Huishoudelijk reglement

Artikelindex

Artikel 7

1. De leden van de financiële commissie hebben twee jaar zitting. Dezelfde persoon is niet opnieuw benoembaar dan na verloop van vijf jaar nadat hij voor het laatst controle heeft uitgeoefend. De leden van de overige commissies worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming van eenmaal vier jaar. Het bestuur kan een lid van een commissie die op grond van art. 7 lid 2 van dit reglement niet meer herbenoemd kan worden, de status geven van bijzonder toegevoegd lid aan de commissie met een daaraan verbonden periode.

2. Commissies kunnen medewerkers hebben. Medewerkers van commissies zijn niet onderworpen aan een zittingstermijn.

3. Leden van werkgroepen zijn niet onderworpen aan een zittingstermijn.

Artikel 8
1. Het Bestuur bepaalt welke middelen worden aangewend door of namens de Vereniging ten behoeve van de communicatie met leden en niet-leden.

2. De zorg voor inhoud en beheer van deze middelen is in handen van daartoe door of namens het Bestuur aangewezen personen, al of niet werkend in verband van een commissie of werkgroep.

3. Het Bestuur wijst een of meer bestuursleden aan als aanspreekpunt voor deze personen.

4. Het Bestuur kan, in overleg mede deze medewerkers, nadere regels stellen die in acht worden genomen t.a.v. inhoud en beheer van en toegang tot genoemde middelen.

Artikel 9
1. Dit Huishoudelijk Reglement vervangt elk ander, eerder vastgesteld, reglement.

2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.