Rekeningen Pieterskerk 1427

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Jan Dirx Coenen z., Aelwijn Baernts z., Aelwijn Dirx z. ende Florijs Claes z. alse goidshuysmeesters van Sinte Pieters kerc te Leiden ontfangen hebben van Sinte Pieters goede, afterstall ende verval, jaerlixe renten ende anders van allen goeden also hiernae gescreven staet zeder dat hem die kercmeesterschip bevolen wort, dat was op Sinte Pieters avont in den lenten anno XIIIIc XXVII, die dat bewaert hebben tot Sinte Pieters dage toe in den lenten anno XIIIIc XXVIII, dats een termijn van enen heelen jaer, ende alle renten, goede ende afterstalle heel gerekent in horen ontfange daer die dage of geleden sijn. Ende wes men den kercmeesters daerof niet betailt en heeft, dat rekenen si hierna weder in horen uutgeven, in paymente enen Bourgonscer Phillips scilt voir XXX tunen ende XV dier tunen voir I £, ende alle paymente daer na. 

Eerst ontfaen ende die oude kercmeesters overleverden an afterstallige renten na inhout des lesten rekenboex

IIcLV £ XIIII s. VIIIs d. I mite

I. Somma per se

IIcLV £ XIIII s. VIIIs d. I mite

1v

   

Ontfaen van ouden renten up landt

 

Item Goeswijn Claes z. van een uterdijc bi den Sijlpoorthuys

X s.

Item die selve noch een uterdijc

V s.

Item die selve noch een uterdijc

V s.

Item Pieter Goolen z. van een uterdijc

X s.

Item die selve van I uterdijc die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van II uterdiken die Claes Jans Vos z. waren, van elken uterdijc V groit, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, Foytgen Jacobs z. ende Huge Claes z. tymmerman dat optie Venne staet ende ghift Huge voirs. half ende dander elx I verendel

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen van horen lande bi den Zijlpoorthuys

XVI s.

Item Pieter Hugen weedwij dat opt Bregweer staet tSoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude dat Butterman daerop besprac op I stuc lands

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertswoude dat Butterman daerop besprac

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec op een acker lands tHasertswoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic ende Buttermans wijf besprac up I stuc lands

XIII s. IIII d.

Somma

X £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft angenomen in ewigen pacht jegens Sinte Pieter X hont lands gelegen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Herman Bruuns z. den goidshuys besprac den hoop vrijs gelts om I Vrancrixe scilt sjaers, te betalen alle jaer tot Onser Vrouwen Lichtmisse, facit

III £ XVI d.

Item Willem Symon Ghiben z. van X hont lands te Voerscoten

XXIX s.

Lantrenten

 

Item Vranc die Vleyschouwer heeft angenomen te poortrecht mit Sibrant Louwen z. II hont XL roeden ende VIII voeten lands, die roede om IIII d. payments tsjaers. Hierof ghift Vranc die twiedeel ende Sibrant voirs. I derdendel, facit

IIII £

Item Ghijs Thory van dat gheertgen lands dat Jacob Palinc angenomen hadde jegens Sinte Pieter ende hout LII roeden s voet, elke roede om IIII d. sjaers te poertrecht, facit

XVII s. IIII d. I mite

Item Willem Martijns z. van enen camp lands te poortrecht ende hout IIs hont ende XXXII roeden, die roede om IIII d. payments sjaers, facit

IIII £ XIIII s.

Item noch Willem Martijns z. I stuc lands daeran ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payments tsjaers. Des is die helft van den renten gelost, soe blijfs

LIII s. III d. II miten

Item Dirc Danels z. heeft gebruuct II morgen lands ende LXIIII roeden om

V £ X s.

Somma

XXII £ V s.

2v

   

Item Claes Florijs z. heeft gebruuct Is morgen lands ende is gehieten die Does, daer tweederdeel of toebehoert Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, om IIs croon, den croon XXXVIII tunen gerekent, facit

VIII £ XVII s. IIII d.

Item Willem van Elstgeest bruuct XIIII hont lands die half den Heiligen Geest toebehoren den hoop om V cronen sjaers I quartier, durende V jaer ende inginc anno XXV. Dit behoert half den Heiligen Geest toe, beloept Sinte Pieters deel IIs croon s quartier, ende hij sel maken alle outwerc op sinen cost ende alle morgengelt selve betalen tot XII d. toe van der morgen, facit

VI £ XIII s.

Item Heinric van Leiden heeft gebruuct tverendel van den lande in Levendail daer Claes Dirx z. kinder die driedeel of toebehoren ende ghift van Sinte Pieters deel III Wilhelmus scilde, facit den scilt XXXIII tunen gerekent

VI £ XII s.

Item Claes Dirc Stiengens z. opten Groenendijc IIs morgen lants, die morgen om XXVI s., een Dordr. gulden gerekent voir I £, maect III Dordr. gulden I quartier, facit

V £ VIII s. IIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic bruuct I morgen lands die Machtelt Jacob Jans soens weedwij besprac om

IX s.

Somma

XXVII £ XIX s. VIII d.

    3    

   

Item Mouwerijn Willems z. bruuct Is morgen lands die Aleyse die bagijn den goidshuys besprac, die morgen om III £, facit

IIII £ X s.

Item Aernt Danels z. brukede over een jaer vijf hont lants die Aleyse den goidshuys besprac. Ende dat is vercoft als men hierna bewisen sel

 

Somma

IIII £ X s.

II. Sommarum van renten op landt ende van lanthuer beloept tesamen

LXV £ VI s.

3v

   

Dit sijn hofstederenten binnen der ouder vriheit van Leiden

 

Item Simon Ysbrants z. van den huyse dat Jacob Brouwers was

IIII s.

Item Michiel Heynen z. opten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huys op Rapenburch dat die susteren van Sinte Marie Magdalenen daerop bewijsden

XX s.

Item tselve huus mit II pantbrieven

VI s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huys in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen z. in Jan Jans z. steech

V s. IIII d.

Item die Heilige Geest van Lijsbet Herman Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Segers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brug besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item heer Wouter Dijken z. huys dat Wermbout Jans z. was

VIII s.

Item die selve van een huystgen int steech dat Florijs Boscoeps was

XIII s. IIII d.

Item van een huysgen after Vranc Poes z. dat Vrancken was
Dit was bewijst meester Huge Vrancken cappelrie, mer wantet niet genoech en is, so comtet mit voerwaerden weder ant goidshuys ende tgoidshuus selre ander renten voer wisen

XIII s. IIII d.

Somma

VII £ XVIII s. IIII d.

    4    

   

Dese hierna gescreven gelden totten renten die op Alijt Mathijs huus plagen te staen

 

Item Coman Jans huys opten hoec

III s. IIII d.

Item Gherijt Hugen z. weedwi

V s. IIII d.

Item Coman Reyner

VI s. VIII d.

Item Coman Aelbrechts huys

XVI d.

Item Mouwerijn Claes z.

XV d.

Item Coman Claes van Noortich

VII s.

Item Claes Dirx z. huys daernaest

III s. I d.

Item Marc Jans z. huys

XVI d.

Weder om

 

Item Mouwerijn Claes z. huys

XIII s. IIII d.

Item Jan van Leidens huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breden huys dat Claes Crullegen was

LIII s. IIII d.

Item noch dat selve huys
Dese XIII s. IIII d. zijn voirtan bewijst meester Huge Vranken cappelrie

XIII s. IIII d.

Item die stede van Leiden van den huyse dat meester Rutgers was

XVII s. IIII d.

Item noch die stede van Leiden II cronen van meye anno XXVII die van Aechte Pieter Hugen quamen ende staen ter losseninge, facit

V £ XVI d.

Item op Pieter Otten z. huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. van den huyse dat Dirx van Noirde was

XIII d. I mite

Item die selve een huys int stege

XX s.

Somma

XIII £ XII s. IX d. I mite

4v

   

Item Danel die Sniders huys dat Heyn Thorij was

X s.

Item Florijs Gherijts z. weedwien huys

XX s.

Item Griete van Nuus

XXI d. I mite

Item Lourijs Jacobs z. huys in Bronsgens steech

VI d.

Item Bette Croox I huys dat Lourijs Jacobs z. was

VI d.

Item Pieter Buysen huystgen in die selve steech

VI d.

Item Erkenraet Jan Stoeps van den huyse dat Allert Spoormakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Jacob Willems z. Dirc die Hanen swager

VI s. VIII d.

Item die selve van den selven huyse

XIII s. IIII d.

Item Heinric Paedzen z. huusgen in Gherijt Lams stege

XX s.

Item Claes Horsts huus in den boomgaert dat van Alijt Jacob Dirc Roelofs z. wijf quam

X s.

Item Jacob Willem Pieters z. huys dat Jan Cliets was

II d.

Item Pieter Sibouts huys

III s. VI d. II miten

Item Jan Evers z. huys dat Pieter Aechten z. weedwij toebehoerde

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huys mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys dat Ghijs Bedrongens was, daerop staet III £ XVIII s. IIII d. Hiertoe gelt dat selve huus

XXVI s. V d. I mite

Somma

VI £ XVIII s. V d. I mite

    5    

   

Item Claes Willems z. erfnamen gelder toe van een huys int steghe

XV s.

Item Dirc Claes z. gelter toe van een huystgen dat int steech staet ende Coman Gherijts was

X s.

Item Pieter Jacobs z. van Alphen gelter toe van een huys dat Wermbout Smits was sjaers

XXVI s. VIII d.

Item Pouwels Heinrix z. van den huyse dat Pieter Aechten z. was

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerf angenomen ende daer stait op mitten erven die daertoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hiertoe gelt Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Gijsbrecht Gijsbrechts z. gelter toe

IIII d.

Item Pieter Jacobs z. gelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Pieter van Busch gelter toe

IIII d.

Item Simon van Vliet gelter toe

IIII d.

Dus heeftet goidshuys XVI d. sjaers meer dan tplach te hebben. Ende tot wat tiden die molenwerf mitten huyse verandert wort mit coep of mit besterfte, so sel ment vervoerhueren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuer mit half den renten

 

Item Mouwerijn Hermans z. van den huyse dat Claes Stienhouwers was

XXVI s. VIII d.

Somma

VI £ XI s. II d. II miten

5v

   

Item meester Jan die Bogemakers huus dat Wouter Duvinx was

V s.

Item Heinric Vrerix z. van der Sterre

X s.

Item op een erve ende III huysen an malcander die Ysbrant Hoflants z. toebehoren ende verscinen tot Midvasten die Claer Goeswijns bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager van I erve bi Luutgens molen in den uterdijc ende Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Item Ysbrant Hoflants z. II huyse optie oude vest opten hoec van Crauwels steech ende van Alijt Jacob Dirc Rolofs z. wijf gecomen is

XX s.

Weder om ant Stienscuer

 

Item Dirc Gijsbrechts z. huus dat Pieter Aechten z. was

II s.

Item noch opt selve huys dat van Nelle Adriaens quam ende verscinen tot meye

XL s.

Item op Aernt die Rieghen huys

II s. VIII d.

Item Dirc Gherijt Montfoirden z. huys

II s. VI d.

Item Dirc Hillen z. huus

XXII d. II miten

Item op Eylaert Goverts z. huys

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boomgaert van der Haer dat Ermgaert Huge Hugen z. gaf

IIII s. VIII d.

Somma

VIII £ II d. II miten

    6    

   

Item Katrijn Aernt Jacobs z. van den erve dat Machtelt Dirc Vrancken z. was bi der Stienscuer

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen huys

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. van den huys daer hi in woent

IIII s.

Item Claes Vrancken z. van den huyse dat Simon Storrinx was

VI s.

Item Pieter Florijs z. huus

VIII s.

Item Ysbrant Hoflants z. huys

IIII s.

Item Herman Boelinx huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacobs z. huys

IIII s. IIII d.

Item Vranc van Rotterdam van den huyse dat meester Dirc Kammakers was

VIII s. IIII d.

Item Dirc Pieters z. huys dat Aerntgen Brouwers was

VIII s.

Item op Pieter Robbrechts z. huys
Dit sel men vervoerhueren alst in coop of in besterften comt mit half den renten, daer is I scepenbrief of

XL s.

Weder om optie Volresgraft

 

Item Aelwijn Dirc Nuweveens z. huusgen uptie Volresgraft

VI s. VIII d.

Item die selve van den aftereynde dat Heinric Gijsbrecht Bertelmees z. was

II s.

Item Simon Pieters z. van Alphen van den vooreynde dat Heinrix voirs. was

IIII s.

Somma

VI £ VIII s. X d. II miten

6v

   

Item noch Simon Pieters z. van den huyse daer hij in woent

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns z. van den huyse dat Huge Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. huys

XII d.

Item Gherijt Didden z. weedwien huys

IIII s. VIII d.

Item Simon Duven z. huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Bosschen huus

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item Godeken Vleyschouwers huys

XL s.

Item Herman van Akens huus

XXVI s. VIII d.

Item op Willem Pieters z. huus die scoemaker

XIII s. IIII d.

Item Kerstants Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item Jan Wit Bertelmees z. huys

XIII s. IIII d.

Item meester Collaerts huys ant kerchorf

X s.

Item heer Jacobs huys van Risoerde

XIII d. I mite

Item Jonefyen huys in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item op Jan Martijns z. huys

VI s. VIII d.

Item Gherijt die costers huus int steech

VI s. VIII d.

Item Ghijsgen Pouwels z. huys

XXVI s. VIII d.

Item Simon Juden huus alrenaest heer Claes van Lis

XL s.

Item heer Jan Willems z. huys daer hi in woende

XXVI s.

Item Pieter Jacobs huys optie graft dat Jan Aernts was

XVI d.

Somma

XII £ XVI s. II d. II miten

    7    

   

Item Boudijn van Swieten ende Wouter Hermans z. van den cameren die Willem Fillips z. waren

X s.

Upt Hogelant

 

Item Heinric Wiggers z. optie Hoygraft

XX s.

Item Pieter Mees z. huys optie Hoygraft

XX s.

Item Dirc Gherijts z. huys optie Middelstegraft

XX s.

Item die baginen uptie Hogelants Kercgraft

X s.

Item Katrijn Florijs Coenen z. huus uptie Kercgraft

XV s.

Item Gherijt Heinrix z. huys dat Femeyns Glasemakers was

IIII s. IIII d.

Item Henric Zalen huys die stoeldraeyer

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. huus in Coppijn Hiex steech

V s. IIII d.

In Maerndorp

 

Item heer Jan die Vriesen huus in den Camp

X s.

Item Willem Gherijts z. huus optie Maern

XII s.

Item Ghijs Jan Simons z. huus optie Maern

XL s.

Item Sasbout van den huyse dat Heyn van Tienens was

XX s.

Item Haesgen Jan van Kamens huys dat die susteren van Sinte Marie Magdalenen daerop bewijsden s Engelsche nobel, facit voir I croon gerekent

L s. VIII d.

Somma

XIII £ IIII s.

7v

   

Item die Duusche heren van Kerstant Heinrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Baertraet Willem Heermans weedwij van Jacob Dirx z. ende Alijt Gijsbrecht Bertelmees z. dochter sijns wijfs besprec ter tijt toe dattet bewijst is

III £

Item van den selven besprec waren noch sculdich te bewisen Herman Mouwerijns z. ende Jacob die Monic III £ sjaers. Dat is gedadinct bi consent van den gerecht om XXX s. sjaers die si bewijst hebben ende voer in den renten gescreven sijn, als X s. sjaers op Claes Horsts huys in den boomgaert ende XX s. sjaers up Ysbrant Hoflants z. II huyse uptie oude vest upten hoec van Crauwels steech. Ende daertoe is hem qwijtgescouden alle afterstallige renten die si hierof sculdich waren als men hierna bewisen sel in den uutgeven, dat is van II jaeren VI £

 

Somma

III £ V s. IIII d.

III. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vriheit van Leyden beloipt tsamen

LXXVIII £ XV s. V d. I mite

    8    

   

Dit sijn die renten op raemsteden die tgoidshuus heeft

 

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item Pieter Butewech noch I raem

XVI s.

Item noch Pieter Butewech I raem

VII s.

Dit sijn die renten op hofsteden optie hoeve binnen der nyewer vriheit ende beginnen op Levendailsgraft

 

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huys

VI s.

Item Pieter Jacobs z. huys

XII d.

Item Willem van der Gouden huus dat Huge Dams was

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienens huys

IX s. IIII d.

Item Jan van Veens huys

IX s. IIII d.

Item die selve van een erfgen

VIII s.

Item Ghise Dierts z. huys

X s.

Item Gherijt Boudijns z. huys

X s.

Item Margriet Florijs dochter ende Allert Claes z. plach te geven

VI s. VIII d.

Item Aelbrecht Aelbrechts z. van den huyse dat Florijs Hobben z. weedwi was

XII s. II d.

Item die selve van I erve dat Florijs weedwien was

V s. IIII d.

Somma

VII £ I s. II d. II miten

8v

   

Item Gherijt Meynerts z. weedwij

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z. opt Hogewoert dat Engbrecht Willems z. plach te geven

VI s. s d.

Item Coen Jacobs z. huus die men Lepelaer hiet

VI s. s d.

Item Pieter Jacobs z. van den huyse dat Jacob Coenraets z. was

II s.

Dit sijn renten tuschen der Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Reyner Tielmans z. huys opten hoec

IIII s.

Item Willem Coep van den huyse dat Kerstgen Pieter Bonnen zoens was

VII s. IIII d.

Item Jacob Gherijts z. huus

VIII s.

Item Claes Gherijts z. huys

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn susters huus

X s. II d. II miten

Item Jan Colfs huus

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob van sinen erven

XLIII s. VI d. II miten

Item Jan van Rijn I erve dat Simon Reyners z. was

X s.

Item Simon Reyners z. huus

X s.

Item die selve van den huyse daer hi in woende

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huys

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huyse

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huyse

XIII s. IIII d.

Somma

XI £ IX s. VI d.

    9    

   

Item Boudijn Gherijts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Jans z. huus

XXIII s. IIII d.

Item noch Aernt Jans z. van den huyse dat Pieter Jacobs z. was

XVI s. VIII d.

Item Gheertruut Willems Vos huys

XXVI s. VIII d.

Item Foytgen Gherijts z. van den huyse dat Jacob Pieters z. was

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoichstraets huys

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Heinrix z. huys

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacobs huys after optie graft

XLIIII s.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Heinrix z. huys

IX s.

Item Ysbrant Riken z. huys

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zybrant Louwen z. huys int steech

XXI d.

Item Willem Beyer van sinen huyse

II s. VI d.

Item die selve van sinen huyse daeran

XXI d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Kerstijn Aelbrechts dochter

VI s. VIII d.

Item Jacob Gherijts z. die volre van sinen huyse daeran

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan Gherijts z. huys

II s.

Somma

XV £ VIII d.

9v

   

Dit sijn die renten tuschen der nuwer Hoeflaen ende der Volresgraft

 

Item Heyl Gherijt Willems z. ende Huge van der Hant I erve

XIX s. XI d. I mite

Item Simon Croeck

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z. van den huyse dat Simon Duven z. was

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. van den huyse dat Wermbout Florijs z. was

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysbrant Hoflants z. I erve

XV s. XI d.

Item die selve

XVIII s. VII d.

Item die selve noch I erve

VII s.

Item Lambrecht Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Jacob Jans z.

XV s. IIIs d.

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Alijt Gherijt Willems z. van der camer die Gherijt Aernts z. was

VI s. VIII d.

Item Pieter Heinric Boekels z.

XVII s. I d. I mite

Item Aelbrecht Heynen z. huys

XVII s. I d. I mite

Item Aernt Ansems z. I camer die Ghijsbrecht Dierts z. was

II s.

Item Pieter Willems soen een van Bertelmees Claes z. cameren

II s.

Item Florijs Gherijts z. een van Bertelmees kameren

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoorde

II s.

Somma

IX £ IX s. VIs d. I mite

    10    

   

Item Willem Dirx z. van den renten die Gherijt Willems z. die brouwer plach te geven

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z. van den selven renten

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. huys van der Haer

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z. huys

XXVI s.

Item Willem Stoeps huys

XXVI s.

Item noch Willem Stoep I erve

XII s.

Item Willem I erve mit een steech dat Pieter Wouters z. was

VI s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Jan Boudijns z. huys

X s.

Item Willem Martijns z. van den huyse dat Florijs Aernts z. was after

X s. II d. II miten

Item Sibrant Louwen z. van den selven huse voer

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns z. I erve

XXII s. VIII d.

Item die selve I erve

XXII s. XI d.

Item Pieter Wouters z. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos I erve mit een steghe

XX s.

Somma

XVI £ XII d. I mite

10v

   

Item Ysbrant Gherijt Vos z. I erve

XIX s. X d.

Item Joest Willems z. I erve

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels z. huus van der Haer

XIX s. X d.

Item Florijs Phillips z. van den huyse dat Willem Stiens was

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacob Jans z. weedwi I erve

X s.

Item Gijsbrecht Dammes z. huys

VIII s.

Item Florijs Phillips z. I erve optie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter

V s.

Item Jutte Wiggers dochter huys

V s.

Item Jacob Florijs z. van den huyse dat Aem Claes z. was

XII s. II d. II miten

Item Aernt Wiggers z. huus

X s.

Item Jan van Pormer

X s.

Item Herman Hermans z. van den selven huyse

X s.

Item op Phillips huys van Bosch

VIII s. IX d.

Item Aernt Jans z. huys die maetselaer

VII s.

Item Haestgen Coenraets dochter huys

XXI d.

Item Florijs Jacobs z. huus

X s.

Item Dirc Louwen z. I erve dat van Vranc Pieters z. erve gesplit is

IX s.

Item meester Jan van Woerden van den huyse dat Willem Paedsen was

II s.

Somma

IX £ XV s. X d. II miten

    11    

   

Item Vranc Goverts z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allairt Notghers z. huus dairan

II s. VIII d.

Item Simon Dirx z. huusgen

II s.

Item Willem Dirc Buenen z. huusgen

II s. VIII d.

Item Vranc Jacobs z. huusgen

II s.

Item Wouter Aelbrechts z. weedwij

V s. X d.

Item Dirc Hugen z. huys van Soeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z. I erve

VII s.

Item Jacob Jans z. huys

V s. VI d.

Item Margriet Dirc Aernts z. dochter

IIII s. X d.

Item Baerte Claes dochter I erve

IIII s. X d.

Item Melis Reyners z. van den huse dat Matheeus Jacobs z. dochter was

IIII s. X d.

Item Hoflant Jans z.

IIII s. X d.

Item die selve van den huyse dat Simon Rutgers z. was

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacob Hasen z. van Hasertswoude

II s. VIII d.

Item Machtelt Huge Andries z. weedwi heeft der kercken bewijst LXXXV groit tsjaers daermen Huge Andries memori voir doen sel. Hierof ghift Claes Pieters z. van sinen huyse XXVII gr. ende IIII s., facit

XXII s.

Item Griete Goverts huus ghift XXVIII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Somma

V £ IX s. XI d.

11v

   

Item Clemeynse Buttermans huus van den selven

XXII s.

Dit sijn die renten tuschen der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Aelwijn Baernts z. van den erven die Simon Borts plagen te wesen tuschen der Molengraft ende den Vliet was sculdich IIII £ IIII s. sjairs. Hiertoe gelt Aelwijn selve

XV s.

Item Simon Jude gelter toe

XIX s.

Item Florijs Gherbrants z. gelter toe

II s.

Item Pieter Dirx z. gelter toe

XX d.

Item Simon Jans z. gelter toe

VIIs d.

Item Bairtout Cupers weedwi gelter toe

VIIs d.

Item Claes Allerts z. gelter toe

XIII d.

Item Geertruut Gherijt Jans z. gelter toe

II s.

Item Jan Reyners z. van Oudewater gelter toe

II s.

Item Jan Pieters z. gelter toe

II s.

Item Jan Montscoen gelter toe

II s.

Item Jan Gherijts z. gelter toe

II s.

Item Heyn Kaerdemaker gelter toe

II s. VI d.

Item Bertelmees Dirx z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jan Yden z. gelter toe

XX d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs gelter toe

II s. VI d.

Item Dirc Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Somma

IIII £ VII s. VII d.

    12    

   

Item Dirc Willems z. gelter toe

III s.

Item Matheeus Jacobs z. gelter toe

II s.

Item Heinric Danels z. van der Haer gelter toe

II s.

Item Jacob Willems z. tymmerman gelter toe

II s.

Item Willem Martijns z. gelter toe

II s.

Item Jacob Willem Claes z.z. gelter toe

II s.

Item Pieter Aelbrechts z. gelter toe

II s.

Item Engbrecht Aernts z. gelter toe

III s. V d.

Item Alcmade hadde drie huysen daer op stont XV s. IX d. Hiertoe gelt Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item noch Pieter Butewech gelter toe

IIII s. V d.

Item Michiel Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Item Claes Pieters z. gelter toe

II s. VI d.

Item Herman Gherijts z. gelter toe

II s. III d.

Item Herman Willems z. kaerdemaker gelter toe

XVI d.

Item Gijsbrecht Willems z. gelter toe

XVI d.

Item Huge Aelwijns z. huys dat Gherijt Walichs z. was

V s. II d. II miten

Item noch Huge Aelwijns z. van den huyse dat lestwerf Gherijt Walichs z. was dat Adriaen Pieters z. besprac

XXV s.

Item Gherijt Steffens z. wedue

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs z. I erve

VI s. VIII d.

Item Margriet Claes Jans z.

III s. V d.

Somma

V £ XVI s. VIII d. II miten

12v

   

Item Eelman van sinen erven

XI s. II d. I mite

Item Jan Dirx z. I camer naest Simon die Liemers

X s.

Item Willem Dirx z. van den huys dat Louwe Jans z. was

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sibrants z. I erve

VIII s. VI d.

Item Simon Gherijts z. van den erve dat Claes Aems z. was

XLIIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willems z. ende sijn broeder I erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z. I erve

VII s. V d.

Item Pieter Bal I erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacobs z. I erve

IIII s. XI d.

Item Walich Gerbrants z. van den selven erve after

IIII s. XI d.

Item Hillegont Gherijts dochter I erve

IIII s. XI d.

Item Simon Claes z. I erve

VII s. I d.

Item Dirc Hove een erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z. I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Aernts z. I erve

XVI d.

Item Jan Harmans soen van den erve dat Gherijt Clemments z. was

XVI d.

Item Kerstijn Florijs dochter I erve

XII d.

Item Florijs Jacobs z. I erve dat Bertelmees Willems z. was

XII d.

Somma

IX £ XII s. VI d. I mite

    13    

   

Item Jan Claes z. van den erve dat Florijs Gerbrants z. was

XII d.

Item Geertruut Claes Claes z. I erve

VIII d.

Item Gherijt Hoven z. I erve dat Dirx van der Laen was

IIII s.

Item Hillegont Vrancken dochter I erve

IIII d.

Item Claes Kerstants z. I erve

II s.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Jan Dirx z. van der Graft

II s.

Somma

XVI s.

IIII. Sommarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve beloipt

XCV £ VIs d.

13v

   

Ontfaen van graven ende van sepultuer in der kercken

 

Item ontfaen van Jan Jans z. graf up te doen

IIII £

Item van Lijsbet Dirc Boydens z. graf

VI £

Item van Wigger Willems z. graf op te doen

IIII £

Item van heer Jan Willems z. graf op te doen

IIII £

Item van Heinric Stoyts graf op te doen

IIII £

Item van Haestgen Coenen graf op te doen

IIII £

Item van Erkenraet Claes Scutemakers graf op te doen

IIII £

Item van Claes Masts graf op te doen

IIII £

Item van Heinric van Leidens graf op te doen

IIII £

Item van Hoflant Jans z. voer I graf dat hij in die kerc gecoft heeft daer Gherijt van den Werve in gegraven is ontfaen VII Wilhelmus scilde, tstuc XXXIII tunen gherekent, facit

XV £ VIII s.

Item van Dirc Willems z. lijndrayer voer I graf dat hij jegens der kercken gecoft heeft daer Willem Langen z. in gegraven wort ontfaen III Engelsche nobel II cromstaert, facit den nobel voir LXXV tunen gerekent

XV £ IIII s.

Item ontfaen van Gijsbrecht Pieter Voets z. voir I graf dat hij jegens der kercken gecoft heeft daer Alijt Claes Aernts z. wijf in begraven is III gouden nobel ende II cromstaert, den nobel LXXV tunen gerekent, facit

XV £ IIII s.

Somma

LXXXIII £ XVI s.

    14    

   

Ontfaen van testament, van besprec ende van gracien

 

Item van Dirc Willems z. besprec I Beyers gulden, facit voir XXIII thuynen gerekent

XXX s. VIII d.

Item van Wigger Willems z. besprec III cromstaert, facit

VI s.

Item van Engebrecht Aernts z. besprec I gouden nobel, facit voir LXXV tunen gerekent

V £

Item van Jan Vrancken z. besprec II Phillips scilde, facit

IIII £

Item van Hildewaer Ghijs Tillemans z. wijf I nobel, facit

V £

Item van Fyen Jan Hugen z. besprec I Wilhelmus scilt, facit voir XXXIII tunen gerekent

XLIIII s.

Item van een landmans besprec V cromstaer, tstuc voir Is thuyn gerekent, facit

X s.

Item van Luutgert Reyners dochter besprec I Phillips scilt, facit

XL s.

Item van Willems Heermans besprec I Wilhelmus scilt, facit

XLIIII s.

Item van een out wijfgens testament IX tunen, facit

XII s.

Item van Floris Heermalens testament X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Claes Robbrechs z. wijfs testament

II s.

Item van Claes Dirx z. testament I Phillips scilt, facit

XL s.

Item besprac Jan Dirx z. die volre alle sijn goet der kercken, den gasthuys ende den Heiligen Geest. Daerof ontfaen van der kercken deel X gulden VIs cromstaert, facit

XV £ XIII s.

Somma

XLI £ XV s.

14v

   

Item van Jan Heerman ontfaen daer men Willem Heermans sijns broeders memori voir doen sel na inhout des memoriboex LXXI Phillips schilde, facit

CXLII £

Ontfaen van accidencien in der kerken

 

Item van tarwe die den Heiligen Cruys gecomen is ontfaen VII cromstaert, facit

XV s.

Item noch van tarwe ontfaen van den coster die den Heiligen Cruys geoffert wort VII lichte lewen, facit

VI s. II d. II miten

Item van Simon Pieters z. ontfaen van velle die der kercken binnen desen jaer gecomen sijn IXs croon, facit tstuc voir XXXVIII tunen gerekent

XXIIII £ XVI d.

Item van calver ontfaen die binnen desen jaer gecomen sijn der kercken XIII thuynen, facit

XVII s. IIII d.

Somma

CLXVII £ XIX s. X d. II miten

    15    

   

Ontfaen van ghiften ende van voirhueren

 

Item Jan Dirx z. van I ghift IIII cromstaert, facit

VIII s.

Item Aelbrecht Aelbrechts z. van ghift ende voirhuer VI cromstaert, facit

XII s.

Item Claes Pieters z. van ghift ende voirhuer II thuynen, facit

II s. VIII d.

Item Femeyns Buttermans van ghift ende voerhuer II tunen, facit

II s. VIII d.

Item Pieter Aelbrechts z. van gift ende voirhuer

III s.

Item Dirc Jordijns z. van ghift ende voerhuer II oude bots, facit

III s. V d. I mite

Item Gijsbrecht Willems z. van ghift ende voirhuer XII tunen, facit

XVI s.

Item Floris Gerbrants z. van gift ende voerhuer

II s.

Item Claes Allerts z. van ghift ende voirhuer

II s. III d.

Item Melis Reyners z. van ghift ende voirhuer II cromstaert, facit

IIII s.

Item jonge Dirc Willem Dirx z.z. van ghift ende voirhuer

VIII s.

Item Hillegont Gherijts z. dochter doot van voirhuer

II s. VI d.

Item Jan Claes z. van ghift ende voirhuer

II s.

Item van voirhuer van Beatrijs Dirc Sibrants z. doit

IIII s. III d.

Ontfaen van zuenen

 

Item van Danel Willem Florijs z.z. van eenre suene voir III pont was ontfaen XV tunen, facit

XX s.

Item Alijt Robbijns dochter van I zuene I pont was

 

Somma

IIII £ XIII s. IX d. I mite

15v

   

Ontfaen van was ende van spinlicht

 

Item van Pieter Jans z. ontfaen van VI pont was XXIIs cromstaert, facit

XLV s.

Item van den coster van den Hogelande van VI pont was ontfaen XXIIs cromstaert, facit

XLV s.

Item van den selven van II pont was ontfaen XI tunen, facit

XIIII s. VIII d.

Item van Pieter Jans z. van VI pont was XXIIs cromstaert, facit

XLV s.

Item van den coster van Onser Vrouwen van VII pont was ontfaen van tpont VIII lichte lewen, facit

XLIX s. IX d. I mite

Item van Pieter Danels z. ontfaen van XXI pont was ende I verendel, tpont VIII lichte lewen, facit

VII £ XI s. I d. I mite

Item van XIII pont spinlichts ontfaen van tpont IIII lichte lewen, facit

XLVI s. II d. II miten

Somma

XIX £ XVI s. IX d. I mite

    16    

   

Ontfaen van hoichtiden die men hout in der kercken

 

Item van Sinte Jorijs hoichtijt VIII thuynen, facit

X s. VIII d.

Item van Sinte Quirijns hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van den Xm martelaers hoichtijt III cromstaert, facit

VI s.

Item van Sinte Ewouts hoichtijt XII tunen, facit

XVI s.

Item van Sinte Annen hoichtijt IIs tuun, facit

III s. IIII d.

Item die hoichtijt van Divisio Apostolorum VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item ontfaen van Sinte Jacobs hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item ontfaen van Sinte Lucas hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Crispijn ende Crispiniaens hoechtijt XII tunen, facit

XVI s.

Item die hoichtijt van Quattuor Coronatorum VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Barbaren hoichtijt VIII oude tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Sinter Claes hoichtijt XII tunen, facit

XVI s.

Item van Sinte Stevens hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Jans hoichtijt Ewangelist IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Anthonis hoichtijt van II jaren XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item van Sinte Aechten hoichtijt IIII witte tunen, facit

V s. VII d. II miten

Somma

VIII £ IIII s. III d. II miten

16v

   

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen van den ouden kercmeesters alse Gherijt van Oestgeest, Jacob Gherijts z., Aelwijn Dirx ende Pieter Danels z. an gereden gelde XVI Beyers gulden, den gulden XXIII tunen gerekent

XXIIII £ X s. VIII d.

Item ontfaen van een ornament daer heer Jan Willems z. in gegraven wort XVI, des hadde die kerc weder van hem wat anders van ornament dat beter was, facit

XXI s. IIII d.

Item ontfaen van een coffer dat der kercken gegeven wort XXXIII tunen, facit

XLIIII s.

Item ontfaen van een priester die sijn eerste miss sanc voir der kerken was ende voir ander onlede I Phillips scilt, facit

XL s.

Item ontfaen van den monic die sijn eerste miss sanc voer der kercken was ende onlede I Phillips scilt, facit

XL s.

Item so dede mijn heer van Bourgongen memorien doen in der kercken tSinte Pieters, des wort der kercken gegeven om Goids wille I Phillips scilt, facit

XL s.

Item ontfaen van mijns heren aelmosinier doe men heren Jan Pyochen jarichtijt dede I Muers gulden, facit voir XIII cromstaert gerekent

XXVI s.

Item van een persoon ontfaen ende hij vant in der kercken I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Somma

XXXVI £ XII s. VIII d.

    17    

   

Item ontfaen van Willem Smit van II stucken godelscee X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Claes Gijsbrechts z. van wat leyen XV cromstaert, facit

XXX s.

Item van Jan Boemgen van wat moertels III tunen, facit

IIII s.

Item van Baerte Willem Heermans van I stuc godelsce X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Katrijn Aernt Jacobs z. van I stuc stiens XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item van Pieter Hermans z. van Aken van I stuc stiens VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item van Pieter van Aken van IIc bacstiens ontfaen ende van een tobbe moertels VI tunen, facit

VIII s.

Item ontfaen van der stede hoomans van duyststien an die niewe poort gebesicht II Phillips scilde, facit

IIII £

Item noch van der stede ontfaen van een reep die ant huus te Wairde gebroken wort IIII Phillips scilde, facit

VIII £

Somma

XVII £ VI s.

17v

   

Item so is tot desen jaer gecomen uter kercken bede boven die memorien die men daeruut doet ende boven dattie hoichtiden costen te houden die tgoidshuys angenomen heeft als van Sinte Katrijn, Sinte Barbaren, XIm Maechden ende die andre als der kercken memoriboec bewijst ende boven dat binnen desen jair van beyeren gegeven is, tesamen

XCV £ VI s. VIII d.

Item uut Sinte Martijns bede ontfaen also die kercmeesters die mit pacht hebben totter kerken behoef X jair lanc, welken termijn inginc tot meye anno XIIIIcXVIII om VIII Hollans scilde tsjairs, des is der uutgecomen boven den VIII scilden die tot desen jaer daerof gegeven sijn

XXXII £

Item ontfaen binnen desen jaer uten bloken

XI £ IIII s.

Somma

CXXXVIII £ X s. VIII d.

    18    

   

Ontfaen van vercoften lijfrenten ende van vercoften lande

 

Item jonfrou Baertrait Willem Heermans weedwi heeft gecoft tot horen live ende tot Margriete Reynouts dochter XIII Engelsche nobel tsjaers, te betalen alle jaer tot Sinter Claes dage. Dairof ontfaen CXXX Engelsce nobel, voir elken nobel II cronen, facit elken croon voer XXXVIII tunen gerekent

VIcLVIII £ XIII s. IIII d.

Item vercoft den baginen after Sinte Pieters kerc bi consent van den gerecht V hont lands die den goidshuys angecomen waren van Aleysen testament die bagijn. Daerof ontfaen XVII nobel min een quartier I croon ende I Wilhelmus scilt voir den nobel, facit den croon XXXVIII tunen ende den scilt XXXIII tunen gerekent

LXXIX £ V s. VIII d.

Somma

VIIcXXXVII £ XIX s.

V. Sommarum van graven in die kerc, van testament, van ghiften ende voirhueren, van vercoften was, van alrehande ontfanc, van der kercken bede ende uten bloken ende van allen accidencien die der kerken gecomen sijn ende van den vercoften lande ende lijfrenten beloipt tesamen

XIIcLVI £ XIIII s. I d.

18v

   

Somma sommarum van allen ontfange beloipt tesamen

XVIIcLI £ X s. IX d. II miten

    19    

   

Dit is dattie kercmeesters voirs. weder uutgegeven hebben van der kercken goede binnen den jaer voernoemt ende in paymente vors.

 

Eerst van wissen renten die tgoidshuus jaerlix uutreyct

 

Item Katrijn Jan Heermans XII Ghenske nobel, den nobel betaelt mit III Beyers gulden, facit

LV £ IIII s.

Item den baginen van Alijt Heinric Tiers erve

II s. V d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter ende si cofte jegens Soete Jan Vlaminx z.

LVIII s.

Item die Heilige Geestmeesters van renten die stonden op Heinric die Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacobs z. erve dat Alijt Hollanders daerop besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve ende Aleyse die bagijn hem besprac

IIII s.

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Zoete Jan Vlaminx z.

VII £

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Willem Jan Willems z.z.

III £

Item die heren van Sinte Pancraes van Willem die Glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item die commenduer van Catwic van renten die hi optie Does heeft

VIII s.

Item die commenduer tot Leiden van heren Heinric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Somma

LXXIII £ V d.

19v

   

Item den commenduer van der cuusmisse te singen alle jaer tot Onser Vrouwen Lichtmis II Wilhelmus scilde, facit

IIII £ VIII s.

Item den dyaec ende subdyaec van der cruismisse elcs een Wilhelmus scilt, facit

IIII £ VIII s.

Item Huge die organist voir sinen dienst van desen jaer opt orgelen te speelen XV Wilhelmus scilde, facit

XXXIII £

Item den ondercoster sjaers

XII £

Lijfrenten die tgoidshuys jaerlix uutreyct, elken nobel betailt mit III Beyers gulden ende elken scilt mit XX cromstaert

 

Item Pieter Heerman tot Heiligermis X Engelsche nobel, facit

XLVI £

Item heer Jan die Vriese te meye VI Engelsche nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item heer Jan Hamer te meye VI Engelsche nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item heer Gherijt die Wit half te meye, half te Heiligermis X Engelsche nobel, facit

XLVI £

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter te meye I Engelsche nobel, facit

IIII £ XII s.

Item die selve noch

XX s.

Somma

IIcVI £ XII s.

    20    

   

Item noch die selve Geertruut tSinte Lourijs dage I Engelsche nobel, facit

IIII £ XII s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter tSinte Mathijs dage I Engelsce nobel, facit

IIII £ XII s.

Item Godelt Gherijts dochter tSinte Mathijs dage IIIs gouden Engelsche nobel, facit

XVI £ II s.

Item Aernt van Baern ende sijn wijf half te meye, half te Heiligermis XV nobel, facit

LXIX £

Item Aechte Lijsbet meester Jacobs dochter te Hairlem half Onser Vrouwen dage in die vasten ende half te Bamis X Engelsche nobel, facit

XLVI £

Item Jan Libeel ende sijn wijf half te meye, half tot Heiligermis XX Engelsce nobel, facit

XCII £

Item Diewer Pingen dochter te Hairlem half te meye, half tot Heiligermis VI Engelsce nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage III Engelsche nobel, facit

XIII £ XVI s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans tSinte Marie Magdalenen dage Is nobel, facit

VI £ XVIII s.

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter tot Bamisse III scilde, facit

VI £

Item Kerstijn voirs. ende Katrijn Jan van Scoten Pieters z. dochter Assumpcio Marie III Wilhelmus schilde, facit tstuc mit XX cromstaert betailt

VI £

Somma

IIcXCII £ XII s.

20v

   

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter ende Ave hoir suster Assumpcio Marie III schilde, facit

VI £

Item Alijt Dirx dochter tot Bamis I Engelsche nobel, facit

IIII £ XII s.

Item Claer Jans dochter die bagijn tot Bamisse s Engelsche nobel, facit

XLVI s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter tSinte Matheeus dage VI Engelsche nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde tSinte Gregorius dage V Engelsche nobel, facit

XXIII £

Item jonfrou Lijsbet van Bruechuysen tSinte Odulfs dage XII gouden scilde, facit

XXIIII £

Item Aelwijn Aelwijns dochter tSinte Pieters dage IIIs scilt, facit

VII £

Item heer Florijs Aernts z. tSinte Lucas dage V scilde, facit

X £

Item jonfrou Baertrait Willem Heermans weedwij ende Margriete Reynouts dochter tSinter Niclaes dage XIII Engelsche nobel. Die sijn nu vercoft als voir in den ontfange bewijst is. Deerste renten verscinen tSinte Niclaes dage anno XXVIII

 

Somma

CIIII £ X s.

    21    

   

Item Huge Blanckert tsinen live XXX cronen sjaers, te betalen opten Heiligen Dertiendach, daer voerwaerde of sijn betailt men hem dit gelt niet ten dagen voirs. of telken dage tot Brugmarct daernaestvolgende, zo mach Huge Blanckert elx dages na Brugmarct verteren op elke II cronen enen groten sdaechs Vlaems gelts ter tijt toe dat hem sijn renten ende dachgelt betailt sijn, facit

LXXVI £

Item Luutgen Lottijns z. van Hairlem tsinen live ende tot Lijsbetten sijnre dochter live Jacob Willems z. wijf van Adrichem tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVIII £

Item noch Luutgen voirs. ende Geertruut sijn dochter Willem Florijs Baertouts z. wijf tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVIII £

Ende Luutgen voirs. sel heffer wesen van den XVIII scilden tsjaers sijn leven lanc ende na sijnre doit sijn II dochteren voirnoemt ende niement anders, want hoir mannen hebben dat also overgegeven voir scepenen van Leiden

 

Item Griete Ysbrants dochter van Buschuysen tSinte Michiels dage IIIIs scilt, facit

IX £

Item heer Pieter Burgaerts z. tSinte Mathijs dage ende Griete sijn suster tot hoirre beyder live VIII Wilhelmus schilde, tstuc XX cromstaert als voirs. is

XVI £

Item Clair Zweemen dochter ende Jacob Dirc Timans z.z. upten Xden dach in aprille tsjaers II schilde, facit

IIII £

Somma

CXLI £

21v

   

Item Wendelmoet Dirx dochter van der Spenghe ende Jan hoir dochter tharen live upten tienden dach in aprille tsjaers II schilde, facit

IIII £

Item Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter tsjaers V scilde tSinte Jans dage Nativitas, facit

X £

Item Lijsbet Pieters dochter ende Fye Jan Nuweveens dochter tSinte Ponciaens dage IIII scilde, facit

VIII £

Item Lijsbet Pieters dochter uut Aleysen die bagijn testament een nobel tsjaers tot midmeye, facit

IIII £ XII s.

Somma

XXVI £ XII s.

I. Sommarum van sekeren renten ende van lijfrenten binnen desen jaer verscenen beloipt tesamen

VIIIcXLIIII £ VI s. V d.

    22    

   

Tymmeringe ende dier gelike

 

Item Jan van Scoten gegeven van I tafel, II scragen, II bancken optie sacristie daer die kercmeesters der kerken saken hantieren, ende van II ramen glase in te setten van der kercken hout ghemaect I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item van II rasteren daer die bancken of gemaect sijn VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item Jan van Scoten gegeven van I raem te maken beneden in die sacristie upter kercken hout VI cromstaert, facit

XII s.

Item gegeven om een sperre daer den raem of gemaect is daer men Onse Vrouwe in die Cruusdage op draecht II tunen, ende om wagenscot daer dat tabernakel van den selven of gemaect is V cromstaert, facit

XII s. VIII d.

Item Jan van Schoten gegeven van den voirs. tabernakel ende raem te maken ende te verwen XL tunen, facit

LIII s. IIII d.

Item gegeven van den engelen te stofferen die opt voirs. raem staen ende die vlogelen van nuwes te maken VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item Jan van Scoten gegeven van een tafel te maken daer men ornamenten op bout mits II wagenscot die hi daertoe dede, tsamen XVIII tunen, facit

XXIIII s.

Item Huge Craen ende Willem Schermer van der meestercloc sonder een of te setten ende te verhoefden ende weder op te setten ende die ander clocken te versien dies te doen hadden II Beyers gulden, facit

III £ XVI d.

Somma

X £ XV s. IIII d.

22v

   

Item den graefmaker gegeven dat hi den tymmerluden halp die clocken op ende of te setten III dage, sdages IIII lichte lewen, facit

X s. VIII d.

Item te drincgelde gegeven den tymmerluden voirs. I thuyn, facit

XVI s.

Van loot uutgegeven

 

Item gecoft XVI pont loots ende I verendel daer den dreppel van sHeilichs Cruus glas mede gemaect is, tpont om I tuun, facit

XXI s. VIII d.

Item noch gecoft Tordrecht XIIIIc pont loots ende XXXIX, thondert voir III gulden, daervoir betailt XXVIII cronen. Hiermede sijn die muerplaten gecleet van beiden siden van der kerc tuschen den toorn ende den choer, facit den croon voir XXXVIII thuyn gerekent

LXX £ XVIII s. VIII d.

Item van den voirs. lode te wijncoep V thuyn, facit

VI s. VIII d.

Item van wagegelt IIII thuyn ende tscheep te dregen IIII tunen. Item van schipvracht van Dordrecht te Delf XIIII thuyn. Item van geleydegelt VI tunen. Item van Delf te Leiden te brengen X tunen, facit tsamen

L s. VIII d.

Somma

LXXV £ IX s. VIII d.

    23    

   

Van herden stien gegeven

 

Item gecoft jegens Gherijt van Huyst XII voeder godelscee, elc voer om II Wilhelmus scilde, den scilt XXXIII tunen, facit

LII £ XVI s.

Item noch nagecoft jegens den selven VI voeder godelscee, tfoer om II Wilhelmus schilde,

facit

XXVI £ VIII s.

 

Item Tordrecht gegeven van den stien te scepen XXV tunen, facit

XXXIII s. IIII d.

Item van vracht van Dordrecht te Delf toe V Beyers gulden ende vijf tunen, facit

VIII £

Item den voirs. stien te Delf over te winden ende te scepen een Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item van den voirs. stien opt kerchof te doen gegeven van den eersten XII voeder XX tunen ende van den VI voer stiens XI tunen, facit

XLI s. IIII d.

Item van een aelman die stien van Delf te Leiden brocht mids damgelt ende datter wat an den aelman gebroken wort, tsamen XLI tunen, facit

LIIII s. VIII d.

Item bi Ghijbe Thorij van Delff te craengelde ende damgelde van XII stuc stiens XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item Zibrant Louwen z. van den eersten XII voer stiens van Delf te Leiden te brengen XLI tunen, facit

LIIII s. VIII d.

Somma

XCIX £ V s. IIII d.

23v

   

Item gecoft jegens Dobben kinder Im dropstiens die kerc binnen mede te paveyen daers te doen was, coste I Wilhelmus scilt ende van voeren I ouden botdrager, facit

XLVI s. II d. II miten

Item gecoft jegens Dirc Willem Borts z. I hoet kalx om I Phillips scilt ende van voeren I cromstaert, facit

XLII s.

Item gecoft V scouwen sants, elken scouwe om III tunen, facit

XX s.

Item gecoft totter nuwer straet mede te maken opt kerchof XXXIIII scouwen sants, elcke scouwe om Vs lichte leeu, facit

VIII £ VI s. II d. II miten

Somma

XIII £ XIIII s. V d. I mite

    24    

   

Van yserwerck

 

Item Allaert Slotemaker gegeven van die gordijnroeden ant hoge outaer te maken ende VI sloot te vermaken upten toorn ende van drie slotelen te maken, tsamen I Wilhelmus scilt I cromstaert, facit

XLVI s.

Item den selven van I slot te vermaken an die orgelen II tunen. Item noch I slot I tuun, ende van III slotelen te maken III tunen, facit

VIII s.

Item Heyn Nachtegail van XXI pont wegens an yserwerc an den ramen in die sacristye ende II ysers daer die wijnwatersvate an hangen voer tkoer I pont I tuun, facit

XXVIIII s.

Item Ghijs Nachtegail gegeven van II paer hangels an die ramen optie sacristie ende die nosen ende clincken, tsamen IIII cromstaert, facit

VIII s.

Item den selven van IIIs verendel middelnagel IIIs cromstaert, ende van C laschyser ende C scespiker, tsamen III cromstaert, facit

XIII s.

Item Gherijt Mees z. van alrehande yserwerc dat tot sinen huyse gehaelt is ende an die meestecloc sonder een gebesicht is doe se verhangen wort ende ander daers te doen was, tsamen XX thuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Item den selven gegeven van den cleppel van der meestercloc te maken so hi gebroken was XX thuynen, facit

XXVI s. VIII d.

Somma

VII £ XVI s. IIII d.

24v

   

Item Heyn Nachtegail gegeven van den clepel van der groter cloc weder te maken also hi brac doen Gherijt Mees z. gemaect hadde, ende van een cleppel in die bedecloc te maken, tsamen III Phillips schilde ende III oude botdrager, facit

VI £ VI s. VIII d.

Item Heyn Nachtegail gegeven van VcLXIIII ysers te scerpen, van thondert V oude botgen, facit

XXXI s. IIII d.

Item den selven van X hamers te verstalen ende vier ghespen van clocriemen te maken, tsamen XIX tunen, facit

XXV s. IIII d.

Item den selven van XCVIIIs pont ysers an sHeilichs Cruus glas in wintysers ende sluutnagel, elc pont I lichte thuyn, facit

VI £ XI s. IIII d.

Item den selven noch van IIII hamers ende een houyser te verstalen, tsamen XXI oude botgens, facit

XXIII s. IIII d.

Item den selven van C middelnagel ende C lascyser gegeven IX thuynen, facit

XII s.

Item noch Allairt Slotemaker van IIII slotelen gegeven VI tunen ende van II yseren roeden was an te hangen VIII tunen, facit

XVIII s. VIII d.

Somma

XVIII £ VIII s. VIII d.

    25    

   

Dachhueren van stienhouwers ende van alrehande wercluyde

 

Item Herman van Aken gegeven van dat hij die vloer overleyde mit stien opt wulft boven der sacristie, daer die goidshuusmeesters der kercken saken hantieren, VIII thuynen, facit

X s. VIII d.

Item den graefmaker gegeven dat hi Herman halp ant selve werc II tunen, facit

II s. VIII d.

Item den graefmaker van vijf scouwen sants in die loodse te cruden V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Engel die Leydecker gegeven van dat hij IX dage gestopt heeft an die kerc ende die goten te veghen, sdages vijf cromstaert, facit

IIII £ X s.

Item sinen knaep gegeven die hem halp IX dage, sdages IIII lichte lewen, facit

XXXII s.

Item Engel die Leydecker van dat hi te Kersavondt stopte ende die goten al om die kerc scoen maecte IIII dach, sdages facit

XXXV s.

Item sinen knaep van II dage, sdages II tunen, facit

V s. IIII d.

Item Pieter Graefmaker van den selven VI dage, sdages IIII lewen, facit

XXI s. IIII d.

Somma

X £ III s. VIII d.

25v

   

Item Pieter Graefmaker van XI scouwen sants te cruden upt kerchof, van der scouwe I lichte leeu, facit

IX s. IX d. I mite

Item Pieter van Aken gegeven van der kerc boven te veghen Vs dach, sdaechs VIII thuynen, facit

LVIII s. VIII d.

Item Jan van Aken int selve werc Vs dach, sdaechs VIII thuynen, facit

LVIII s. VIII d.

Item die graefmaker int selve werc Vs dach, sdages IIII lichte lewen, facit

XIX s. VI d. II miten

Item noch die graefmaker van III dachhueren, sdaichs IIII lewen, facit

X s. VIII d.

Item Pieter van Aken van I dach werkens in die kerc in die Heilige Weec V thuynen, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter van Aken alse hi twerc dat op Jan Heermans erve lach halp dregen in die loodze een dach, hem gegeven IIIs cromstaert, facit

VII s.

Item den graefmaker van tselve werc gegeven IIII lewen, facit

III s. VI d. II miten

Item die graefmaker dat hij in die kerc gearbeit heeft V dage hem gegeven sdages IIII lewen, facit

XVII s. IX d. I mite

Item een operman die II dage operde doe men die form sette van sHeilichs Cruys glas gegeven sdages III tunen, facit

VIII s.

Somma

X £ IIII d.

    26    

   

Van den formen in die loodse te houwen ingaende die dachhueren na Sinte Martijns dach in den winter

 

Item Herman van Aken heeft gewrocht in die loodze an den formen LXXIX dage, sdages om IIIs lichte tunen, facit

XVIII £ VIII s. VIII d.

Item Pieter van Aken heeft gewrocht an twerc voirs. LVIIIs dach, sdages om IIIIs tuun, facit

XIII £ XIII s.

Item Pieter Hermansz z. van Aken heeft gewrocht ant werc voirs. XXXs dach, sdages om IIIIs thuyn, facit

VII £ II s. IIII d.

Item Jan van der Geest heeft gewrocht ant werc voirs. VII dage, sdages om II thuynen, facit

XVIII s. VIII d.

Somma

XL £ II s. VIII d.

26v

   

II. Sommarum van der tymmeringe, van stienhouwers, dachhueren van leydeckers, van loot, van yserwerck, van herden stien ende des gelike beloipt

IIcLXXXV £ XVI s. V d. I mite

    27    

   

Alrehande uutgeven

 

Item den niewen kercmeesters als Heinric Hermans z., Willem van Beest, Wermbout Nannen z. ende Aelwijn Baernts z. gegeven an gereden gelde daer si voert bewisinge of doen sullen in hoerre rekeninge XXVII gouden cronen, facit tstuc XXXVIII thuynen gerekent

LXVIII £ VIII s.

Item om papier ende cofturi tot nuwen blaffert IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item bi den provisoer van den tSacrament te Paeschen I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item den provisoer van generail cytasie IIII ouden tunen, facit

VI s. VIII d.

Item om broot daer men misse mede doet ende daer men mede monicht gegeven XV tunen, facit

XX s.

Item noch om III duysent broots IX cromstaert ende om IIIIm cleen broots VI cromstaert, facit tsamen

XXX s.

Item bi heer Willem die Jonghe gegeven van een boectgen dat in die kerc leyt ende gesloten is an een veter

XXIIII s.

Item Huge Scriver van een nuwe maenboec mids papier, cofturi X cromstaert, facit

XX s.

Item Vos die Clerc binnen desen jaer van brieve te scriven VI oude thuynen

X s.

Somma

LXXV £ XIIII s. VIII d.

27v

   

Item gegeven van een rode sayen casuffel mit alle horen toebehoeren ende een corporaelsac V gouden cronen, facit tstuc XXXVIII tunen gerekent

XII £ XIII s. IIII d.

Item gegeven van een boerde op heer Allert van Buerens casuffel ende die wapenscilde te maken, tsamen vijf gouden cronen, facit

XII £ XIII s. IIII d.

Item van een cleet ende een bestickede lijst voer thoge outaer te hangen ende een fluelen corporailsac mit een corporail ende vijf gordelen, tsamen IIII Wilhelmus scilde, facit

VIII £ XVI s.

Item van Onser Vrouwen mantel te vollen borduerwerc te maken, also die mantel after open was ende nu al ront toegemaect is, XI cromstaert, facit

XXII s.

Item noch om vier gordel gegeven XII thuynen, facit

XVI s.

Item gecoft VIs ellen linnens lakens daer amicten of gemaect worden, dellen om XVI lichte groit, facit

XXX s. IX d. II miten

Item Griete des goidshuys lavengierster gegeven van dat sij verdient heeft mit nayen ende van bolkeraen, tsamen VIII thuynen, facit

X s. VIII d.

Item om VI ellen frangen ant cleet dat voirt outaer hangt gegeven VI cromstaert, facit

XII s.

Somma

XXXVIII £ XIIII s. I d. II miten

    28    

   

Item om een boorde uptie groen casuffel ende borden ende sticken daer stolen ende manipel of gemaect sijn, ende van groenen laken van Damasch, daertoe gegeven tsamen IIII cronen I quartier, facit

X £ XV s. IIII d.

Item Lijsbet Coman Ysbrants gegeven van swert bolkeraen ende side an heren Allerts casuffel van Bueren ende van haers aldaer gehailt, tsamen XLIIII tunen, facit

LVIII s. VIII d.

Item van den boort optie groen casuffel te setten gegeven III oude tunen, facit

V s.

Item gecoft tAntwerpen een niewe belle om IX tunen, facit

XII s.

Item een oude belle vermangelt tAntwerpen, daerop toegegeven VI oude tunen, facit

X s.

Item Gherijt van Assendelf van tsulveren wyrooxvat te maken III thuynen, facit

IIII s.

Item den selven gegeven van II olyvate te vermaken ende te vergulden dair men kinder mede kerstent XVI tunen, facit

XXI s. IIII d.

Item om II apullen gegeven IIII cromstaert, facit

VIII s.

Item bi Huge den organist om coperdrait, om latoendraet stoenveren of te maken opt orgelen IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Somma

XVI £ XIX s. VIII d.

28v

   

Item Jacob Jans z. van IIII borde te maken daer men Sinte Martijns bede mede bidt VI cromstaert, facit

XII s.

Item Jan Zuermont van den voirs. borden te stofferen gegeven XXIIs tuun, facit

XXX s.

Item Michiel die Glasemaker van den glasen te maken in twie ramen boven der sacristie XI cromstaert, facit

XXII s.

Item den selven van twie glasveynsteren in den toorn te stoppen gegeven XII tunen, facit

XVI s.

Item den selven van alrehande glase te stoppen in der kerken, daer hi een cedel of overgelevert heeft. Eerst an Vos Hoichstraets glas, an Sinte Katrinen glas, an Sinte Marie Magdalenen glas, an Pieter Butewechs glas. Item an des commelduers glas. Item in sburchgraven glas. Item in Willem Simons z. glas. Item in meester Dirc Vincken glas. Item in Herman Willems z. glass. Item in des verwers glas. Item in Pouwels Reyners z. glas. Item an die oude glase ende in die sacristie stucken ende ruten in allen glasen. Daer die somme of beloipt mit hem opgerekent IX gulden XVII tunen, facit

XIIII £ XII s. VIII d.

Item Jan die Cuper gegeven van I tonne ende van dat hi binnen dit jaer gebonden heeft, tsamen XIII lichte lewen, facit

XI s. VI d. II miten

Item om een emmer gegeven II tunen, facit

II s. VIII d.

Item Dirc Willems z. van clocrepen ende ander snoer dat men te doen hadde na inhout sijnre cedel die hi den kercmeesters overleverde XLVIII tunen, facit

III £ IIII s.

Somma

XXII £ X s. X d. II miten

    29    

   

Item te wijncoep gegeven doe wi coften IIc tonnen keselinx totter straet opt kerchof mede te maken IX cromstaert, des sel tgoidshuus daervoir hebben VI tonnen stiens als men den keselstien levert, facit

XVIII s.

Item den lantmeter gegeven van Aleysen die baginen lant te meten IIII thuynen, facit

V s. IIII d.

Item betaelt Coman Aelbrecht ende men hem van outs sculdich was een pont wyroox XII tunen Item s pont resels s tuun. Item XII kannen oly, elke kanne IIIIs pint ende elke pint II thuynen, facit

VIII £ VIII d.

Item Wouter Coman Jans z. van dat men hem van outs sculdich was over een jair van souduer betailt LXVI tunen, facit

IIII £ VIII s.

Item Coman Aelbrecht gegeven van s vat oly Vs gulden, facit

VIII £ V s.

Item om grote smeerkaersen die men opten Goeden Vridach nacht ende opten Paesch nacht barnde gegeven X lewen, facit

VIII s. X d. II miten

Item om VII pont groter smeerkaersen opten Kersnacht, tpont VII lichte groten, facit

XIIII s. VI d. I mite

Item Florijs Saelmaker van IIII niewe riemen in die grote clocken ende II clene riemen ende een riem in een scelle, tsamen L tunen, facit

III £ VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ VII s. I d.

29v

   

Item der kercken lavengierster voir horen dienst gegeven binnen desen jaer VI gulden ende een stoep wijns, facit

IX £ VIII s. V d. I mite

Item binnen desen jaer om papier, cofturi gegeven daer die rekeninge in gescreven sijn

XIII s. IIII d.

Item Huge Scriver van dese rekeninge te maken ende II boeken daerof te scriven VI gulden, facit

IX £

Item zo plach men Herman Mouwerijns ende Jacob die Monic te manen III £ sjaers van Alijt Jacob Dirc Roelofs z. besprec, dat gedadingt is bi consent van den gerecht ende daer sijn voir bewijst sulke XX s. sjaers als voir in den ontfange geroert is. Daertoe wort hem qwijtgelaten van den jair XXV ende XXVI elx jairs III £ die mede in den somma sommarum gerekent waren als afterstal. Ende want dat afterstall int voirste sommarum gerekent is heel ontfaen, so gaen dese VI £ weder dairof ende comen in den uutgeven, facit

VI £

Item so was men heer Pieter Burchgerts z. sculdich van sijn lijfrenten VIII scilde gerekent voir XVI £. Ende wantet goidshuus uptie tijt gheen gelt en hadde, so gaven sij heer Pieter voirs. een cedel dair die lude in stonden die der kerken renten sculdich waren in te manen. Ende heer Pieter maende in XX £ XII s. comans pay. jegens sijn XVI £, dus heeft hi op sijn toecomende lijfrenten tover ontfaen van renten die die kercmeesters in hoir ontfanc gheset hebben

IIII £ XII s.

Somma

XXIX £ XIII s. IX d. I mite

    30    

   

Die kerc te belichten

 

Item Wouter Hermans z. betaelt van CLIIII memorien te belichten, van elke memori I ouden botdrager, facit

XVII £ II s. II d. II miten

Item den selven van III dommelmetten te belichten XVIII tunen, facit

XXIIII s.

Item den selven alt jair duer van der kercken werc te drayen gegeven I croon, facit

L s. VIII d.

Item den selven van IIII tortisen ende II tortisen die te Kersavont gemaect worden van schaften, van leemaet ende van maken, tsamen II cronen, facit

V £ XVI d.

Item jegens sHeilichs Cruus broeders tot Onser Vrouwen gecoft I tortijs om I Beyers gulden, facit

XXX s. VIII d.

Item noch Wouter Hermans z. gegeven van tortisen, van kairsen ende alrehande werc dat hi te Paeschen maecte mids den scaften die hi daertoe dede XXs cromstaert, facit

XLI s.

Somma

XXIX £ IX s. X d. II miten

30v

   

An wijn gehaelt

 

Item totter hoechtijt van Paeschen gehaelt daer men mede monichde LII mengelen wijns, tmengelen II oude tunen, facit

VIII £ XIII s. IIII d.

Item tot Pinxster daer men mede monichde VI mengelen wijns, facit

XX s.

Item Alre Goids Heiligen dage daer men mede monichde IIII mengelen wijns, den stoop IIII oude tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item tot Kersavondt daer men mede monichde XIIII menglen wijns, facit tmengel II cromstaert gerekent, facit

LVI s.

Item alt jaer duer an wijn gehaelt mit kannen opten kerfstoc daer men misse mede doet tot allen huysen op gerekent, mids den wijn die den ouden kercmeesters tot veel huysen lieten ongerekent ende onbetailt, tsamen IIIc pinten wijns. Hierof betaelt CLXVI pinten, elcke pinte I ouden tuun ende LXXXIIII pinte, elcke pinte I cromstaert, facit

XXII £ IIII s. VIII d.

Item den commenduer gegeven als gewoenlic is totten vier hoichtiden binnen den jair telken I stoip wijns, den coster I mengelen wijns, den ondercoster telken I pinte wijns, maict XIIII menglen, tmenglen II oude tunen, facit

XLVI s. VIII d.

Somma

XXXVII £ XIIII s.

    31    

   

III. Sommarum van alrehande uutgeven beloipt

IIcLXXVII £ IIII s. I d. I mite

31v

   

Dit sijn diegene die die kercmeesters gerekent hebben in horen ontfange ende is afterstal van een deel jaren. Ende want sijs niet ontfaen en hebben, so rekenen si die weder als uutgeven, daer tleste jaer van desen afterstall of versceen int jair XXVII, omdat die renten van dien jair mede gerekent sijn heel ontfaen

 

Eerst afterstal dat van langen jaren verout is ende altois mede inder groter sommen gerekent wort ontfaen

 

Item jonfrou Lijsbet Claes dochter

X s.

Item Bertelmees Claes z.

VI s.

Item Gherijt van Werve

XVI s. X d. I mite

Item Heinric Camerlinc van II jaren

IIII £

Item Heinric Dirx z.

X s. VIII d. II miten

Item Wouter Aelbrechts z. wedue

IIII s.

Item Aernt Claes z. die vleyschouwer

XXI s. IIII d.

Item Vriesencoep

V £ IIII s. V d. I mite

Item Heerman restat

XXVII s. VII d. I mite

Item Jan van der Goude restat

XVI s.

Item Dirc die Bruun I raemstede van IIII jaren, tleste versceen anno XXIIII

X s.

Somma

XV £ VI s. XI d. II miten

    32    

   

Afterstall van veel jaren als voirs. is, daer tleste of versceen XXVII

 

Item Goeswijn Claes van III uterdiken

XX s.

Item Willem Bort van twie jaren

XIII s. IIII d.

Item Pieter Goelen z. van II uterdiken

XX s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende Foytgen Jacobs z. van vijf jaren

III £ III s. IIII d.

Item Huge Claes z. die tymmerman

XII s. VIII d.

Die selve restat

VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Brunen erfnamen van drie jaren

XLVIII s.

Item Jacob Palinc van outs

XVII s. IIII d. I mite

Item Jan Willem tOestgeest

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude van IIII jaren

V £ VI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude van V jaren

V £

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec van IIII jaren

IIII £

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic van III jaren

XL s.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest restat van V jaren

VIII £ VIII d.

Item Vranc die Vleyschouwer restat van IIII jaren

X £ XII s.

Item Ghijbe Thorij van III jaren

LIII s. IIII

d.

 

Somma

XLIX £ I s. IIII d. I mite

32v

   

Item Willem Martijns z. van III jaren

XXII £ I s. XI d.

Item Dirc Danels z. anno XXVII

V £ X s.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z.z. restat van II jaren

III £ VIII s.

Item Claes Florijs z. tleste jair

VIII £ XVII s. IIII d.

Item Heinric van Leiden van II jaren

VI £ V s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z. restat van III jaren

XIII £ IX s. IIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic dit leste jaer

IX s.

Item Mourijn Willems z. anno XXVII

IIII £ X s.

Renten op huyse

 

Item Jacob Brouwers huus van II jaren

VIII s.

Item Michiel Heynen z. van III jaren

III £

Item Ysbrant Strevelants huus op Rapenburch restat van IIII jaren

III £ IIII s.

Item Jan Clemments z. erfnamen van II jaren

XVI s.

Item Willem Gherijt Ghenen z. van III jaren

XVI s.

Item heer Wouter Diken z. van III jaren

III £ IIII s.

Item Vranc Poes z. huustgen int steech van V jaren

III £ VI s. VIII d.

Item Coman Reyner van Coman Tymans huus

VI s. VIII d.

Item Coman Claes Claes z. dit leste jair

VII s.

Somma

LXXIX £ XIX s. III d.

    33    

   

Item Marc Jans z. van II jaren

II s.

Item Pieter Butewech Dirx z. van VIII jaren op sijn huyse

VIII £ VIII s. X d. II miten

Item die selve op sijn raemsteden van VIII jaren

XVII £ XIIII s.

Item Florijs Gherijts z. wedue dit leste jair

XX s.

Item Lourijs Jacobs z.

VI d.

Item Bette Croox van III jaren

XVIII d.

Item Pieter Buysen huysgen

VI d.

Item Jacob Willems z. Dirc die Hanen swager van II jaren

XL s.

Item Heinric Paedsen z. een huusgen

XX s.

Item Claes Horsts huus in den boomgairt

X s.

Item Jacob Willem Pieters z.z. van III jaren

VI d.

Item Pieter Sibouts huus van III jaren

X s. VIII d.

Item Jan Evers z.

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huus van III jaren

LIX s.

Item Dirc Claes z. huysen van III jaren

V £ IX s. IIII d.

Item Pieter Jacobs z. van II huysen anno XXVII

III £ II s. II d. II miten

Item Pouwels Heinrix z.

XVI s.

Item Gijsbrecht Gijsbrechts z.

IIII d.

Item Simon van Vliet

VIII d.

Item Mouwerijn Hermans z.

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan Bogemakers huus

V s.

Somma

XLV £ X s. V d. I mite

33v

   

Item Claes Gherijts z. van den huus dat Claes Nannetgens was anno XXV

X s.

Item Pieter dOlislager van II jaren

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Hoflants z. huys opten hoec van Crauwelsstege

XX s.

Item Dirc Gijsbrechts z. van II jaren

IIII £ IIII d.

Item Dirc Gherijt Montfoirden z.

II s. VI d.

Item Eylaert Goverts z.

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Florijs z.

VIII s.

Item Herman Boelinc

XXVIII s.

Item Dirc Pieters z. huys

VIII s.

Item Pieter Robbrechts z. huus

XL s.

Item Simon Pieters z. uptie Volresgraft

X s. VIII d.

Item Huge Martijns z. huus aldair

XII d.

Item Jacob Bosch

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyt van III jaren

XIII s. IIII d.

Item Godeken Vleyschouwer

XL s.

Item Herman van Aken

XXVI s. VIII d.

Item Willem Pieters z. scoemaker

XIII s. IIII d.

Item Kerstant Claes z.

VI s. VIII d.

Item Jan Wit Bertelmees z.

XIII s. IIII d.

Item meester Collairt

X s.

Item heer Jaob van Risoerde

II s. II d. II miten

Somma

XIX £ II s. VIII d. II miten

    34    

   

Item Jonefy in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns z.

VI s. VIII d.

Item Gijsbrecht Pouwels z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Simon Juden huus naest heer Claes van Lis

XL s.

Item heer Jan Willems z. huus

XXVI s.

Item Pieter Jacobs huus optie graft van II jaren

II s. VIII d.

Item Boudijn van Sweeten van IIII jaren

XXX s.

Item Heinric Wiggers z. optie Hoygraft

XX s.

Item Pieter Mees z.

XX s.

Item Dirc Gherijts z. optie Middelstegraft

XX s.

Item die baginen optie Hogelants kercgraft

X s.

Item Gherijt Heinrix z. aldair

IIII s. IIII d.

Item Heinric Zalen huys opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z.

V s. IIII d.

Item Willem Gherijts z. optie Maern

XII s.

Item Ghise Jan Simons s.s. van II jaren

IIII £

Item Sasbout

XX s.

Item Haesgen Jan van Kamens

L s. VIII d.

Item Vranc Willems Heermans van III jaren

IX £

Item Huge van der Hant I raemstede van II jaren

XX s.

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Somma

XXX £ XIIII s. IIII d.

34v

   

Item Lammijn Clutinc

VI s.

Item Pieter Jacobs z.

XII s.

Item Willem van der Gouden huus

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Tienden

IX s. IIII d.

Item Ghise Dierts z. van II jaren

XX s.

Item Allert Claes z. van III jaren

XX s.

Item Gherijt Meynerts z. wedue

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z.

VI s. s d.

Item Pieter Jacobs z.

II d.

Item Reyner Tillemans z.

IIII d.

Item Willem Coep van II jaren

XIIII s. VIII d.

Item Claes Gherijts z.

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters ende Katrijn sijn suster

X s. II d. II miten

Item Jan Colfs huus

XII s. II d. II miten

Item Jan van Rijn

X s.

Item Simon Reyners z. huys

XXXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huys

III £ IIII s. V d. I mite

Item Boudijn Gherijts z.

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Jans z.

XL s.

Item Jacob Pieters z. restat van II jaren

XLVI s. VI d.

Item Jan Claes z.

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Aernts z. van III jaren

IIII £ XVIII s. IIII d.

Somma

XXIII £ VII s. s d. I mite

    35    

   

Item Lourijs Heinrix z. van II jaren

XVIII s.

Item Ysbrant Riken z.

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Sibrant Louwen z. restat

XII s. V d.

Item Willem Beyer

IIII s. III d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan Gherijt z. huys

II s.

Item Heyl Gherijt Willems z. erfnamen van II jaren

XXXIX s. X d. II miten

Item Simon Krooc

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z.

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. van II jaren

XVIII s. VII d. II miten

Item Alijt Gherijt Willems z. van II jaren

XIII s. IIII d.

Item Jacob Jans z. ende Lambrecht Jans z.

XXX s. VII d.

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Pieter Heinric Bokels z. restat van II jaren

XXXII s.

Item Aelbrecht Heynen z. van II jaren

XXXIIII s. II d. II miten

Item Gijsbrecht Dierts z. van II jaren

IIII s.

Item Pieter Willems z. van Bertelmees Claes z. cameren van IIII jaren

VIII s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoerde van VI jaren

XII s.

Item Florijs Gherijts z. van II jaren

IIII s.

Item Willem Dirx z. van II jaren

LII s. VI d.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Somma

XVII £ XVI s. X d.

35v

   

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. van III jaren

XLII s.

Item Jan Boudijns z.

X s.

Item Sibrant Louwen z.

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns z.

LVI s. I mite

Item Lambrecht Merinc

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. van IIII jaren

IIII £ XI s. I d. I mite

Item Ysbrant Vos

XXXIX s. X d.

Item Joest Willems z.

XX s. IIII d. I mite

Item Gijsbrecht Dammes z.

VIII s.

Item Willem Stiens huus

XXVII s. I d. II miten

Item Hillegont Gherijts dochter

V s.

Item Jacob Florijs z.

XII s. II d. II miten

Item Jan van Pormer

X s.

Item Phillips van Bosch

VIII s. IX d.

Item Haestgen Coenraets dochter

XXI d.

Item Florijs Jacobs z. van II jaren

XX s.

Item Dirc Louwen z. van II jaren

XVIII s.

Item Allert Notgers z.

II s. VIII d.

Item Willem Dirc Buenen z.

II s. VIII d.

Item Simon Dirx z.

II s.

Item Vranc Jacobs z.

II s.

Item Dirc Hugen z. van Soeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z.

VII s.

Somma

XXI £ VI s. XI d. I mite

    36    

   

Item Jacob Jans z.

V s. VI d.

Item Hoflant Jans z.

XI s. X d.

Item Jacob Hasen z. van Soeterwoude

II s. VIII d.

Item Claes Pieters z.

XXII s.

Item Griete Goverts

XVIII s. VIII d.

Item Clemeyns Buttermans

XXII s.

Item Simon Jude van sinen huys van II jaren

XXXVIII s.

Item Simon Jans z.

VIIs d.

Item Bartout Cupers wedue

VIIs d.

Item Jan Pieters z.

II s.

Item Jan Gherijts z. van IIII jaren

VIII s.

Item Bertelmees Dirx z.

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z. van II jaren

VI s. VIII d.

Item Dirc Jordijns z.

II s. III d.

Item Dirc Willem Dirx z.z.

III s.

Item Claes Florijs

II s.

Item Engbrecht Aernts z. wedue

III s. V d.

Item Pieter Butewech Willems z. van II jaren

XII s. II d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Claes Pieters z. van III jaren

VII s. VI d.

Item Herman Kairdemaker van II jaren

II s. VIII d.

Item Huge Aernts z.

XXX s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens z. wedue

X s. IIII d. II miten

Somma

X £ XVII s. IX d. I mite

36v

   

Item Pieter Butewech Willems restat van II jaren

VIII s. IIII d. II miten

Item Dirc Walichs z. van II jaren

XIII s. IIII d.

Item Margriet Claes Jans z.

III s. V d.

Item Eelman

XI s. II d. I mite

Item Jan Dirx z.

X s.

Item Lourijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Claes Aems z.

XLIIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Dirc jonge Jacobs z.

IX s. X d.

Item Willem Danel Clenen z. van II jaren

XXVII s. IIII d.

Item Pieter Aernts z. van II jaren

II s. VIII d.

Item Gherijt Clemments z.

XVI d.

Item Florijs Garbrants z.

XII d.

Item jonge Dirc van der Laen van IIII jaren

XVI s.

Item Claes Kerstants z. van IIII jaren

VIII s.

Item Dirc die priester van II jaren

XII s.

Item Jan Dirx z. van der Graft van II jaren

IIII s.

Somma

IX £ XIIII s. IIII d.

IIII. Sommarum van den afterstalle beloipt

IIIcXXII £ XVIII s. s d.

    37    

   

Item so waren die oude kercmeesters over een jair tafter na inhout hoirs rekenboex dat men den personen sculdich was die si bi namen in eenre cedel overleverden ende nu binnen desen jair betailt sijn gerekent

VIcLXXV £ V s. Is d.

V. Somma per se van den recesse

VIcLXXV £ V s. Is d.

37v

   

Somma sommarum van allen uutgeven beloipt IImIIIIcV £ X s. I d. II miten. Ende dat ontfanc beloipt XVIIcLI £ X s. IX d. II miten. Dese sommen onderlinge vereffent, so beloipt dat uutgeven meer dan dat ontfanc VIcLIII £ XIX s. IIII d., van welken afterwesen men sculdich is den personen die men hier in een cedel overlevert VIcXLII £ XII s. Dus is men min sculdich dan trecess beloipt XI £ VII s. IIII d., die sijn gecomen van gracien.

 

 

Dese rekeninghe wort ghedaen upter stede huus voir den gherecht upten XXIIIIten dach in mairte anno XXVIII. 

<< BIJLAGE 1>>

   

Dit bleven die kercmeesters van Sinte Pieters kerc sculdich tSinte Pieters dage ad Cathedram anno XXVIII, doe si van hore dienst ghingen, alse Jan Dirc Coenen z., Aelwijn Bairnts z. mit horen gesellen, den nobel III Beyers gulden, den scilt XX cromstaert, dat waren XXX lichten thuynen 

Item Jan Libeel L nobel, facit

IIcXXX £

Item heer Gherijt die Wit VII nobel, facit

XXXII £ IIII s.

Item Aernt van Baern XV nobel, facit

LXIX £

Item Aecht Lijsbet meester Jacobs dochter V nobel, facit

XXIII £

Item Diewer Pijnghen VI nobel, facit

XXVII £ XII s.

Item Katrijn Jan Comans III nobel, facit

XIII £ XVI s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter III nobel, facit

XIII £ XVI s.

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde IIs nobel, facit

XI £ X s.

Item Florijs Airnts z. V scilde, facit

X £

Item Huge Blankert XXX cronen, facit

LXXVI £

Item Luutgen Lottijns z. XVIII scilde, facit

XXXVI £

Item Griet Ysbrants dochter van Boschusen IIIIs scilt, facit

IX £

¶ Item die heren tSinte Pancraes van II jaren

V s. IIII d.

Item den commelduer van Catwijc

XVI s.

Item tgoidshuus opt Hogelant

XXV £ VII s. IIII d.

Item Gherijt van Huust Tordrecht X Arnems gulden XVIII Wilhelmus scilde, facit

LVI £ V s. IIII d.

Item Harman van Aken ontbreect

VIII £

Somma

VIcXLII £ XII s.

Hier en boven is men Jacob Gerijts z. sculdich van ouder sculde

XIIII £ XVIII s. IX .d I mite

    1427    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428