amh_17 amh_17 amh_17
't Vertooch nopende het Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant (1595)

17. Dachgelden van dijckgrave ende hogeheemraden

Nopende de dachgelden van dijckgrave ende hogeheemraden {139r} <66t> Om nu bij manier van praeoccupatie te antwoirden op de vrage die hierop soude mogen werden voirgeworpen, off dijckgrave ende hogeheemraden voir de voirgaende resolutie geen reyscosten off dachgelden tot last van den gemeenen lande en hebben gebracht, seggen de voirs. van Leyden dat sij bevinden 'jae'. Ende dat sij, reysende off besoingerende buyten de rechtdagen off schoudagen, in saecken 't gemeenlandt aengaende, 'tsij tot conservatie van de jurisdictie off andersints, dachgelden hebben genoten so in loco als extra locum, ende dat de dachgelden voirgaende geweest zijn.
  Ende also de hooftingelanden bij het 2e articule79 van de gebreecken ende abuysen, {139v} anno 1549 den commissarisen overgelevert, geclaecht hadden over grote excessive onnutte costen ende vacati, so van heurluyder reysen, boden ende anders, so is daerop op 't doen van de rekeninge van den jare ... gesloten als ... . So is daerop bij den voirs. commissarisen, parti gehoirt, ende genouch bij heuren consente geordonneert dat dijckgrave ende hogeheemraden van doen voort nyet en souden brengen in rekeninghe: wagenhuyeren, schuythuyeren, gelagen, teercosten off presenti. Dan souden van doen voirts vacerende hebben ende ontfangen 'sdaechs elck 2 gulden 5 stuyver geduyrende voir seven doen eerstcomende jaeren sonder praejudicie van {140r} yemants recht daer en t'eynden. Ende de rentmeester off clerck voir vracht, teercosten als anders 22 stuyvers geduyrende als voiren. Ende de heemraet vacerende in plaetse van sijne residentie souden hebben thien stuyvers, de clerck off ontfanger vijff stuyvers.
  Mer opten 6en aprilis 1559 es bij den hooftingelanden geresolveert dat de heemraden van dan voirts tot dachgelden souden ontfangen elcx 2 gulden 8 stuyvers, ende de rentmeester off clerck elck 24 stuyvers 'sdaechs. 't Welck in sulcker vougen gelopen es tot in den jare 1577, ten welcken tijde opten 1en octobris - gelijck voiren is aengeroert - geresolveert is dat de {140v} heemraden ende secretaris voir den tijt van een jaer, begonst 1en may 1577, van 't gemeenlandt souden ontfangen voir alle haer reysen die in 'tselve jaer gedaen souden werden, drie gulden 'sdaechs boven wagen- ende schuythuyeren.
 
<66v> Dienvolgende sijn tot laste van de landen gepasseert in de vierde rekeninge van de jaeren [15]50 ende '51 fol. 14v.80 452- 4-6;
in den jaeren '52 ende '53 bij de 5e rekeninge fol. 138v. 680- 6-0;
in den jaren '54 ende '55 bij de seste rekeninghe fol.173 467- 3-0;
in den jaren '56, '57 ende '58 bij de sevende rekeninge fol. 489v. 1281-11-6;
{141r} in den jaeren '59 ende '60 bij de achtste rekeninge fol. 243v. 1008- 3-6;
in den jaren '61 ende '62 bij de 9e rekeninghe fol. 236 854-10-6;
in den jare '63 bij de 10e rekeninge fol. 114 532-15-0;
in den jare '64 bij de 11e rekeninge fol. 112 376- 8-0;
in den jare '65 bij de 12e rekeninge fol. 120v. 626- 2-0;
in den jare '66 bij de 13e rekeninge fol. 215 940-11-0;
{141v} in den jare '67 bij de 14e rekeninge fol. 129v. 670-11-0;
in den jare '68 bij de 15e rekeninge fol. 123 620-10-0;
<66w> in den jare '69 bij de 16e rekeninge fol. 140v. 655- 0-0;
in den jare '70 bij de 17e rekeninge fol. 155 607- 0-0;
in den jare '71 bij de 18e rekeninge daerinne begrepen de reysen tot vordernisse van de waterlosinge tot Catwijck fol. 313v. 817-18-0;
in den jare '72 bij de 20e rekeninge fol. 150 v. 459- 7-0;
in den jaren '79 ende '80 bij de 21e rekeninghe fol.269v. 2146-19-0;
in den jare '81 bij de 22e rekeninge fol. 201 1212-14-0;
in den jare '82 bij de 23e rekeninge fol. 153v. 990-11-0;
in den jare '83 bij de 24e rekeninge fol. 130 1886-17-0;
in den jare '84 bij de 25e rekeninge fol. 204v. 2059-15-0;
in den jare '85 bij de 26e rekeninge fol. 154v. 2020-19-6;
in den jare '86 bij de 27e rekeninge fol. 173 1433-10-0;
in den jare '87 bij de 28e rekeninge fol. 214v. 2797-15-6;
in den jare '88 bij de eerste rekeninge van Foy van Brouckhoven fol. 195v. 2100- 4-6;
in den jare '89 bij de 2e rekeninge van Foy van Brouckhoven fol. 169v. 3269-16-6;
in den jare '90 bij de derde rekeninge van Foy van Brouckhoven fol. 158v. 3308- 3-6;
in den voirleden jare '91, so die ten hoochsten begroot sijn,
fol. 150. 3219 -8-6  
ende fol. 151 99-11-6,  
compt tesamen 3319- 0-0.
  {143r} Mer opten 24en mey 1593 hebben de hooftinnegelanden dijckgrave ende hogeheemraden voir een tijt van drie jaeren, begonst den 1en januarii doen voirleden, voir ende in plaetse van haerluyder dachgelden, reys- ende teercosten, mitsgaders van de rentmeester, secretaris ende heurluyder aenval in 't reysen toegevoucht een summe van 3000 gulden jaerlicx, sonder yet vorder 'tsij van ordinarise off extra-ordinarise rechtdagen ende diergelijcke besoingien te mogen genyeten, uytgeseyt op 't doen ende sluyten van des rentmeesters rekeningen, aldaer sij genyeten souden haer gewoonlicke dachgelden.
  Sodat men jegenwoirdelicken bijnaest so veel behoirt om te slaen om te vervallen de reyscosten ende dachgelden, {143v} als men in voirtijden placht tot onderhout van 's-gemeenlants wercken, sluysen, dijcken ende andere nootwendige saecken. 't Welck bij die van Leyden alhier tot geen andere intentie en wert gestelt dan om den hooftingelanden te vermanen daerinne so nopende de vorder perceptie van de boeten als 't verminderen ende affsnijden van de exorbitante reys- ende teercosten sodanige goeden oirdre te raemen, als ten opsicht van de tegenwoirdigen tijt ende 't gundt eenichsins in consideratie behoirt te werden genomen met gemeenen advyse raetsaempst sal werden gevonden.

 

79 <66t r>: '7e' artikel. Back to Text
80 OAR inv.nr. 9572 fol. 93v. : 452.14.6. De verwijzing naar folio's heeft betrekking op de rekeningen die in het archief van de hoofdingelanden werden bewaard. Vanaf 1587 zijn de rekeningen bewaard: ELO SA II inv.nrs. 5481-5485. Back to Text

amh_17amh_17amh_17

 

Auteur Publicatie Home
Marleen
van Amstel - Horák
2005
Jan van Hout, 't Vertooch nopende het
Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant
Leiden 1595
www.oudleiden.nl