuurders dragen hun portefeuille in goede orde aan hun opvolger over.

Artikel 4
1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht.

Een bestuurslid kan de voorzitter met opgaaf van redenen schriftelijk verzoeken een vergadering te houden.

  1. Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven op een termijn van ten minste acht dagen.

Indien een bestuurslid verzoekt een bestuursvergadering te houden wordt de convocatie daarvoor, met inachtneming van de laatstgenoemde termijn, verzonden binnen zeven dagen nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij de voorzitter is ingediend.

  1. In de bestuursvergadering heeft elk lid een stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5
1. Voor het houden van een Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 15 der Statuten is de aanwezigheid van ten minste één vijftigste deel van de leden vereist, bestuursleden niet meegeteld.

Indien dit aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeen geroepen, te houden zo mogelijk binnen zes weken na de eerste, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen.

  1. Op de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de Statuten (de jaarvergadering) worden in ieder geval de navolgende punten behandeld: jaarverslag van de secretaris; rekening en verantwoording; verslag van de kascommissie; financieel overzicht over het afgelopen jaar; begroting voor het komende jaar; benoeming van een lid of leden van de financiële commissie; voorziening in de vacatures in het Bestuur en rondvraag.
  2. Ter behandeling op een Algemene Vergadering kunnen leden voorstellen indienen mits deze schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend ten minste veertien dagen voordat de vergadering wordt gehouden.

Een voorstel moet zijn ondertekend door ten minste twee leden.

De voorstellen worden aan de agenda toegevoegd.

Een kopie van de voorstellen wordt bij het begin van de vergadering aan elk van de leden die dat wenst ter beschikking gesteld.

Artikel 6
1. Stemmen bij acclamatie is alleen dan toegestaan indien er geen tegenvoorstellen zijn, dan wel er geen keuze is uit meer kandidaten

  1. Bij stemmen over personen wordt per vacature gestemd.
  2. In geval van stemming met gebruik van stembriefjes als bedoeld in artikel 18 lid 7 van de Statuten, benoemt de Algemene Vergadering een onafhankelijke commissie van stemopneming die belast wordt met het tellen van de stemmen.

De commissie doet terstond verslag van haar bevindingen, waarna de uitslag wordt vastgesteld door de voorzitter.

  1. Over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot urgentievoorstel verklaart.

Tot urgentievoorstel kan niet worden verklaard een voorstel dat de rechten en/of plichten van de leden wijzigt.