vorige Buurt: 56.Wilde Veluwe 57. Nieuw (Jonge) Tuil volgende Buurt: 58.Woudfriezen

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

ter wederzijden van de Middelstegracht tussen Gansoort (de Nieuwe Rijn) en de Groenesteeg.

(SA II inv. nr. 1221, 12-02-1609)

Geschiedenis:

Mogelijk was de buurt in 1519 nog verenigd met Oude Tuyl, want in dat jaar wordt tLant van Tuyl genoemd als prijswinnaar in de stadsloterij. Men wint een zilveren kroes met een gewicht van zeven ons (zie ook 'Buurthouden', pag. 33 en 225 noot 100).

(SA I inv. nr. 988 fol. x vso)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De buurt staat dan (tot 1602) bekend als: Nieytuyl no. lvij / Begint in de Groenestege / van Coman Govert Willemsz. 's huys tot Coman Willem Joostenz. 's huys opte Middelstegraft / plach te hebben huysen of cameren 42.

(SA II inv. nr. 1220)

In 1601 wendt de heer van Jongen Tuyl zich met tien andere buurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren er aan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde buurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

Op 12-02-1609 verzoeken de heer en de geburen van Jonge Tuil het stadsbestuur om de buurt te splitsen. Zij delen mee dat er omtrent 120 manspersonen woonachtig zijn ende alsoo de selve gebuyrte nootlicken dient vercleynt om te beter goede eenichheyt onder de gebuyren, zoo op vergaderingen als andersints te houden. Men stelt voor om de voors. gebuyrte in tween te deelen als de oostsijde ende de westsijde van de voors. graft, elcx op hem selve, wersulcx die van de oostsijde van een nieuwen heer te versien. Het verzoek is ondertekend door de buurtheer Cornelis Aerensz. van der Wuert, Michgil Willemsz., Cornelis Claesz., Heyndrick Huybrechsz. Vermij, Wijnandt Jansz. de Haes, Pyeter Jacopsz., Willem Willemsz. in de Goude Coe en Michiel de Empere. Het Gerecht stemt in met het verdelingsvoorstel met de kanttekening dat Cornelis Arentsz. van der Wuert heer blijft van de westelijke buurt die de naam West Tuil krijgt. De buurt aan de oostzijde van de Middelstegracht zal Oost Tuil heten. De bewoners van de laatstgenoemde buurt wordt geordonneerd om mitten aldereersten te nomineren ende verkiesen tenminsten drie van de best gequalificeerste borgeren of innewoonders aldaer gehuyst ende geerft sijnde, ende de namen van dezelve ter vergaderinge van die van de Gerechte over te leveren omme daeruyt bij hemluyden eenen te werden vercooren ende gestelt tot goet beleyt ende Regieringe van dezelve gebuyrte. Het apostille is getekend door Jan van Hout (zie ook 'Buurthouden', pag. 61 e.v.).

(SA II inv. nr. 1221. Zie ook inv. nr. 1216 fol. 11)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Woert, Cornelis Arentsz. van der -, drapier ¹ 12-08-1599 - s *
¹ SA II inv. nr. 5112 fol. 107 vso        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl