vorige Buurt: 8.Hadrianopolen 9. Keizerrijk van Constantinopolen volgende Buurt: 10.Witsermouw

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de zuytsijde van stadthuys met 't huys van Maerten Adriaensz. laecken-bereyder / loopende zuytwaers aen den houck om langs den noortsijde van de Coornbrug-steecht tot aen de Clocksteeg / vorder begrijpende het taerling huysen belent ten westen de Bredestraet / ten oosten 't heck / ten noorden de corte Coornbrugsteech / ende ten zuyden Coorlammensteech / ende aen de westsijde van de Bredestraet beginnende met 't huys van Jannetgen Huygendr. opten houck van de Plaetstege / loopende noortwaers voorbij de Ketelboeterstege tot aen Wolstege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 12 vso, 30-07-1609)

In de marge: een verzoek van geburen aen de oostsijde van de Wolstege (die) tot noch toe onder gene gebuyrte en waren begrepen, verzoeken om óf bij de gebuurte van de Voldersgracht, óf bij de gebuurte van de Breestraat te worden gevoegd. Het Gerecht besluit de gehuisden bij de gebuurte van de Breestraat te voegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 12 vso, 08-06-1617)

Geschiedenis:

De buurt neemt als het Rijck van Constantinobelen deel aan de Grote Loterij van 1596. De inleg bedraagt 80 loten onder lotnr. 24596 (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) en wordt deze vermeld als Constantinopolen no. ix (niet te verwarren met de latere gelijknamige en aangrenzende buurt, toentertijd Hadrianopolen). De ligging wordt omschreven als: Begint van de Plaetstege ende Koerlammerstege / ende strect tot de Wolstege toe / plach te hebben aen huysen of cameren 27.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9)

Op 07-02-1585 wordt zeeckere gebuyrcaert van het keyserijc van Constantinobilien goedgekeurd. Op 30-11-1589 wordt de gebuurkaart van de Heerlicheyt van Constantinopolen goedgekeurd, waarbij wordt verwezen naar een voorgaande buurtkaart. Het is niet geheel duidelijk of het hier gaat om een tweede kaart van het Keizerrijk van Constantinopolen of van het aangrenzende Constantinopolen. De keuze is moeilijk omdat er ook gesproken wordt over de kaart van de Nobelstraat, het gedeelte Breestraat tussen stadhuis en Steenschuur waarin beide gebuurten waren gelegen.

(SA II inv. nr. 44 fol. 333 vso en inv. nr. 45 fol. 240 vso)

De gemeene gebuyren vande Nobelstraet zeggen dat zijluyden zeer vercort werden in het stellen vande cramen en verzoeken het Gerecht te gelasten om deze bij wijze van proef met het oog op de aanstaande jaarmarkt rugge aan rugge te stellen. Men verwijst daarbij naar een soortgelijk en door het Gerecht gehonoreerd verzoek van de bewoners van de Breestraat (zie Steinenburg, SA II inv. nr. 45 fol. 9, 27-11-1587). Het lijkt hier niet om een verzoek van de gebuurte te gaan, maar eerder een initiatief van omwonenden te betreffen. Het is mogelijk dat het verzoek ook werd gesteund door de inwoners van Constantinopolen (zie ook 'Buurthouden', pag. 120).

(SA II inv. nr. 45 fol. 90 vso, 08-09-1588)

Op 30-08-1607 klaagt het buurtbestuur dat het Gerecht heeft verzuimd om de huiskoop te betalen. Uit het rekest blijkt dat de stad ten behoeve van de nieuw gebouwde Baljuw Vierschaar en andere getimmerten eerder twee huizen heeft aangekocht. Men verzoekt alsnog om betaling, daarbij verwijzend naar 4e artikel van de Generale Ordonnantie op de Gebuurten. Het Gerecht geeft de tresaurier-ordinaris Claes Adriaensz. opdracht om volgens het geldende tarief vijf gulden te betalen. Het geld wordt overhandigd aan Cornelis Huygensz. Gael, keyser van Constantinopolen (zie ook 'Buurthouden', pag. 113).

(SA II inv. nr. 50 fol. 265 vso)

De buurt krijgt toestemming om op de Breestraat een ereboog te mogen plaatsen, vermoedelijk vanwege een bezoek van stadhouder Willem V na de patriotse nederlaag van juni 1787.

(SA II inv.nr. 230 fol. 72 vso, 27-09-1787)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Visscher, IJsbrandt Dirxz. - ¹ <20-02-1597 ? v *
Gael, Cornelis Huygensz. - ¹ 20-02-1597 1 *
Corsz., Frans - 30-07-1609 2  
Brunsdorf, Pieter Ambrosius - 22-08-1624 1 ? *
Court, Jacques de la - 29-11-1657 1 v  
Bronsdorp, Ambrosius van - 08-04-1660 3 v  
Koninck, Samuel - 08-04-1665 2 *
Hoeck, Cornelis van - 03-07-1670 3  
Kerckhem, de heer Frans - 22-11-1685 3 *
Kruyskerken, de Heer Dionisius van - 01-07-1741 1  
Buren, de Heer Mr. Hendrik van - 04-12-1755 1  
Gael, de Heer Mr. Johan - 10-12-1789 1 o  
¹ SA II inv. nr. 48 fol. 104. Zie ook de doorgehaalde aantekening op de laatste pagina van de Generale Ordonnantie op 20-02-1597 in SA II inv. nr. 1220. Blijkbaar verhuist IJsbrandt Dirxz. Visscher naar de omgeving van de Pieterskerkgracht, want op 03-06-1599 wordt hij benoemd als heer van het Graafschap Prily.        

 

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl