Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 040 - 049
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-a
   type : Consent date : 1440-10-04 record : # 145  Record details
[011] Anno xl tot Bamisse. Item die heemr. hebben consenteert die van Leyderdorp dat sij hoir kadijc sullen verhueren bij drie of vier manne die sij samentlijck dair toe kiesen ende die sullen den dijck doen maken also hij hun nutte dunct wesen, ende dien onkost sullen sij eens des jairs rekenen op den genen die dair onder bescutt sijn bijden scout, heemr. ende buer. Dit sel geduren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-b
   type : Consent date : 1441-06-28 record : # 150  Record details
[012] Item Bosch Jans z. consenteert wt sijn lant in Zoeterwoude te delven drie dage des jairs dair voir in handen geset dat quade lant an te verhalen inden selven ambocht xiiii hont lants gelegen op ten Vliet an Bolgher wout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-c
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 182  Record details
[013] Upten vierden dach in mairte anno xliiii. Item doe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten ende Paedze om der saken welke vander Zijl brugge te doen maken ende anders dat hier na volget. Item so hebben die voirs. heemr. geconsenteert dat die scout van Leyderdorp openbair sel kondigen in die kercke dat hi omme gaen sal op die zijlen ende hoelen gelegen vander Does brugge totten ambocht van Coudekerck toe ende den inganc ende wtganc vanden water te bewaren [50v] tot des lants oirbair, ende dat beschouwen mit twe heemr. off merr op die boete van ii sc., ende elke heemr. vi d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-d
   type : Consent date : 1444-03-04 record : # 183  Record details
[014] Item des gelijcx is geconsenteert den scout van Coudekerck te bescouwen van Claes van Leewen totter kercken toe van Coudekerck, ende dit is beyde durende totten heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-e
   type : Consent date : 1444-05-05 record : # 192  Record details
[015] Item so ist geconsenteert den scout van Coudekerck dat hi scouwen mach die Nye weteringe ende sluyse gelegen inden ambocht van Coudekerck inden Lagen Wairt op een boet van ii sc., durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040r-f
   type : Consent date : 1445-04-05 record : # 196  Record details
[016] Item upten vijften dach in aprille waren vergadert tot Leyden heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten ende deden doe alsulke punten als hier na gescreven staen. Item so wort geconsenteert Jacop van Rijswijck dat hi mochte doen maken twee steenen hoofde in Voirscotenre weteringe jegen sijn zaet die hi aldair leggende heeft an die brugge die hi dair gesteken heeft, durende totter heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-a
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 204  Record details
[017] Item so wort doe geconsenteert die van Catwijck ende van Oestgeest, Riedwijc ende Nyerkerc te scouwen als die van Zoeterwoude geconsenteert wort int jair van xxxv, ende dat salmen vinden int blat van xxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-b
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 207  Record details
[018] Item anno xlv op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten ende IJsbrant van Scoten. Item so hebben die heemr geconsenteert die van Zoeterwoude ende die van Benthusen een quakelbrugge te maken in hoir ambocht ghelijc die van outs plach te wesen, durende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-c
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 208  Record details
[019] Item so hebben die heemr. geconsenteert die vanden Scoot dat si mit vier bueren scouwen mogen dat si mit viven pleghen te doen, want si niet meer lude inwonende hebben, totter tijt toe dat si meer lude hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-d
   type : Consent date : 1445-10-05 record : # 209  Record details
[020] Item so hebben die hiemr. geconsenteert die broeders inden Wairdt buten Leijden een brugge te maken over den nijen Rijn behoudelic dat sij die hoefden also setten sullen dat men den Rijn dair mede niet en sal nauwen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-e
   type : Consent date : 1446-02-22 record : # 211  Record details
[021] Petri ad cathedram anno xlvi. Item waren vergadert tot Hairlem op die scouwe heren Gerijt van Poelgeest, heren Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, IJsbrant van Scoten ende Simon Verderic. Item op die tijt hebn die heemraet geconsenteert dat die scout mitten heemrade vander Scoot scouwen sullen dat sullen sij doen roepen op eenre sonnendach in drie die naeste kerken sonder meer wete dair off te doen also die lantgenoten wijt geseten sijn, dit sel gedueren toter hoech hiemraet wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-f
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 215  Record details
[022] Item op die mey scouwe waren Poelgeest, Alcmaide, Zijl, Boechorst, Zweten ende Scoten ende hebn gekuert ende gedaen als hier na bescreven staet. Item so is geconsenteert den luden wt den Kage bij horen vervolch dat sij sullen mogen scouwen gelijcken die vanden ambocht van Alcmaide consenteert is, duerende tot des heemraids wederzeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 040v-g
   type : Consent date : 1446-05-03 record : # 216  Record details
[023] Item die van heren Jacobs woude is geconsenteert dat sij totten minsten coste tot des lants oirbair scouwen mogen als dat nutste wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-a
   type : Consent date : 1446-06-28 record : # 219  Record details
[024] Item op die Does scouwe waren vergadert alle die heemrade ende worden gedaen al sulken punten als hier na gescreven staen. Item wort op die tijt die van Hazerswoude geconsenteert dat sij een sluystgijn wt breken souden dat gelegen was bijder oost kade anden Rijndijck inden selven ambbocht, overmits dattet den ambocht voirsc. niet nut en was.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-b
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 238  Record details
[025] Item Pieter Dever consenteert een brugge te leggen doer den wech voir sijn boomgairt ende to houden datse die scout mitten hiemr. prijset, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-c
   type : Consent date : 1421-1434 record : # 240  Record details
[026] Item geconsenteert die van Waddijnxveen te nemen die naeste airde tot minster scade haren heerwech mede te maken vande bruggen ter kerken toe, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-d
   type : Consent date : 1447-00-00 record : # 242  Record details
[027] Item geconsenteert Gelbairt Pieters z. ii bruggen to leggen doir elken wech, een om aldair doer te varen, ende dit sal geduren tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-e
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 247  Record details
[028] Item geconsenteert Heinrix Jacops z. een brugge te leggen doer den wech tot Rensaterwoude durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-f
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 248  Record details
[029] Item geconsenteert die van Coudekerck een draybooem te maken op Heymans brugge, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-g
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 249  Record details
[030] Item die van Leyderdorp geconsenteert den wech bij Leyden te hogen bijden lagen hiemraet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-h
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 259  Record details
[030] Item geconsenteert up die Does scouwe dat dat Hielige geest lant van Rensaterwoude morgen gelt gelden sall durende te weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041r-i
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 261  Record details
[032] Item geconsenteert die van Zoetermeer dat sij manen zullen alle die dair gelant sijn, ende betalen sij niet, soe sullen die ghene die dat morgen gelt gaderen panden an dat beste land vanden helen weer soe sij van outs gelegen hebben, durende tot onsen weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-a
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 263  Record details
[030] Item geconsenteert die van Zoeterwoude een nuwe wech te maken bij sinter Nyclais huysken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-b
   type : Consent date : 1434-02-03 record : # 264  Record details
[034] Item geconsetneert Florijs van Bosschuysen een wateringe in Puelgen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-c
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 277  Record details
[035] Anno xxxv. Item geconsetneert die van Vresecoop een waterscip xii voet wijdt, wijder of nauwer bijden scout ende hiemr., ende beginnen an Billerdammer wech streckende an Rijnzaterwoude in Heinric Jacops zoons weteringe, ende is geschiet bij Heinric Jacops z. consent. Ende dese wateringe sullen maken die scout mit zijnen hiemr. bij haren eede dair in hoefslagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-d
   type : Consent date : 1434-06-29 record : # 281  Record details
[036] Item geconsenteert die hiemr. van Alcmade dat sij scouwen sullen up des ambochts cost, te weten elcx hiemr. xii penninge die scout ii sc. des dages, durende tot onsen wederseggen, ende geschiede anno xxxiiii tsinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-e
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 290  Record details
[037] Item inden ambocht van Zuytwijck leyt een wateringe geheten de Kersch dair twie hoofde in leggen die gekuert sijn up x voet van malcander geheten die Brug laen, soe hebben de dijckgrave ende hiemrade tot deser tijt geconsenteert ten versoeke Wouter Jacops zoon als ambocht bewairre van Zuytdijck dat sij dese hoofde op achte voet van malcander steken mogen, durende tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 041v-f
   type : Consent date : 1448-02-27 record : # 291  Record details
[038] Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade de scout van Zoeterwoude geconsenteert te scouwen den nuwe weteringe ende den ommedijck vanden nuwen wege tot Meestgen Vrancken z. toe geliken hij scouwet binnen sijnen ambocht van andere wege ende wateringe ende tot zulken boeten, durende tot weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 293  Record details
[039] Anno xlviii den vi den dach van meye waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Jan van Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick. Item op die zelve tijt wort geconsenteert heer Lodewijc van Montfoirde in sijn heerlicheit van Hazaertswoude alsoe hem in voirleden tijden een wateringe geconsenteert is geweest mit eenre bruggen doir Haessaertswoude wech, soe ist dat heer Lodewijc voirs. ter sijnen versoeke ende sijnen buyren op desen tijt gegont is dat hij dien voirs. wateringe verrechten sal mogen so him dien best dienen mach tot ordinancie vanden hiemrade van Rijnlant, behoudeliken dat alle die ghene die inde voirs. wateringe wateren mitten lande van Rijnlant gelden sullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-b
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 299  Record details
[040] Item die scout van Woude is geconsenteert dat hij scouwen sal in alre manieren als de scout van Alcmade gegont is ende dair of is him een copie gegeven soe dat in onsen boeck gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-c
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 302  Record details
[041] Item is de scout van Zoeterwoude geconsenteert dat hij all beesten die bijden Rijndijck gaen bij zijn soon mach doen scutten in alre manieren of hijt selve dede, tot sulken boeten als dair toe staen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-d
   type : Consent date : 1448-10-08 record : # 308  Record details
[042] Item so hebben die hiemraden opten voirsc. tijt geconsenteert in Gelreswoude an die noortsijde anden Broeck wech een nuwe wateringe ix voete wijt streckende vanden Kerck laen ten eynde wt mit eenen dam te houden voir dat Segwaerts water, ende dat sel die scout van Zoeterwoude scouwen mitten heemr. van Gelreswoude gelijc ander wege ende wateringe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042r-e
   type : Consent date : 1449-02-25 record : # 309  Record details
[043] Up sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Sparendam Poelgeest, Alcmade, Scoten, Poelgeest ende Symon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Jacob Claes z. een huell an die zuytsyde van Zoeterwoude kerck voir sijn land ende doir den wech in sijns selfs banwerc, ende die te houden buten ymants cost.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-a
   type : Consent date : 1449-05-06 record : # 310  Record details
[044] Anno xlix op die meye scouwe waren vergadert Poelgeest, Alcmade, Zijll, Scoten, Poelgeest. Item op die zelve tijt wort die van Oestgeest geconsenteert dat sij binnen den voirsc. ambocht een scouwe ordineren sullen bijden scout ende hiemraet als dat behoirt, dat sij alle wege ende wateringe scouwen sullen in manieren dat alle hoirlude of gemeent van hoiren wegen werckwijsinge doen sullen als dat behoirt, op sulke boete als die croess hiemraden nair ouder gewoente plegen te scouwe, te weten elke boete op ii sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-b
   type : Consent date : 1449-05-29 record : # 313  Record details
[045] Item up die selve tijt wort Huge van Berge geconsenteert een huel te leggen over Boevesloot, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-c
   type : Consent date : 1449-06-05 record : # 314  Record details
[046] Anno xlix upten vijften dach van junio waren upten dijck Ysbrant van Scoten ende Jan van Poelgeest ende hebben ---------- als hier nae bescreven staen. Eerst soe wort Heynric Jans soen geconsenteert dat hij tusschen Florijs wail ende Mychiels wael een zijl duer den Hogen dijck leggen sal ende houden buten yemants cost, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-d
   type : Consent date : 1449-11-18 record : # 320  Record details
[047] Item up die selve tijt wort geconsenteert dat de scout van Zegwairt scouwen sel die nuwe wateringen die die van Rotterdamme gemaect hebben in die Zegwairt, streckende vanden lantsceydinge tot Eggerts lant toe up sulke boeten als men binnenslants dair gewoenlic is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 042v-e
   type : Consent date : 1400-06-24 record : # 027  Record details
[048] Anno domini m cccc xxiiii up sinte Jans dach nativitas hebben die hyemr. Gerijt Willems z. van Leyden geconsenteert een muyr te leggen up die wateringe ruym genoech van horen banwerck dair hij up tymmeren mach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-a
   type : Consent date : 1450-05-05 record : # 395  Record details
[049] Item so wort optie tijt geconcenteert dat Martin Dircx z. sulc plaetwerc als die van Leydemuden ende die vander Aer pleecht toe te behoren maken ende voirt an houden sal buiten den voirn. dorpen enich oncost te eysschen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-b
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 396  Record details
[050] Item so wort geconcenteert den baelju van Oestgeest, totter geenre behoef die tusschen den Hofdijck ende den Poel gelant sijn, een wateringe doir den Hofbroec beginnende vander sluse die doir den Hofdijck gaet tot inden Poel duerende tot des heemr. wederseggen, met voirwaerden dat alle die geen die hoefslach hebben opten Hofdijc horen hoefslach ontfangen sullen in die nuwe wateringe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-c
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 397  Record details
[051] Item also die scout van Oestgeest gewoenlic is te scouwen inder selven ambocht opten meyen dach twelke een ongewoenliken dach is mits der hoechtijt so hebben die hiemr. den voirn. scout geconcenteert dat hij voirt an scouwen sal des woensdages naden meye dach, duerende tot der heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-d
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 398  Record details
[052] Item so is dien van Reynsburch ende dien van Oestgeest geconcenteert dat sij alle hoer geest gebruken sullen in allen manieren als die van Lis, Voirhout, Sassenem hoir geesten gebruken, duerende tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043r-e
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 399  Record details
[053] Item also die jonfrouwe van Egmonde geconcenteert was optie meye scouwe lestleden dat sij twee ackeren goets lants soude laten leggen onverdolven totter tijt toe dat sulke renten als hair bijden hiemr. over gevonden worden voir hoir lant dat sij insteect den oncost an te verhalen, so is hair nv geconcenteert dat die twee acker lants in dier voir waerden sullen bliven leggen tot die meye scoue toe naestcomende ten onderpande als voirsc. staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043v-a
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 400  Record details
[054] Wij scout ende heemr. ende ambocht bewaerres ende gemeen bueren van Benthuysen bidden ende begeren anden hogen heemr. van Rijnlant also als ons heren Jan van Heemstede heer van Benthusen hier voirtijts gegeven ende gegonnet heeft een notwech ende een slot ander noortsijde vanden wege mit vrienscappen ende mit overdracht den gemenen bueren van Benthusen die dair in geland sijn ende want nv dit lant verganclic is ende bijden delven vergaet ende sommighe personen die dair in gelant sijn ['ende want nu dit lant verganclick is' is crossed out] onwillich dair in vallen overmits hoir baet ende die wech te verdelven doir den ambocht van Benthusen ende die gemeen bueren die dair gaern woenstal houden souden in vercort souden wesen, so bidden wij v hoge heemraet voirsc. minlic ende vriendlick dat voirt an te houden ende te scouwen na des lants oirbair ende een scouwe dair op te leggen mit een sloot besiden an die nortsijde vanden wege achte voete wijt metten wech.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 043v-b
   type : Consent date : 1450-06-30 record : # 401  Record details
[055] Item so begeren ende bidden wij scout, heemraet ende ambocht bewaerres ende gemeen bueren van Benthusen also als onse maeyvelt ende maeylant van Benthusen lange is wel vijfhondert roeden ende geen waterganck en heeft daert sijn water wt losen mach ende seer snode ende vergancliken wort alsinen sien mach, so begeren ende bidden wij v hoge ende wel geboren heemraet van Rijnlant overmits slants oerbaer voirsc. ons gonnen ende kueren wilt een sloot vanden Hemsloot overdwers dat lant totten kercwech toe daert den scout mitten heemr. van Benthusen bij rade van v hoge heemrade van Rijnlant dat goet dochte. Item dit is dien van Benthusen geconsenteert in allen manieren als voirn. punten voirsc. begripen, duerende totter hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-a; OAR12, 048v-e-049r
   type : Consent date : 1410-00-00 record : # 016  Record details
[056] [105] Int jair van xiiiic ende tien geconsenteerde die hoge hiemr. van Rijnlant den lagen hiemr. van Alphen an die oestside vander Goude dat sij self coiren mogen so wie op hem sprake roerende van haren scouwe of dat hoiren eet te na ginge verboerde xx lb. also dicke [15v] als sijt deden, x lb. tot mijns heren behoef, v lb. den scout, ende ellic hiemrader een lb., des sijt betugen moechten met twe vander hiemraden van Alphen voirs. dat dat verbuert waer. Voirt die boeten die tot iii lb. stonden die sullen staen tot xlii sc., des sel hebben die scout mitten vijf hiemr. van Alphen voirgenoemt ende die scout sel hebben also veel als twe hiemraders. Ende dese voirgenoemde boeten mogen sij self berechten met horen scout ende hiemr. voirs. Dit sel dueren tot den hogen hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-b
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 231  Record details
[057] Item op die tijt wort geconsenteert die van Benthuzen dat sij voirt an scouwen souden mit vijff heemr in alre manieren als sij te voren plagen mit seven hiemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-c
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 232  Record details
[058] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Soetermeer voirt an scouwen sullen in alre manieren als die van Soeterwoude doen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-d
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 233  Record details
[059] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Alphen den lagen dijck doirgaens te scouwen mit eenre souwe alst hem nutte dunct.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-e
   type : Consent date : 1447-06-27 record : # 234  Record details
[060] Item op die selve tijt wort geconsenteert dien van Sassenhem den dijck te verhoeffslagen die neffen der muelen an die oostzijde ter meren wairt opstrecket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044r-f
   type : Consent date : 1435-00-00 record : # 278  Record details
[061] Item Heinric Jacops z. geconsenteert dat hij in Leymuden in Vriesecoop ende in Reynsterwoude scouwen ende werck heren sal mit vijf hiemr, gelijc hij pleget mit zeven, ende mit twie scouwe, die eerst op des ambochts cost ende voirt na costumen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 300  Record details
[062] Item also die scout van Zoeterwoude de Zwiet ende de Swette pleget te scouwen des dijnxdages na sinte Jans dach, so is geconsenteert dat hij dien voirs. scouwe altijt verleggen mach tot des vrydages na, durende te wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-b
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 306  Record details
[063] Item op die selve tijt wort geconsenteert Ysebrant de Cuyper mit sijn mede gesellen een ganck brugge over de Vliet bij Dirck Ysacx te maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-c
   type : Consent date : 1451-03-02 record : # 402  Record details
[064] Item soe worden die van Wilsveen geconsenteert een huel te maken duer den wech duerende tot der heemrader weder seggen. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-d
   type : Consent date : 1451-03-02 record : # 403  Record details
[065] Item up die selve tijt vervolchte Aelbert die Viselair anden heemraden om een wech te verleggen after beghijnhoff tot Noortich ende wort Pieter van Bossch bevolen te besien ende den gemeenen bueren dair om te spreken oft daer yement mede ghehindert waer ende want alle die voirsc. bueren wel daer mede te vreden zijn als ons Pieter bij ghebrocht heeft, soe hebben wi den selven Aelbert dat geconsenteert den wech te verleggen buten die bueren cost duerende totter heemrader wederseggen. Gedaen anno li up sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-e
   type : Consent date : 1451-05-04 record : # 404  Record details
[066] Item so is den gemenen ambochten bewaerres van Rijnland geconsenteert dat zij tot allen tiden als zij gebrec hebben an den genen dair sij enigerhande ongelt off gaderen van des ambochts weghen ende dat niet crigen en connen dat zij dan elcx miten horen den genen daer hem ghebrect an valt voir den heemraet dagen sullen mogen ter naester scouwe om te verstaen wair om dat elc zijn ommegesette gelt niet en betaelde om dan dair in te doen alst van rechts wegen behoren sal. Gedaen anno li optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 044v-f
   type : Consent date : 1451-06-29 record : # 405  Record details
[067] Item soe is die van Wassenair geconsenteert Mees Willem Heinric z. een brugge consenteren die gelegen is in die Ruge laen dat hi dien van steen maken en sal ende houden xxxvi jaer lanc buten der bueren coste daer hi die selve laen den voirn. tijt voir gebruiken sal ende dueren tenden den bueren de voirn. brugge geheel ende goet leveren sal ende die laen tot des ambochts behoeff. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-a
   type : Consent date : 1451-10-05 record : # 406  Record details
[068] Item so wort geconsenteert die ghene die ande Maerndijck gelant sijn ende ande wateringe after Endegeest dat zij die voirsc. Maerndijck ende wateringe voirsc. bij horen scout verhoefslagen mogen. Gedaen anno li op die bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-b
   type : Consent date : 1451-10-05 record : # 407  Record details
[069] Item op die selve tijt wort geconsenteert Dirc Willem Aelbrecht z. in Stompic dat hi een hueltgen sal mogen leggen inden wech voir zijn [huis] al te weder zeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-c
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 408  Record details
[070] Item so quamen enige vanden bueren van Koudekerck geseten inden Lagen waert ende gaven te kennen dat zij zeer belast waren van dat binnen water ende hopen hem wel te behelpen mit huelen duer den Lagenwaertscen dijck om veel waters tot veel tiden te losen. So is den voirn. bueren geconsenteert dat alle die geen dies behoeftich sijn huelen maken mogen doer den voirn. dijck in manieren hier nae volgende, te weten wie een huel maken wil, die salse maken van vier goede eyken plancken ende ghesloten mit goede eyken kasinen ende sal int voorst eynde een goede scot duer maken diemen up ende toe doen mach tot allen tiden als des noot wesen sal. Dit sal gedueren tot de heemraets weder seggen. Gedaen anno 52 meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-d
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 409  Record details
Item int jair m cccc ende lii uptie meye scouwe worde geconsenteert dese nae gescreven ses punten. [071] Item so worden die van Oestgeest geconsenteert tot hoirre kerken behoeff dat zij hoir drie lijtwege tot der selver kerken behoeff iairlicx te weiden, duerende tot der heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-e
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 410  Record details
[072] Item soe zijn die van Noortich ende Noortigerhout geconsenteert dat voort an die scout mitten heemraet ende ambochts bewaerres tot allen tiden alst hem noot duncken sal scouwen mogen ende die te gebieden alst noot is buten vragen vanden bueren. Optie meye schouwe lii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-f
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 411  Record details
[073] Item up die selve tijt wort die van Noortich geconsenteert enen vervallen wech after dat dorp van Noortich voir an te scouwen gelijc ander lijtwege.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045r-g-045v
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 412  Record details
[074] Item zo zijn die van Nuwerkerck ende die van Rietwijc geconsenteert dat [45v] sij horen wech verleggen mogen tot oirbair vanden lande bij rade der geenre die bij horen eede dair to geset sullen worden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-a
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 413  Record details
[075] Item uptie selve tijt wort geconsenteert die van Sparenwoude enen draeyboem te setten upten wech after Pieter Hilbrants zs. huys, duerende tot der heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-b
   type : Consent date : 1452-05-02 record : # 414  Record details
[076] Item so is Vechter Clais z. geonsenteert dat hij enen notwech duer delven mach gelegen by Soeterwouder kerck ende sal den wech houden dat die buer daer geen gebrec an en hebben, dit sal gedueren tot der heemrader wederseggen ende sal die wech iairlicx mogen up doen alst hem noot is duerende gelijc voirsc. staet [in another hand is added: 'Anno lii meye schouwe.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-c
   type : Consent date : 1452-10-02 record : # 415  Record details
[077] Item also die gemeen bueren van Soeterwoude ende Leyderdorp overdragen sijn een brugge over den Rijn nevens den kerck te maken ende dair off consent vanden heemraden begeert hebben so is hem luyden geconsenteert dat sij die brugge sullen mogen maken in manieren nae volgende te weten dat sij die brugge maken sullen soe hoech als die Zijl brugge is ende soe breet als den gemeen bueren nut ende oerbaer duncken sel, dit sel gedueren tot der heemraden weder seggen, anno xiiii c lii bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-d
   type : Consent date : 1452-10-02 record : # 416  Record details
[078] Item zoe wort den bueren van Koudekerck geconsenteert een hoefslach te maken upten Hogenwaertschen dijck, anno xiiii c lii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-e
   type : Consent date : 1452-10-02 record : # 417  Record details
[079] Item zoe worde die vander Aer geconsenteert een zijdwijn die gelegen is inden ambocht vanden Langer aer dat sij die selve sijdwijn hoirre kerken vander Aer geven mogen, anno xiiii c lii bamis.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-f
   type : Consent date : 1452-10-10 record : # 418  Record details
[080] Item zoe is Baertout van Assendelff geconsenteert sijn wech voer sijn doer te verleggen tot Hillegom, dit sel gedueren tot der heemrader wederseggen, anno xiiii c lii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 045v-g
   type : Consent date : 1444-02-24 record : # 181  Record details
[081] Item so begeerden die van Riedwijck ende Nyewerkerck datmen hem verdragen woude van horen penninck gelde twe hondert morgen om dat si groot verlies hebben van horen lande van die meeren, dair hebben die heemr op antwoirde also sise altijt willich vonden in des lants saken, so hebben si him wt goedertierenheit op dese tijt dat penninck gelt van twe hondert morgen verdragen ende niet van rechts werren noch in enige providicien [penindicien] van onsen nacomelingen in toe comende tijden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046r-a
   type : Consent date : 1445-05-04 record : # 203  Record details
[082] Item so hadden die van Coudekerck een eynde cadijcx anden afterdijck inden ambocht van Leyderdorp dat si vercoft hebben Dirc vander Does bij consente vanden hogen heemr., behouden altijt dat die van Coudekerck bliven sullen verbonden den ambochte van Leyderdorp dat ende kade na hoirre kuer te houden ende te maken als van outs geweest heeft, ende des so sullen si weder sulke voirwairde nemen van Dirc vander Does dat dat ambocht van Coudekerck dair van tot ewigen dagen sonder scade blive.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046r-c
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 294  Record details
[084] Item op die zelve tijt wort vanden hiemrade den gemeen ambocht bewares te kennen gegeven hoe dat de hiemrade van Schielant bewindt genomen hebben ende nemen willen binnen den banne van Zegwairt, dat binnen de merken van Rijnlant ende van Sparendam is, ende zeker dage mitten hiemrade van Scielant dair of gehouden sijn geweest dat die hiemrade van Rijnlant de voirs. heemrade van Scielant van horen rechten gaven [garen?] doechdeliken onderwijst hadden dat sij of laten wouden, twelc die voirs. hiemraede van Schielant niet doen en hebben willen, soe hebben dair omme de hiemrade van Rijnlant, om den oirbair ende trechte tgemeens lants te bescudden, voir genomen de hiemrade van Schielant mit rechte te wederstaen ende de ambocht bewairres gepresenteert hoiren morgen bij hem inden costen te leggen dair de ambocht bewairres de hiemraden of bedancten ende sijn overdragen ende dunct goet dat men de hiemrade van Schielant ende andere wederbare ten coste vanden gemenen lande mitten utersten recht tot datsij tlant van Rijnllant in horen rechte laten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-a
   type : Consent date : 1448-05-06 record : # 301  Record details
[085] Item overmits datmen den sloot die langes den Zantwech leyt tusschen Leyden ende des Waddiinge niet wel varen en mach om sant dair op te brengen tot zulken tijden alst noot is so is den scout van Soeterwoude geconsenteert dat hij hij rad van sijnen hiemrade die sloot kueren ende scouwen sall tot tijden alst hem dunct datter best dienen ende oirbarilicxte wesen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-b; OAR12, 049r-b
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 161  Record details
[086] [107] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so die van Stompwijc waterscup begeren biden ommedijck dairt nutte is ten sij dat Boudwijn van Zweten bewijsen conde dat hij dair bij bescadicht wair, so souden die heemr. anders hem dair in voirsien ende dat bewijs sal hij doen voir paeschen naest comende of het sal gemaect worden gelijc voirs. is, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-c; OAR12, 099v-a
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 162  Record details
[087] [024] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sal die metinge die is ende men doen sal tot Hasertswoude bliven ende van wairde wesen ende dat bescreven in drien boeken, dair die heemraet dat een of hebben sullen ende die stede van Leyden dat andere ende dat ambocht dat derde. Des sullen si niet meer mit ons noch in an den ongelde buten haren ambocht gelden dan sij tot hair to gedaen hebben, durende tot onsen wederseggen. Ende so wes dair meer morgen sijn dat sel gelden gelijc alle ander hoir lant hem te baten te comen binnen horen ambocht van horen oncost. Ende si sullen alle jair hair rekeninge brengen den heemraet van allen cost als penninc gelt, slusen, plaetwerc, dijc, dam, watergange ende wege gelijc men ander wege doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 046v-d-047r
   type : Consent date : 1444-10-10 record : # 194  Record details
[088] Item opten tienden dach van october anno xiiii c xliiii so hebben geconsenteert ende gemachticht die hoge heemr. van Rijnlant den scout ende heemr. vanden ambochte van Leyderdorp alsulke punten hier an gescreven. Item datmen die Nye weteringe scouwen sal alsinen andere weteringe doer. Item datmen die kade die sluysen ende hecken dicht hout. Item datmen die kade ende den afterwech verhuer ende datmen dat gelt geve den genen die dair toe gerecht sijn ende hoir lant of gedolven is elke nader grote van sijne lande bij goet duncken ende redelicheit des scouten ende heemr. voirs. Item datmen die ambocht bewarers van jair te jare kiesen ende setten sal biden scout, heemr. ende meeste rijcdom vanden ambocht aldair ende altoes enen vanden ouden ambocht bewairers dat naeste jaer wt dair an te bliven ende den ambocht ende lantgenoten altijt goede rekeninge te doen alst behoirt ende gewoenlic is. Item die dat voirs. staet hebben die hoge heemr. van Rijnlant [added in the bottom margin: 'als heren Gerijt van Poelgeest, heren Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten'] upten dach ende int jaer voirs. geordineert ende geconsenteert te houden up sulke boeten als inden ambocht voirs. recht ende gewoenlic is, durende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047r-a
   type : Consent date : 1448-07-04 record : # 305  Record details
[089] Upten vierden dach van julio waren vergadert tot Leyden Alcmade, Poelgeest, Boechorst ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Dirck Aelbrechts soen wonende tStompwick dat hij een hueltgen sel mogen leggen vore sijn doire doir den wech.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047r-b
   type : Consent date : 1452-10-17 record : # 419  Record details
[090] Item soe wort geconsenteert Dirc Humans soen ende Olyvier Aernts z. een scouwe van eenre wateringe in Segwaert beginnende van Eggert Vranken z. lant tot Meeus Pieters soon lant toe die Middel vaert ende ander Hoefwech totter Cromme toe streckende in die ander vaert. Dit sel gedueren tot des heemraden wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047r-c
   type : Consent date : 1452-10-24 record : # 420  Record details
[091] Alsoe voirtijts Dirc Humans z. ende Olivier Aernts z. een scouwe geconsenteert was in Zegwaert in een vaert inden vene die onlancx leden ingesteken sijn daer enige personen tegens spreken menende dat die voirsc. vaert niet oirbairlic en soude wesen daer die voirsc. Dirc ende Olivier weder op gegeven hebben van xviii personen lant geneten in den voirsc. venen van welke xviii personen de xiiii personen de voirsc. kuere begeren als zij seggen etc. daer up is hem noch geconsenteert bij also datmen bevint ande personen gelijc zij in hoir cedule gescreven hebben datmen hem dan de scouwe ind vaert aftervolgen sall.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-a
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 421  Record details
[092] Die dijcgrave ende heemrade hebben den scout van Zegwaert bevolen te scouwen den eynde waterings daer Dirc Huymans z. ende Olivier Aernts soon om gevolcht hebben, duerende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-b
   type : Consent date : 1452-10-24 record : # 422  Record details
[093] Item is den scout ende bueren van Wassenaer geconsenteert een hoefslach van eenre wateringe beginnende vanden Papewech omtrent hondert roeden oistwaerts.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-c
   type : Consent date : 1453-01-15 record : # 423  Record details
[094] Item soe wort den scout van Aelsmaer geconsenteert dat hij den wech van Aelsmaer scouwen sal mogen, des gelijcx is hem oic geconsenteert dat hi den wech mede scouwen sal die binnen vier jaren niet beheert en heeft geweest, dit consent sal dueren tot der heemrader wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-d
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 424  Record details
[095] Item soe wort geconsenteert die scout van Catwijck te mogen verhoefslagen Valkenburger broeck wech mits dat hi te kennen gaff datter die gemeen lantgenoten hoir begeren was etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-e
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 425  Record details
[096] Item also voirtijts een wateringe geheten Dirc Doeden wateringe tot der scouwe gelegen heeft ende de selve scouwe verdragen wort ende dair omme alle die gene die de voirsc. wateringe plegen te houden voirt an gehouden souden wesen die ander twe wateringe te houden lant lants gelijc. Soe is vorder geconsenteert den scout enen hoefslach upte twe wateringen te leggen behoudelic datmen de gene die Dirc Doeden wateringe plegen te houden int gelden vanden tween wateringen goedertieren wesen sal.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 047v-f-048r
   type : Consent date : 1453-05-08 record : # 426  Record details
[097] Item op die selve tijt wort geconsenteert dat die van Hazertswoude wege ende wateringe sullen scouwen in manieren hier nae verclaert, te weten dat die scout mitten heemraet in Hazertswoude sullen condigen openbaer inde kerck van Hazertswoude up ene heiligen dach hoeneer [48r] zij scouwen willen achte off xiiii dagen te voren te minsten viii dagen ende dat tot wat tiden die scout ende scepenen gelieft ende oirbaer sal duncken ende dan sullen zij scouwen mit eenre scouwe doer ende wes werck sij te ban scouwen sel die scout off hebben ii sc. ende elc hiemraet een sc., ende dan sel die scout dat werc besteden om den minsten cost ende den eygen een weet laten hebben off hi dat werc selff maken wil off dat die bestedinge voirt gaen sal ende dan sal die scout mit den scepenen comen over viii dagen dair nae ende besien off dat werck gemaect is ende ist dan niet gemaict soe sel die scout dan hebben iv sc. ende elc. hiemraet ii sc. ende van viii dagen tot viii dagen telken die helft meer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048r-a
   type : Consent date : 1453-10-17 record : # 427  Record details
[098] Den scout ende lage heemr. van Alphen is geconsenteert also hair kaden inden winter dicwijl over lopen dat zij tot allen tiden als dat geschiet den genen die den eygendom vanden lande toebehoirt van dier kade een wete doen sullen om binnen dwers nacht die kade dicht te maken ende off die kade niet dicht gemaict en wort soe sullen zij dat bestaden dicht te maken ende dien coste weder in winnen nae dijckrecht.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048r-b
   type : Consent date : 1454-02-26 record : # 428  Record details
[099] Item soe hebben die hyemraden geconsenteert Gerijt Hugen z. dat hij in seven mergen lants die hij leggende heeft binnen die vaert cant van Benthuysen mach delven een sloot alsoe wijt datter een aelman in ende wt mach ende daer over leggen ende maken een huele up sijn selffs cost ende die houden up sijns selfs cost, duerende tot hueren wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048r-c
   type : Consent date : 1454-02-26 record : # 429  Record details
[100] Den scout van Soeterwoude is geconsenteert dat hij mit sijnen heemrade een scouwe leggen mach opten herewech tusschen der Weypoort ende die kerc van Soeterwoude, duerende tot des hyemr. wederseggen up sulke boeten alsmen ander wegen scouwet in Zoeterwoude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-a
   type : Consent date : 1454-03-12 record : # 430  Record details
[101] Item upten xii en dach van maert anno liiii hebben heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest geconsenteert vander hyemr. wegen van Rijnlant wt vervolge Jan Pieters soen als ambochts bewaerre van Wassenaer, Claes Colfmaker, Jacop Martijn z. ende Dirc Clais Clais z.z. als inwonende van Wassenaer een huel te maken over den wech in Druyts wael van steen vier voet wijt ten minsten, duerende tot der heemrad. weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-b
   type : Consent date : 1455-07-01 record : # 431  Record details
[102] Item den dijcgrave ende hogen hiemraet van Rijnlant hebben gheconsenteert die van Benthuysen dat sij die Notsloot ende in die twie nuwe wateringe die liggen over dwars in Benthuysen hoofden in mogen steken seven voeten wijt drivens waters om ende aldair hoir koeyen over te breggen ende hoir hoey over te voeren, duerende tot des hiemraets weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno vijfendevijftich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-c
   type : Consent date : 1454-10-08 record : # 432  Record details
[103] Item den hiemraet van Rijnlant heeft geconsenteert den broederen van sinte Iheroming buten Leyden dat sij een brugge sullen mogen doen maken ende liggen inden ouden wech soe dat sij doir den voirsc. wech in hoir cloester sullen mogen varen wtten Rijn behoudelijc dat sij twater after scutten ende dicht houden sullen dat niement dair gij beschadicht en worde ende des sullen sij die brugge ander half roede breet maken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 048v-d
   type : Consent date : 1454-10-15 record : # 433  Record details
[104] Item die hiemraders hebben dien van Hazertswoude geconsenteert dat sij hecken sullen mogen setten op die Slingerkade duerende tot horen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049r-c
   type : Consent date : 1455-05-06 record : # 434  Record details
[108] Item die dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant hebben geconsenteert alle den genen die op die Zegwairt wonen ende gelant sijn an die dwars nywe vairt ende hoir lant dair over gelegen sayen willen dat sij een brugge elc mogen leggen over die voirsc. vairte neffens hoir lant om hoir lenten ende bouwe te doen, te weten van sinte Servaes dach beghinnende duerende xiiii dage lanck ende weder inden oest xiiii dage [49v] beghinnende sinte Louwerijs dage, duerende tot des hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-a
   type : Consent date : 1455-05-06 record : # 435  Record details
[109] Item die dijcgrave ende hyemraders hebben geconsenteert dien van Zegwairt dat sij v of vi man setten mogen om te gaderen sulc gelt als sij ommegeslagen hebben om te betalen dat sij den hyemraders van Schielant beleggen sullen van hoir delvinghe, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-b
   type : Consent date : 1455-05-06 record : # 436  Record details
[110] Item op die selve tijt wort Pieter van Bossche van wegen der bueren van Hazertswoude geconsenteert een cade te verliggen van Gelreswoude brugge tot die weteringe ende die cade te leggen langes die weteringe ende sal die scout scouwen als hi andere wege ende weteringe doet, gedaen optie mey scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-c
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 437  Record details
[111] Item noch wort hem [bueren van Hazertswoude] geconsenteert een weteringe ix voeten wijt streckende van Mees Vrancken z. tot Jan Aelwijns z. toe langes der ommedijc doir te gaen ende die selve wateringe sal die scout scouwen gelijc hij andere wateringe doet, gedaen optie meye scoute anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-d
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 438  Record details
[112] Item op die selve tijt wort Willem van Leeuwen geconsenteert twee hoofde te steken after sijn woninge tot Voerscoten in die weteringhe tot des hiemraets weder seggen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-e
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 439  Record details
[113] Item op die selve tijt wort geconsenteert Martijn Evers z. ende Wouter Hughen z. mit horen mede gesellen dat zij een huele sullen moghen liggen doir Stompicker wech inden hof veen des sullen zij weder poten binnen sulken tiden ende also veel als sij nae wtwijsinge der kueren sculdich is te doen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 049v-f
   type : Consent date : 1455-10-07 record : # 440  Record details
[114] Item also een brugge gelegen int ambocht van Zoetermeer inder Broec wech soe is geconsenteert ende geordiniert dattet gemeen ambocht die voirsc. brugge voirt aen houden sullen, gedaen optie bamis scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 049v-g-050r
   type : Consent date : 1456-06-29 record : # 441  Record details
[115] Item op die selve tijt wort geconsenteert die van Zegwairt dat zij een eynde van een ban weteringe gelegen vanden Rucken veen bijder [50r] wech souden laten wesen ende laten varen ende maken die boven biden nywen wech gelijc als zij after an die Zegwairt leyt, gedaen sinte Jans scouwe anno lvi.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl