Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1450
OAR records in next Year

 

 

Record #332     Date   next record  top of page
1450-05-05
Location Type of Document
OAR12, 020r-d-021v Keur
Text
Anno vijftich op sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Haerlem Poelgeest, Alcmade, Poelgeest, Noortich, Schoten ende Symon Vrederic ende werden gedaen sulke punten als hier na gescreven staen. [20v] [138] Item optie selve tijt cuerden die dijcgrave ende die hiemr. datmen den Rijn and die suytside op maken sal in manieren na volgende, te weten, men sel bighinnen an die vest van Leyden den nuwen Rijn scoon te maken opten selven wal die voortijts gemaect is, ende so vervolgende tot Evert Dirx z. sluys toe, soe vorde inden Rijn alsmen met houwen off met layken op halen mach ende voort alle vuyl wt te halen, een ygelic neven sijn lant, ende des gelijcx den ouden Rijn andie suytzide, beghinnen an die vest van Leyden tot daer die rinen in een comen, ende voirt van Aelbrecht Gerijts z. woninge selmen die suytside maken in manieren voir geruert totter oostkae toe, ende voort van Alfenre cruys tot voir bij Ghijstgen Claes z. huys, op een boete van een derdendeel van x lb., twelke altijt men bescouwen sal des eersten manendages na sinte Jans dach [added in another hand: 'Anno vijftich op sinte Pieters schouwe'].
English Summary
Order the cleaning of the south side of the Oude Rijn as far into the water as can be reached by houwen and layken (the pruning knives and implements used to haul plants out of water).
Keywords
rijn; cleaning; leiden; nieuwe rijn; evert dirxzoon; houwen; layken; aelbrecht gerijtszoon; alphenerkruis; ghijstgen claeszoon; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; noortich, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 50r-c and 51v-d -- the hoogheemraden decided on 24 February that they would establish this keur at the May schouw; on 5 May they did so, as follows. This is a continuation of OAR14, 50r-c; see further 53r-a, 53v-b (record #335), 55r-a (mention of low water in Rijn inhibiting the naschouw), and 56v-a. See Sloof (1984), p. 174, note 73.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 48 / 58 1429 1449 1451
cleaning 5 / 10 1437 1448 1450
houwen 1 / 3     1450
layken 1 / 3     1450
leiden 20 / 29 1330 1448 1451
nieuwe rijn 2 / 2 1445 1445  
noortich, jan van 2 / 13 1438 1438 1452
poelgeest, gerijt van 54 / 64 1419 1449 1451
poelgeest, jan van 11 / 27 1438 1449 1451
rijn 12 / 30 1284 1448 1450
scoten, ijsbrant van 45 / 53 1438 1449 1451
zwieten, symon vrederick van 14 / 15 1446 1449 1459

 

Record #333 prev record   Date   next record  top of page
1450-05-05
Location Type of Document
OAR12, 020v-a Keur
Text
[140] Item so hebn dijcgrave ende heemr. noch gecuert dat die scout van Voorscoten voirt an den lagen Rijndijck scouwen sal op sinte Lucas dach beginnende van Gerijt Outsiers z. brugge so veer als sijn scouwe gaet tot Valkenburch toe ende tot Wassenaer toe, ende sal anderwarff scouwen op sinte Gerden dach, ende voirt alle sijn ander scouwe dage te bewaren na ouwer gewoenten op sulke boeten als hij sijn ander scouwen scout binnen lants. Ende waert dat die scout van Voirscoten enich vander voirn. scouwe dagen versinende, so soude hij verbueren x lb.
English Summary
Order the schout of Voorschoten to carry out the main and followup inspections of the Lage Rijndijk within Valkenburg and Wassenaar on 18 October and 17 March, and all other inspections according to customary practice.
Keywords
voorschoten; schouten; schouwen; procedures; lage rijndijk; rijndijk; gerijt outsierszoons; bridges; valkenburg; wassenaar; rijn
Notes
See OAR14, 51v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 30 / 54 1284 1448 1451
procedures 51 / 71 1400 1449 1451
rijn 13 / 30 1284 1450 1450
rijndijk 25 / 34 1330 1448 1452
schouten 55 / 88 1284 1449 1450
schouwen 52 / 101 1284 1449 1450
valkenburg 4 / 6 1330 1442 1456
voorschoten 11 / 16 1330 1448 1455
wassenaar 3 / 8 1330 1447 1451

 

Record #334 prev record   Date   next record  top of page
1450-05-05
Location Type of Document
OAR12, 020v-b-021r Keur
Text
[141] Item also die heemraet van Rijnlant enen draeyboem hebben doen versetten op Mychiels wael, dair hem die van Houtdorp ende van Pollanen onsculdigen ende menen dat sij geen reden en hebben dair toe te gelden met die van Sparenwoude, so is der heemr. goetduncken na dien dat sij wel bevinden dat die van Houtdorp ende die van Pollanen tot die middelsten draeyboem lestwarff niet gegouden en hebn dat sij dese warf desen draeyboem mede sullen betalen, mits dat sij oick voirjuct onsculde bewijst noch hem verweert en hebn, mer menen [21r] sij hier in vercort te wesen tot anderen tiden alst meer ghebuert enich draeyboem te versetten dat sij hem dan verweren mogen.
English Summary
Hoogheemraden authorized the moving of a turnstile on Mijchiels wael
Keywords
verdict; turnstile; michiels wael; houtdorp; polanen; spaarnwoude; maintenance
Notes
See OAR14, 52r-i.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
maintenance 57 / 85 1356 1449 1450
polanen 2 / 2 1405 1405  
spaarnwoude 24 / 27 1416 1447 1452
turnstile 4 / 8 1432 1447 1450
verdict 4 / 4 1448 1449  

 

Record #395 prev record   Date   next record  top of page
1450-05-05
Location Type of Document
OAR12, 043r-a Consent
Text
[049] Item so wort optie tijt geconcenteert dat Martin Dircx z. sulc plaetwerc als die van Leydemuden ende die vander Aer pleecht toe te behoren maken ende voirt an houden sal buiten den voirn. dorpen enich oncost te eysschen.
English Summary
Permission for Martin Dircxz. to maintain the shoring in t,e same manner as is done at Leidmuiden and Ter Aar, at his own cost.
Keywords
plaatwerk; martijn dircxzoon; leimuiden; ter aar; spaarndam; maintenance
Notes
See OAR14, 52v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leimuiden 3 / 4 1435 1443 1451
maintenance 58 / 85 1356 1450 1450
martijn dircxzoon 1 / 2     1451
plaatwerk 8 / 11 1421 1449 1451
spaarndam 33 / 55 1253 1449 1450
ter aar 2 / 7 1443 1443 1451

 

Record #335 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 021r-a Keur
Text
[139] Item optie selve tijt wort gecuert datmen den Rijn die anderde scouwe scouwen sal des vrydages na sinte Bartelmees dach na wtwisinge der eerster kuer, die inhout datment op halen sall so verre alsmen met laeyken ende met houwen op halen mach, ende wantniet met layken ende met houwen niet ter oerbair vanden Rijn maken en mach, so is byden voirn. heemrade vorder hier op gecuert, wes een ygelic neffens Rijnlant met houwen ende layken niet scoon maken en mach, die sal alle ruycht voir sijn lant op winnen ende op sijn wal brengen, sonder dat te laten driven, optie boeten die die eerste kuer begrepen heeft.
English Summary
Follows on a keur made on 5 May regarding cleaning of the Oude Rijn with houwen and layken, the long pruning knives and implements used to haul plants out of water; a followup inspection is ordered for the Friday after St. Bartholomew's Day (24 August).
Keywords
rijn; schouwen; cleaning; houwen; layken
Notes
See OAR14, 53v-b. Follows from record #332. This is a continuation of OAR14, 50r-c and 53r-a; see further 55r-a (mention of low water in Rijn inhibiting the formal inspection), 56v-a). See Sloof (1984), p. 174, note 73.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
cleaning 6 / 10 1437 1450 1453
houwen 2 / 3 1450 1450 1453
layken 2 / 3 1450 1450 1453
rijn 14 / 30 1284 1450 1452
schouwen 53 / 101 1284 1450 1450

 

Record #396 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 043r-b Consent
Text
[050] Item so wort geconcenteert den baelju van Oestgeest, totter geenre behoef die tusschen den Hofdijck ende den Poel gelant sijn, een wateringe doir den Hofbroec beginnende vander sluse die doir den Hofdijck gaet tot inden Poel duerende tot des heemr. wederseggen, met voirwaerden dat alle die geen die hoefslach hebben opten Hofdijc horen hoefslach ontfangen sullen in die nuwe wateringe.
English Summary
Permission for some residents of Oegstgeest to dig a canal through the Hofbroek, from the sluice in the Hofdijk to the Poel.
Keywords
baljuw; oegstgeest; hofdijk; poel; canals; construction; hofbroek; sluices; maintenance
Notes
See OAR14, 53v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
baljuw 6 / 9 1361 1445 1451
canals 41 / 67 1356 1449 1450
construction 46 / 73 1361 1449 1450
maintenance 59 / 85 1356 1450 1450
oegstgeest 7 / 17 1425 1449 1450
poel 1 / 2     1483
sluices 52 / 68 1253 1449 1453

 

Record #397 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 043r-c Consent
Text
[051] Item also die scout van Oestgeest gewoenlic is te scouwen inder selven ambocht opten meyen dach twelke een ongewoenliken dach is mits der hoechtijt so hebben die hiemr. den voirn. scout geconcenteert dat hij voirt an scouwen sal des woensdages naden meye dach, duerende tot der heemr. wederseggen.
English Summary
Permission for Oegstgeest to schouw on the Wednesday instead of the Tuesday after May Day because of urgency of work on the land.
Keywords
oegstgeest; schouwen; schouten; agriculture
Notes
See OAR14, 53v-d
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
agriculture 2 / 4 1438 1438 1455
oegstgeest 8 / 17 1425 1450 1450
schouten 56 / 88 1284 1450 1450
schouwen 54 / 101 1284 1450 1450

 

Record #398 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 043r-d Consent
Text
[052] Item so is dien van Reynsburch ende dien van Oestgeest geconcenteert dat sij alle hoer geest gebruken sullen in allen manieren als die van Lis, Voirhout, Sassenem hoir geesten gebruken, duerende tot des heemr. wederseggen.
English Summary
Permission for Rijnsburg and Oegstgeest to use their geest (sandy coastal ridges) in the same manner as do Lisse, Voorhout, and Sassenheim, i.e., removing sand to uncover peat underneath.
Keywords
rijnsburg; oegstgeest; geest; lisse; voorhout; sassenheim
Notes
See OAR14, 53v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
geest 1 / 2     1455
lisse 8 / 11 1408 1436 1458
oegstgeest 9 / 17 1425 1450 1451
sassenheim 3 / 4 1443 1447 1457
voorhout 8 / 9 1408 1446 1458

 

Record #399 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 043r-e Consent
Text
[053] Item also die jonfrouwe van Egmonde geconcenteert was optie meye scouwe lestleden dat sij twee ackeren goets lants soude laten leggen onverdolven totter tijt toe dat sulke renten als hair bijden hiemr. over gevonden worden voir hoir lant dat sij insteect den oncost an te verhalen, so is hair nv geconcenteert dat die twee acker lants in dier voir waerden sullen bliven leggen tot die meye scoue toe naestcomende ten onderpande als voirsc. staet.
English Summary
Permission for Jongvrouw of Egmond to leave two parcels of good land in Zegwaard un-dug until a ground rent as bond (waarborg) can be established as the heemraden have requested from her. The matter was continued until 4 May 1451.
Keywords
zegwaard; egmond, vrouwe van; peat digging
Notes
See OAR14, 53v-f.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
peat digging 26 / 43 1392 1449 1450
zegwaard 11 / 28 1330 1449 1450

 

Record #400 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 043v-a Consent
Text
[054] Wij scout ende heemr. ende ambocht bewaerres ende gemeen bueren van Benthuysen bidden ende begeren anden hogen heemr. van Rijnlant also als ons heren Jan van Heemstede heer van Benthusen hier voirtijts gegeven ende gegonnet heeft een notwech ende een slot ander noortsijde vanden wege mit vrienscappen ende mit overdracht den gemenen bueren van Benthusen die dair in geland sijn ende want nv dit lant verganclic is ende bijden delven vergaet ende sommighe personen die dair in gelant sijn ['ende want nu dit lant verganclick is' is crossed out] onwillich dair in vallen overmits hoir baet ende die wech te verdelven doir den ambocht van Benthusen ende die gemeen bueren die dair gaern woenstal houden souden in vercort souden wesen, so bidden wij v hoge heemraet voirsc. minlic ende vriendlick dat voirt an te houden ende te scouwen na des lants oirbair ende een scouwe dair op te leggen mit een sloot besiden an die nortsijde vanden wege achte voete wijt metten wech.
English Summary
Schout, kroosheemraden, and community of Benthuizen ask heemraden of Rijnland to settle a question concerning the keeping of a nootweg (access road for agricultural purposes) and a ditch. Schout Jan van Heemstede, village lord, gave permission for it in the past, but now much of the land near it has disappeared and the nootweg may be next. Some want to keep it, the ditch, and an 8-foot buffer because they still keep dwellings there.
Keywords
ambachtsbewaarders; buren; benthuizen; heemstede, jan van; ambachtsheer; schouten; nootweg; ditches; peat digging; schouwen; kroosheemraden
Notes
See OAR14, 54r-a; also 54r-b and 54r-c. See also record #401.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 23 / 41 1436 1449 1450
ambachtsheer 3 / 4 1442 1448 1466
benthuizen 15 / 24 1330 1449 1450
buren 12 / 31 1356 1446 1450
ditches 11 / 13 1437 1448 1454
kroosheemraden 59 / 84 1284 1449 1450
nootweg 1 / 2     1452
peat digging 27 / 43 1392 1450 1450
schouten 57 / 88 1284 1450 1450
schouwen 55 / 101 1284 1450 1450

 

Record #401 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 043v-b Consent
Text
[055] Item so begeren ende bidden wij scout, heemraet ende ambocht bewaerres ende gemeen bueren van Benthusen also als onse maeyvelt ende maeylant van Benthusen lange is wel vijfhondert roeden ende geen waterganck en heeft daert sijn water wt losen mach ende seer snode ende vergancliken wort alsinen sien mach, so begeren ende bidden wij v hoge ende wel geboren heemraet van Rijnlant overmits slants oerbaer voirsc. ons gonnen ende kueren wilt een sloot vanden Hemsloot overdwers dat lant totten kercwech toe daert den scout mitten heemr. van Benthusen bij rade van v hoge heemrade van Rijnlant dat goet dochte. Item dit is dien van Benthusen geconsenteert in allen manieren als voirn. punten voirsc. begripen, duerende totter hiemr. wederseggen.
English Summary
Schout, heemraden, and community of Benthuizen request permission for a drainage ditch to drain 500 roeden of its meadow lands. Permission was granted. 600 roeden equaled on morgen.
Keywords
benthuizen; schouten; ambachtsbewaarders; kroosheemraden; buren; hemsloot; kerkweg; canals; meadows
Notes
See OAR14, 54r-b; also 54r-c. See also record #400.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 24 / 41 1436 1450 1451
benthuizen 16 / 24 1330 1450 1454
buren 13 / 31 1356 1450 1450
canals 42 / 67 1356 1450 1450
kroosheemraden 60 / 84 1284 1450 1452
schouten 58 / 88 1284 1450 1451

 

Record #495 prev record   Date   next record  top of page
1450-06-30
Location Type of Document
OAR12, 071v-a-072r Vonnis
Text
[026] Also zeker gesceel staet tusschen die van Poelien, Groensfoort ende Snidewijck als ansprekers ende van Alphen ende Boschcoop als verweerres roerende van eenre wateringe geheten Polienre wateringe die sint den oirloge vander Goude ongemaect ende onbescouwet gelegen heeft ende voirtijts bij beiden partien gemaect ende gescouwet wort, ende die voirn. cleine dorpen dingen ende begeren noch die voirsc. wateringe na ouden custumen gemaect ende gescouwet te hebn, dair hen die van Alfen op verweren ende seggen dat sij sculdich sijn na wtwisinge hoirre hantvesten alle vreemde wateren wt hore waterscap te keren ende seggen dat sulc water als die voirn. dorpen brengen willen in hoir waterscap vreemde water is wanttet nie dair in gewatert en heeft. Dair die voirn. smael dorpen tegen dingen ende seggen dat hoir water dat sij wtbrengen willen geen vreemt water en is bij reden want die hantvest dair hem die van Alphen mede verweren ende die voirn. smael dorpen wt hoirre waterscip mede keren willen als voir vreemt water so wel den smalen dorpen toebehoirt als die van Alfen ende van Boschcoop voirt seggen die smael dorpen voirsc. al waert dat sij tot deser wateringe geen recht en hadden so en sal mogelijc geen lant ellendich ende ongewatert bliven binnen den merken van Rijnlant men en is sculdich alle die geen dies behoeven na horen versoeke enen waterganc te wijsen ter meester oirbaer in dien sij mitten lande gelden willen als dese voirn. smael dorpen gaern doen willen mit veel ['woirden' is crossed out] ander woirden die sij an beiden siden in gescrifte over gegeven hebn. So is der heemr. bevoelen ende wisen voir recht na onser bester wetenheit dat die voirn. smael dorpen hebben ende gebruken sullen sulken waterganc als van outs geweest heeft ende sij om gedinget hebben in dien dat den voirn. dorpen mit die wateringe gebaet is ende sullen die maken, scouwen ende houden op horen coste sonder die van Alfen ende van Boschcoop enichrade enichrande moeynisse te doen roerende van dier wateringe, ende die voirn. smael dorpen sullen dair in mogen brengen mede wt te wateren sulc lant als bij horen versoeke die heemr. van Rijnlant besien hebben ende bij Pieter van Bosch horen gesworen bode ende bij Ghijstgen des lants gesworen meter hebn doen meten ende is groot omtrent honderd ende tseventich mergen behoudelic dat die voirsc. dorpen sullen laten leggen tusschen den [72r] opperen veen ende heen een kade x roeden breet om die wateren vanden opperen veenen van hem te keren, van welken nuwen bewaterden lande sij altijt gelden sullen mergen mergen gelijc, ende hier mede geven wij den smalen dorpen die kenninge gewonnen ende die van Alphen ende van Boschcoop verloren.
English Summary
Settlement of a dispute between Poelien, Groenswaard, and Snijdelwijk, plaintiffs, against Alphen and Boskoop, defendents, concerning maintenance of the Poelienwatering. The canal, near Gouda, has remained useless and uninspected since the war, and the plaintiffs want the old rules (costumen) to be reinstated and enforced. Alphen, referring to old charters, claimed the right to block outside water from entering their waterschap, but the plaintiffs maintained on the basis of the same charters that according to common law they have a right to drain their land as with all other land within the borders of Rijnland -- plaintiffs, after all, contribute to Rijnland's works. The hoogheemraden sided with the plaintiffs -- latter may drain the area 170 morgen large (measured by Ghijstgen the surveyor, and they must make put an embankment around the upper veen to prevent water from it flowing into the area authorized to drain through the canal in question.
Keywords
dispute settlement; poelien; boskoop; snijdelwijk; groenswaard; poelienrewatering; warfare; gouda; damage from warfare; schouwen; alphen; canals; maintenance; schouwen; construction; bosch, pieter van; bode van rijnland; ghijstgen, surveyor; venen; opperen venen; smaeldorpen
Notes
See OAR14, 54v-a. This is the continuation of OAR14, 41v-e (1449), 43r-a, 46r-c, 49v-d, and 52v-a. Published in van der Gouw, pp. 270-1, but dated to 1440.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 26 / 44 1284 1448 1451
bode van rijnland 3 / 8 1433 1437 1451
bosch, pieter van 2 / 4 1437 1437 1451
boskoop 16 / 21 1330 1448 1451
canals 43 / 67 1356 1450 1451
construction 47 / 73 1361 1450 1451
damage from warfare 2 / 2 1422 1422  
dispute settlement 15 / 24 1385 1448 1451
gouda 3 / 4 1358 1399 1528
groenswaard 9 / 15 1284 1448 1451
maintenance 60 / 85 1356 1450 1453
poelien 8 / 13 1330 1434 1451
schouwen 57 / 101 1284 1450 1451
schouwen 56 / 101 1284 1450 1450
smaeldorpen 3 / 6 1446 1448 1451
snijdelwijk 7 / 13 1284 1448 1451
venen 5 / 7 1356 1449 1452
warfare 2 / 2 1422 1422  

 

Record #529 prev record   Date   next record  top of page
1450-10-06
Location Type of Document
OAR12, 105r-c Beveling
Text
[003] Item so is overdragen mitten bueren van Sparendam dat die selven bueren souden doen maken die wangen vander groter sluyse vander capellen wegen van Sparendam datmense tot allen betamelicken tiden varen mach en sullen andat eynde vanden vorsc. enen drayboem setten ende die sluyten alst noot is om datmen dan niet varen en soude ende capellen meesters sullen ontvangen van elken wagen off karre die over die sluyse varen sal een oirt van enen stuver. Dit sal gedueren tot der heemrader weder seggen. Gedaen anno vijftich up die bamisse scouwe.
English Summary
Order the buren of Spaarndam to reconstruct the wangen (wings) of the Grote sluis on behalf of the Capel van Spaarndam so that people can ride along it, along with a turnstile that it can be closed if necessary. The capelmeesters get to collect a quarter of a stuiver for every passing car or wagon.
Keywords
spaarndam; buren; wangen; grotesluis; spaarndam, capel van; turnstile; transport; wagons
Notes
See OAR14, 56r-e. An oirtje was 1/4 of a stuiver.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 14 / 31 1356 1450 1451
grotesluis 7 / 8 1358 1449 1456
spaarndam 34 / 55 1253 1450 1451
transport 3 / 8 1421 1438 1455
turnstile 5 / 8 1432 1450 1452
wagons 3 / 4 1421 1448 1473

 

Record #574 prev record   Date      top of page
1450-12-17
Location Type of Document
OAR13, 18v-a Keur
Text
[.......................] delven int ambocht van Segwairt die die hoge hiemraet van Scelant [...........] geconsenteert hebben dis donredaichs in die ter scouwe diemen hiet [..............]wen? int jair duysent vierhondert seven ende viertich ende sij over za[.........] die joncvrowe van Egmonde ambocht vanden ambocht voirs. wtgegeven [.........] legen inden ambocht van Zegwairde voirnoemt te delven bij Ghijsten ende [.........] genadige heren van Bourgondien, grave van Hollant, etc., gegeven in jair van [..........] die die selve joncvrouwe dair off heeft ende hair an gecomen sijn ende bescreven [.........] van Egmonde harren broeder zaliger gedachte, dit aengesien dat dair [.......] ende oeck om dat die goede joufr. voirs. horen eerbaren staet op hair goede niet [.......]de sij en nooste haren oirbair ende profijt doen mitte veenen voirs., twelke die [.........] angesien hebben om die goede informacien her gedcaen van mijnen here hier [..........] toe Yselsteyn ende anderen ende so die hoge hiemraet voirnoemt inder waer[..........] onden dattet der gemeenen oirbair niet tegen dragen soude mar tis wel gesien [..........] veel ander plaetsen ende landen dair oick veenen gelegen sijn datmen die redelic [...........] dair mede gedaen heeft aldus om die voirs. reden. So hebben die voirs. hogen hiem[raden ..... geco]nsenteert in manieren als hier nae gescreven staet. Inden eerst, die veenen die jonfr [........] inden ambocht voirnoemt binnen den bedrive van Scelant dat is te weten dat mit stie[...........] na wtwijsinge die hantvesten die dair off sijn die sel men delven te weten vanden Nuwe wech op tlant tot die lantsceydinge van Bleyswijck toe, behoudelic die Voren wech te houden na die oude kuere, ende op vijff ende twintich gaerden nader Nuwe wege voirs. niet te delven ende oec op vijff end twintich gaerden naden Vore wech niet te delven in geenre wijs op tsulke verbuernisse als dat die hantvesten wtwijsen, wtgesondert die venen die voir dese tijt selmen den vijff ende twintich gaerden nader Nuwe wege voirs. ende den Voren wech voir noemtgedolven sijn dair net en te verbueren. Voirt so selmen al langes neffens die Oest kade vanden Hoffwege totter eerster cromme toe vanden voirs. kade twie ackeren ongedolven lant leggen dan alleen totter kade behoeff om die in raeck dair mede te houden ende van die eerste cromme van der kade voirs. totter nyewen wege toe al langes enen acker ongedolven te laeten leggen anders dan totter kade behoeff als voirs. staet. Ende op alsulke verbuernisse als die hantvesten in ganden. Des gelijcx tusschen den Nuwe wege ende den Voren wege elx voirs. al langes op twaleff gaerden nader kade voirs. after dese tijt geen turff dair wt te delven off te doen delven cleen noch groot al waire oeck datter in gesteken wair of die verbuerenisse voirs. Ende so wie anders off elwairts dolve inden ambocht voirnoemt ende inden veenen voirs. dan hier voirs. staet, dat soude wisen op alsulke verbuernisse als in hantvesten in hoirren ende begrippen, behoudelic altois die oude brieven ende hantvesten in hair rechte ende machte te bliven, wtgesondert dese gracie ende consenteringe voirs. Ende dese cedulen sijn twie geteykent ----- dair die een off hebben die hoge hiemraet van Scielant voirs. ende die ander jonfr. Otte van Egmond off die gemeen bueren van Zegwaird voirs. gescreven ende geteykent inder hogen hiemraders breif van Scelant int jair ons heren duysent vierhondert ende vijftich opten xvii sten dach in decembrij.
English Summary
Copy of a keur issued by the Hoogheemraadschap of Schieland establishing rules concerning peat digging in the Binnenwegsepolder of Zegwaard.
Keywords
zegwaard; schieland, hoogheemraadschap van; binnenwegsepolder; peat digging; bleiswijk; gijsten; egmond, joncvrou otte van
Notes
Published in Fockema Andrea, ed. (1951), p. 225. See also van der Gouw, p. 199.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
peat digging 28 / 43 1392 1450 1452
zegwaard 12 / 28 1330 1450 1452

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl