vorige Buurt: 68.Sint Hubert 69. Burgerwacht (het Rijk van Burgstreng) volgende Buurt: 70.Rijnenburg

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen onder 't bon van Burchstreng aen de oostsijde van de Nyeuwen Rijn / beginnende met de brouwerij van De Croon ende noortwaers lopende den houck aen de Visbrugge omme / langs de selve brugge oostwaerts tot aen de Ouden Rijn / eyndende aldaer met de huysinge genaemt St. Jan, toecomende Jacob Cornelisz. de Haes / ende begrijpende mede 't huysgen daertegensover aen de St. Jansbrugge staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 49 vso, 06-08-1620)

Geschiedenis:

De buurt bestond volgens Jan van Hout reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De buurt wordt vermeld als Burgervacht no. lxix en de ligging wordt omschreven als: Begint van Symon Willemsz. coorncopers huysinge / langs den Rijn / eyndende mitter Vischbrugge (moet zijn: St. Jansbrug) opten houc van den Ouden Rijn / plach te hebben huysen of cameren xxj.

(SA II inv. nr. 1220)

Op 20-07-1589 keurt het Gerecht de buurtkaart goed. Er is dan sprake van de gebuyrte van den Rijn, gelegen tusschen de Coornbrugge ende St. Jans.

(SA II inv. nr. 45 fol. 200)

In 1596 winnen de geburen van Burchwacht op lotnummer 18275 in de Grote Loterij een zilveren bierbeker van zeven ons. De bijgevoegde proze luidt: Wij Prinse van Pottesteyn / hartoog van Mandevelt / heer ende graeff van Tonnendael van Burchwacht / bereyt dat gelt (hier) voor de armen / van de gebuerte wort het bestelt. / buren an de Visbrugge (zie ook 'Buurthouden´, pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 426)

De inwoners van Burgstreng eisen schadevergoeding vanwege de komst van een zeepziederij in het pand 'De Drie Kooren Airen'. Zij verwachten dat daardoor hun korenzolders evenals het regenwater onbruikbaar zullen worden. Bovenal is de buurt bang voor de stank die de ziederij zal verspreiden. Men zal bij vestiging van zeepzieder Jacob Royaert genoodzaakt zijn om te verhuizen, maar de verwachting is dat bij verkoop de huizen met een derde in waarde zullen dalen. Het Gerecht besluit dat de geburen het huis in koop kunnen overnemen. Bovendien moeten zij de 40e penning (een soort overdrachtsbelasting) betalen en behoort Royaert schadeloos te worden gesteld met een bedrag van 300 zilveren ducatons (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 84 fol. 55 vso - 56 vso, 28-06-1674)

Cornelis van Oudendorp krijgt met de geburen van Burgstreng toestemming om te hoven aan 't Fonteyn (een herberg in Hazerswoude (?), kennelijk een geliefde uitspanning, want de buren van Vredenrijk weten de herberg in 1765 ook te vinden). Ook wordt toegestaan dat de boom aan de Hogewoerdspoort zal worden opengehouden, totdat de heer en zijn geburen gepasseerd zijn (zie ook 'Buurthouden', pag. 99).

(SA II inv. nr. 213 fol. 93 vso, 01-08-1768)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Dirxsz., Jan - <18-08-1605 - *
Bouckhorst, IJsbrant Jacobsz. van der - 18-08-1605 1  
Woldendorp, Jan Willemsz. van - 06-08-1620 3 *
Assendelft, Bartholomeus Jansz. van - 27-12-1646 2 v  
Leeuwen, Adriaen Fransz. van - 05-01-1651 1 v  
Assendelft, Johan van - 05-07-1657 3  
Assendelft, de Heer Pieter van - 01-08-1669 1 o *
Smeth, Jan Jacobsz. de - 08-08-1669 2 *
Assendelft, de Heer Pieter van - 20-07-1679 1  
Verhagen, Matthijs - 19-01-1690 3 *
Oudendorp, Cornelis van - 08-08-1720 1  
Wardenier, Dirck - 19-08-1723 1  
Oudendorp, Cornelis van - 11-07-1737 2  
Righout, Willem - 19-12-1771 1 v  
Rhijndorp, Jacobus van - 20-05-1773 1  
Jonkers, Med. Dr. Johannes - 08-07-1779 1  
Oudendorp, Cornelis van - 11-04-1795 3 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl