Statuten

Artikelindex

Artikel 1Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

-      Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

-      Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

-     Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

-      Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en oprichting.

De Vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Oud Leiden.

Zij is opgericht op vijf november negentienhonderdtwee.

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Artikel 4.

Doel.

1.     De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van:

        -   de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken;

        -   het behoud en herstel van het (cultureel) erfgoed van Leiden, zowel roerend als onroerend, zowel materieel als immaterieel;

        -   al hetgeen daarmee in verband staat, alles in de ruimste zin des woords.

2.     De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

        -   het bevorderen van onderzoek en publicaties en daaraan verwante activiteiten;

        -   het verzorgen van een jaarboekje, een periodiek en een website;

        -   het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en daaraan verwante   evenementen;

        -   overleg en samenwerking met de gemeente en andere instanties en organisaties;

        -   gevraagde en ongevraagde adviezen aan overheden;

        -   (publieke) stellingnames en bestuursrechtelijke procedures ten aanzien van ontwikkelingen die het (cultureel) erfgoed van Leiden raken;

        -   het (steunen van pogingen tot het) bijeenbrengen en herstellen van voorwerpen belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken;

        -   het verzamelen van gegevens over in Leiden aanwezige wijken, buurten, gebouwen en historische voorwerpen die gerekend kunnen worden tot het (cultureel) erfgoed van Leiden;

        -   alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

3.     De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.