Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1422
OAR records in next Year

 

 

Record #029     Date   next record  top of page
1422-00-00
Location Type of Document
OAR11, 19r-b
OAR12, 013r-c
Keur
Text
[096] Dit is gekoirt tot hiemr. weder zeggen: Item die scouwen van Soeterwoude ende van Voirscoten die plegen te meye ende tot sinte Maertijns misse zellen wesen tot mit maerte ende des sdonredages na sinte Baven dach.
English Summary
Ordered changing the inspection days for Zoeterwoude and Voorschoten from May and St. Martin's Mass to mid-March and the Thursday after St. Bavo's day.
Keywords
procedures; zoeterwoude; voorschoten; kroosheemraden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 14 / 84 1284 1421 1422
procedures 5 / 71 1400 1421 1422
voorschoten 4 / 16 1330 1384 1438
zoeterwoude 7 / 37 1330 1421 1423

 

Record #048 prev record   Date   next record  top of page
1422-00-00
Location Type of Document
OAR11, 27r-b-27v
OAR12, 013r-e-013v
Keur
Text
[098] Wij dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant doen condt allen luyden dat wij angesien hebben groten last ende armoede slands ende der goeder luyde in Rijnlant geseten onder dijcaidsen in waterschippen die wateren overmids oirloge dat lange gestaen heeft ende inbrekinge van dijcaedsen ende toevall van groiten vreemden water doir goede doirpen in Rijnlant gelegen groitelicke bij bescadicht sijn ende die luyde die dair gegoet ende gelant sien bij verarmt sijn, so dair in lange tijden overmids veel lasten den land angelegen niet toe gesyen noch verhoedinge op gedaen en is ende sonderlinge in desen na gesc. doirpen, als Alphen, Hasertswoude, Boscoep, Sindelwijck, Poelgen ende Groensvoirde, die welke so seer dair bij verderfelijck geworden sien ende bescadicht dat wij dair omme samentlijck overdragen sijn een kuere dair up te leggen na onser bester wete tot oirbair ende nutschip slands ende luyde voirn. Die welke cueren wij in deser manyeren dair op leggen moeten ende willen als dat dese nagesc. personen sullen [27v] wesen een jair lanck neder hyemr.. Te weten, in Alphen Huge Jacop z. ende Willem Jan Huge z. wonende aldair binnen den waterscip. Item in Hasertswoude Hugen Dirck Melijs z. wonende te Hasertswoude ende Jacop Everts z. wonende te Leyden. Item in Boscoep Jan Claes Boudijns z. Item in Snidelwijck, Poelgen ende Groensvoirt Jan Heyn Claes z. ende Jan Jacop z. Die welke neder Hyemr. zullen elc in horen bedrive ordineren, cueren ende bevelen te maken, wateringe ende dijcaidsen ende alle dat den voirs. lande aldair nut ende oirbair wesen sall na inhout der hantvesten die die voirs. dorpen hebben. Dits behoudelick ons den dijcgrave ende hoge hyemr. van Rijnlant ons rechts ende hoire hantvesten ende hoirs. rechts. Ende so dese voirs. hyemr. mitden scout ordineren, cueren ende bevelen sellen, dat sal van wairden wesen in allen scijn off wij dat selve deden. Ende bevelen enen ygeliken dat te houden bider hoichster boet, ende des nyement te verdragen. Dit sel den voirs. jairen dueren tot onsen weder seggen behoudeliken dat sy genen cost doen en sullen sy en sullen dair off goede rekenninge doen biden hogen hiemr. voirs. dair bij wesende die stede van Leyden. Gedaen anno xxii.
English Summary
Dijkgraaf and heemraden have inspected the damage to and suffering of the good people of Rijnland with respect to their hydraulic works because of warfare (especially south of the Rijn and along the Goude) and they now appoint special lower heemraden in the named ambachten to oversee the reconstruction and to issue keuren, orders, and commands to that effect as necessary.
Keywords
flooding; damage from warfare; warfare; hazerswoude; boskoop; snijdelwijk; poelien; groenswaard; kroosheemraden; alphen; leiden; obligations; jan claes boudijnszoon; jan heyn claeszoon; jan jacopszoon; procedures; accounting
Notes
Published in van der Gouw, pp. 250-1.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 4 / 23 1385 1401 1429
alphen 13 / 44 1284 1421 1429
boskoop 7 / 21 1330 1415 1434
damage from warfare 1 / 2     1450
flooding 3 / 35 1405 1405 1423
groenswaard 3 / 15 1284 1330 1440
hazerswoude 12 / 46 1330 1415 1423
kroosheemraden 15 / 84 1284 1422 1422
leiden 7 / 29 1330 1410 1429
poelien 3 / 13 1330 1356 1434
procedures 6 / 71 1400 1422 1422
snijdelwijk 3 / 13 1284 1330 1446
warfare 1 / 2     1450

 

Record #028 prev record   Date   next record  top of page
1422-04-10
Location Type of Document
OAR11, 19r-a
OAR12, 013r-b
Keur
Text
[095] Item opten tienden dach van april anno xiiii c xxii. Coirden die dijckgrave mitten hiemr. dat die hiemr. van Leyderdorp hoir Dwersweteringe te verhoefslagen want sij verout was ende die luyde hoir werck niet en kende.
English Summary
Ordered the heemraden of Leiderdorp to redo the assignment of prescribed work (verhoefslagen) for the Dwarswetering because the current assignment was so out of date that no one remembered anymore what work must be done by whom.
Keywords
kroosheemraden; banwerk; leiderdorp; dwarswetering; verhoefslagen; procedures
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 5 / 25 1385 1421 1425
dwarswetering 1 / 2     1423
kroosheemraden 16 / 84 1284 1422 1425
leiderdorp 4 / 19 1399 1403 1429
procedures 7 / 71 1400 1422 1426
verhoefslagen 2 / 15 1399 1399 1435

 

Record #047 prev record   Date      top of page
1422-06-24
Location Type of Document
OAR11, 27r-a
OAR12, 006r-b
Keur
Text
[042] Int jair van xxii op sinte Jans dach nativitas koirden die hoge hyemr. van Rijnlant mit horen dijcgrave dat die van Tetrode ende van Aelberts berge maken sellen xx roeden inden Nuwen dijck tot Sparenwoude een roede breet ende also hoge als hem die hoge hyemr. wijsen sellen. Ende dit sell gemaect wesen tusken dit ende sinte Maria Maddelenen dach naest comende op die hoechste boet, dat is te verstaen twewerf tseventich lb. herens gelts ende die boete nyement te verdragen een ygelick scuyt sinen stade.
English Summary
Ordered the residents of Tetrode and Albrechtsberg to make 20 roeden (rods) of the Nieuwendijk at Spaarnwoude one roede wide and as high as the heemraden shall indicate, and they shall complete this between now and next St. Mary Magdalene day on pain of the highest fine, that is to say twice 70 lb.
Keywords
tetrode; aelbrechtsberg; nieuwendijk; spaarnwoude; repairs; reconstruction
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
nieuwendijk 1 / 4     1423
reconstruction 5 / 71 1406 1421 1423
repairs 6 / 62 1372 1421 1423
spaarnwoude 5 / 27 1416 1421 1423

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl