vorige Buurt: 165.West Vrouwenkamp 166. Biervliet volgende Buurt: 173.Rinnenburg

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de Achtergraft mette huysinge van Caerl Joostensz., vleyshouwer / noortwaers lopende den houck om langs de nedergeleyde walle nu tot een byerkaey gekeurt / oostwaerts tot aen de St. Elysabethsteech / begrijpende mede de westsijde van de selve steech in gevalle 't enigertijt aldaer enkele woonhuysen souden mogen werden getimmerd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 52, 25-02 en 04-03-1621)

Aan deze tekst is op 30-06-1645 toegevoegd:

Die van de Gerechte der stadt, gehoort het rapport van haren gecommitteerden, hebben verstaen en geordonneert / dat de gehuysden aen wedersijden van de nyeuwe strate, gebout opte erven uytgegeven bij de meesteren van St. Elysabethgasthuys / sullen werden gevoucht ende verheelt aen de gebuyrte genaemt Biervlieth ende metten selven gebuerschappe sullen houden achtervolgende d'ordonnantie opten gebuerten gemaeckt.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 52, 25-02 en 04-03-1621)

dat de gehuysden op d'oude nedergeleyde walle / beginnende van de oostsijde van de Elysabethstrate tot aen de Coman Claessteeg toe / bij provisie ende tot anders sal wesen geordonneert / sullen werden verheelt ende gevoucht aen de gebuyrte genaempt Byervliet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 64, 21-09-1623)

Geschiedenis:

De buurt wordt op verzoek van de omwonenden aan de nyeuwe byerkade (de Oude Vest bij de Turfmarkt) op 25-02-1621 door het Gerecht gesticht. Op 21-09-1623 worden daaraan de huizen aan de Oude Vest tussen de Elisabethsteeg en de Coman Claessteeg toegevoegd.

Op 30-06-1645 klagen zestien bewoners uit de nieuwe camp, ofte huysen gestelt op de erven uytgegeven van 't Vrouw Elisabethgasthuys dat zij geen gebuurschap houden. Zij merken daarbij op dat sij supplianten gaern soude leven onder de goede ordre ende reglementen van de gebuyrten. Vervolgens vraagt men indeling bij een van de naast gelegen buurten en worden zij na inspectie door het Gerecht bij Biervliet ondergebracht.

(SA II inv. nr. 66 fol. 166 - 166 vso)

Begin november 1654 blijkt er sprake te zijn van een burenruzie tussen Benjamin Geschiers en de echtgenote en dochters van Philip Caffa. De buurtheer Bruin Jansz. Hogerwaert gaat vergezeld van zijn oudraad Adriaan de Steur naar de vrouwen en probeert, na ze eerst bestraffend te hebben toegesproken, het conflict met Geschiers te schikken. In plaats daarvan wordt het gezelschap het huis uitgezet, waarbij de vrouw van Caffa haar buurman Geschiers naroept dat hij zijn kind, die een half jaar eerder is overleden, om hals had gebracht: Ghij moordenaer, ghij sijt een moordenaer van U eygen kint ! (zie ook 'Buurthouden', pag. 80).

(Notarieel Archief inv. nr. 828, Nic. de Sitter, fol. 134 - 134 vso, 06-11-1654)

In 1673 staat het Gerecht toe dat de geburen van Biervliet straatlantaarns mogen plaatsen, mits de inwoners daarvoor geen contributie behoeven te betalen en dat ook het onderhoud uit het normale inkomen van de buurt zal worden bekostigd. Het lijkt er op dat dit een gezamenlijk initiatief is van Biervliet met de buurten Billenburg en Paplepel die ongeveer gelijktijdig en onder de zelfde voorwaarden toestemming krijgen om lantaarns te plaatsen. In de volgende jaren volgen meerdere buurten dit voorbeeld (zie 'Buurthouden', pag. 124).

(SA II inv. nr. 84 fol. 1 vso, 19-10-1673)

Jan Clos, heer van Biervliet, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 129 fol. 112, 20-08-1767)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Steur, Jan de - 04-03-1621 1  
Campen, Huych Segersz. van - 19-08-1621 1 v  
Vermeulen, Abraham - 31-08-1628 3 *
Hogerwaert, Bruyn Jansz. - 11-08-1633 1  
Vermeulen, Jan (Abrahamsz.) - 19-05-1662 1 *
Plancque, Pieter de - 11-11-1666 2 *
Heemskerck Jr., Willem van - 19-10-1671 3 v  
Schouten, (Dr.) Govert - 18-06-1694 1 *
Acker, Abraham van - 21-10-1706 1 v  
Manet, Isaac - 22-09-1718 1  
Klinkenberg, Cornelis van - 03-12-1739 1 v  
Clos Jr., Jan - 04-12-1749 1 o *
Tombes, Thomas des - 27-08-1767 2 v  
Dieutegard, Jean - 20-02-1772 1  
Domhoff, Laurens - 20-09-1781 1 o *
Dieutegard, Jean - 12-10-1786 1 v  
Wijnandt, Frans - 26-11-1789 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl