Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1448
OAR records in next Year

 

 

Record #289     Date   next record  top of page
1448-02-27
Location Type of Document
OAR11, 66r-b
OAR12, 004v-e
Keur
Text
[033] Anno xlviii op sinte Pieters scouwe waren vergadert te Hairlem, Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Scoten ende Simon Vrederick. Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade op die tijt gekuert dat soe wie voirt an den Rijndijck boven mit een wagen vaert tusschen Catwijck ende Swamerdamme, also verre als de merken van Rijnlant strecken, sal verbueren also die bevonden wort bij wittachtigen tugen op een boete als op een derdeel van x pont. Ende so wie enige palen die opten voirs. dijck geset worden om voir tvaren te bescutten wt dolve of wt toge of op haelde, die soude dair an verbueren x pont.
English Summary
Prohibit riding on the Hoge Rijndijk between Katwijk and Zwammerdam (fine of 1/3 of 10 lbs.) and removing any protective poles on the dike (fine of 10 lb..
Keywords
heemraden; rijndijk; katwijk; zwammerdam; wagons; roads; palen; vandalism; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 27v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 41 / 58 1429 1447 1448
boechorst, jan van der 52 / 56 1405 1447 1448
heemraden 8 / 13 1255 1447 1448
katwijk 7 / 10 1330 1445 1453
poelgeest, gerijt van 48 / 64 1419 1447 1448
rijndijk 23 / 34 1330 1447 1448
roads 21 / 44 1421 1447 1448
scoten, ijsbrant van 37 / 53 1438 1447 1448
vandalism 2 / 2 1447 1447  
wagons 2 / 4 1421 1421 1450
zwammerdam 7 / 7 1255 1429  
zwieten, boudijn van 36 / 37 1430 1447 1448
zwieten, symon vrederick van 8 / 15 1446 1447 1448

 

Record #290 prev record   Date   next record  top of page
1448-02-27
Location Type of Document
OAR11, 66v-a
OAR12, 041v-e
Consent
Text
[037] Item inden ambocht van Zuytwijck leyt een wateringe geheten de Kersch dair twie hoofde in leggen die gekuert sijn up x voet van malcander geheten die Brug laen, soe hebben de dijckgrave ende hiemrade tot deser tijt geconsenteert ten versoeke Wouter Jacops zoon als ambocht bewairre van Zuytdijck dat sij dese hoofde op achte voet van malcander steken mogen, durende tot der hiemrade weder seggen.
English Summary
Permission for Zuidwijk [Wassenaar] to narrow the distance between bridgeheads of a bridge over the Kersch (Kaswetering?) from 10 feet to 8 feet.
Keywords
zuidwijk; ambachtsbewaarders; kersch weteringe; kaswatering; brugelaan; specifications; wouter jacopszoon; repairs; reconstruction; bridges; rugelaan
Notes
See OAR14, 27v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 15 / 41 1436 1446 1448
bridges 26 / 54 1284 1447 1448
reconstruction 38 / 71 1406 1447 1448
repairs 30 / 62 1372 1447 1449
rugelaan 1 / 2     1451
specifications 28 / 48 1330 1447 1448
zuidwijk 2 / 4 1330 1330 1469

 

Record #291 prev record   Date   next record  top of page
1448-02-27
Location Type of Document
OAR11, 66v-b
OAR12, 041v-f
Consent
Text
[038] Item so hebben die dijckgrave ende hiemrade de scout van Zoeterwoude geconsenteert te scouwen den nuwe weteringe ende den ommedijck vanden nuwen wege tot Meestgen Vrancken z. toe geliken hij scouwet binnen sijnen ambocht van andere wege ende wateringe ende tot zulken boeten, durende tot weder seggen.
English Summary
Permission for Zoeterwoude to inspect the Nieuwe Wetering and the Ommedijk from the Nieuwe Weterting to Meestgen Vranckenszoon in the same manner as they inspect other canals and roads.
Keywords
zoeterwoude; schouwen; nuwewatering; nuwewech; meestgen vranckenzoon
Notes
See OAR14, 28r-a
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
nuwewatering 1 / 4     1448
nuwewech 1 / 2     1456
schouwen 44 / 101 1284 1447 1448
zoeterwoude 19 / 37 1330 1447 1448

 

Record #292 prev record   Date   next record  top of page
1448-02-27
Location Type of Document
OAR11, 66v-c-67r
OAR12, 070v-a
Vonnis
Text
[025] Item upten xxvii ten dach van februario des woensdages na sinte Pieters dach ad cathedram inden jare ons heren duysent vierhondert zeven ende veertich naden loop shoofs van Hollant [i.e., 1448] ist geschiet dat Bouwijn van Zwieten bij hem ontboden heeft heer Bouddijn confessoir up desen tijt tsinte Marien poel [Oegstgeest] ende Dirck Bouwijns z. van Zwieten sijnen neve, welke Dirck Bouwijns z. na dier tijt gecomen is tot heer Gerijt van Poelgeest hem een bootscap doende van Boudwijns voirs. wegen seggen hoe dat Bouwijn sijn oom heren Gerijts voirs. hadt dair te willen thoeven ende de onder sijn mede gesellen hoge hiemrade van Rijnlant die thans jegenwoirdich waren te willen spreken ende die dair niet en waren te willen ontbieden om zekere saken die Boudwijn sijnen oom voirs. mitten voirs. hiemrade sijn mede gesellen te spreken hadde, soe ist geschiet dat de voers. heer Gerijt dese saken heer Willem van Alcmade ende Simon Vrederic sijn mede gesellen die up die tijt te Leyden waren te kennen gegeven heeft die welke samentlike mit hem sloten dat sij den andere hoir mede gesellen samentlike verdachvairden den eersten dach van mairte te Leyden te wesen, die welke tot dier tijt dair alle vergadert sijn geweest of hair machte dair gesent wtgesceyden een ende sijn samentlike gegaen tot Boudewijn van Zwieten voirn. an te hoiren wes sijn [67r] begeren was ende bij Boudewijn voirs. also gecomen heeft die voirs. Boudewijn hem te kennen gegeven also als hij hoir mede gesell inden voirs. hiemraetscip van Rijnlant lange tijt geweest hadde dair grote laste, arbeit, ende sorge voir de gemene landt in stont, het welke hij seyde soe hij hem thans bevoelde niet langer bewaren [gewaren?] noch regeren en mochte tot oirbair sijnen live noch tot salicheyt sijne ziele, dair hem op gevraget wort Bouwijn 'Hoe moech dij u thans dus bevoelen ghij hebt doch corteliken mit ons upte scouwe tot Sparendam geweest aldair wij ons lieten duncken dat ghij in redeliken schijn wairt.' Dair die voirs. Boudewijn weder op antwoirdt seggende 'Lieve vriende, wat wil ic u veel seggen. Tis wair dat ic mede up de scouwe geweest hebbe dan hoe nu dat becomen is dat weet ic wel. Ic bevoele nu also dat ic nut noch oirbair dair meer toe en ben, ende neme dat bijden eet die ic mijnen genadigen heer ende de land van Rijnlant gedaen hebbe. Dair ic bidde u om goidswillen dat ghij aensiet mijnen staet ende mi niet en vergheet tghene dat in mijnre moge niet en is te doen, ende ic sette ende resignere mijnen dienst in uwen handen ende betrouwe dat uwer wijsheit dat ghij wel in mine stede kiesen sult dair tlant van Rijnlant wel mede bewairt sal wesen.' Ende als de voirs. hiemrade Boudewijns voirs. entelike menijnge aldus verstaen hebben, soe sijn sij samentlike bij een gegaen ende hem doechdeliken hier op bedocht ende beraden, ende na dat sij bevonden in hoiren rechten ende van outs costumeliken is geweest, so hebben sij samentlick ende eendrachtelic als voirs. eenen anderen hiemraet gecoren, ende was Jan van Poelgeest, op desen tijn scout tot Leyden.
English Summary
Heemraden accept the resignation of heemraad Boudwijn van Zwieten for health reasons and choose Jan van Poelgeest, schout of Leiden, as his replacement.
Keywords
zwieten, boudijn van; sint-marienpoel; marienpoel; oegstgeest; zwieten, dirc boudwijnszoon van; heemraden; leiden; resignation; schouten; poelgeest, jan van; retirement of heemraad
Notes
See OAR14, 28v-a. The date given here was according to the calendar used by the court of Holland style [naden loop shoofs van Hollant], that is with the new year beginning around Easter.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heemraden 9 / 13 1255 1448 1451
leiden 17 / 29 1330 1446 1448
marienpoel 1 / 2     1456
oegstgeest 5 / 17 1425 1445 1449
poelgeest, jan van 2 / 27 1438 1438 1448
resignation 1 / 2     1465
schouten 46 / 88 1284 1447 1448
sint-marienpoel 1 / 2     1456
zwieten, boudijn van 37 / 37 1430 1448  

 

Record #293 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 67r-b
OAR12, 042r-a
Consent
Text
[039] Anno xlviii den vi den dach van meye waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Jan van Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick. Item op die zelve tijt wort geconsenteert heer Lodewijc van Montfoirde in sijn heerlicheit van Hazaertswoude alsoe hem in voirleden tijden een wateringe geconsenteert is geweest mit eenre bruggen doir Haessaertswoude wech, soe ist dat heer Lodewijc voirs. ter sijnen versoeke ende sijnen buyren op desen tijt gegont is dat hij dien voirs. wateringe verrechten sal mogen so him dien best dienen mach tot ordinancie vanden hiemrade van Rijnlant, behoudeliken dat alle die ghene die inde voirs. wateringe wateren mitten lande van Rijnlant gelden sullen.
English Summary
Permission for Lodewijc van Montfoorde, lord of Hazerswoude, to regulate usage and maintenance of a canal and bridge in Hazerswoude. All who drain through it will pay their share in Rijnlands assessments.
Keywords
ambachtsheer; lodewijc van montfoirde; hazerswoude; canals; reconstruction; morgengeld; bridges; haarlem; hazerswoudseweg; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR:14, 29v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 42 / 58 1429 1448 1448
ambachtsheer 2 / 4 1442 1442 1450
boechorst, jan van der 53 / 56 1405 1448 1448
bridges 27 / 54 1284 1448 1448
canals 37 / 67 1356 1447 1448
haarlem 15 / 32 1399 1447 1452
hazerswoude 25 / 46 1330 1447 1449
morgengeld 20 / 31 1361 1446 1448
poelgeest, gerijt van 49 / 64 1419 1448 1448
poelgeest, jan van 3 / 27 1438 1448 1448
reconstruction 39 / 71 1406 1448 1449
scoten, ijsbrant van 38 / 53 1438 1448 1448
zijl, gerijt van 18 / 24 1415 1447 1448
zwieten, symon vrederick van 9 / 15 1446 1448 1448

 

Record #294 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 67v-a
OAR12, 046r-c
Consent
Text
[084] Item op die zelve tijt wort vanden hiemrade den gemeen ambocht bewares te kennen gegeven hoe dat de hiemrade van Schielant bewindt genomen hebben ende nemen willen binnen den banne van Zegwairt, dat binnen de merken van Rijnlant ende van Sparendam is, ende zeker dage mitten hiemrade van Scielant dair of gehouden sijn geweest dat die hiemrade van Rijnlant de voirs. heemrade van Scielant van horen rechten gaven [garen?] doechdeliken onderwijst hadden dat sij of laten wouden, twelc die voirs. hiemraede van Schielant niet doen en hebben willen, soe hebben dair omme de hiemrade van Rijnlant, om den oirbair ende trechte tgemeens lants te bescudden, voir genomen de hiemrade van Schielant mit rechte te wederstaen ende de ambocht bewairres gepresenteert hoiren morgen bij hem inden costen te leggen dair de ambocht bewairres de hiemraden of bedancten ende sijn overdragen ende dunct goet dat men de hiemrade van Schielant ende andere wederbare ten coste vanden gemenen lande mitten utersten recht tot datsij tlant van Rijnllant in horen rechte laten.
English Summary
Hoogheemraden inform the village officials of Zegwaard that they have begun a process against the hoogheemraden of Schieland because the latter, despite the prohibitions of Rijnland as well as previous agreements, convened oversight sessions in Zegwaard (which spanned the two hoogheemraadschappen) and, as a result, the Rijnland residents of Zegwaard now refuse to pay Rijnland's assessments.
Keywords
zegwaard; ambachtsbewaarders; schieland, heemraden van; verboden rechtsdag; dispute with schieland; jurisdiction
Notes
See OAR14, 31r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 16 / 41 1436 1448 1448
jurisdiction 8 / 11 1255 1447 1453
zegwaard 6 / 28 1330 1440 1448

 

Record #295 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 67v-b Keur
Text
Alsoe de ambocht bewairres niet tot ghenen dagen gewoenlic en sijn hoir rekeninge de hiemrade te brengen so dat vorden walinge dicwijl der in coomt mits datsij doen een helff jair voir dander hoir rekeninge bregen soe datsij all niet wel doir gesien en worden, so hebben die dijckgrave mitten hiemrade hier op gedocht ende hebben eendrachteliken gekuert dat voirt an alle die ambocht bewairres hoir rekeninge leveren sullen inde hiemrade ende tusschen Bamis ende alreheiligen dage op een boete van x lb., behoudeliken die niet dan omme de twee jair en plegen omme te slaen, die sullen binnen den voirs. tijden hoir rekeninge brengen telken twie jaren op de voirs. boeten. Des sullen sij alltijt hoir ommeslach mogen maken na alre heiliger dage alst him best gelieft voir kertssavont dair na volgende. Anno xlviii.
English Summary
Endorsement of an earlier keur requiring submission of last year's accounts from Rijnland's ambachten to the hoogheemraden before they can order new assessments. Now is added a time period for submission and a 10 lb. fine if the accounts are not properly submitted.
Keywords
ambachtsbewaarders; accounting; procedures; oversight
Notes
See OAR14, 31v-a. No copy found in OAR12, but a later keur, from 1460 (record #367 -- full text in Sloof (1999), p. 35, note 17), covers similar ground. The old keur referred to here was from 1443 (record #092 -- full text in Sloof (1999), p. 35, note 17).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 17 / 23 1385 1446 1453
ambachtsbewaarders 17 / 41 1436 1448 1448
procedures 47 / 71 1400 1447 1448

 

Record #296 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 67v-c
OAR12, 005r-a
Keur
Text
[034] [The following is crossed out: 'Up die zelve tijt wort die kuere verclairt datmen altoes een ambocht bewairres an laten sall, etc., ende dat geset op de boeten van x lb.
English Summary
Reissuance of instructions to all ambachten of Rijnland that when choosing new officials, one should remain on board until the next time -- to ensure continuity. This seems to be a reissuance of an earlier keur from 1445.
Keywords
procedures; ambachtsbewaarders; selection
Notes
See OAR14, 31v-d. On 10 October 1444, the hoogheemraden had indicated their intention to establish a keur on this matter. They did so 4 May 1445; see record #200.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 18 / 41 1436 1448 1448
procedures 48 / 71 1400 1448 1448
selection 5 / 6 1356 1446 1463

 

Record #297 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 68r-a
OAR12, 010v-c
Keur
Text
[081] Item also gekuert staet dat een ygelijc sijn sloten inde wateringe diende op scieten ende scoon maken sal vijftic roeden lanc, soe is op dese tijt bijden dijckgrave ende hiemr. overdragen dat een ygelijc doe kuer gebruken sal die dair mede gebaet is ende anders nyemand tot der tijt toe dat die hiemr. dair op versien hebben [in another hand: 'anno xlviii.']
English Summary
The earlier keur to clean all ditches for a length of 50 roeden applies only to those directly connected to the ditches involved until some other regulation is provided.
Keywords
ditches; canals; cleaning; maintenance
Notes
See OAR14, 32r-c. This is a clarification of an earlier keur from 1438 (record #130).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 38 / 67 1356 1448 1449
cleaning 4 / 10 1437 1441 1450
ditches 10 / 13 1437 1447 1450
maintenance 52 / 85 1356 1447 1449

 

Record #298 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 68r-b
OAR12, 005r-b
Keur
Text
[035] Item op die zelve tijt wort overdragen dat de hiemrade op sinte Jans scouwe op die Does niet varen en sullen noch de ambocht bewairres die dair gheen werck te wijsen en hebben, dan de heemrade sullen dair hoir dienre seynden om alle alle saken over te sien, ende sullen mitten anderen ambocht bewairres te Leyden bliven ende hantieren tghene sij te doen sullen hebben mit recht ende anders [in another hand: 'anno xlviii.']
English Summary
The hoogheemraden decided to send their assistants (dienres) to inspect the Does this time while they and village officials who had no problems to point out along the Does remained in Leiden to carry on with legal and other matters.
Keywords
procedures; does; ambachtsbewaarders
Notes
See OAR14, 32r-d. Discussed in Fockema Andreae (1934), p. 59.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 19 / 41 1436 1448 1448
procedures 49 / 71 1400 1448 1449

 

Record #299 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 68r-c
OAR12, 042r-b
Consent
Text
[040] Item die scout van Woude is geconsenteert dat hij scouwen sal in alre manieren als de scout van Alcmade gegont is ende dair of is him een copie gegeven soe dat in onsen boeck gescreven staet.
English Summary
Permission for the schout of Woude [Woubrugge] to schouw in the same manner as the schout of Alkemade does, and he is given a copy of the relevant keur from the book.
Keywords
jacobswoude; schouwen; alkemade; heemraadsboek
Notes
See OAR14, 33r-a. Sloof (1998), p. 37, note 18, gives the text of two keuren of 1437 (see record #172 and record #173), that were based on an older keur, from 1437 or earlier, that was recorded in an old heemraadsboek that has not survived..
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alkemade 4 / 5 1424 1446 1458
heemraadsboek 6 / 8 1421 1445 1456
jacobswoude 5 / 6 1424 1446 1473
schouwen 45 / 101 1284 1448 1448

 

Record #300 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 68r-d
OAR12, 044v-a
Consent
Text
[062] Item also die scout van Zoeterwoude de Zwiet ende de Swette pleget te scouwen des dijnxdages na sinte Jans dach, so is geconsenteert dat hij dien voirs. scouwe altijt verleggen mach tot des vrydages na, durende te wederseggen.
English Summary
To schout of Zoeterwoude to henceforth inspect the Zwiet and the Zwette on the Friday instead of the Tuesday after St. John's day (June 24).
Keywords
zoeterwoude; schouten; zwiet; zwet; schouwen
Notes
See OAR14, 33r-f.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
schouten 47 / 88 1284 1448 1448
schouwen 46 / 101 1284 1448 1448
zoeterwoude 20 / 37 1330 1448 1448
zwet 3 / 3 1434 1443  
zwiet 2 / 2 1441 1441  

 

Record #301 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 68r-e
OAR12, 046v-a
Consent
Text
[085] Item overmits datmen den sloot die langes den Zantwech leyt tusschen Leyden ende des Waddiinge niet wel varen en mach om sant dair op te brengen tot zulken tijden alst noot is so is den scout van Soeterwoude geconsenteert dat hij hij rad van sijnen hiemrade die sloot kueren ende scouwen sall tot tijden alst hem dunct datter best dienen ende oirbarilicxte wesen sall.
English Summary
For schout of Zoeterwoude to inspect the sloot alongside the Zandweg between Leiden and Ter Wadding.
Keywords
zandweg; leiden; ter wadding; zoeterwoude; schouten; schouwen
Notes
See OAR14, 33v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 18 / 29 1330 1448 1448
schouten 48 / 88 1284 1448 1448
schouwen 47 / 101 1284 1448 1448
zoeterwoude 21 / 37 1330 1448 1448

 

Record #302 prev record   Date   next record  top of page
1448-05-06
Location Type of Document
OAR11, 68r-f
OAR12, 042r-c
Consent
Text
[041] Item is de scout van Zoeterwoude geconsenteert dat hij all beesten die bijden Rijndijck gaen bij zijn soon mach doen scutten in alre manieren of hijt selve dede, tot sulken boeten als dair toe staen.
English Summary
Permission for the schout of Zoeterwoude to put his son in charge of keeping livestock off (schutten) the Rijndijk.
Keywords
zoeterwoude; schouten; confiscation; rijndijk; livestock, confiscation of; schutten
Notes
See OAR14, 33v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
confiscation 4 / 4 1429 1437  
rijndijk 24 / 34 1330 1448 1450
schouten 49 / 88 1284 1448 1448
schutten 5 / 8 1417 1447 1449
zoeterwoude 22 / 37 1330 1448 1448

 

Record #303 prev record   Date   next record  top of page
1448-06-25
Location Type of Document
OAR11, 68v-a-69r
OAR12, 072v-a-073r
Vonnis
Text
[029] Anno xlviii op sinte Jans scouwe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest, Schoten ende Simon Vrederick Also Vechter Claes zoon als ambocht bewairre van Zoeterwoude de burgermeesteren van Leyden toe gesproken ende tmorgengelt van vijftich morgen lants gheeyscht heeft mits dien dat die bijden vesten vander stede, ende dair binnen getogen sij bij vermeeren vander voirs. stede so dat dat ambocht van Zoeterwoude langer dan in vijftich jaren dair geen morgen gelt of en hebben connen crigen, etc., daer die burgermeester weder op geantwoirt hebben seggende dat hun vervreemt onder ander woirden van de voirs. Bechters beclachten aen gesien so hij zelve bekent dat die stede van Leyden nie in vijftich jaren of meer dair enigch morgen gelt of gegeven en hebben, seggende voirt bij die reden also de voirs. stede langer dan een derdendeel van hondert jaren van den voirs. vijftich morgen in een rustelic besit geweest heeft datsij dair omme vrij souden wesen van de voirs. Vechters aensprake, mit veel meer ander redenen in hoirren antwoirden begrepen, etc., dair de voirs. Vechter weder op gerepliceert heeft ende geseyt sonderlinge in enen punte van sijnen repliken dat hij bewijsen soude ter kennesse vanden hogen hiemrade dat de stede mit ghenen reden mit den voirs. besit behelpen en soude mogen, etc., up welken punte die voirs. burgermeestern gedupliciert hebben sterkende hoir antwoirde ende bliven gijden voirs. besitte mit veel woirden dair inne gelegen, etc., welke voirs. zaken de voirs. hiemrade wel doir gehoirt ende doir gesien hebben, aensprake, antwoirde, replike ende duplike, ende alle tghene dair van voir hem gecomen , so hebben hem de voirs. hiemr. duechdelijc beraden ende all saken wel over gewegen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die burgermeestern vrij sullen wesen ende geapsolveert van de voirs. Vechters aensprake, behoudelic is dat die voirs. Vechter gewijsen mach tusschen heir ende bamisse scouwe naestcomende dat hij off sijn voirvaderen de stede van Leyden tot eniger tijt mit rechte dair omme gemoyet hebben in sulken schijn dairmen besit mede breken mach. Ende in dien de voirs. Vechter dat gedaen can, soe soude hij sijn aenspreke [69r] van nyewes aen leggen mogen opten ghenen dairt hem oirbair dunct, dan geven hem op dese tijt die kenninge verloren ende die stede Leyden gewonnen. Dit vonnesse bleeff sonder wtspreack dair of te doen om dat Vechter hem sijns rechts heeft laten ontvallen.
English Summary
Verdict in the dispute between Vechter Clasezoon, an official of Zoeterwoude, and the burgemeesters of Leiden concerning the assessment of 50 morgens of land that was taken up within the city walls. The hoogheemraden sided with Leiden because, by Vechter's admission, no assessments had been collected on this land for over 50 years, and the rule in place says that if morgengeld is not collected for a third of 100 years, the right to assess the land is forfeited.
Keywords
vechter claiszoon; ambachtsbewaarders; zoeterwoude; burgermeesters; morgengeld; leiden; aanspraak; repliek; dupliek; dispute settlement; verdict; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 33v-c (though dated to 2 July), which is a continuation of OAR14, 17v- b, 19v-a, 21v-f, 27r-c, and 32r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aanspraak 2 / 6 1443 1443 1453
alcmade, willem van 43 / 58 1429 1448 1448
ambachtsbewaarders 20 / 41 1436 1448 1449
burgermeesters 2 / 2 1441 1441  
dispute settlement 13 / 24 1385 1446 1448
dupliek 2 / 3 1443 1443 1457
leiden 19 / 29 1330 1448 1450
morgengeld 21 / 31 1361 1448 1449
poelgeest, gerijt van 50 / 64 1419 1448 1448
poelgeest, jan van 4 / 27 1438 1448 1448
repliek 2 / 3 1443 1443 1457
scoten, ijsbrant van 39 / 53 1438 1448 1448
vechter claiszoon 1 / 2     1452
verdict 1 / 4     1448
zijl, gerijt van 19 / 24 1415 1448 1448
zoeterwoude 23 / 37 1330 1448 1448
zwieten, symon vrederick van 10 / 15 1446 1448 1448

 

Record #304 prev record   Date   next record  top of page
1448-06-25
Location Type of Document
OAR11, 69r-b
OAR12, 078v-b-079r
Vonnis
Text
[035] Item up zulke aensprake ende eysche als die van Alphen doen den smaeldorpen als Groensfoirt, Snijdelwijc, Randenburch ende tvriambocht van Bosschop roerende van tviercant te maken ander Goutsluyse, dair inne die van Alphen segghen dat si vry of wesen souden, so is te weten dat de hoge hemraet van Rijnlant inden jaer ons heren duysent vierhondert sess ende veertich opte Bamisse scouwe een verclaringe gemaict hebben ende gesloten naden besten besceyde hoe wie ende wat elc vanden voirscr. sluyse sculdich is te maken ende als vanden viercant vanden voirnt. sluyse soude bliven te laste vanden geenen die die twiewerf lest gemaict hadden ten wair of yemant mit beteren recht him dair off wist te vrijen ende eenen sculdiger mit recht te wijsen, ende al ist dat die van Alphen de voirs. dorpen op dese tijt dair in brengen willen ende hem zelve dair of vryen, de voirs. hiemraet en dunct niet dat sij enich bewijs brengen dat sulc is, wair by sij tot desen tijt vanden viercant vander voirs. sluys sullen ontslagen sullen wesen ende wijsen ende verclaren voir recht dat die van Alphen int viercant vanden voirs. sluys sullen bliven te gelden gelijc ende tot diere tijt toe als dat voirtijts overdragen ende gesloten is geweest, ende gheven die voirs. dorpen die kenninge gewonnen ende die van Alphen verloren.
English Summary
Decision in the dispute between Alphen and the smaldorpen (small villages: Groenswaard, Boskoop, Snijdelwijk, and Randenburg) concerning the maintenance of the Gouwesluis in which Alphen is found in the wrong, in the light of a earlier finding made in 1446.
Keywords
alphen; groenswaard; boskoop; snijdelwijk; randenburg; gouwesluis; sluices; kenning; verdict; dispute settlement; smaeldorpen
Notes
See OAR14, 34v-a. This is a continuation of OAR14, 15r-d (record #221 and OAR3588), 16v-a (the verclaring made at the Bamisschouw 1446 referred to here: record #226), 19v-d, 22r-a, 27r-b, and 32r-b. See also record #494.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 25 / 44 1284 1447 1450
boskoop 15 / 21 1330 1446 1450
dispute settlement 14 / 24 1385 1448 1450
gouwesluis 9 / 12 1284 1446 1460
groenswaard 8 / 15 1284 1446 1450
kenning 5 / 10 1437 1447 1453
randenburg 7 / 11 1284 1446 1457
sluices 50 / 68 1253 1447 1449
smaeldorpen 2 / 6 1446 1446 1450
snijdelwijk 6 / 13 1284 1446 1450
verdict 2 / 4 1448 1448 1449

 

Record #305 prev record   Date   next record  top of page
1448-07-04
Location Type of Document
OAR11, 69r-c
OAR12, 047r-a
Consent
Text
[089] Upten vierden dach van julio waren vergadert tot Leyden Alcmade, Poelgeest, Boechorst ende Simon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Dirck Aelbrechts soen wonende tStompwick dat hij een hueltgen sel mogen leggen vore sijn doire doir den wech.
English Summary
Permission for Dirck Aelbrechtszoon of Stompwijk to construct a huel (bridge or culvert) through the road/dike in front of his door.
Keywords
dirc aelbrechtszoon; heulen; roads; bridges; culverts; construction; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; poelgeest, jan van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 35r-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 44 / 58 1429 1448 1449
boechorst, jan van der 54 / 56 1405 1448 1448
bridges 28 / 54 1284 1448 1448
construction 41 / 73 1361 1447 1448
culverts 2 / 5 1417 1417 1449
dirc aelbrechtszoon 2 / 2 1417 1417  
heulen 2 / 17 1443 1443 1449
poelgeest, jan van 5 / 27 1438 1448 1448
roads 22 / 44 1421 1448 1449
zwieten, symon vrederick van 11 / 15 1446 1448 1448

 

Record #306 prev record   Date   next record  top of page
1448-07-04
Location Type of Document
OAR11, 69v-a
OAR12, 044v-b
Consent
Text
[063] Item op die selve tijt wort geconsenteert Ysebrant de Cuyper mit sijn mede gesellen een ganck brugge over de Vliet bij Dirck Ysacx te maken.
English Summary
Permission for Ysebrant de Cuyper and associates to put a footbridge over the Vliet bij Dirck Yscax's place
Keywords
voorschoten; de knip; bridges; ysbrant de cuyper; vliet; dirc ysaacs; pedestrian bridge
Notes
See OAR14, 35v-a -- editor Sloof (1984), p. 70 and p. 173, note 55, suggests the location may have been near De Knip, Voorschoten; he refers to a map of 1550 in the Geemeentearchief Delft, Eerste Afdeling, no.916, showing a kwakel or footbridge.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 29 / 54 1284 1448 1450
vliet 2 / 2 1441 1441  
voorschoten 10 / 16 1330 1447 1450

 

Record #307 prev record   Date   next record  top of page
1448-10-08
Location Type of Document
OAR11, 69v-b
OAR12, 018v-b-019r
Keur
Text
[129] Anno xlviii opte Bamisscouwe waren vergadert te Harlem Poelgeest, Boechorst, Poelgeest, Scoten ende Simon Vrederic. Een kuere: Also tlant van Rijnlant zekere privilegien heeft, dat alle die ghene die mitten lande van Rijnlant voirs. wateren doir Sparendamme mit him gelden, ende als die vanden Hogen veen, mits dat sij mede doir Sparendamme wateren, een werf, ander werf ende derde werf versocht sijn geweest datsij horen hoefslach souden ontfaen, ende dair zekere geboden op gedaen sijn geweest horen hoefslach te ontfangen of men hoir waterganc toe dammen, twelc sij altijt verzetten hebben contrarie slants recht ende privilegien ende den hiemrade gebode, hier omme hebben die dijckgrave ende hiemrade van Rijnlant gekuert datmen hoir water dat in den Rijn comt stoppen sel ende dammen ende sal also gedampt bliven tot den tijt toe dat die vanden Hogen veen horen hoefslach ontfaen sullen hebben van also veel als slants privilegien dair of begrepen hebben. Ende soe wie enige craft an den voirs. damme hier en boven dede, die soude dair an verbueren die hoichste boete. Dit sal men stoppen tsint Martijns dage inde winter naistcomende.
English Summary
Decision to block the drainage from Hogeveen into the Oude Rijn because Hogeveen, even after 3 warnings, has refused accept its apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen) or to pay its share in the drainage costs of Rijnland.
Keywords
hogeveen; hogeveen affair; verhoefslagen; charters; handvesten; closing of canals; rijn; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; boechorst, jan van der; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 36v-a, which is a continuation of 29r-c; see further 38v-a, 47r-c to 47v-a (record #321), 50r-b, 57r-c (record #516). Published in van der Gouw, pp. 236-7, with the date of 7 October.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 55 / 56 1405 1448 1449
charters 21 / 26 1358 1446 1451
closing of canals 4 / 6 1435 1446 1451
handvesten 21 / 27 1358 1446 1451
hogeveen 6 / 11 1434 1447 1449
hogeveen affair 5 / 7 1434 1446 1449
poelgeest, gerijt van 51 / 64 1419 1448 1449
poelgeest, jan van 6 / 27 1438 1448 1449
rijn 11 / 30 1284 1446 1450
scoten, ijsbrant van 40 / 53 1438 1448 1449
verhoefslagen 9 / 15 1399 1447 1451
zijl, gerijt van 20 / 24 1415 1448 1449
zwieten, symon vrederick van 12 / 15 1446 1448 1449

 

Record #308 prev record   Date      top of page
1448-10-08
Location Type of Document
OAR11, 69v-c
OAR12, 042r-d
Consent
Text
[042] Item so hebben die hiemraden opten voirsc. tijt geconsenteert in Gelreswoude an die noortsijde anden Broeck wech een nuwe wateringe ix voete wijt streckende vanden Kerck laen ten eynde wt mit eenen dam te houden voir dat Segwaerts water, ende dat sel die scout van Zoeterwoude scouwen mitten heemr. van Gelreswoude gelijc ander wege ende wateringe.
English Summary
Permission for Gelderswoude to dig a new canal, 9 feet wide, on the north side of the Broekweg, running from the Kerklaan to the dam for the reservoir (boezemwater) of Zegwaard, to be inspected by the schout of Zoeterwoude along with the heemraden of Gelderswoude in the same manner as is done with other roads and canals.
Keywords
gelderswoude; schouten; broekweg; nuwewatering; specifications; kerklaan; construction; zoeterwoude; dams; boezemwater van zegwaard; zegwaard; kroosheemraden; schouwen
Notes
See OAR14, 37v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
broekweg 1 / 2     1455
construction 42 / 73 1361 1448 1449
dams 3 / 5 1356 1443 1456
kroosheemraden 57 / 84 1284 1447 1449
nuwewatering 2 / 4 1448 1448 1449
schouten 50 / 88 1284 1448 1449
schouwen 48 / 101 1284 1448 1449
specifications 29 / 48 1330 1448 1452
zegwaard 7 / 28 1330 1448 1449
zoeterwoude 24 / 37 1330 1448 1449

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl