Statuten

Artikelindex

Artikel 15.

Algemene Vergaderingen.

1.    De Algemene Vergadering wordt gehouden in Leiden.

2.    Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

3.    Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

       a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

       b.    de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

       c.    voorziening in eventuele vacatures;

       d.    voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

      Na goedkeuring van de stukken kan aan het Bestuur door de Algemene Vergadering décharge worden verleend.

4.    Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

5.    Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één vijftigste gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. De kosten die door de verzoekers worden gemaakt, komen ten laste van de Vereniging en zullen op eerste vordering door de penningmeester worden voldaan.

Artikel 16.

Toegang en stemrecht.

1.    Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 9 van artikel 7 en geschorste bestuurders.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.

3.    Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.    Van een bedrijfslid is één vertegenwoordiger of afgevaardigde gerechtigd tot het uitbrengen van de aan het betreffende bedrijfslid toekomende stem. Het Bestuur houdt een register bij van vertegenwoordigers of afgevaardigden van de leden die stemgerechtigd zijn. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een aanwezige niet meer dan twee stemmen als gevolmachtigde kan uitbrengen.

5.    Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

6.    Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.