Historisch karakter van de stad

Achtergrond en organisatie
Een van de twee hoofddoelstellingen van de Vereniging is het behoud en herstel van het (cultureel) erfgoed van Leiden. Deze doelstelling is in 2014 explicieter dan voorheen geformuleerd in de Statuten. Die nieuwe bewoordingen waren de formalisering van een praktijk die in de jaren daarvoor was gegroeid van een meer actieve bemoeienis van de Vereniging met ontwikkelingen en plannen in Leiden die het erfgoed raken. Daaraan ten grondslag lag de mening van een grote meerderheid van de leden van de HVOL die hebben geparticipeerd in een enquete in 2008.

Toen de gemeente Leiden in mei 2009 de nota “Programma Binnenstad” uitbracht om met diverse organisaties in de stad aan een verdere verbetering van de binnnenstad te werken, heeft het bestuur de Werkgroep Binnenstad ingesteld, ter voorbereiding van het Convenant dat de gemeente in december 2009 met 21 “partners” sloot en om vervolgens bijdragen te leveren en initiatieven te nemen in het kader van het Programma Binnenstad.

Binnen het bestuur ontstond spoedig daarna de behoefte ook buiten het kader van het Programma Binnenstad actief te zijn met betrekking tot het cultureel erfgoed van Leiden. In 2012 werd de Werkgroep Binnenstad daarom omgevormd tot de Commissie Historisch Karakter van de Stad (zie ook het HVOL Mededelingenblad, jaargang 34 nr 5). De Commissie als geheel danwel leden van deze commissie nemen actief deel aan diverse projecten en programma’s die raken aan het historisch karakter van de stad. De Commissie adviseert het bestuur over plannen en ontwikkelingen in de stad – plannen van zowel de gemeente als van derden. Daarbij richt de Commissie zich vooral op dat deel van Leiden dat zich bevindt binnen het beschermd stadsgezicht (centrum en zuidelijke schil) of daarvoor consequenties heeft.

De Vereniging draagt bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium bij aan gedachten- en planvorming, maar stelt zich ook kritisch op wanneer plannen van de gemeente of derden indruisen tegen de doelstellingen van de Vereniging, zonodig met gebruikmaking van bestuurlijke/juridische procedures. Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal plannen en projecten waar de Vereniging zich actief over heeft gebogen of nog over buigt en de rol van de Vereniging daarin.

De “links” in de tekst verwijzen naar documenten of andere websites. Voorts is in cursief aangegeven, waar van toepassing, in welk nummer van Oud Leiden Nieuws over dit onderwerp werd geschreven (OLN1-1 betekent: Oud Leiden Nieuws, jaargang 1, nummer 1)

Programma Binnenstad Gebruik van en bedrijvigheid op het Leidse water
Breestraat/Haarlemmerstraat Singelpark
Terras Annie's De Lakenhal
Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht Appartementen Waardgracht/Looiersplein
Morspoortplein De tendens hoger te bouwen/Zijlsingel 36
Herbestemming/watertoren Hoge Rijndijk Witte Singel/Doelencomplex (WSD-complex)
Erfgoednota 2014-2020 Kruispunt bij de Jan van Hout brug
Stationsgebied/Rijnsburgerblok Zoeterwoudse Singel naast nr. 2
Dekschuiten in de Nieuwe Rijn Pieterskerkhof / Rapenburg 48
Brandslangendroogtoren Ruime Consciëntiestraat
Horecaterrassen in de binnenstad Meelfabriek
Hoogbouw  
   

Nieuws uit de Commissie Historisch Karakter van de Stad

Hoogbouw en ons beschermd stadsgezicht

Er lijkt sprake van een stroomversnelling: hoogbouw in Leiden. Op zich niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de  woningbouwopgave en het zo beperkte grondoppervlak van onze mooie stad. Maar hoe ver ga je? In de hoogbouwvisie van de gemeente wordt uitgegaan van een maximum van 70 meter. Maar gaat het wel om absolute getallen?

Lees meer...

Meelfabriek

De Meelfabriek is een van de weinige grote industrieën binnen de Leidse singels waarvan de gebouwen bewaard zijn gebleven, ook nadat de Meelfabriek wegens failissement moest worden gesloten. Het complex heeft lang leeggestaan. Er zijn meerdere plannen geweest voor de transformatie van de Meelfabriek. Recent is eindelijk gestart met de herbestemming.

Lees meer...

Nieuwe rem op megaterras Annie's

De Raad van State heeft het nieuwe bestemmingsplan binnenstad Leiden, vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurd, op 30 maart 2018 geschorst wat betreft het plandeel "Annie's". Door die schorsing wordt voorkomen dat het megaterras kan worden aangelegd op basis van het inmiddels van kracht zijnde bestemmingsplan. Daarin was het beoogde megaterras van Annie's al ingetekend terwijl de procedure over de omgevingsvergunning voor dat terras nog niet onherroepelijk was. De HVOL en het Waterambacht Leiden hebben om die reden beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. Die beroepsprocedure loopt nog. 

In januari 2018 had de Raad van State de door de gemeente verleende omgevingsvergunning voor het terras vernietigd omdat die onvoldoende onderbouwd was. Voor een eventuele nieuwe omgevingsvergunning moet de gemeente de oude aanvraag opnieuw beoordelen volgens de uitspraak van de Raad van State. Dat moet mede gebeuren op basis van een nog op te stellen rapport van een onafhankelijk deskundige, met name over de doorvaarbaarheid ter plaatse, en met inachtneming van een nog uit te voeren onderzoek naar de drukte op de Leidse binnenwateren in het pleziervaartseizoen, zo heeft de Raad van State bepaald.

Felicitaties+ aan de nieuwe gemeenteraad

Op 21 maart jl. heeft ook Leiden gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Het bestuur van de HVOL heeft direct daarna de leden van de gemeenteraad per brief gefeliciteerd met hun verkiezing en gesteld te willen meewerken om de komende vier jaar weer veel mooie dingen tot stand te brengen.

Het bestuur van de HVOL heeft een beroep gedaan op de leden van de raad bij hun beslissingen het belang van het behoud en de versterking van het Leids cultureel erfgoed inclusief het beschermd stadsgezicht voldoende zwaar te laten wegen. 

Megaterras Annie’s: uitspraak Raad van State 31-01-18

Op 31 januari 2018 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep dat o.a. de HVOL en het Waterambacht Leiden (WAL) hadden aangespannen.

Lees meer...