Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1525
OAR records in next Year

 

 

Record #524     Date      top of page
1525-09-14
Location Type of Document
OAR12, 101v-b-102v Scheiding
Text
Sceydinge tusschen die achterdorpen waterende inde IJsel aen deen sijde ende die ghemeene ingelande van Rijnlant an dander [030] Alsoe diversche gescillen ende processen geweest sijn, eerst voirden dijcgrave ende hogen heemraden van Rijnlant ende na voirden hove van Hollant, tusschen die ambochten van Alphen ende Buscoep wtwaterende inden IJsel mit dit ambochten van Polien, Groensfoort, Snijdelwijck, Randenburch, Middelburch ende Zuijtwijck geheten Splinters ambocht ander een sijde ende die gemeen ingelande van Rijnlant an dander, sprutende van dat die voirseiden ambochten pretendeerden ongehouden te wesen van alle inbrexemen plaetwerken, sluijsen, sluystochten gelegen up Sparendam ende inden Sparendamsedijck mit datter ancleeft, overmits dat zij doer Sparendam ende den Sparendamsedijck hoor water nijet en losen noch losen mogen, mair losen huor water duer den IJseldijck inden IJsel an beyde sijden vander Gouwe na inhout dier queleghien dair van wesen. Ende dat wel onredelick waer hem te moeten enige in brexemen betalen of oick sluysen ende waterlosinge, dair doer zij nijet bescadicht noch geprofiteert en worden. Waer tegen die gemeen ingelande van Rijnlant deden seggen dat die voirseiden ambochten binnen den heemraetscip van Rijnlant gelegen sijn ende, hoe wel sij nu ter tijt nijet wtwaterende waren duer den Sparendamse inden IJe, sij hadden nochtean tselve in voirleden tijden gedaen ende mochten tot horen believen noch dair doer wateren, ende dat hooren ine die voirseiden ambochten nijet en behouden ontlast te wesen van hoer hoefslach inden gemeenen Rijnlantsche wercken dair inne zij van ouden tijden verstocht sijn geweest. [102r] Mit meer ander reden an beyden sijden geallegeert ende hangende dese procedueren na dat die ambochtbewaerders ende ingelande vander voorseiden ambochten omme vorder costen te schuwen anden dijcgrave ende zoedraden versocht hebben gehadt om een redelicke jaerlicxe penninck up die morgen ten ellijxen dagen gevrijet ende ontlast te wesen vander voirseiden inbrexemen, sluijsen ende waterlosingen mit datter ancleeft, soe hebben die voirseiden dijcgrave ende heemraden hem voir antwoirde gegeven dat zij dair inne nijet doen en wouden buten goetduncken vander gemeenen ofte principaelste ingelande van Rijnlant. Ende hebben haer omme der voirseiden dijcgrave ende heemraden dese materie int lange te lieveren gegeven den ingelande van Rijnlant tot beyden upter stathuys so lepeninter?? vergadert sijnde, te weten die gedeputeerde vanden abdijen van Egmont, Rijnsburch ende Leewenhorst, van tcapittel van sinte Pancraes, die gerechte der stede van Leyden, der gedeputeerde der stede van Haerlem inden name van hoer poorters als ingelande vanden heemraetscip van Rijnlant ende meer ander notable ende ingelande van Rinlant, die also samen consenteerden int ghene dat bijden dijcgrave ende heemraden voirseiden daer inne gedaen ende geordineert soude worden des achtervolgen. Soe sijn der voirseiden dijcgraef ende hoge heemraden mitter ambochtbewairders ende ingelant vanden voirseiden ambochten overcommen ende geaccordeert inden manieren hier na volgende, te weten dat der voirseiden ambochten van nv tvortan ten ewijgen dagen alle jaer Petri ad cathedram van elcke morgen betalen sullen een halver stuver tot behoeff vanden gemeenen ingelande van Rijnlant tot Sparendam ende doer den Sparendamsedijck wtwaterde ende om dat anderde jaer betalen Petri ad cathedram een oert stuver van elcke morgen onder den voorseiden ambochten gelegen voir tpenninckgelt vanden heemraden voirseiden. Item souen desen sijn die voirseiden ambochten noch sculdich te betalen tot behouff van Rijnlant voirseiden, up elcke morgen vier stuvers eens wechdragende die zij nv in handen vanden rentmeester van Rijnlant gelevert hebben wair van der voirseiden rentmeester den gemeen ingelande van Rijnlant gehouden wordt rekeninge, bewijs ende relies na te doen. Des hier mede soe sullen der voirseiden ambochten ten ewijgen dagen ontlast, gevrijt ende bliven van alle penninge diemen in toecomende tijden ommeeslaen sal ter cause van inbrexeme, plaetwercken, bruggen, sluijsen ende sluijstochten mit dater ancleeft vallende buyten der noortsijde vanden Rijndijck, welverstaende dat die voirseiden ambochten verstoelt sullen bliven inden Rijndijck ende Goutsluijse, etc., tot wat tijden die Sparendamse dijck ongerepareert ende rijdende blijft leggen ende die Rijndijck tzeewater scutten moet, soe sullen die ambochten voirseiden ongehouden wesen ---- te betalen [102v] die voirseiden jaerlicxe halve stuver ende en sijn die voirseiden ambochten bij dese uuytsprake van tractaet oick nijet verbonden sij en mogen tot allen tijden alst hem belieft wederomme haer waterlosinge nemen tzij mit -------- ofte anders daer die Rijnlantse sluijsen leggende up Sparendam ende inden dijck tusschen Amsterdam ende Sparendam voirseiden mit [niet?] na advenant van haer morgentalen te betalen die penningen diemen alsdan tot makinge ende reparatie vanden gemeenen lantwercken behoufnen sal in welcke gevalle die voirseiden ambochten mede gevrijet ende ontlast sullen wesen van te betalen up elcke morgen een halve stuver boven gementionert, alle dinck sonder arch ende liste. Aldus gedaen bijden dijcgrave ende heemraden van Rijnlant collegraliten tot Haerlem vergadert sijnde upten vierthienden dach in septembri anno vijfthienhondert vijfendetwintich, terpuntie? van mij, Speertgenszoon.
English Summary
Settlement of a dispute between the achterdorpen that drain into the IJssel and the commons of Rijnland over payment of levies and apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen).
Keywords
achterdorpen; alphen; boskoop; ijssel; poelien; groenswaard; snijdelwijk; ij; randenburg; middelburg; smaeldorpen; sluices; maintenance; zuidwijk splinters ambacht; plaatwerk; shoring; spaarndam; spaarndammerdijk; gouwe; ijsseldijk; verhoefslagen; dispute settlement; penninggeld; morgengeld; flooding; principaelste ingelanden; egmond, abbey of; rijnsburg, abbey of; leeuwenhorst, abbey of; haarlem; poorters; ambachtsbewaarders; dijkgraaf; bridges; rentmeester van rijnland; rijndijk; gouwesluis; flooding; amsterdam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; speertgenszoon; accounting
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 23 / 23 1385 1495  
alphen 42 / 44 1284 1523 1533
ambachtsbewaarders 37 / 41 1436 1523 1527
amsterdam 23 / 23 1405 1479  
boskoop 21 / 21 1330 1473  
bridges 54 / 54 1284 1483  
dijkgraaf 10 / 10 1394 1453  
dispute settlement 22 / 24 1385 1495 1528
flooding 35 / 35 1405 1525  
flooding 34 / 35 1405 1478 1525
gouwe 9 / 10 1284 1523 1528
gouwesluis 12 / 12 1284 1467  
groenswaard 15 / 15 1284 1469  
haarlem 32 / 32 1399 1477  
hoge zeedijk 34 / 34 1255 1479  
ij 11 / 11 1416 1458  
ijssel 8 / 8 1356 1462  
ijsseldijk 3 / 3 1356 1361  
maintenance 82 / 85 1356 1523 1527
middelburg 7 / 7 1330 1469  
morgengeld 30 / 31 1361 1477 1529
penninggeld 9 / 10 1415 1495 1529
plaatwerk 11 / 11 1421 1451  
poelien 13 / 13 1330 1473  
poorters 5 / 5 1385 1456  
principaelste ingelanden 1 / 2     1529
randenburg 11 / 11 1284 1465  
rijndijk 34 / 34 1330 1479  
shoring 9 / 9 1421 1451  
sluices 68 / 68 1253 1472  
smaeldorpen 6 / 6 1446 1457  
snijdelwijk 13 / 13 1284 1473  
spaarndam 55 / 55 1253 1484  
spaarndammerdijk 36 / 36 1255 1525  
spaarndammerdijk 35 / 36 1255 1479 1525
verhoefslagen 15 / 15 1399 1459  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl