Statuten

Artikelindex

Artikel 8.

Financiële bijdragen.

1.    De inkomsten van de Vereniging bestaan uit de contributies en bijdragen van de leden, giften, erfstellingen, legaten en andere revenuen.

2.    De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, als bedoeld in artikel 5, die een verschillende bijdrage betalen. In plaats van de jaarlijkse bijdrage kunnen gewone leden tevens zijnde natuurlijke personen eveneens volstaan met betaling van een bedrag ineens bij wijze van contributie voor het leven, welk bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 9.

Bestuur.

Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van minimaal zeven en maximaal elf personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de meerderjarige leden van de Vereniging.

Artikel 10.

Einde Bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.

1.    De leden van het Bestuur kunnen te allen tijde hun functie neerleggen, mits daarvan schriftelijk aan het Bestuur kennis wordt gegeven.

2.    Elke bestuurder kan te allen tijde, onder opgaaf van redenen, door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.

      Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

3.    Terzake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.    Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is één maal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

5.    Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.

Artikel 11.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1.    De voorzitter wordt in functie gekozen. De andere bestuurders verdelen de overige taken onderling, met dien verstande dat daarbij één hunner tot vice-voorzitter, één hunner tot secretaris en één hunner tot penningmeester wordt aangewezen. Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2.    Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen.

3.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.