Rekeningen Pieterskerk 1412

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Willem Jans soen, Florijs Paedsen soen, Bertelmeeus Ymmen soen ende Gherijt Emmen soen ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, jairlixe renten, afterstal van kercghelt ende anders van allen goeden so hierna ghescreven staen sint him die kercmeesterscip bevolen woirt, dat wat tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jair XIIIIc ende twalif, diet bewairden tot Sinte Lourijs daghe toe. Doe woirt Florijs Paedsen soen scout ende voir him woirt kercmester Reyner Kerstants soen, diet voirt virwairde mit den anderen drien tot tSinte Martijns avont toe in den winter. Doe woirt Reyner poirtmeester ende voir him woirt kercmeester Florijs Heerman, diet voirt virwaerde mitten anderen drien tot tSinte Pieters daghe toe in den lenten int jair XIIIIc ende dertien, ende alle renten ende goede heel gherekent in horen ontfanghen dair die daghe of gheleden sijn. Ende wes men die kercmeesters dairof niet betaelt en heeft, dat rekenen sy weder hierna in horen uutghen, al by goeden payment na ons heren ghebot. 

Inden eersten so beliep dat afterstal dat die kercmeesters lest overleverden na inhout der rekeninghe van ouden renten dat die oude kercmeesters overleverden ende anders van renten dat onbetaelt was

IIcXXXI £ X s. IX d. ø I mijt

I. Summa per se

IIcXXXI £ X s. IX d. ø I mijt

1v

   

Item ontfaen van den ouden renten up tlant

 

Item Goeswijn Claes soen van een uterdijc bi Sijlpoirthuys

X s.

Noch die selve een uterdijc

V s.

Noch die selve een uterdijc ende hi coft jeghens Willem Roedinx soen

V s.

Item Claes Jans Vos soen II uterdijc, ellic V gr., facit

VI s. VIII d.

Noch die selve een uterdijc die Floerkijns was

XX s.

Item Jan Grieten s. ende Pieter Butewech Gherijts s. up hoir lant

XVI s.

Item Aelwijn Symon Ghiben soen van X hont lants te Virscoeten

XXIX s.

Item Jan Willem tOestgheet van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Huge van dat Bregweer dat Mathijs Pieter Ermghaerden soen plach te bruken ende hi heeft in erfhuyr

X s.

Item Pieter Butewech Gherijts s. van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Gherijt Maertijns soen toet Haserwoud ende Butterman besprac up een stucke lants

XXVI s. VIII d.

Item aldair Jan Dirc Grieten s.s. ende Butterman besprac

XX s.

Item Aelbrecht groete Wouters soen Stompic up lant dat Buttermans wijf dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die Heylighe Gheest van joncvrou Aechten lamp

XL s.

Summa

XIII £ IIII d.

    2    

   

Item noch van lantrenten die virscinen op die marcten, dair die huyr of inghinc int jair XIIIIc ende elve durende tien jair lanc

 

Item Pieter Jacop van een camp lants bi den Doelen ende te poirtrecht anghenomen hadden Jan Lambrechts s. ende Dirc Symon Vredrix s., welken camp si den goedshuse weder overghegheven hebben ende hout IIs morghen, dit jair om V cronen, XX bod voir den croen, facit

VI £ XIII s. IIII d.

Item Ever Ghiben s. een camp lants dairan ende hout V morghen Is hont XXXVII roeden om VII gouden Enghelsche nobels ende III quaertier, voir den nobel XLIII bot, facit

XXII £ IIII s. IIII d.

Item Claes Bettgen een camp dairan ende V morghen IIs hont ende XI roeden om VII gouden Enghelsche nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

XX £ XVI d.

Item Phillips Wouters s. een camptgen dairan ende hout XIs hont XXXIIII roeden om Vs Vranxen croen ende III bots, XX dubbelden bot voir den croen, hierof ontfanghen voir den croen XLI gr., facit

VII £ XIIII s. IIII d.

Item Willem Gherijts s. een camptgen dairan ende hout XVs hont dit jair om VII cronen, XX bots voir den croen, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item Pieter Maertijns s. een camp lants dairan ende hout IIII morghen II hont X roeden om VI gouden nobel ende Is quaertier, voir den nobel XLIII bot, facit

XVIII £ V s. VI d.

Item Aernt Hugen s. een camp lants dairan ende hout IIII morghen om IIII gouden Enghelsche nobel ende quaertier, voir den nobel XLIII bot, facit

XII £ III s. VIII d.

Item Vranc Pieters s. heeft anghenomen te poirtrecht een camptgen lants legghende twischen der Hoeflaen ende Dirx Brunen lande ende hout IIs hont XL roeden ende VIIIs voet, die roede om IIII d. Holls. tsjairs, facit

IIII £ XVI s. X d. ø I mijt

Summa

CI £ VI s. ø I mijt

2v

   

Item Willem Maertijns s. dairan van den selven camp te poirtrecht IIs hont XXII roeden, die roede om IIII d., facit

IIII £ XIIII s.

Item noch Willem Maertijns s. ende hi overheeft van Aechten Claes van Zwietens wedwi van den selven camp ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. Holls. payment, ende hierof die helft van den renten ofghelossent also alst voirwairt waren doe hi dat lant annam, facit

II £ XIII s. III d. II miten

Item Meeus Ymmen s. een camp lants ende hout III morghen Is hont XXV roeden ende hiet heren Dammes hoeve om IIIs gouden Enghelsche nobels, voir den nobel XLIII bot, facit

X £ VIII d.

Item Pieter Bonen s. bi den Sijlpoirthuys den ouden Myenenacker ende hout IIs morghen, die hi overheeft in huyrwair van Claes Willems s. wedwi was om V gouden Enghelsche nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

XIIII £ VI s. VIII d.

Item Gherijt Hugen s. een camp lants ende hout II morghen Is hont XXV roeden om III gouden Enghelsche nobel ende een quaertier, voir den nobel XLIII gr. bot, facit

IX £ VI s. III d.

Item Willem Willems s. wedwi een camp lants bi den Sijlpoirthuys te poirtrecht anghenomen ende hout III morghen IIII roeden ende X voet, die roede om IIII d. payment, ende hierof is die helft van den renten ofghelossent alst voirwairden waren doe hijt tlant annam, facit

XV £ IX d. II miten

Item Ghijsbrecht Pieters s. twie campen lants ende houden III morghen II hont ende hieten die Bachtersidde om X gouden Enghelsche nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

XXVIII £ XIII s. III d.

Item die Hoeflaen en woude nyemant huyren

 

Summa

LXXXIIII £ XV s. I d. I mijt

    3    

   

Item Willem Aernt Bruyns s. van der Does ende hout Is morghen, die morghen om IIII ouden Wilhelmusgulden, den hoep V bot meer, maect tesamen II gouden nobel ende V bot, voir den nobel XLIII bot, facit

VI £ XVI d.

Item Mouwerijn Willems s. van Leyden II morghen LXIIII roede lants bi den hoep om

IIII £ VIII s.

Item Jan Claes s. van een morghen lants die Jan Costijns s. den godshuse besprac om XXII bordregher, dairvoir ontfaen XLV botgen, facit

XXX s.

Item Symon Jude VII hont lants mitten Heylighen Gheest ghemien om VIs £, facit des godshuys deel

III £ V s.

Item Matheeus Jacops s. ende Heyntgen Aelbrechts s. dat virendel van IIs morghen lants ende IIs hont dair Claes Dirx s. kinder die ander driedeel in hebben ende is gheleghen in Levendael ende ghelt tsamen IIIs Enghelsche nobel ende II bot, facit die kerckendeel

L s. VIII d.

Item Diewair Stienkijns IIs morghen lants, die morghen om XXVI s., facit

III £ V s.

Item Dirc Willems s. van Poelgheest van X hont lants gheleghen in den ambocht van Coudekerc ende Jutte Harman Bruyns den godshuse ghegheven heeft om

XXXIII s. IIII d.

Item Dirc Wouters s. ende Machtelt Jacop Jans s. wijf besprac een morghen lants in den ambocht van Soeterwoud daer men hoir memori jaerlix voir doen sel ghelijc dat memoriboec inhout

IX s.

Summa

XXIII £ II s. IIII d.

3v

   

Dit sien die oude hofstederenten binnen die ouder vrihede

 

Item Jacop Symon s. huys die pelser

IIII s.

Item Dirc van Alkemade van den huse dair hi in woent

XX s.

Item die Heyligheest van Lijsbet Harman Willems s. besprac

V s.

Item die selve dat Dammes Seghers s. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Bregge besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Barwoldus testament

VIII s.

Item Gherijt Dirx s. van den huystgen in die Rijnsteghe ende Jan van der Draec plach te wesen

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes s. dochter van den huse dat Ave Kox was ende nu heeft

V s. IIII d.

Item dat gasthuys van Symon Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item op Ghertruyt Reyniers wedwien huys

XX s. VII d.

Item up Wermbout Jans s. huys

VIII s.

Item die selve van den huse dat Florijs Buscoeps was in die steghe

XIII s. IIII d.

Item Vranc Poes s. van den selven huse in die steghe dat Florijs Buscoeps was

XIII s. IIII d.

Item Alijt Mathijs huse dair staet up XXXIII s. IIII d. payment, hietoe ghelt Alijt Mathijs

VI s. VIII d.

Item Gherijt Hugen s. huys in die Marsemanssteghe ghelter toe

V s. IIII d.

Item Alijt Coman Tymans wedwi ghelter toe

VI s. VIII d.

Item Gheertruyt Rembrants erfnamen ghelre toe

VIII d.

Item Coman Aelbrecht ghelter toe

XVI d.

Item Severijn Severijns s. ghelter toe van sinen huys

XV d.

Item Coman Claestgen huys ghelter toe

VII s.

Item Danel Jans s. ende Jan Dukers huys ghelter toe

III s. I d.

Item Wouter Jans s. huys up den Rijn ghelter toe

XVI d.

    4    

   

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Heynric Tiers wedwi up hoir huys dat Spikers was

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijd s. huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuys

XXI d. I mijt

Item Jan Stoep van den huys dat Aellaert Spoermakers was

XVI d.

Item up Jan Claes Crulletgens s. huys ende Machtelt Dirc Nuweveens dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item Pieter Pieters soens wedwi up die Volresgraft up hoir huys ende Anderies Gherijts s. dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item Jan Bruyns s. huys bi den Sijlpoirthuys ende Dirc Hoechstraet dairup besprac

XIII s. IIII d.

Summa

XIIII £ XIX s. I mijt

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item noch die selve

XIII s. IIII d.

Item Beatrijs Adriaens wedwi van den huse dat Jan Claes was

II d.

Item Segher Scickers soen van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Pieter Sibout van sinen huys dair hi in woent

III s. VI d. II mijten

Item Pieter Butewech Dirx s. van Dirx huys van Noirde

XIII d. I mijt

Item Martijn die Backer van sinen huse

XIX s. VIII d.

Item op Ghijsbrecht Bertelmeeus s. huys

XXVI s. VIII d.

Item Ghise Bedronghen wedwi heeft dat huys dat Florijs Claes was Dirc Heynrics soens soen III £ XVIII s. IIII mijten. Hierof ghelt Ghise Bedronghen wedwi

XXVI s. IIII d. IIII mijten.

4v

   

Item Claes Willems s. ghelter toe

XV s.

Item meester Jan die Boghemaker ghelter toe van sijn huystgen in die steghe

X s.

Item Ermbout die Smit ghelter toe

XXVI s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmeeus s. erfnamen van den huse bi der stove ende Pieter Aechten s. wedwi plach te wesen

XVI s.

Item Jan Evers s. van den huse dat hi coft jeghens Pieter Aechten s. wedwi

II s. VIII d.

Item Willem Vos Jan Berlairs s. van den huse dat Jan Dirc Nannekijns s. was

VIII s.

Item Willem Aelbrechts s. ende meester Jan die Boghemaker van den huse dat Konegonden was

XVI s. IX d. I mijt

Item Gherijt Louwen s. heft den molenwerf over ende dair staet up mitten erven die dairtoe horen XXXV s. VI d. II mijten.

 

Hierof ghelt Gherijt Louwen s.

IIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts s. ghelter toe

IIII d.

Item Dirc Willems s. die smits wedwi ghelter toe

XXXV s. VI d. II mijten

Dus sel dat godshuys XII d. tsjairs meer hebben dant plach

 

Item van desen molenwerf heft ghecoft Matheeus Willems s. een derdendeel mit IIII d. tsjairs, facit

IIII d.

Item Symon Willems s. moeder heft dat ander derdendeel van den molenwerf mid IIII d. tsjairs, facit

IIII d.

Item toet wat tiden die molenwerf mitten hustgen virheert mid coep of mit besterft, so sel ment virvoirhuyren mit X s. Holls. payment, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven te virvoirhuyren mid half den renten

 

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Duninx huys ende nu Allaert heeft

V s.

Item Gherijt Symon s. van Claes Nannetgens huys was

X s.

Item Aernt die Riedighen huys bi der Stienscuyer

II s. VIII d.

Item Symon Willems s. van Vliet

XXII d.

Item noch die selve

VIII d.

Item Pieter Bertelmeeus s. huys

XXII d. II mijten

Summa

XIIII £ V s.

    5    

   

Item meester Willem Sael van den huse dat hi coft jeghens Huge Vocken sinen broeder

II s. VIII d.

Item Eylairt Govairt s. van sinen huse

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boemgairt van der Haer ende nu Huge Hugen s. wedwi ende Jacop Willem s. erfnamen toe hoir te gheven

IIII s. VIII d.

Item Jans huys van Roden was ende nu heft Jan van der Laen

XXII d. II mijten

Item Aelwijn Dirx s. van den huse dat Pieter Heynrix s. was

IIII s.

Item Symon Storlinc van sinen huse dair hi in woent

VI s.

Item Dirc Ghijsbrechts s. huys

VIII s.

Item Pieter Jans s. huys

IIII s.

Item Harman Boelinx huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacops s. huys

IIII s. IIII d.

Item Mathijs Rijnlants s. van den huse dat meester Harman Bitters was

VIII s. IIII d.

Item grote Kerstants van den huse dat Hobbe Dirx s. was

VIII s.

Item Harman Mouwerijns s. van den huse dat Ghijsbrecht Bertelmeeus was

V s. IIII d.

Item Aelwijn Dirx s. van den huse dat Baerte Kerstants was

VI s. VIII d.

Item Willem Martijns s. van den huse dat Willem Copers was

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns s. van Huge Screvels vervhuys

XII d.

Item Willem Copers wedwi van den huse dairnaest

XII d.

Item Gherijt Diddekijns s. wedwien huys

IIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters s. wedwi huys dair si in woent

III s. VI d. II mijten

Item Ghertruyt Symon Duven s. huys ende Willem Symons soen

IIII s. VIII d.

Itam Jacop Bonen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. I mijt

Item Goedekijn die Vleyschouwers huys

XL s.

Item Heyn Torijs huys in die steghe

X s.

Item Pieter Butewech Dirx s. van den huys dat Jorghels was in die steghe

XX s.

Item Heyn Buse van sinen huys

XIII s. IIII d.

Item die selve van den huse dat hi coft jeghens Andries Jacops s.

II s. VIII d.

Item Jan Claes Crulletgens s. huys

LIII s. IIII d.

Item Elsbien Gherijt Goden wedwi van horen huse

XIII s. IIII d.

5v

   

Item Kerstant Claes soen huys

VI s. VIII d.

Item Jan die Wit van sinen huys

XIII s. IIII d.

Item meester Collairt van sinen huse ant kerchof

X s.

Item Ghijsbrecht Claes van sinen boemghairt

LIII s. IIII d.

Item noch Ghijsbrecht Claes s. van sinen huse

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoird van sinen huse

XIII d. I mijt

Item Katrijn Aernt Jacops s. wedwi ende hoiren evenknien van dat Machtelt Dirc Vrancken s.s plach te wesen ende uutreken van den erve bi den Stienscuyr

III s. VIII d.

Item Stoeptgen in die Diefsteghe van den huse dat Jacop die Bontwerkers was

XXVI s. VIII d.

Item Jonefy van horen huse dair sy in woent

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns s. van sinen huse

VI s. VIII d.

Summa

XXII £ VIII d.

Item Gherijt die coster van den huse dat Jan Symons s. was

VI s. VIII d.

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item Jacop Dammes s. van sinen huse dair hi in woent ende Lijsbet Harman Bruyns dochter dairup besprac

XL s.

Item up Coman Ysbrants huys in die Marssemansstege

XXVI s. VIII d.

Item Severijn Severijns s. van den huse dat Kerstinen heren Vrancken dochter was

XIII s. IIII d.

Item Claes Broyen huse up den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker van sinen huys up den Rijn

IX d. I mijt

Item die selve

IIII mijten

Item Dirc Willems s. die lijndrayer van sinen huse

IX d. I mijt

Item Heycoep van sinen huse

IX d. I mijt

Item Machtelt van Linscotens huys up die Hoygraft dair stont up III £ IIII s. Holls. payment sjairs, ende woude nyement copen noch annemen voir den pacht. Des overdroeghen die kercmeesters bi den gherecht mit Femeynsen Glaesmakers dat si dit huys annemen souden voir den pacht ende om drie Enghelsche nobel die den godshuse ghebraken van virleden renten, ende si souden bewisen den godshuse andere renten die also goet

 

    6    

   

waren. Ende dit huys heft ghecoft Katrijn Florijs Coenen s. wedwi ende dair blijft staen mitten houde

XV s. VI d.

Item Femeyns bewijst up Aernt Harmans s. huys in die stege

VII s. X d.

Item Femeyns bewijst up Trude Voghelairs huys was ende nu is Phillips Scickers soen mitten houde

X s.

Item Femeyns bewijst up meester Rutghers huys die Barbier an die Bredestraet mitten houde

XVII s. IIII d.

Item Femeyns die heft noch bewijst up Sinte Joestgrafte up Gherijt Dirx s. huys die volre

X s.

Item Femeyns bewijst up hoir huys dair si in woent V gr. sjairs, facit

III s. IIII d.

Item up Gherijd Ruyschen huys ende die stede vircoft heft

XXXII s.

Item Jacop Coenraets soens huys in Noydensteghe ende Femeyns Jan Willems s. dairup besprac

XX s.

Item die selve ende die susteren van Sinte Marie Magdalenen dairup bewijst hebben

XX s.

Item Claes Jacops s. huys up die Maren ende Machtelt Vrancken Diewaren s. dairup besprac

XII s.

Item die Dusche heren van Kerstant Heynrix s. besprac

II s. VIII d.

Item die Dusche heren van joncfrou Meynen bespec

II s. VIII d.

Item Lourijs Claes s. ende hi coft jeghens Lou Jan Betten s. in Bronstgensstege van een huystgen

VI d.

Item Gherijt Hugen s. ende Lourijs Claes s. van den huse dat Garbrants die Linnenwevers was in die stege

VI d.

Item Aernt Harmans s. huys

VI d.

Item Pieter Busen huys in die stege

VI d.

Dese IIII VI d. gaf Pieternelle Doenevoets den godshuse

 

Item Jacop Heynrix s. up den Rijn van den huys dat hi coft jeghens Adriaen Walix s.

IX d. I mijt

Item Vranc Diewaren s. besprac den godshuys XX s. sjairs, dair twie brieven of sijn overghelevert die up Dirc Jans s. huys up den Ouden Rijn staet naest Machtelt Hopesomers van VIII s. tsjairs, dit is nu Aelwijn Dirc Lams s.

 

Item die ander XII s. staet up en huys dat Machtelt Hopesomers was alrenast Jacop Outghers s. die cupers huys was. Dese renten

 

6v

   

plecht nu Coman Jacop Butewech te betalen, facit

XX s.

Item Jan Claes s. bi Onser Vrouwen kerc in Marendoirp ende Willem Aernts s. den godshuse besprac

X s.

Item up Pieter Heynrix s. wedwi die potmakers huys up den Ouden Rijn ende die susteren van Sinte Marien Magdalenen dairup bewijst hebben

XX s.

Item Pieter Mees soen up die Hoygraft ende Alijt Willem Jans soen den godshuse besprac

XX s.

Item Willem Jacops s. die volre up die Hoygraft up sijn huys ende Alijt Willem Jans dairup besprac

XX s.

Item Aernt die Linnenwever up die Hoygraft up sijn huys ende Baert Gherijt Clemmens s. dairup besprac

XX s.

Item Coman Aper up die Hoghewoirt up sijn huys dair hi in woent ende Aelijt Willem Vlaminx maecht plach te wesen ende den godshuse besproken heft, dair een scepenbrieve of is van vier £ X s. Holls. payment sjairs. Hierof so sel Coman Aper behouden X s. Holls. payment sjairs, dus sel dat godshuse behouden jairlix IIII £ tsjairs, facit

IIII £

Item up Heynric Paedsen soens huys in Gherijt Lams steghe ende Alnij Pieter Pieters s. wedwi den godshuse besprac

XX s.

Item Jan Ghisen s. van sinen erve bi der olymolen int suytende ende Elsebien Florijs Kermers wedwi den godshuse besproken heft hoir memori dairvoir te doen X gr. tsjairs, facit

VI s. VIII d.

Summa

XXV £ XV s. II d. II mijten

II. Summarum van ouden renten binnen der ouder vrihede, renten op lant ende van lanthuyr

IIcXCIX £ III s. VIII d. ø II mijten

    7    

   

Renten up raemsteden

 

Item Willem Martijns s. ende Heyn van Salen s raemstede

XIIII s.

Item Claes Aden s. ende Lisbet Copers wedwi een s raemstede

XIIII s.

Item Mouwerijn Willems s. ende Gherijt die Bruyn Jacops s. s ramstede

XIIII s.

Item Phillips Florijs s. en s raemstede

XIIII s.

Item Ysbrant Spronx s. ende hi coft jeghens Pouwels Reyners s. s ramstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol en s raemstede

XIIII s.

Item die susteren van Sinte Margrieten dairbuten s raemstede

XIIII s.

Item Heynric Gherijd s. s raemstede

XIIII s.

Item Wouter Wouters s. s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Veen ende Gherijt Aernt Gouden s. s raemstede

XIIII s.

Item Willem Florijs s. s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Scoten s raemstede

X s.

Item Katrijn Willem Dirx s. wedwi ende sy coft jeghens Rembrant Phillips s. horen vader en s raemstede XIIII s.

 

Item Ghijsbrecht Witgen ende Willem Aelbrechts s. s raemstede

XIII s. IX d.

Item Pouwels Reyners s. ende hi coft jeghens Phillips Rembrants s. wedwi s raemstede

XIII s. IX d.

Item Potter een halve raemstede

XIIII s.

Item Pouwels Reyners s. ende hi cofte jeghens Willem Crauwels s. s raemstede

 

XIIII s.

 

Item Hartghere Jans soen s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Bruyn Jacops s. s raemstede

XII s.

Item Dirc Gherijd s. s raemstede

XII s.

Item Florijs Montvoerden s. ende Dieaert Vrancken s. s raemstede

XII s.

Item Kerstant Gherijts s. ende Katrijn Willem Vos s raemstede

XII s.

Item Gherijt van Oyen ende hi coft jeghens Gherijt Polremans wedwi s raemstede

XII s.

Item Katrijn Gherijts Vos wedwi s raemstede

XII s.

Item Pieter Danels s. van der Haer s raemstede

XII s.

Item Lourijs Jacops soen s raemstede

XII s.

Item Ysbrant Spronx s. ende hi coft jeghens Jan van Sijl s raemstede

XII s.

Item Dirc Conen s. s raemstede

XII s.

Item Ghijsbrecht Witgen ende Harman die Glaesmaker s raemstede

XII s.

Item Jan Willem Crauwels soen van der Aer s raemstede

X s.

7v

   

Item Reyner Ghisen s. s raemstede

X s.

Item Dirc Ghijsbrechts s. s raemstede

X s.

Item Jan heren Dammes s. s raemstede

X s.

Item Symon Reyners s. s raemstede

X s.

Item Willem Aelbrechts s. ende Huge Willems s. s raemstede

X s.

Item Dirc Dirc Hillen s.s. s raemstede

X s.

Item Dirc Coenen s. ende Pieter Collif s raemstede

VIII s.

Item Jan Coppen soen s raemstede

X s.

Item Jacop Gheerloft s. ende Symon van Ghagelenberge s raemstede

X s.

Item meester Aernt Claes s. s raemstede

X s.

Item Huge Boudijns s. ende Dirc Ysbrant s raemstede

X s.

Item Phillips Hoec ende Lourijs Gherijts s. s raemstede

X s.

Item Claes Wermbouts s.

X s.

Item Boudijn Dirx s. ende Beatrijs Pieter Dirx s. s raemstede

X s.

Item Jan Pieters s. ende Foytgen Gherijd s. s raemstede

X s.

Item Hillegont Hellebrekers dochter s raemstede

X s.

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. s raemstede

X s.

Item Gherijt die coster s raemstede

X s.

Item Ghijsbrecht Jans Brunen s. s raemstede

X s.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts s. s raemstede

X s.

Item Jan Jans soen s raemstede

X s.

Item Claes Lutinc s raemstede

X s.

Item Pouwels Ghijsbrechts s. s raemstede

X s.

Item Jacop Merinc die snier s raemstede

X s.

Item Ghise van Remund s raemstede

X s.

Item Claes Aernt Pieters s. wedwi s raemstede

X s.

Item Wouter Wouters s. s raemstede

X s.

Item Jan van Warhem s raemstede

X s.

Item Jan Jan Grieten s.s. s raemstede

X s.

Item Jan Huge s. ende Pieter Dirc Hillen s. wedwi s raemstede

VIII s.

Item Willem Sonderlant s raemstede

VIII s.

Item Jacop Jans s. wedwi s raemstede

VIII s.

Item Jan Riken s. s raemstede

VI s. VI d.

Item Gherijt van Oyen s raemstede

VI s. VI d.

Summa

XXXV £ XII s. VI d.

    8    

   

Dit sien die nuwe raemsteden

 

Item Tilmans kinder s raemstede

VIII s. II d.

Item Danckert Dirc Coenen s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Heynric Cammaker ende hi coft jeghens Willem Vos Gherijts s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Wendelmoet van Scoeten s raemstede

VIII s. II d.

Item Heyn Buse s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Jans s. ende Jan Duker s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Tienen ende Jan Jacop Neven s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Warnen s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Andries s. ende Kerstant Gherijts s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Huge Phillips s. ende Jacop Jan Neven s.s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jacop Louwen s. ende Claes Vrancken s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Willem die Bruyn ende Aelbrecht Pieters s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Baertout Jans s. ende Gherijt Aernt Gouden s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Segher Willems soen s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Butewech Dirx s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Dirc Dirx s. ende Jan van der Maske s raemstede VIII s. II d.

 

Item Dirc Ludekijn ende hi coft jeghens Aelbrecht Pieters s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jacop Boen ende Jan Wel s raemstede

VIII s. II d.

Item Claes Vrancken s. s raemstede ende hi coft jeghens Dammes Mathijs s.

VIII s. II d.

Item Ysbrant Riken soen s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. ende Dirc Dirx s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Vranc Jans s. ende Joest Willems s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Symon van Ghagelenberge ende Maertijn Gherijts s. s raemstede

VIII s. II d.

Summa

IX £ XVI s.

8v

   

Dit sien die nuwe raemsteden ende lest uutghegeven sijn

 

Item Willem Brouwer s raemstede

XVI s.

Item Jacop Gaerlofs s. s raemstede

XVI s.

Item Willem Stien s raemstede

XVI s.

Item Danckaert Dirc Coenen s. s raemstede

XVI s.

Item Gherijt Meynaerts s. wedwi ende Pieter Pier Hugen s. s raemstede

XVI s.

Item Pieter Andries soen s raemstede

XVI s.

Item Jan Stoep ende hi coft jeghens Jan van Scoeten

XVI s.

Item Willem Aelbrechts s. s raemstede

XVI s.

Item Willem Baertouts s. s raemstede

XVI s.

Item Gherijt die Bruyn Jacops s. s raemstede

XVI s.

Item Jan van Reynsburich s raemstede

XVI s.

Item Gherijt Aernt Gouden s.s. s raemstede

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx s. s raemstede

XVI s.

Item Mairtijn Gherijd s. s raemstede

XVI s.

Item Jacop Louwen s. s raemstede

XVI s.

Item Florijs Montvoirden s. s raemstede

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx s. s raemstede

XVI s.

Item Willem Mosch ende Claes Michiels s. s raemstede

XVI s.

Item Jan van Sijl s raemstede

XVI s.

Item Pieter Butewech Gherijts s. s raemstede

XVI s.

Summa

XVI £

    9    

   

Dit sien die renten up hofsteden up die hoeve binnen der nuwer vrihede ende beghinnen eerst up Levendailsgraft

 

Item Willem Aelbrechts s. up den hoec een huys

VI s. VIII d.

Item Aelbrecht Pieter Coppedrayers s. een huys ende hi coft jeghens Pieter Maertijns s.

VI s.

Item Dirc van Ameronghen een huys ende hi coft jeghens Willem Mees ende Willem Mees den godshuse gaf

XII d.

Item Huge Daem up den Maren en huys dat Pieter van Grimbergens was ende hi cofte jeghens der stede

VII s. VIII d. II mijten

Item Jan Tienen een erve

IX s. IIII d.

Item Jan van Veen een erve

IX s. IIII d.

Item noch Jan van Veen van wat erfs dat hi coft jeghens Gherijt Boudijns s.

VIII s.

Item Gherijt Boudijns s. en erve

X s.

Item Ghise Dieaert s. sijn zwagher een erve

X s.

Item Florijs Hobben s. een erve ende hi coft jeghens Jan Willem Wigghers s. erfnamen

XII s. I d.

Item Rijc Allairt een erve

VI s. VIII d.

Item Florijs Hobben s. een erve

V s. V d.

Item Gherijt Meynaerts s. wedwi een erve

XII s. I d.

Item Eghebrecht Willems s. een erve

VI s. ø

Item Alijt Louwen een erve

VI s. ø

Item Jacop Coenraets s. van wat erfs dat hi coft jeghens Willem Aelbrechts soen

II s.

Summa

V £ XVIII s. IIII d. II mijten

9v

   

Dit sijn die renten twischen der Molengraft ende der nuwer Volresgraft

 

Item Jan Hugen s. een erve

IIII s.

Item Kerstant Pieter Bonnen s. en erve

VII s. IIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacops in die steghe en erve

II s.

Item Jacop Gherijts s. en erve

VIII s.

Item Claes Gherijts s. een erve

X s. II d. II mijten

Item Pieter Hasen s. wedwi een erve

X s. II d. II mijten

Item Phillips Rembrants s. wedwi en erve

XVIII s. VIII d.

Item Jan Collif een erve

XII s. II d. II mijten

Item Gherijt Jacop en erve

XLIII s. VI d. II mijten

Item Jan Danels s. een erve

XX s.

Item Ysbrant Jans s. een erve

XXIII s. IIII d.

Item Tylmans kinder een erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item noch en erve

XXVI s. VIII d.

Noch en erve

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Gherijts s. en erve

XXVI s. VIII d.

Item Bertelmees Gherijts s. een erve

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacop en erve

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos een erve

XXVI s. VIII d.

Item Danel Jacops s. een erve

XXVIII s. X d.

Item Gherijd Hoechstraet en erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Claer Marc Wermbouts s. wedwi en erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gherijt Jacop van sinen erve after sijn huys

XLIIII s.

Item Jan van Nuys een erve

XII s. II d.

Item Gherijt Aernt Gouden s. twie erven

XXXII s. IX d. I mijt

Item Lourijs Heynrix s. een erve

IX s.

Item Ysbrant Riken s. en erve

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers s. en erve

VIII s X d.

Item Michiel Jordijns s. en erve

XXI d.

Item Willem Beyer een erve

II s. VI d.

Item noch die selve en erve

XXI d.

Item Heyn Willem s. erfnamen van Alfen en erve

VI s. VIII d.

Item Aecht Aelbrechts en erve

VI s. VIII d.

Item Jacop Jans s. wedwi een erve

VI s. VIII d.

Summa

XXVI £ II s. VIII d.

    10    

   

Dit sien die renten twischen der nuwer Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. een erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Dirx kinder van Noird een erve

XII s. IX d. I mijt

Item Willem Symon Dunen s. een erve

XIII s. II d. II mijten

Item Dirc Louwen s. een erve

IX s. III d. I mijt

Item Ysbrant Hoflants s. een erve

XV s. XI d.

Item noch een erve

XVIII s. VII d.

Noch een erve

XIII s.

Item Huge Andries s. en erve

XXX s. VII d.

Item Dirc Aernts s. nasaet en erve

XIX s. X d. II mijten

Item Heynric Bokels kinder een erve

XXXIIII s. I d. I mijt

Item Aecht Heynric Bokels wedwi een erve

VIII s.

Item Gherijt Willems s. die brouwer en erve

XLII s. I d. I mijt

Item Pieter Danels s. een erve

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirx s. een erve

XXVI s.

Item Jan Stoep een erve

XXVI s.

Item Willem Martijns s. een erve

XXVI s.

Item Gherijt Diddekijns kinder en erve

XIIII s.

Item Jan Ghisen s. een erve ende hi coft jeghens Kerstant Pieter Bonnen s.

X s.

Item Florijs Aernts s. ende Pieter Gherijts s. wedwi

XX s. V d. I mijt

Item Willem Martijns soen een erve

XXII s. XI d.

Item noch een erve

XXII s. VIII d.

Die selve noch een erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc en erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Pieter Andries s. en erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Adriaen Pieters s. een erve

X s.

Item Sybrant Louwen s. een erve

X s.

Noch Sybrant en erve

XIX s. X d.

Item Joest Willems s. een erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Heynric Danel s. en erve

XIX s. X d.

Item Jan van den Woud een erve

XXII s. VII d. II mijt

Item Jacop Jans s. wedwi een erve

X s.

Item Heynric Jacops s. wedwi en erve

VIII s.

Item Jan van den Woud een erve

IIII s. VI d.

10v

   

Item Katrijn Jan Pouwels s. dochter een erve

V s.

Item Hillegont Gherijts dochter en erve

V s.

Item Adriaen Pieters s. een erve

XII s. II d. mijt

Item Vranc Jacops s. een erve

X s.

Item Jan Gherijt Willems s.s. en erve

XX s.

Item Dilof Huge een erve ende hi coft jeghens Willem Wissen s.

VIII s. IX d.

Item Heyn van der Scie een erve ende hi coft jeghens Willem Wissen

VII s.

Item Aernt Jans s. en erve ende hi coft jeghens Willem Wissen

XXI d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer een erve

X s.

Noch die selve een erve

IIII s.

Item Harman Willems s. van sinen erven

XVIII s. X d. mijt

Item Wouter Aelbrechts s. wedwi en erve

V s. X d.

Item Dirc Hugen s. een erve

VII s. V d.

Item Adriaen Pieters s. een erve

VII s.

Item Dirc van der Hoirn een erve

V s. VI d.

Item Vranc die Kersmaker een erve

IIII s. X d.

Item Pieter Temans s. een erve ende hi cofte jeghens Vranc die Kairsmaker

IIII s. X d.

Item Claes Hugen soen een erve

IX s. VIII d.

Item Symon Rutghers s. een erve

VII s.

Item Gheertruyt Gherijt Aechten s. wedwi en erve

II s. VI d.

Item Jacop Hasen soen een erve ende hi coft jeghens Gheertruyt Gherijt Aechten s. wedwi

II s. VI d.

Summa

XXXIX £ XIIII d. I ø

    11    

   

Dit sien die renten twischen die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort van al den erven twischen den Molenstraet ende den Wliet, ende beloept IIII £ IIII s. tsjairs. Hierof ghelt Symon Bort selve

LIX s. V d.

Item Baernt die Cuper ghelter toe van den hoec

IIII s.

Item Claes Claes s. ghelter toe

II s.

Item Heyn die Kaerdemaker ghelter toe

II s. VI d.

Item Loutgen die Waker ghelter toe

VI s. VIII d.

Item Gherijt Cleyberich ghelter toe

II s. VI d.

Item noch Gherijt

XX d.

Item Steven ghelter toe

II s. III d.

Item Willem Dirx s. ghelter toe

III s.

Item Alkemaed hadde III erven XV s. IX d. Hiertoe ghelt Pieter Butwech Willems s. van I erftgen

XX d.

Item Pieter van Oetsoern ghelter toe

II s. III d.

Item Harman die Volre ghelter toe

II s. III d.

Item meester Beselis ghelter toe

II s. VI d.

Item Jan van Wairts wedwi ghelter toe

XVI d.

Item Alijt Florijs dochter ghelter toe

XVI d.

Item Jan Mees up den hoec ghelter toe

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns s. een erve

V s. II d. II mijten

Item Gherijt Steffens s. wedwi een erve

X s. IIII d. II mijten

Item Pieter Butewech Willems s. een erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Jacop Jans soen een erve

VI s. VIII d.

Item Eelman II erven

XVI s. IIII d.

Noch Eelman en erve

VIII s. VI d.

Item Lourijs Jans s. een erve

VIII s. VI d.

Item Gherijt Willems s. die brouwer van Brechten erve was

VIII s. VI d.

Item Harman die Smit een erve

XLIIII s.

Item Dirc Willems s. een erve

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willems s. een erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers soen een erve

VII s. V d.

11v

   

Item Wouter Hugen s. een erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacops s. een erve

IX s. X d.

Item Jacop van der Lier een erve dat hi coft jeghens Pieter Ghenters wedwi

IIII s. XI d.

Item Heyl Jans dochter van der Lier en erve dat si coft jeghens Jans zwagher van Stienberghe

VII s. I d.

Item Dirc Hove een erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems s. en erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts s. een erve

IX s.

Item Danel Clene een erve

XIII s. VIII d.

Item Vranc Husman een erve

XVI d.

Item Pieter Jans s. een erve

XII d.

Item Marcelis een erve

XII d.

Item Pieter Florijs s. ende hi coft jeghens Coen Claes s. een erve

VIII d.

Item Lourijs die Waker en erve

VIII d.

Item Gherijt Sybrants s. een erve

IIII s.

Noch Gherijt een erve

IIII d.

Item Matgen van Nuys een erve

II s.

Item Aelijn Pieter Pieters s. kinder een erve

IIII d.

Item Dirc Dirx s. van Voirscoten I erve up den hoec

VIII s.

Summa

XVIII £ IIII s. VI d.

III. Summarum van raemsteden ende hofstederenten up die hoeve

CL £ XV s. II d. ø II mijten

    12    

   

Van soenen ende ander toeval

 

Item Steven Poes soen gaf den godshuys van eenre soenn die hem toegheseit was van Jan Vos Barlaers soen L bot, facit

III £ VI s. VIII d.

Item van den commelduyr bi Florijs Paedsen soen een Rijnsgulden, facit

XXII s.

Item Florijs Montvoerden s. gaf den godshuys voir een hallif vel VI bot, facit

VIII s.

Item Spikers wijf gaf den godshuys van eenre soene die hoir toegeseyt was van Jacop Ansems s. XXV bot, facit

XXXIII s. IIII d.

Item Florijs Montvoerden s. ende Dirc van Oestghees ghaven den godshuys I gouden Enghelsche nobel, den nobel XLIII bot, facit

LVII s. IIII d.

Item Coen Dirx s. gaf den godshuys van eenre soene die hem overgheseyt was te gheven V bot, facit

VI s. VIII d.

Item die susteren van Sinte Barbaren is om Gods willen ghegeven dat outaer dat in den ommeghanc staet after dat groet outaer, behoudelic den commelduyr sijn recht dat hi dairup te segghen mach hebben, des hebben die susteren voirs. den godshuys ghegeven toter tymmering te hulp up een virbeteren IX Vranx croenen, den croen gherekent voir XX bot, facit

XII £

Item heer Dirc van Zweten gaf den godshuys voir den steen dair sijn beelt of woirt ghemaect XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Summa

XXIII £ VIII d.

12v

   

Van sepultuyr ende besprec

 

Item Alijt Mees Ymmen soens van den grave dair sy in leyt

IIII £

Item Claes van Hillegom van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Claes van Zwieten van den grave dair hi in leyt up dat coer

XX £

Item Gherijt Bonnetgen besbrac sijn goet den godshuys ende dairvoir woude hi hebben een graf in die kerc ende men sel doen sijn jairichtijt alle jair als dat memoriboec dairof inhout. Ende dit goet woirt ghegeven sijn wijf om X Enghelsche nobel, den nobel voir XL bot, facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Pieter Jacops s. wijf besprac den godshuys XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Lijsbet Jacop Ghelmers besprac den godshuys X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Margriet Claes Willems s. Dirc Nuwenvens dochter besprac den godshuys XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item Symon Koec besprac den godshuys IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. wedwi van den grave dair sy in leyt

IIII £

Item die selve besprac den godshuys XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Claes Vrancken s.s wijf van den grave dair si in leyt

VIII £

Item Willem Foytgen van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Willem Foytgen besprac den godshuys V £ Hollens, en Enghelsche nobel gherekent voir III £, facit

IIII £ VIII s. XI d.

Item Willem Foytgen besprac den godshuys toet eenre lamp te houden te barnen toet ewighen daghe nacht ende dach voir dat sacrament des Heylichs Doepsels dat font te hanghen XVIII Enghelscher nobel, XL bot voir den nobel, facit

XLVIII £

Item Hugen wijf van der Scoet besprac den godshuys X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Griet Adems dochter besprac den godshuys X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Allairt die Olyslagher besprac XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Dircgen Willem Borts knecht was besprac den godshuys jairlix sijn memori dairvoir te doen V nobel, XL bot voir den nobel, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Summa

XLV £ VII s. VII d.

    13    

   

Item Dirc Hiec besprac den godshuse XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item Gheertruyt Outghers besprac den godshuse L bot, facit

III £ VI s. VIII d.

Item Ghise Bedronghen besprac den godshuse

X s.

Item Adriaen Walich Jans s.s. van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Pieter Claren s. besprac den godshuse XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Alijt meester Harman Bitters van den grave dair sy in leyt

VIII £

Item Eymburich Jan Baertouts van den grave dair sy in leyt

IIII £

Item Griet Willem Heynrix s. van den grave dair sy in leyt

VIII £

Item die selve besprac den godshuse XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item heer Dirc van Zwieten van den grave dair hi in leyt int coer

XX £

Item Gherijt Gode die maetselair besprac den godshuse IX cronen, XX bots voir den croen, hiervoir sel dat godshuse sijn memori jairlix doen alst memoriboec dairof inhout, facit

XII £

Item Alkemade van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Jan Vocken s. besprac den godshuys XL s. tsjairs of XII nobel dairvoir te gheven, hiervoir so sel dat godshuys jairlix sijn memori voir doen ghelijc dat memoriboec dairof inhout, facit

XXXII £

Item Heyn Tori besprac den godshuse ende den gasthuse al sijn goet, des ysser of ghecomen boven der scoude ende uutvaert van allen sijn goede mitten huys dat Femeyns selve coft XXXIIII croenen, behalven dat huys after Gherijt Willem Jan Betten s.s. in die stege, dit huys sel Femeynse sijn wijf houden also langhe al si levet ende na hoir doet so sel dat halve huys comen an dat godshuys ende an den gasthuse. Hiervoir so sel men sijn memori jairlix voir doen ghelijc dat boec inhout, facit

XXII £ XIII s. IIII d.

Item Goete Martijns wijf besprac den godshuys X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Alijt Ysbrants van Leyen besprac den godshuys II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Summa

XXXI £ III s. IIII d.

13v

   

Van den vellen voirt Heylighe Cruys ende van anders dat in hout ende was ende loet vircoft is ende van den hare ouder grave houden willen in den ommeghanc na inhout der coeren

 

Item Willem Brouwer Ghijstgens s. coft VII vacht om LXVI bots, facit

IIII £ VIII s.

Item Gherijt die coster VI pont was, tpont VII Bersche gr. ende II d., facit

XIX s. IIII d.

Item Wouter Harmans s. XXX pont was, tpont VII Bersche gr. ende II d., facit

IIII £ XVI s. VIII d.

Item Dirc die coster VIII pont was, tpont VII Bersche gr. ende II d., facit

XXV s. X d.

Item Harman die glaesmaker IIcXLIII pont outs loets, thondert weghens om XXIX bots, facit

IIII £ XIIII s.

Item Dirc Dammes XLVIII pont loets, thondert XXIX bot, facit

XVIII s. VIII d.

Item Coman Ysbrant IIIcLXV pont loets, thondert XXIX bot, facit

VII £ XII d.

Item Heyn Boudijns s. van XXIIII berckoen, stic IIII Bersche gr., facit

XLII s. VIII d.

Item Harman van Aken van elsenhout VII bot, facit

IX s. IIII d.

Item Jan Harmans s. van elsenhout V bot, facit

VI s. VIII d.

Item Harman van Aken van elsenhout IIII bot I Jannetgen, facit

V s. VIII d.

Item noch Harman van elsenhout VII bot I Jannetgen, facit

IX s. VIII d.

Item noch Harman van ekenhout VIII bot I Jannetgen, facit

XI s.

Item Jacop Jans s. van ekenhout IX bot, facit

XII s.

Item Claes Jans Vos s. V berckoen om VIIIs bot, facit

XI s. IIII d.

Item noch Claes Jans s. XIIII berckoen om XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item noch Claes Jans s. VI berckoen om XV bot, facit

XX s.

Item Symon een elsenhout V bot, facit

VI s. VIII d.

Item Willem Jans s. VIII berckoen om XIX bot, facit

XXV s. IIII d.

Item Claes stienhouwer III boghen om VI bot, facit

VIII s.

Item Willem Sonderlant III boghen om VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item Pieter drie boghen om VI bot, facit

VIII s.

Item Harman van Aken VI boghen om XIII bot, facit

XVIII s. VIII d.

Item Dirc Hove LXXXVI sparren, stic VII d. lichten payment, facit

XXXIII s. IIII d.

Summa

XXXVII £ IX s. II d.

    14    

   

Item Ysbrant Redekijns s. wat sparren om VI bot, facit

VIII s.

Item grote Kerstant XLV sparren, stic V d., facit

XV s.

Item Gherijt Emmen s. wat bolsting om IIIIs bot, facit

VI s.

Item noch Gherijt van wat elsenhout III bot, facit

IIII s.

Item Gherijt Jacop XXVII delen, stic II Vlaemsche placken, facit

III £ VI s.

Item Witgen XIIII delen, stic II Vlaemsche placken, facit

XXX s. X d.

Item Gherijt Diddegens s. wedwi mit horen kinderen van hore ouder graf in den ommeghanc ghegeven na inhout der coren

XL s.

Item Machtelt Willem Foytgens wedwi gaf voir den callic dair Willem Foytgens graf mede ghemaect woirt XIIII bot, facit

XVIII s. VIII d.

Item Gheertruyt Willem Aelbrechts soen van horen grave in den ommeghanc ghegeven na inhout dar core

XL s.

Item Griete van Nuys coft XI vellen om II Enghelsche nobel ende XXXV bot, facit

VII £ XIII s. IIII d.

Item so is ghecomen uter bede boven den memorien diere of ghedaen sien ende boven dat den priesteren ghegeven is die di vier hoechtiden van den jair dat coer gheregiert hebben XIX Enghelsche nobel, XL bot voir den nobel, facit

L £ XIII s. IIII d.

Item so is ghecomen uten bloken dit jair LIs bot, facit

III £ VIII s. VIII d.

Item so is ghecomen sint Alre Gods Heylighen avont van offerande van den Heylighen Cruce ende uuten bloken ghenomen XIIIIs croen, XX bot voir den croen, facit

XIX £ VI s. VIII d.

Summa

XCII £ XI s. VI d.

14v

   

Van voirhuyr ende van ghiften

 

Item Dirc Gherijts s. coft een halve raem half jeghens Pieter Pieter Hugen s.s., dairof te voirhuyr

III s.

Item Gherijt van Oyen coft s raem jeghens Willem Polremans wedwi, dairof te voirhuyr

VI s.

Item Foytgen Gherijts s. coft s raem s jeghens Heynric van Baerwijc, dairof te voirhuyr

II s. VI d.

Item Jacop Louwen s. coft s raem s jeghens Godekijn Sesman, dairof te voirhuyr

II s.

Item Dirc Dirx s. van Voirscoten coft een huys jeghens Aelwijn Pieters s. wedwi, dairof te voirhuyr

IIII s.

Item Pieter Temans s. coft een erve jeghens die kaersmaker, dairof te voirhuyr

V s. IIII d.

Item Dirc Lutgen coft een s raem jeghens Aelbrecht Pieter Coppedraers s., dairof te voirhuyr

IIII s.

Item Aelbrecht Pieters s. coft s raem s jeghens Dirc Lutgens s., dairof te voirhuyr

II s.

Item Jacop Hasen s. codt een erve jeghens Gheertruyt Gherijt Aechten s. wedwi, dairof te voirhuyr

XVI d.

Item Alijt Louwen coft een huys jeghens Florijs Hobben, dairof te voirhuyr

III s.

Item heer Reyner coft een huys jeghens Femeyns Glaesmakers, dairof te voirhuyr

VIII s.

Item Heynric Cammaker coft s raem jeghens Willem Vos Gherijts s., dairof te voirhuyr

IIII s.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

II s.

Item Coman Heycoep coft dat virendel van sinen huys dair hi in woent jeghens den erfnamen, dairof te voirhuyr

III d.

Item Katrijn Florijs Coenen s. coft een huys jeghens Femeyns Glaesmakers, dairof te voirhuyr

VII s. VI d.

Item Harman Mourijs s. van Ghijsbrecht Bertelmees s. wijfs doet van voirhuyr van den huys bi der stove plach te wesen

VIII s.

Item Matheeus Jans s. coft een huys jeghens Aelbrecht Pieter Coppedrayers soen, dairof te voirhuyr

IIII s. VI d.

Summa

III £ VII s. V d.

    15    

   

Item Griete Willems wedwi van den Vliet coft een erve jeghens Symon horen s., dairof te voirhuyr

X s.

Item Jan Ghisen s. coft een huys jeghens Kerstant Pieter Bonnen s., dairof te voirhuyr

V s.

Item Pouwels Reyners s. coft een s raem jeghens Crauwels s., dairof te voirhuyr

VII s.

Item Pouwels Reyners s. coft een s raem jeghens Phillips Rembrants soens wedwi, dairof te voirhuyr

VII s.

Item Heyl Jans dochter van der Lier coft een huys jeghens Jans kinder van Stienberghen, dairof te voirhuyr

IIII s.

Item omdat men hair die ghifte gaf V bot, facit

VI s. VIII d.

Item Jacop van der Lier coft een huys jeghens Pieter Ghenters wedwi, dairof te voirhuyr

II s.

Item Phillips Scickes s. coft een huys jeghens Godewairt van Dellif, dairof te voirhuyr

V s.

Item die selve omdat men him die ghifte gaf

VIII s.

Item Pieter Danels s. van der Haer van sijns moeder doet van sinen huys te voirhuyr

IX s. IIII d.

Item heer Willem Sael coft een huys jeghens Huge Vocken sinen broeder, dairof te voirhuyr

XVI d.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

V s. IIII d.

Item Aelwijn Dirc Nuwenveens s. coft een huys up die graft jeghens Jacop Ysbrants s., dairof te voirhuyr

III s. IIII d.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

III s. IIII d.

Item Aernt Hugen s. coft en erve jeghens Harman Willems s., dairof te voirhuyr

 

XVII d.

 

Item Jacop Willem Pieters s.s. coft en huys jeghens Beatrijs Adriaens wedwi sijn suster, dair of te voirhuyr ende voir die ghift

V s.

Item Treveys coft een camer jeghens Dirc Aernt s. nasaet, dairof te voirhuyr V botgen ende voir die ghift een leeu, facit

IIII s. III d.

Item Jan van der Laen coft een huys jeghens Wouter Jacops s., dairof te voirhuyr ende voir die ghift II bot, facit

II s. VIII d.

Item Huge Dam van Pieter van Grimberghens huys bi den gherecht voirhuyr

XIII s. IIII d.

Summa

V £ IIII s.

15v

   

Van vircoften lijfrenten ende van afterstallinghen kercghelde

 

Item ontfaen van Lijsbet Pinghen van Haerlem van VI gouden Enghelsch nobels tsjairs toet haren live XLVIII Enghelsche nobel, XLII bot voir den nobel, facit

CXXXIIII £

Item ontfaen van Jan die Beel Jacops soen mijns heren camerlinc van Ludic van XX gouden Enghelsche nobel tsjairs toet sinen live ende toet Belyen Lourijs dochter sinen wijfs live, XLIIs bot voir den nobel, facit

LXVI £ XIII s. IIII d.

Item Claes Post van sinen kercghelt XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Jacops s. van sinen kercghelt CIIII Bersche gr., facit

XLVI s. III d.

Item van Dirc van Heemskerc LXXX bot, facit

V £ VI s. VIII d.

Item van Ghijsbrecht Witgen LIX bot, facit

III £ XVIII s. VIII d.

Item van Willem Heerman LII bot, facit

III £ IX s. IIII d.

Item van Buschusen XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item noch van kercghelt ontfaen van Buschusen

LIII s. IIII d.

Summa

VIIcXXII £ XV s. VII d.

    16    

   

IIII. Summarum van zoenen ende toeval, sepultuyr ende besprec, van vellen, van was ende hout dat vircoft is, voirhuyr ende ghiften, uter bede, uten bloken, van den crucen, van afterstallighen kercghelt ende van vircoften lijfrenten

XIcLX £ XIX s. III d.

16v

   

Summa summarum van allen ontfanghe voirs. binnen desen helen jair

XVIIIcXLII £ IX s. ø II mijten

    17    

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder hebben uutgegeven van der kercken goede binnen dese jair voirscreven in payment als voirscreven

 

Eerst van dat der kercmeesters uutghegeven meer beliep doe sy lest rekenden dan hoir ontfanc ghelijc hoir boec dairof inhout

IXcXXXIIII £ II s. IIII d.

I. Summa per se

IXcXXXIIII £ II s. IIII d.

Van wissen renten die dat godshuys jairlix uutreyct

 

Item Jan Heerman van sinen renten XII Ghensche nobel tsjairs, voir elken nobel XLII bot, facit

XXXIII £ XII s.

Item heer Jacop Hongher ende heer Jacop van Wassenair van den erve dat joncfrou Alijt Tiers was after den toirn

X £

Item meester Huge Vrancken s. van sinen renten

VIII £

Item Dirc die coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve van sinen coegras

III £ XII s.

Item Jacop den ouden coster van sinen costerghelde

VI £

Item Katrijn Jan Pouwels s. dochter ende si coft jeghens Soete Jan Vlaminx s.

LVIII s.

Item den Heylighen Gheest van renten die si hadden up Heynric Pipers erve

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacops s. erve ende Alijt Hollandaers dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item noch die selve ende si ghecoft hebben jeghens Soeten Jan Vlaminx soens wedwi

VII £

Item dat gasthuys ende si hebben van Willem Harmans s. van Florijs heren Jacop s. erve

II s. VIII d.

Item noch die selve ende si hadden up die hofsteden dair nu die raem staen

XXV s. X d.

Item Vranc Ysac van Haestgen Mourijns erve

IIII s.

Item Willem Symon Vrederix s. van Florijs heren Jacops erve

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van Haestgen Mourijns erve

VIII d.

Item den heren van Sinte Pancraes van Willem Glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item den commelduyr van Valkenburich van up die Does

VIII s.

Item Willem Jan Willems s.s. van sinen renten

III £

Item den commelduyr van heren Heynric Spikers grafghanc

V s. IIII d.

Item Claes Stienhouwer van die kerc binnen te estricken ende rierecht te houden XXX bots, facit

XL s.

Summa

LXXVI £ XVI s. XI d. mijt

17v

   

Van lijfrenten

 

Item Pieter Heerman X Enghelsche nobels, voir den nobel XLIII bot, facit

XXVIII £ XIII s. IIII d.

Item Gherijt Jacop X Enghelsche nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

XXVIII £ XIII s. IIII d.

Item heer Jan Hamer VI Enghelsche nobel, voir den nobel XLIs bot, facit

XVI £ XII s.

Item Griet Michiels dochter

IIII £

Item noch Griet een nobel sonder brief, voir den nobel XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item Gheertruyt Dirc Heermans dochter I nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

LVII s. IIII d.

Item heer Jan Waerniers s. XII gouden scilt, voir den scilt XXs bot, facit

XVI £ VIII s.

Item Gherijt die coster

L s.

Item heer Gherijt die Wit X Enghelsche nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

XXVIII £ XIII s. IIII d.

Item Lijsbet Pieter Walichs dochter ien Enghelsche nobel, voir den nobel XLIII bot, facit

LVII s. IIII d.

Item Godelt Gherijts dochter IIIs nobel, voir den nobel XL bot, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item Katrijn Liclaes dochter een nobel, voir den nobel XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item Gherijt die Griemer ende Hillegont sijn wijf VII Enghelsche nobels, voir den nobel XLIII bot, facit

XX £ XVI d.

Item Aernt van Baren ende sijn wijf te Haerlem XV Enghelsche nobels, voir den nobel XLI bot, facit

XLI £

Item Lijsbet meester Jacops dochter ende hair dochter te Haerlem X Enghelsche nobels ende hoir virscenen tOnse Vrouwen daghe Annonciacio, voir den nobel XLIII bot, facit

XXVIII £ XIII s. IIII d.

Item noch Lijsbet voirs. ende hair dochter V Enghelsche nobel ende virscenen te Bamis, voir den nobel XLIII bot, facit

XIIII £ VI s. VIII d.

Item Jan die Beel mijns heren camerlinc van Ludic ende sijn wijf X Enghelsche nobels die virscenen te Heylighermis, voir den nobel XLIII bot, facit

XXVIII £ XIII s. IIII d.

Summa

IIcLXXVIII £ XII s. VIII d.

II. Summarum van sekeren renten ende van lijfrenten

IIIcLXV £ IX s. VII d. I mijt

    18    

   

Van alrehande uutgheven

 

Item den wibisscop van den coer ende van den VIII outaren te wyen LV Vranxe cronen. Hierof weder ontfaen van VIII outaren, van elken outaer III cronen. Dit ofghecort, so bliver XXXI Vranxe cronen, voir den croen XX bot, facit

XLI £ VI s. VIII d.

Item van den brieven van den oflaet te scriven ende te zeghelen II nobel, XL bot voir den nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Item sinen ghesijn ghegeven te hoescheden XVI bot, facit

XXI s. IIII d.

Item den wibisscop ghesceynct I kanne soets wijns, die stoep IIII bot, ende een kanne Rijnswijns, die stoep IIII placken, facit

XX s. V d.

Item den wibiscop van onsen cruse te wyen up Sinte Willeborts avont hem ghegeven IIII Enghelsche nobel, XL bots voir den nobel, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item sijn cleric van den briefs van den oflaet te scryven XXV bot, facit

XXXIII s. IIII d.

Item ghecoft IIIm groet broets ende IIIIm cleyn broets, dusent groet broets VIII Bersche gr., facit

XVII s. IX d.

Item noch bi Aem van Utrecht ghebrocht IIs m groets broets, dusent III bots, facit

X s.

Item den provisoer van den Heylighen Sacrament van Paeschen X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item van een generael citaci

V s.

Item van een riem in die grote kloc IX bot, facit

XII s.

Item van een riem in dat bedekloctgen I bot, facit

XVI d.

Item Mathijs die gravemaker van die stienre up te lesen langhes den kerchoeve ende den ommeghanc te veghen V bot, facit

VI s. VIII d.

Item toet Jan die Kocx virteert mitter burghermeesters doe si den brief zeghelden van den lijfrenten die vircoft woirden, facit

X s. VIII d.

Item Heynric Wouters s. van den brief te scriven III bot, facit

IIII s.

Item Aernt Hugen s. ghegeven I bot, facit

XVI d.

Item doen ghegheven omdat hi den godshuys vordeliken gheweest heeft voir mijns heren rentemeester van Hollant van der bastaerden goede di si den godshuys besproken hadden XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item om II pont wiroex, tpont VII bot, facit

XVIII s. VIII d.

Item X stucke quasten VIs bot, facit

VIII s. VIII d.

Item Dirc van den Hoirn van des godshuys banwerc te maken X bot, facit

XIII s. IIII d.

Summa

LXVIII £ XI s. II d.

18v

   

Item Severijn Severijns s. bi bevelen van den gherecht ghegeven als van virleden ghebreec die hi up den godshuys te segghen had roerende van den stien die Alof van Burich ghelevert soude hebben ende niet en leverde IXs Enghelsche nobel, den nobel voir XL bot, facit

XXV £ VI s. VIII d.

Item Jan die Backer ende Pieter Mathijs s. wrochten up den toirn an dat belefroyt an die missecloc te virhanghen, ellix IIIs dach, sdaghes ellix III bot, facit

XXVIII s.

Item Claes stienhouwer van dat hi alle die sarken virleyde in die kercke ende die enen hoghe leyde LXXIIII bot, facit

IIII £ XVIII s. VIII d.

Item II man die den ommeganc scoen makende II daghe lanc, ellic sdaghes II bot, facit

X s. VIII d.

Item Wouter van Campen II daghe, sdaghes II bot, facit

V s. IIII d.

Item meester Jacop van vijf bloemen te virgulden XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item toet Claes Jans Vos s. mit meester Aernt ende meester Willem van Bolre virteert ende te wijncoep ghegeven van twien beelden die meester Willem besteet woirden te maken LVIII bot, facit

III £ XVII s. IIII d.

Item meester Heynric van den crucen te virverwen ende die vaenstocken XII bot, facit

XVIII s.

Item Mathijs die gravemaker van stien uten kercke te cruden VI bot, facit

VIII s.

Item Wouter van Campen I bot, facit

XVI d.

Item toten vanen te virmaken VIs loet side, tloet IIII bot, ende van den frangen ende die vanen te virmaken XI bot, facit

XLIX s. IIII d.

Item den susteren van die witte kasufel ende virmaken IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item mit Gherijt Hoechstraet ons heren camerlinc van Ludiic virteert toet Ysbrant Strevelant, omdat hi ons tiding brocht van onsen outair, hem ghescheynct an wijn, tsamen

XXIIII s.

Item grote Pieter van enen dach werckens II bot, facit

II s. VIII d.

Item Harman die glaesmaker, in den groten wint clam hi an die glasen om die te houden staende, want in vresen stont, hem gegeven

IIII s.

Summa

XLIII £ VI s.

    19    

   

Item Kerstiaen die beeldesnider van den Calvarienberich ende van der Compassen te sniden an dat cruys ende van dat hi dat cruys ende dyademe makede ende halp dat cruys in die kerc up te rechten LX bot, facit

IIII £

Item Kerstiaen van IIII pair vloghelen te sniden van sijns selfs hout XVIII bot, facit

XXIIII s.

Item van Pieter die leydecker VIII pont virmelgoens, tpont X bot, facit

V £ VI s. VIII d.

Item van Pieter V pont loetwits, tpont IIII bot, facit

 

XXVI s. VIII d.

 

Item toet Coman Ysbrant van oly IIII bot, VII pont meny, tpont II bot, II pont coperroets, tpont II bot, III pont loetwits, tpont IIII bot, I pont virmelgoens X bot, facit

II £ XVIII s. VIII d.

Item meester Collaert van ee pont blawer aske XVII bot, noch van indi ende meni XII bot, facit

XXXVIII s. VIII d.

Item meester Jacop van XXIIII pont verwe te wriven, tpont I bot, facit

XXXII s.

Item meester Jacop van den toernkijn te verwen XII bot, van die sacrastie IIII bot, van den cruce ende die kasse XX bot, van den IIII paer vloghelen VIII bot, facit

II £ XVIII s. VIII d.

Item meester Lambrecht van een capiteel te maken ende een tabarnacul te houden, tsamen II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Heynric Heynrix s. van twien halve vate olys VII cronen ende VI bot, facit

IX £ XIIII s. VIII

Summa

XXXVI £ VI s. VIII d.

19v

   

Item woirden Willem Vinc besteet XI wulften te maken, van elken wulft VI nobel, maeck LXVI Enghelsche nobels. Hierof was hem betaelt XV Enghelsche nobels ghelijc dat rekenboec dairof inhout, so blijfter LI Enghelsche nobel, facit den nobel XL bot

CXXXVI £

Item so bedinghede Willem Vinc van den wulften voirs. te maken VI ellen lakent, dairvoir hem gegeven VI cronen, facit

VIII £

Item noch Willem Vinc gegeven te hoescheden, omdat hi alle sijn weric wel ghemaect heeft ende trouwelic gheaerbeyt III Vranxe gouden cronen, stic XLIIs gr., facit

IIII £ V s.

Item meester Aernt van den Doem voir sinen cost ende arbeyt ende voir sijn wedden also hi der kercken meester is, hem ghegeven VI Enghelsche nobel, XL bot voir den nobel, facit

XVI £

Item so was Pieter die leydecker dat toernkijn besteet te decken mitten coer datter an brac noch te decken ende alle die loeden pipen te maken om XX Enghelsche nobels. Hierof was hem betaelt XV Enghelsche nobels ghelijc dat rekenboec dairof inhout, dus blijfter te betalen V nobel, XL bot voir den nobel, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Item Pieter die leydecker voir eenen roc die hem gheloeft was ende voir menighe reyse die hi ghedaen heeft van des godshuys weghen, hem gegeven te hoescheden IIII Enghelsche nobel, facit

X £ XIII s. IIII d.

Item was Claes Jans Vos s. besteet al den backenstien te leveren toten wulften om XXXV cronen. Hierof was hem betaelt XX cronen ghelijc dat boec dairof inhout, dus brac hem XV cronen, voir den croen XX bot, facit

XX £

Item mit Gherijt Hoechstraet ende Jan Willems s. ghetoghen in den Briel om te spreken mit Lourijs Dammes s. van onsen outair, dair hi ons beval dat wi enen man bi hem senden soude te Ludic, van cost, waghenhuyr ende sciphuyr XXIIII bot, facit

XXXII s.

Item meester Pieter die klocghieter betaelt van den twie klocken die hy ghegoten heeft van sinen lesten daghe XVI Enghelsche nobel ende I quaertier, XL bot voir den nobel, facit

XLIII £ VI s. VIII d.

Summa

IIcLIII £ III s. VIII d.

    20    

   

Item meester Willem Paeu die beeldemaker ghesent te Ludijc om onsen heer van Ludijc mid der stede brief rorende van onsen outair, des hem mijns heren tresorier van Ludic hem beval dat hi trecken soude te Dinant ende copen den stien, mijn heer van Ludic souder toe geven C cronen. Des toech Willem aldair ende coft den stien toten outair om CXXX cronen up sijn beraet ende quam weder thuys, hem ghegeven voir sinen cost II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Item so woirt Willem rechtevoirt weder ghesent te Ludic ende voirt te Dinant om den coep an te nemen mit brieven an Lourijs Dammes s. ende na Gherijt Hoechstraet, ende vircreghen an onsen heer van Ludic dat hi die CXXX cronen al betalen sel, voir wijncoep van den stien ende voir sinen cost hem gegeven II nobel, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Willem Paeu ghegeven voir sinen arbeyt ende omdat hi der kercken boedscip trouwelicken ghedaen heeft V ellen grawes tot enen roc, die ellen XIIII bot, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Mathijs die gravemaker van den ommeghanc te veghen ende die aerde ende poeyn heen te cruden VI bot, facit

VIII s.

Item Willem Dirx s. van Leyderdorp van IX morghen lants in den ambocht van Leyderdorp van morghengheld, van der morghen II Bersche gr., facit

VIII s.

Item Mourijn Willems s. ghecort van morghengheld II lewen, facit

XXI d.

Item Hillebrant die Haermaker ghecort van morghengheld I bot, facit

XVI s.

Item Willem die Lijndrayer an clocrepen XVI pont weghens, dat pont V doyts, facit

VIII s. X d.

Item Erkenraet van dat si al tjair des godshuys lavengierster heeft gheweest

XXXI s. IIII d.

Summa

XVIII £ V s. XI d.

20v

   

Item die susteren an die groen casuffel, tunicaels ende cappen te virmaken X bot, van side V bot, van goude IIIIs bot, van bulkraen IIs bot, van kanevas II bot, van groen samit ende van maken XX bot, facit

LVIII s. VIII d.

Item noch ghemaect een nuwen groen casufel, dairan ghebesicht IIIIs ellen bolkraens, die ellen III bot, van kanevas V botgen, V ellen gouden boerts, die ellen een bot, van maken VII bot, van grove side Is bot, facit

XXXIX s. IIII d.

Item Femeyns heren Gherijts dochter van ofdoen ende up te nayen an die misghewaede ende van linen laken dat men dairtoe behoefde

XXXIIII s. VIII d.

Item Jacop die coster van resel ende smeer ende die an pijlen te scuren XVI bot, facit

XVI s. IIII d.

Item Jacop van der Lier te beyeren alle hoechtijt, van elke hoechtijt VII Bersche gr., facit

XLVI s. VIII d.

Item Jacop die coster van die keric te veghen al tjair doer

XXVI s. VIII d.

Item om besemen mede te veghen al tjair doir II bot, facit

II s. VIII d.

Item Jacop van der Lier van die gote scoen te maken VI bot, facit

VIII s.

Item van den kandelairs te scueren al dat jair doir ende dat wijnwatersvat VI bot, facit

VIII s.

Item doe dat coer al ghemaect was meester Aernt van den Doem ende den ghesellen in der loedse ghegheven te hoescheden ellix ien caproen, des woirt ghecoft jeghens Heyn Buse VI ellen zwarts, die ellen XV bot, facit

VI £

Summa

XVIII £ VI s.

    21    

   

Van den kerc te belichten

 

Item Jan die Wit van IIIIs c pont was te virdrayen, van den ponde

II d., facit

III £ XV s.

 

Item die selve van XCIIII memorien te belichten, van elker memori III botgen, facit

IX £ VIII s.

Item die selve van IIII tortisen te drayen ende van scaften ende lemaet XXIIII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item noch van drie dommelmetten mit IX kaersen te lichten XXXVI gr., facit

XXIIII s.

Item Huge die orghanist van enen jair up die orghelen te spelen mitten blasers VII Enghelsche nobel, XL bot voir den nobel, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item van stof ende pappier al tjair doir

X s.

Item Heynric Wouters s. van brieven te scriven al dat jair doir hem ghegeven VI bot, facit

VIII s.

Item Huge die organist van den groten antiffenair te corregieren hem ghegeven XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item Symon Vreric van die rekening te scriven IIII bot, facit

V s. IIII d.

Summa

XXXVII £ XV s. VIII d.

21v

   

Van wijn al tjair ghebesicht in der kerken. Eerst toet Paeschen dairmede ghemonicht woird

 

Item Jan Splinter III stoep, den stoep IIII Vlaems placken, facit

XIIII s. VIII d.

Item Jan Mees s. Is stoep, den stoep IIII placken, facit

VII s. IIII d.

Item Gherijt die Bruyn III stoep, den stoep IIII placken, facit

XIIII s. VIII d.

Item Ysbrant Willem Dukers s. IIII stoep, den stoep IIII placken, facit

XIX s. VI d. II mijten

Item Willem van Beest III stoep X Bersche gr., facit

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijts s. III stoep, den stoep IIII placken

XIIII s. VIII d.

Item Willem Bort IIII stoep, den stoep IIII placken

XIX s. VI d. II mijten

Item te Pijnster dair men mede monichde III stoep, den stoep IIII placken, facit

XIIII s. VIII d.

Item tot Alre Gods Heylighen daghe dair men mede monichde IIs stoep, den stoep IIII placken, facit

XII s. II d. II mijten

Item tot Kersavont dair men mede monichde

 

Item Jacop Ysbrants s. I menghel wijns, den stoep IIII placken, facit

II s. V d. I mijt

Item Jan Mees s. I stoep IIII placken, facit

IIII s. X d. II mijten

Item Jan van Meerburich I stoep IIII placken, facit

IIII s. X d. II mijten

Item Florijs van Meerburich I stoep X Bersche gr., facit

IIII s. V d. I mijt

Item Vranc Poes s. I menghel, den stoep IIII placken, facit

IIII s. X d. II mijten

Item Dirc van den Werve I menghel soet wijns II bot, facit

II s. VIII d.

Item Gherijt Poes s. I meghel II placken, facit

II s. V d. I mijt

Item Gherijt Jans soen I menghel II placken, facit

II s. V d. I mijt

Item wijn al tjair ghehaelt an kannetgens up stocken misse mede te doen

XIII £ II s. III d.

Summa

XXI £ II s. I mijt

    22    

   

Van harden stien, callic ende sant, yser ende loet ende hout

 

Item ghecoft jeghens Gherijt van Huyst VIs voeder godelsche, dat voeder om V gulden, IX bot voir den gulden, te betalen te Pijnxster naest comende

 

Item Willem Jacop s. van desen stien van Dordrecht te Leyden te brenghen XXVI bot, facit

XXXIIII s. VIII d.

Item Jan Ghijsbrechts s. van dese stien mitten craen up te doen ende up dat kerchof te brenghen X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item van meester Aernt een stucke stiens om XLII bot, facit

LVI s.

Item Adem van desen stien van Utrecht te brenghen II bot, facit

II s. VIII d.

Item Gheritgen die dregher van den stien up dat kerchof te brenghen

II s.

Item ghecoft jeghens Willem Ude tUtrecht V rijst leyden, dat rijst XXIII bot, s c Ludixe leyen om VI bot, facit

VIII £ XVI d.

Item Adem van dese leyen te vracht IX bot, van tellen II bot, van tollen III botgen, facit

XVI s. VIII d.

Item Gheritgen mit sinen ghesellen van dese leyen in die loedse te dreghen II bot, facit

II s. VIII d.

Item noch van Willem Ude van leyen die hem overbleven van der stede huys III rijst leyen, dat rijst XXIII bot, facit

IIII £ VIII s.

Item van den leyen in die loedse te dreghen I bot, facit

XVI d.

Item Collaert hadde den godshuys ghelient VIII scouden sants die hi up dat kerchof hadde legghen, Pieter van Oitsoern van den scoude weder up dat kerchof te brenghen, van elke scoude III bot, facit

XXXII s.

Item van Willem Jacops s. XXXII hoet callix, thoet X bot, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item van Dirc Pieters s. IIII hoet callix, thoet

X boet, facit

LIII s. IIII d.

Item Machtelt van desen callix te halen ende up te dreghen, van den hoed I boet, facit

XLVIII s.

Item Boetsaert ende Mathijs die gravemaker van den hoede te beslaen een Bersch gr., facit

XVI s.

Item Machtelt ghebrocht VIII scoude sants, die scoude III bot, facit

XXII s.

Summa

XLVIII £ XVI s. VIII d.

22v

   

Item noch van Willem Jacops s. V hoet callix, thoet IXs bot, ende IX hoet, thoet IX bot, facit

VIII £ XI s. IIII d.

Item Machtelt van hoede te halen ende up te dreghen I bot, facit

XVIII s. VIII d.

Item Machtelt V scoude sants, die scoude III bot, facit

XX s.

Item Mathijs die gravemaker van den callic te beslaen, van den hoede een Bersche gr., facit

IX s. III d.

Item Huge Screvel VI scouden sants, die scoude III bot, facit

XXIIII s.

Item ghecoft jeghens Gherijt van Huyst XXXIIII rollen loets die hi toet Aernen toeleverde up sinen cost, des toech Pieter die leydecker tAernen om dat loet ende gaf van den loede te Renen te brenghen IX bot ende van tollen XXVII bot, facit

XLVIII s.

Item van dese loede up waghen tUtrecht te voeren V gulden ende up die waghen te legghen II bot, facit

III £ IIII s.

Item dit loet woirt tUtrecht gheweghen in die waghe ende woech VmLXX pont, van waghelt VI bot, van cijns XVIII bot ende van tollen ter Goude XX bot, om Pieters willen, facit

LVIII s. VIII d.

Item Adem van desen loede te vracht XII bot, facit

XVI s.

Item Pieter die leydecker voir sinen cost XL bot, facit

LIII s. IIII d.

Item van dese loede up te scepen ende in die waghe te dreghen ende weder in die loedse V bot, facit

VI s. VIII d.

Item dit loet woirt gheweghen in die waghe ende woech VmLV pont, van waghelt

XXXIIII s. VIII d.

Item Gherijt van Huyst van VmLV pont loets, thondert XLIII bot, facit

CXLIIII £ XVIII s.

Item so sende Gherijt van Huyst een bode om sijn ghelt, des up die tijt niet rede en was, hem ghegheven voir sijn loen ende cost X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item so quam Gherijt van Huyst selve om sijn ghelt ende om rekeninghe, dair wi up die tijt jeghens hem coften een deel godelsche, van wijncoep mit hem virdroncken XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Willem Paeu mit hem ghesent Tordrecht om desen stien tontfaen, hem ghegheven voir sinen cost VIII bot, facit

X s. VIII d.

Summa

CLXXIII £ XIII s. IIII d.

    23    

   

Item meester Gherijt die goutsmit heft den godshuys ghemaect een britse ende wecht XXVIII loet, hem ghelevert an sulver XVI loet ende hi liende den godshuys XII loet sulver, hem ghegheven voir tloet sulver VIIs bot, facit

VI £

Item van maken ende te virgouden Vs croen, XX bot voir den croen, facit

VII £ VI s. VIII d.

Item desen britse te virgouden III Vranxe scil I quaertier mijn, den Vranxen scilt voir XLIX botgen, facit

IIII £ IX s. X d.

Item van Gherijt Willem Jan Betten s.s. IIIIcXXVIII pont Spaens yser, dat hondert XXIIs bot, facit

VI £ VIII s.

Item van Willem Nachtegael IIIIcXXVII pont yser, thondert XXIII bot, facit

VI £ X s.

Item XIc scarpens, thondert II Vlaemsche placken, facit

XXVI s. X d.

Item noch van Willem Nachtegael VIcLXXV pont ysers, thondert XXII bot, facit

IX £ XVIII s.

Item Willem Nachtegael van XVc ende XXX pont ysers te virsmeden, van den hondert XIX bot, facit

XIX £ VI s. VIII d.

Item van een yseren pan die up den houten kandelair staet XII bot, facit

XVI s.

Item an spikeren ghehaelt ende tot lascysers gherekent XXs c, thondert V Bersche gr., facit

XLV s. IIII d.

Summa

LXIIII £ VII s. IIII d.

23v

   

Item jeghens Florijs Scutemaker ghecoft een rechout om V bot, facit

VI s. VIII d.

Item van Pieter die Scrienmaker CXX waghenscot II bot, facit

XVI £

Item van Lourijs Claes s. VIII waghenscot, stic VIII Bersche gr., ende II waghenscot VII Bersche gr., facit

XXXIII s. X d.

Item van Pieter Golen s. XI Prusche delen, stic VIIs bot, facit

V £ X s.

Item van Jan van Scoeten XIIII waghescot, stic II Vlaems placken, ende XII waghenscot, stic II bot, van dat bort dair dat Veronika an staet XV bot, van den alven te maken VII bot, van bolkraen IIII Vlaemsche placken, noch III waghenscot, stic V botgen, van die laede te maken daer men die britsen in leyt V bot, van een scapraede in die sakrastie V bot, facit tsamen

VI £ III s. X d.

Item Ghijsbrecht Jans Brunen s. een eken planc XIIII bot, facit

XVIII s. VIII d.

Item Jan van Reynsburich I planc X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Florijs Scutemaker VI langhe waghenscot, stic IIII bot, facit

XXXII s.

Item Jacop van Grieken XV knaerhout, stic V bot, facit

V £

Item Ghijsten heren Allaerts s. van waghenscot, stic V Bersche gr., facit

XXXV s. VI d. II mijten

Item Florijs die Bruyn I knaerhout III bot, facit

IIII s.

Item noch Jacop van Grieken ien ende plancx IIs bot, facit

III s. IIII d.

Item Aelwijn die Decker een ende plancx II bot, facit

II s. VIII d.

Summa

XL £ III s. X d. II mijten

    24    

   

Item Jan die Backer toech te Delf ende coft VIII langhe knaerhout, stic VII bot, facit

III £ XIIII s. VIII d.

Item van dese hout te brenghen I bot, facit

XVI d.

Item van Goeswijn Claes s. C ende XX waghenscot, stic VII Bersche gr., een ballic LV bot, een ballic XXV bot, IIII sparren, stic vier Bersche gr., II balken voir V croenen, een eken stijl VIII Bersche gr., II ekenhout XII bot, noch II rechout, stic VII bot, comt tesamen XXIIII cronen XIIII bot, facit

XXXII £ XVIII s. VIII d.

Item Harman die Glaesmaker van die glasen te virlappen ende stoppen al tjair doir ghelijc sijn cedel dairof inhout XXXII bot, facit

XLII s. VIII d.

Item Sloterdijc een dubbel slot mit V slotelen VII bot, een scoet I botgen, een rijnc ende een rose I botgen, een grendelslot IIs bot, een paer hangheles mit een slot IIII bot, VI hangheles an die kas, stic IIII bot, een slot mit een yseren roede an die kas van den cruce XIIII bot, van dat bloc te beslaen XVI bot, van dat bloc mitter traly te beslaen L bot, facit tsamen

VIII £ IIII s. VIII d.

Summa

XLVII £ II s.

24v

   

Die tymmerlude dachloen

 

Item in die weke dair Sinte Martijns dach in quam Translatio Jan die Backer V daghe, sdaghes III bot ende Pieter Mathijs s. V daghe, sdaghes III bot, facit

XL s.

Item in die weke dairan Jan die Backer VI daghe ende Pieter Mathijs s. VI daghe, facit

XLVIII s.

Item Jan Claes s. die houtsagher II daghe, sdaghes III bot, Jan Mees s. sijn ghesel II daghe, sdaghes III bot, facit

XVI s.

Item Jan Claes s. ende Jan Mees s. van C ende XI waghenscot te sniden, stic I Jannetgen, facit

XXXVII s.

Item in die weke dair Sinte Marie Magdalenen dach in quam Jan die Backer ende Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XL s.

Item Jan Claes s. ende sijn ghesel I dach saghens VI bot, facit

VIII s.

Noch van XII waghenscot te snieden III bot, facit

IIII s.

Item in die weke dair Sinte Jacops daghe in quam Jan die Backer ende Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XL s.

Item in die weke dair Sinte Pieters dach in quam ad Vincula Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XL s.

Item in die weke dair Sinte Lourijs dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XL s.

Item Jan Claes s. ende sijn ghesel II daghe saghens, facit

XVI s.

Noch XXIIII waghenscot te saghen, stic I Jannetgen, facit

VIII s.

Item in die weke dair Onser Vrouwen dach Assompcio in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XL s.

Item in die weke dair Sinte Bertelmeeus dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XL s.

Item in die weke dair Sinte Jans dach Decollacio in quam Jan die Backer V daghe, Pieter V daghe

XL s.

Item Jan Claes s. ende Jan Mees s. van XCIIII waghescot te snieden, stic I Jannetgen, facit

XXXI s. IIII d.

Summa

XXIIII £ VIII s. IIII d.

    25    

   

Item in die weke dair Onser Vrouwen dach Nativitas in quam Jan die Backer V daghe, Pieter Mathijs s. C daghe, facit

XL s.

Item in die weke dair des Heylich Cruys dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix IIII daghe, facit

XXXII s.

Item in die weke dair Sinte Matheeus dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix IIII daghe, facit

XXXII s.

Item in die weke dair Sinte Michiels dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix IIII daghe, facit

XXXII s.

Item in die weke dair Sinte Baven dach in quam Pieter Mathijs s., Jan die Backer ellix V daghe, facit

XL s.

Item in die weke dair Sinte Victoers dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix V daghe, sdaghes VI bot, facit

XL s.

Item in die weke dairan Jan die Backer VI daghe, facit

XXIIII s.

Item Jan Claes s. ende Jan Mees s. II daghe saghens, facit

XVI s.

Item in die weke dairan Jan die Backer VI daghe, sdaghes III bot, facit

XXIIII s.

Item in die weke dair Sinte Symon Juden dach in quam Jan die Backer V daghe, Pieter Mathijs s. III daghe, facit

XXXII s.

Item Enghel die Leydecker ghestop an die kerc mit hem anderen VI daghe, sdaghes V bot, facit

XL s.

Item van XII vorster, stic I Claestgen, facit

VII s. IIII d.

Item in die weke dair Allre Gods Heylighen dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix IIII daghe, sdaghes VI bot, facit

XXXII s.

Item in die weke dair Sinte Martijns dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix IIII daghe, facit

XXXII s.

Item in die weke dairan Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix VI daghe, doe woirt die dachhuyr ofgheset sdaghes I bot, facit ellix II bot sdaghes

XXXII s.

Summa

XXII £ XV s. IIII d.

25v

   

Item in die weke dair Sinte Katrinen dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix V daghe, facit

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. ende Jan Mees s. van ekenhout te saghen, tsamen gherekent VII bot, facit

X s. VIII d.

Item in die weke dair Sinte Andries dach in quam Jan die Backer V daghe, sdaghes II bot, facit

XIII s. IIII d.

Item in die weke dair Sinte Nyclaes dach in quam Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix IIII daghe, facit

XXI s. IIII d.

Item in die weke dairan Jan die Backer VI daghe, facit

XVI s.

Item in die weke dair Sinte Thomas dach in quam Jan die Backer IIII daghe, facit

X s. VIII d.

Item in die weke dair Dertien dach in quam Jan die Backer V daghe, facit

XIII s. IIII d.

Item in die weke dair Sinte Ponciaens dach in quam Jan die Backer V daghe, sdaghes II bot, facit

XIII s. IIII d.

Item in die weke dair Sinte Agnieten dach in quam Jan die Backer V daghe, facit

XIII s. IIII d.

Item in die weke dair Sinte Pouwels dach in quam Jan die Backer V daghe, Pieter Mathijs s. II daghe, facit

XVIII s. VIII d.

Item in die weke dair Onser Vrouwen dach Purificacio in quam Jan die Backer IIII daghe, Pieter Mathijs s. V daghe, sdaghes VII Bersche gr., in goeden payment

XXVIII s.

Item in die weke dairan Jan die Backer, Pieter Mathijs s. ellix VI daghe, sdaghes VII Bersche gr., in goeden payment

XXXVII s. IIII d.

Item in die weke dairan Jan die Backer VI daghe, Pieter Mathijs s. II daghe, ellix VII Bersche gr. sdaghes, facit

XXIIII s. X d. II mijten

Summa

XII £ VII s. VI d. II mijten

    26    

   

III. Summarum van alrehande uutgeven, van der kerc te belichten, wijn al tjair ghebesicht, van harden stien, backen stien, callic, sant te voeren, costen van hout, yserweerc, loet ende der werclude dachhuren als hiervoir bescreven staet

IXcXXX £ XI s. V d. II mijten

26v

   

Van afterstal

 

Eerst van datter noch ontbrect an den ghenen die Harman Bitter, Pieter Wit mit horen ghesellen overleverden alse kercmeesters

 

Item Katrijn Jacop Wouters s.

IIII £ XI s.

Item heer Gherijt Vlaminc van den jair XIIIIc ende ien

VIII s.

Item Berwoldus huystgen in Brontgens steghe

II s.

Summa V £ XII d. licht payment, facit in goeden payment

III £ VII s. IIII d.

Afterstal van den jair XIIIIc ende ses bi goeden payment

 

Item Jacop Coenraets s. in Marendoirp up sijn huys

XX s.

Item noch die selve up sijn huys

XX s.

Item Aernt Harmans s. up sijn huys

VI d.

Item Ysbrant van der Laen van sinen erve dat Jan Stoep jeghens hem coft up die nuwe Volresgraft

LII s.

Item Pieter Roetghers s. I erve

II s. III d.

Renten up lant

 

Item Oudsier ter Wadding

XVI s. VIII d.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden s.

X s.

Summa van den afterstal van den jair XIIIc ende ses

VI £ XVII d.

    27    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende seven

 

Item Mathijs Pieter Ermghaerden s.

X s.

Item Outsier ter Wadding

III s. IIII d.

Van hofstedenrenten

 

Item Pieter Aechten soens wedwi

II s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII d. I mijt

Item Gherijt Ruyschen huys up die Middelgraft

XXXII s.

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

IIII s. VIII d.

Item Jacop Coenraets s. husing in Marendorp

XL s.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Twischen die nuwe Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Vranc Jacops soen up sijn huys

X s.

Item Pieter Roetghers soen

II s. III d.

Item Jannes Pels van Wouter van Ghents weghen van cost van hout

IX £ XIII s. IIII d.

Summa

XIIII £ XIX s. X d. I mijt

27v

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende acht

 

Van lanthuyr

 

Item Dirc Molenair van lanthuyr

XLIX s.

Item Mathijs Pieter Pieter Ermghaerden soen

X s.

Van ouden renten

 

Item heer Jacop van Rijdsoirde

XIII d. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Ruyschen huys up die Middelgraft

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s. husing

XL s.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Item Adriaen Valichs soen

IX d. I mijt

Up die Hoeflaen

 

Item Vranc Jacops soen I erve

X s.

Item Pieter Roetghers soen een erve

III s. IIII d.

Summa

VIII £ XIII s. IIII d. II mijten

    28    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende neghen

 

Van lanthuyr

 

Item Jan Lambrechts soen ende Dirc Symon Vredrix s. van den camp bi den Doelen

XXIIII £ VII s. II d.

Item Gherijt Symon Vredrix soen van lanthuyr

IX £

Item Allaert Outghers soen

XLIX s.

Van ouden renten binnen Leyen

 

Item Spiker van sinen huys an die Bredestraet

X s.

Item heer Jacop van Rijsoirde

XIII d. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soen testament

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Ruyschen s. huys

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s. huys

XL s.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Item Katrijn Harman Bien soens van s raem

VII s.

Up die Hoeflaen

 

Item Gherijt Claes s. van Griet Aelbrechts I erve

IIII s.

Item meester Biselis een erve

II s. VI d.

Item Willem Heyn een erve

IX s. X d.

Summa

XLII £ XIX s. IX d. I mijt

28v

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende tien

 

Item Gherijt Symon Vrederix s. van lanthuyr

XVI £ IIII s.

Item Jan Lambrecht s. ende Dirc Symon Vredrix s. van den camp an die Doelen

XXIIII £ VII s. II d.

Item Kerstant van Haserswoud van lanthuyr

IIII s.

Item Lachers wedwi van lanthuyr VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item Claes Jans s. van sijn uterdiken

XXVI s. VIII d.

Oude hofstederenten

 

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII s. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soen testament

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Ruyschen huys up die Middelgraft

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s.s husing in Marendoirp

XL s.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Renten up die hoeve. Eerst up Levendaelsgraft

 

Item Jan Grieten s. mit sinen ghesellen van der stede weghen dair die nuwe raemen up staen ien jair renten, facit

III £ XI s. VI d. I mijt

Item Vranc Jacops soen en erve

X s.

Twischen die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Gherijt Claes s. van sinen erve up den hoec

IIII s.

Item meester Beselis I erve

II s. VI d.

Item Pieter Jordijns s. I erve

V s. II d. II miten

Item Govaert Egbrechts s. I erve

IX s. X d.

Summa

LII £ XV s. X d. I mijt

    29    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende elve

 

Item Dammes Jacops s. van lanthuyr XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Willem Martijns s. van twien campen lants te poirtrecht anghenomen, facit

VII £ VII s. III d. II miten

Item Claes Jans soen van sinen uterdiken

XXVI s. VIII d.

Oude hofstederenten

 

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII s. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Harmans s. up sijn huys

VI d.

Noch ende Femeyns Willem Glaesmakers dairup bewijst heft

VIII s.

Item Dirc Willems s. die lijndrayer

IX d. I mijt

Item Jan Claes soen

XIII d. I mijt

Item Pieter Heynrix s. wedwi die potmaker

XIII s. IIII d.

Item Claes Koenraets s. husinghe in Marendoirp

XL s.

Item Gherijt Ruysche huys up die Middelgraft up tHoghelant

XXXII s.

Renten up raemsteden

 

Item Heyn van Salen van Heynric Lambrechts s.s raemstede was

VII s.

Item Jan Pieters s. ende sel betalen Dirc Jans s. s raem half

V s.

Item Griete Willems wedwi van der Vliet s raemstede

XVI s.

Renten up die hoeve. Eerst up Levendaelsgraft

 

Item Kerstant Pieter Bonnen soen

II s. VIII d.

Item Jan Danels soens huys

XX s.

Item Dirc Aernts s. wedwi

VI s. VI d.

Item Kerstant van Pieter Bonnen erve

X s.

Item Vranc Jacops soen

X s.

Item Baernt die Cuper den hoec bi Symon Borts molen

IIII s.

Item meester Beselis en erve

II s. VI d.

Item Pieter Jordijns s. een erve

V s. II d. II mijten

Item Wouter Hugen s. en erve

VII s. V d.

Item Ysbrant van der Laen van den molenexsijs VI nobel ende XV bot, facit

XVII £

Summa

XXXVIII £ V d. I mijt

29v

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende twalif. Eerst van lanthuyr

 

Item Ever Ghiben soen XXI bot, facit

XXVIII s.

Item Pieter Martijns soen

XLIX s.

Item Jacop Dammes soen IX bot, facit

XII s.

Item Gherijt Hugen soen IX bot, facit

XII s.

Item Ghijsbrecht Pieters soen XXX bot, facit

XL s.

Item Willem Aernt Bruyns s.s. ter Wadding

XXXIII s. IIII d.

Item Claes Willem Stientgens s.

III £ V s.

Oude renten up lant

 

Item Claes Jans Vos s. van sijn uterdiken

XXVI s. VIII d.

Item Jan Willem tOestgheet up sijn lant

XXIX s.

Item Gherijt Mees s. toet Haserzwoud up sijn lant

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten s.s. aldair up sijn lant

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters s. Stompwic

XIII s. IIII d.

Oude hofstederenten

 

Item Wermbout Jans s. van sinen huys

VIII s.

Noch van een huyskijn in die steghe

XIII s. IIII d.

Item up Soete Jan Vlaminx huys ende Dirc van der Gheest plach te gheven van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan die Boghemaker

XXVI s. IX d.

Item Aernt Harmans s. in die steghe

VIII s. VI d.

Item Pieter Bertelmees soen

XXII d. II mijt

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII d. I mijt

Item Stoeptgen van den huys dat Jacop Kevelairs was

XXVI s. VIII d.

Item Willem Camerlinc

XIIII s. VIII d.

Summa

XXIIII £ II s. VII d.

    30    

   

Item Jan Claes Crulletgen soen huys

XXXIII s. IIII d.

Item Jacop Ysbrants s. nift

II s. VIII d.

Item Jan Claes s. van sinen huys

XIII d. I mijt

Item Dirc Willems die lijndrayer

IX d. I mijt

Item Claes Broeyen huys up den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Coman Jacop Butewech

XX s.

Item Pieter Heynrix s. wedwi die potmaker in Marendoirp

XX s.

Item Claes Koenraets s. husing ende sien vircoft

XL s.

Item Gherijt Ruyschen huys up tHoghelant up die Middelgraft ende die stede heeft dat huys vircoft

XXXII s.

Item Coman Aper up sijn huys

III £

Item Aernt die Linnenwever up die Hoygraft

XX s.

Item Heynric Paedsen s. van een huystgen in die steghe

XX s.

Item Jan Ghisen s. van een erfkijn bi der olymolen in dat suuytende ende Elsebien Florijs s. Kermers besprac

VI s. VIII d.

Summa

XIIII £ III s. II d. II mijten

30v

   

Renten up raemsteden

 

Item Huge Willems s. s raem s

V s.

Item Jan Pieters s., Foytgen Gherijts s.

X s.

Item Jacop Jans s. wedwi

VIII s.

Renten up die hoeve

 

Item Jacop van Noird van Willem Aelbrechts s. huys was up den hoec bi den raem

VI s. VIII d.

Item Kerstant Pieter Bonnen s. I erve

VII s. IIII d.

Item Jan Danels s. ien erve

XX s.

Item Jacop Jans s. wedwi ien erve

VI s. VIII d.

Tuschen die nuwe Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Gherijt Dirx soen

 

Item Pieter Heynric Bokels s. suster I erve

XVII s.

Item Aecht Heynric Bokels I erve

VIII s.

Item Karstant Pieter Bonnen soen I erve

X s.

Item Florijs Aernts s. I erve

XX s. V d. I mijt

Item Adriaen Pieters van sijn erve

XXIX s. II d. II mijt

Item Heynric Jacops s. een erve

VIII s.

Item Vranc Jacops s. een erve

X s.

Item Jan Gherijt Willems s.s. I erve

XX s.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer II erven

XIIII s.

Item Vranc Claes soen I erve

IIII s. X d.

Item Pieter Temans soen I erve

IIII s. X d.

Summa

X £ X s.

    31    

   

Tuschen den Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Baernt die Cuper I erve

IIII s.

Item jonge Gherijt van der Planc

IIII s. VI d.

Item Steven Gherijts s. wedwi I erve

II s. III d.

Item Pieter van Oetsoirn I erve

II s. III d.

Item Harman sijn zwagher I erve

II s. III d.

Item meester Beselis I erve

II s. VI d.

Item Jan Mees s. I erve

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns s. I erve

V s. II d. II mijten

Item Eelman van sinen erve

III s.

Item Harman die Smit I erve

XLIIII s.

Item Wouter Hugen s. I erve

VII s. V d.

Item Dirc Hove

II s. VIII d.

Item Vranc Huysman I erve

XVI d.

Item Gherijt Sibrants s. I erve

IIII s.

Noch een erve

IIII d.

Item Dirc Dirx s. van Voirscoeten I erve

VIII s.

Item Aelijn Pieters s. erfnamen I erve

IIII d.

Summa

IIII £ XVIII s. V d. II mijten

IIII. Summarum van afterstal also voirs. staet

IIcXX £ XII s. IIII d. I mijt

31v

   

* Summa summarum van allen uutgheven binnen dese jair voirs. hoet genoemt si ende voirscreven staet beloipt mitten afterstal IImIIIIcL £ XV s. IX d. I mijt. Ende tontfanc is XVIIIcXLII £ IX s. ø II miten. Dese summen veraffent jeghen malcander, so beloept dat uutgheven meer dan dat ontfanc na deser rekenijnghe VIcVIII £ VI s. VII d. ø II miten. Dese rekenijnghe wort ghedaen upter stede huys voer den gherecht upten neghenden dach in maert int jair ons Heren duysent vierhondert ende dertien.

 

 

    1412    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428