vorige Buurt: 145.Zuid Hooglandsekerksteeg 148. Vosserschagen volgende Buurt: 149.Oud Barbarije

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

twee taerling huysen gelegen tusschen Jan Vossenstege ten westen / de Beestemarct ten noorden / de Volmolengraft ten oosten / ende de Achtergraft ten zuyden / begrijpende huysen ofte cameren xxxj

(SA II inv. nr. 1216 fol. 12, 14-05-1609)

begrijpende drye taerlingen huysen, gelegen tusschen de Jan Vossensteech ten westen / de Noordrundersteech mitsgaders 't steechgen gaende naer de oude Volmolengraft ten noorden / de voors. Volmolengraft ten oosten / ende de Achtergraft ten suyden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 47 - 47 vso, 11-06-1620)

Geschiedenis:

Op 14-05-1609 vermeld als afsplitsing van de buurt Jan Vossenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 12)

Kennelijk was er al eerder sprake van een afzonderlijke buurt, want op 17-02-1600 wordt timmerman Jan Hermansz. benoemd als heer van de Beestenmarkt. Op 13-08-1609 wordt hij, inmiddels zeer out ende qualicken te voete zijnde, vervangen door Stoffel Jacobsz. In de marge van dit bericht staat (gedateerd 20-07-1617) dat de buurt is geamplieert (vernieuwd) mettet taerling huysen `t welck opte Oude Beestemarct begonst wert te timmeren. Van Oerle geeft uitvoerige informatie over de ontstaansgeschiedenis van dit buurtje. Oospronkelijk bevond zich hier het klooster Schagen dat na de reformatie - evenals het iets noordelijker gelegen klooster Abcoude - werd gesloopt. Het terrein werd aanvankelijk tot beestenmarkt bestemd, maar in 1594 grotendeels bebouwd met twee taerlingen (blokken) woningen tussen de Zuid Rundersteeg, Achtergracht (nu Van der Werfstraat) en de Volmolengracht, inclusief de Schagensteeg. In 1615 wordt het overblijvende deel tussen Noord en Zuid Rundersteeg bebouwd en krijgt de buurt haar grootste omvang. Waarom de buurt in 1620 wordt genoemd als één van de vier afsplitsingen van Jan Vossenrijk is onduidelijk, maar in ieder geval niet correct.

(SA II inv. nr. 5112 fol. 108 - 108 vso en inv. nr. 1216 fol 12 vso, zie ook Van Oerle, pag. 307)

Jan Saete, oud omtrent 56 jaar, heer van Vossen Schaeyen en Jan de Winter, oudraad, omtrent 77 jaar en Franchois du Bois, omtrent 50 jaar, allen wonende in de genoemde buurt, verklaren op verzoek van Alexander Fockenberch haer geweesde buerman dat Fockenberch zes jaar achtereen in de Janvossensteeg heeft gewoond en dat hij voor alle getuigen gehouden is geweest voor een eerlick ende deuchdelick man, sulcx dat hem getuygen noyt eenige quade getuichnisse of oneer van den gemelden Fockenberch is ter ooren gecomen. Zij hebben al die jaren grote ende goede buyrgemeenschap met hem gehad.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek W fol. 236, 25-01-1644)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Harmensz., Jan - <13-08-1609 ? o *
Jacobsz., Stoffel - 13-08-1609 1  
Claesz., Guislain - 11-06-1620 1 *
Sate, Jan - 20-03-1640 1 v *
Meyer, Jacob de - 29-06-1651 1  
Schagen, Jan Dircksz. van - 22-11-1657 2 +? *
Pierewey, Esyas Arentsz. van - 24-03-1667 1  
Haen, Jacob de - 07-02-1670 4 v  
Vogel, Tielman de - 29-05-1671 1 v  
Ackeren, Joris van - 24-06-1682 2 v  
Gregorius, Josua - 07-08-1698 2  
Smit, Abraham de - 19-07-1726 1 *
Snarenberg, Frederick - 05-02-1733 1  
Beun, Abraham - 25-05-1747 2 v  
Lepelaar, Dirk - 12-05-1757 1 v  
Netten, Johannes de - 09-03-1769 1  
Heuvel, Jan van den - 19-12-1771 1  
Keunje, Cornelis - 20-12-1781 1 v  
Lannooy, Jan de - 04-05-1786 1  
As, Gerrit van - 10-07-1795 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl