Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1463
OAR records in next Year

 

 

Record #370     Date   next record  top of page
1463-03-01
Location Type of Document
OAR12, 028v-a Keur
Text
[187] Item dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen alle schouten binnen der voirsc. hyemraetscap gheseten alle wegen, wateringen, sluysen, huelen scouwen sullen, ende voort alle dat zij te scouwen hebben inden manieren hiernae gescreven, wtgenomen of yemant hantvesten hadde hoe sij scouwen sullen, die sullen an dese kuere onghouden wesen. Inden eersten soe en sullen in genen dorpen meer dan vijf hiemraden wesen, diemen alle jairs vernuwen sal ten minsten drie nuwe hyemrad., die sullen die schouten kiesen, elck inden horen nae ouder gewoennte ende hem luyden enen eet scriven eer hij dair mede scouwen mach, ende sullen scouwen inder manieren hier nae volgende, dats te weten wanneer enich schout scouwen wil dat sal hij inder kerken doen kondigen op enen heiligen dach achte dagen off xiiii dagen te voren, ten minsten achte dagen, ende dat tot sulken tiden als die schout ende hyemraden bij horen eede nutste duncken sal, ende dan sullen sij mit eener scouwe duer [29r] scouwen. Ende wat werck dat dan te banne ghescouwet wort dair sal die schout of hebben ii sc. ende elken hyemraet een sc. Ende die schout sal dat werck ter stont besteden om den minsten peninnck. Ende den eygen of den huyrman een weet doen op des eygens of des huyrmans cost of hij dat werck selver maken wil of dat die bestadinge voort gaen sal ende die schout mitten hiemraden sullen opten achtsten dach op dat ongemaecte werk comien ende besien of dat werck gemaect is. Ist dan niet gemaect, soe sel die schout iiii sc. hebben ende elken hiemraet ii sc. Ende voort van achte dagen tot achte dagen telken die helfte meer. Ende tot ellic scouwe die die schout mitten hiemraden aldus scouwet tot twie scouwen toe sal telken die schout hebben voir sijn cost twie stuvers des daechs, ende elken hyemraet voir sijn cost een stuver. Desen oncost van den schout ende hyemrad sullen sij mogen brengen upten morgen van horen dorp. Dit sal gedueren tot der hiemrade weder seggen. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.
English Summary
Standardize how schouten and local heemraden are to conduct their business in Rijnland, including inspection procedures, choosing of heemraden, and compensation for expenses.
Keywords
schouten; roads; sluices; canals; heulen; schouwen; selection; kroosheemraden; regulations; oath of office; banwerk; common law
Notes
See OAR15, 9v-a; also Sloof (1999), p. 133, note 51. Added at the end is a note saying this keur was renewed at the St. John's schouw in 1516 -- 'Dese kuer is vernyeuwet up sint Jans scou anno xvi [1516] ende verclaert soe wye gtrage doet verbuert telken thien pondt.'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 21 / 25 1385 1458 1473
canals 64 / 67 1356 1462 1465
common law 5 / 5 1436 1447  
heulen 11 / 17 1443 1457 1465
kroosheemraden 72 / 84 1284 1462 1463
oath of office 3 / 3 1286 1437  
regulations 14 / 21 1421 1460 1463
roads 42 / 44 1421 1457 1473
schouten 77 / 88 1284 1462 1463
schouwen 88 / 101 1284 1462 1464
selection 6 / 6 1356 1448  
sluices 61 / 68 1253 1458 1463

 

Record #371 prev record   Date   next record  top of page
1463-03-01
Location Type of Document
OAR12, 028v-b-029r Keur
Text
[188] Item alsoe die ambocht bewairres of die gene diet morgen gelt inden dorpen gaderen quade reesscap van betalinge gecrighen wairt, dat meest toe commt mits der verdolven venen die voirtijts an helen weeren of hoeven gelegen hebben ende sijn ofgescheyden mit vercopingen bij stucken ende also verdolven ende op niet gebrocht ende dan laten liggen, ende gheschiet veel tijts biden genen die in Rijnlant anders ghien goet en hebben dan alst lant dat sij so copen verdolven is treken wech ende aldus soe en konnen die gaerres hoir morgen gelt niet crigen, ende wair gescepen alle jairs meer te gheschien ende worde dair bij tijds niet in voirsien ende om dit te voirhoeden, soe hebben die dijckgrave [29v] ende hyemrad van Rijnlant eendrachtelic een kuer dair op gemaect in manieren hier nae gescreven, te weten dat alle die gene die morgen gelt an namen te gaderen in allen ambochten binnen dat hyemraetscap van Rijnlant geseten sullen wesen, sullen hoir morgen gelt halen in dat selve lant dairt morgen gelt of voert soe verre alst goet genoech is, ende en wairt niet goet genoech ende en wair dair niement die hem dat lant onder worrde overmits dattet tot niet gemaect wair mit delven of anders, so soude die gaerre sijn morgen gelt in winnen gelijc oft noch een weer lants wair alst voir geweest heeft. Wairt oock dat een stuck lants grot of cleyn al heelverdolven ende te niet gemaect wair ende hem niement des lants en bewonde, so soude die gaerre sijn mogengelt halen vanden genen diet lant laetste warf sijn geweest hadde ende en vonde die gaerre dair geen goet of wair die wtlandich, so soude die gaeere sijn morgengelt inwinnen vanden genen diet lant sijn gheweest wair, versoekende tot den negenden grade toe. Dit sel gedueren tot der hyemrade wedder seggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.
English Summary
Reiteration: all land that benefits from Rijnland's drainage system must pay morgengeld
Keywords
ambachtsbewaarders; morgengeld; peat digging; regulations; morgen morgensgelijk
Notes
See OAR15, 9v-b-10r.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 34 / 41 1436 1460 1468
morgen morgensgelijk 14 / 17 1284 1460 1469
morgengeld 27 / 31 1361 1456 1468
peat digging 36 / 43 1392 1460 1464
regulations 15 / 21 1421 1463 1463

 

Record #376 prev record   Date   next record  top of page
1463-05-03
Location Type of Document
OAR12, 030v-c Keur
Text
[192] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben ghekuert dat een ygelijc soe wie int ambocht van Segwairt voirt an enich lant vercopen of vervreemden sal dat die sal comen voir den scout ende voir tween vander heemraden van Segwairt ende sal voir dien dar te kennen geven, ende diet vuergheeft sal men wt doen, ende die men aen neemt salmen int boeck screven op een boete van X lb. Ende die scout ende heemraden voirsc. sullen dat boeck berwaren. Ghedaen op die mey scouwe, anno lxiii.
English Summary
For any land changing hands in Zegwaard, the seller must notify the schout and heemraden of Zegwaard who will note the names of buyer and seller in a book which they must keep.
Keywords
zegwaard; kroosheemraden; selling of land; procedures; regulations; recording in books; schouten; books
Notes
See OAR15, 14r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 73 / 84 1284 1463 1465
procedures 67 / 71 1400 1462 1465
recording in books 10 / 10 1421 1461  
regulations 16 / 21 1421 1463 1463
schouten 78 / 88 1284 1463 1466
zegwaard 27 / 28 1330 1462 1473

 

Record #372 prev record   Date   next record  top of page
1463-10-04
Location Type of Document
OAR12, 029v-a-030r Keur
Text
[000] Item die dijckgrave ende hyemraden van Rijnlant hebben gekuert dat nyemant tusschen Sparendam ende dat beghinsel van der Spairne in Heemstede sant noch scilpen laden en sal ende dit sant wten schuyten of anders in groten scepen laden of over schieten en sal, hi en sal een seyl of een linnen cleedt leggen tusschen twien soe dattet sant noch die scilpen tussen twien niet en val in die Spairne, ende soe wie den contrairye dede die sal dair an verbueren een derdendeel van x lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende [30r] hiemrad gekuert tot nutscap van der waterscap vanden gemenen lande ende ten vervolge ende bede vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.
English Summary
Henceforth, the transferring of sand or shells from small to large ships in the Spaarne, between the Spaarndam and the beginning of the Spaarne in Heemstede, must be done with the help of a sail or linen cloth suspended between the two ships to prevent the materials from falling into the river and eventually hindering flow.
Keywords
spaarndam; spaarne; heemstede; loading of sand; shells; haarlem; regulations; obstruction of spaarne
Notes
See OAR15, 12v-d. This keur, unnumbered and crossed out, was replaced by a new one in 1469 -- 'Dese cuer is duer gedaen overmid dar upte meye schouwe anno lxix enen nuwe cuer gemaict wort.' -- record #380.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlem 26 / 32 1399 1458 1463
heemstede 3 / 4 1417 1436 1469
loading of sand 1 / 2     1469
obstruction of spaarne 5 / 6 1454 1456 1469
regulations 17 / 21 1421 1463 1463
shells 1 / 2     1469
spaarndam 44 / 55 1253 1460 1463
spaarne 6 / 7 1441 1456 1469

 

Record #373 prev record   Date      top of page
1463-10-04
Location Type of Document
OAR12, 030r-a Keur
Text
[189] Item want veel gebrecs valt int wtvaren ende inveren van den scepen doir die sluyse van Sparendamme dat zij malcanderen groot belet doen int duer varen, soe hebben die dijcgrave ende hyemrad van Rijnlant geordiniert ende gekuert dat een ygelic soe wie dat van binnen coomt aen tverlaet van Sparendame om wt te wesen of die van buten comt voir die sluyse van Sparendamme om dair duer inwairt te varen, die sal op comen ander sluze wachter van Sparendamme ende die sluyswachter sel elken een kerfstuck geven den genen die eerst binnen voir tverlaet of buten voir die sluyse coomt, die eerste met enen kerf, die anderde mit twie kerven, die derde mit drie kerven ende also voort opwaert. Ende bij dien kerfstocke sullen zij in ende wtwairt varen nae dat sij eerst voir tverlaet or voir die sluyze gecomen sullen wesen. Ende wairt dat yemant anders wtwairt of inwairt duer dat verlaet of sluze voer dan na die kerven van sinen kerfstocke of dat yement den anderen belet dede mit invaren of wtvaren soe dat elck sijn buerte niet duer varen en mochte, die sal verbueren een boete van dat derdendeel van thien lb. Noch hebben die dijcgrave ende hyemrade voirsc. ghekuert dat niement an die sluyse noch an dat verlaet hem selven mit cabelen noch mit coorden duer winden en sullen op die boeten van een derdendeel van thien lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende hyemrade gekuert om oirbair ende ten vervolge vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.
English Summary
In an attempt to regulate boat passage through the Grotesluis at Spaarndam, and to avoid damage to the sluice, the heemraden have decided that all wishing to pass through must first get a kerfstok (numbered stick) to determine their turn.
Keywords
spaarndam; sluices; ships; boats; sluiswachter; regulations; kerfstokken; navigation; haarlem; regulations
Notes
See OAR15, 12v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 10 / 13 1253 1456 1483
haarlem 27 / 32 1399 1463 1469
regulations 19 / 21 1421 1463 1469
regulations 18 / 21 1421 1463 1463
ships 12 / 15 1253 1456 1483
sluices 62 / 68 1253 1463 1468
spaarndam 45 / 55 1253 1463 1469

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl