Statuten

Artikelindex

Artikel 19.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1.    De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 5. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden.

      De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

       Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22.

Artikel 20.

Huishoudelijk reglement.

1.    De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

3.    Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21.

Statutenwijziging.

1.    Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde kan in de statuten van de Vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 22.

Ontbinding.

1.    De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

2.    Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. De Algemene Vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

3.    Een eventueel batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging. Het archief van de Vereniging wordt alsdan in eigendom overgedragen aan Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) dan wel aan een eventueel voor ELO in de plaats gekomen instantie of instelling.

4.    Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende zeven jaren onder berusting van de door het Bestuur te bepalen persoon of instantie.

6.    Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.