Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 030 - 039
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030r-a
   type : Keur date : 1463-10-04 record : # 373  Record details
[189] Item want veel gebrecs valt int wtvaren ende inveren van den scepen doir die sluyse van Sparendamme dat zij malcanderen groot belet doen int duer varen, soe hebben die dijcgrave ende hyemrad van Rijnlant geordiniert ende gekuert dat een ygelic soe wie dat van binnen coomt aen tverlaet van Sparendame om wt te wesen of die van buten comt voir die sluyse van Sparendamme om dair duer inwairt te varen, die sal op comen ander sluze wachter van Sparendamme ende die sluyswachter sel elken een kerfstuck geven den genen die eerst binnen voir tverlaet of buten voir die sluyse coomt, die eerste met enen kerf, die anderde mit twie kerven, die derde mit drie kerven ende also voort opwaert. Ende bij dien kerfstocke sullen zij in ende wtwairt varen nae dat sij eerst voir tverlaet or voir die sluyze gecomen sullen wesen. Ende wairt dat yemant anders wtwairt of inwairt duer dat verlaet of sluze voer dan na die kerven van sinen kerfstocke of dat yement den anderen belet dede mit invaren of wtvaren soe dat elck sijn buerte niet duer varen en mochte, die sal verbueren een boete van dat derdendeel van thien lb. Noch hebben die dijcgrave ende hyemrade voirsc. ghekuert dat niement an die sluyse noch an dat verlaet hem selven mit cabelen noch mit coorden duer winden en sullen op die boeten van een derdendeel van thien lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende hyemrade gekuert om oirbair ende ten vervolge vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030v-a
   type : Keur date : 1464-06-27 record : # 374  Record details
[190] Item die dijcgrave ende hyemrad van Rijnland hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen niement in Sloter ban in Oestorper ban turf delven en sel op hondert roeden na der meeren ende op vijfhondert roeden nae den dijck noch ghien turf wt den lande te voeren op een boete van x lb. Gedaen op sinte Jans scouwe. Anno lxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030v-b
   type : Keur date : 1464-06-27 record : # 375  Record details
[191] Item die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert datmen den Rijn voert scouwen sel dair tot nv toe ghien scouwe op gelegen en heeft an die oostzyde van Leyden, datmen die voort an scoon maken sel an beyden siden gelijc men den Rijn an beyden eyden doet dat nv ter scouwe leyt, wtgenomen van Heymans brugge tot der Goude sluys toe. Dair en selmen die noort side vander Rijn niet maken overmits dattet van node is dat die wallen an die side bewassen om dat ofvaren vanden scepen. Dit sel gedueren tot der hyemraders weder seggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 030v-c
   type : Keur date : 1463-05-03 record : # 376  Record details
[192] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben ghekuert dat een ygelijc soe wie int ambocht van Segwairt voirt an enich lant vercopen of vervreemden sal dat die sal comen voir den scout ende voir tween vander heemraden van Segwairt ende sal voir dien dar te kennen geven, ende diet vuergheeft sal men wt doen, ende die men aen neemt salmen int boeck screven op een boete van X lb. Ende die scout ende heemraden voirsc. sullen dat boeck berwaren. Ghedaen op die mey scouwe, anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031r-a
   type : Keur date : 1466-07-01 record : # 377  Record details
[193] Item, want die luyden niet af en laten turff de delven tegen der heemraders kuere inden ambocht van Hilleghom ende dair omtrent vten lande bijden meer ghelegen om der cleynheit wil vanden boeten die sy dair an verbueren, soe hebben die dijcgrave ende heemraders van Rijnlant die kuere vander turff delvinge voirsc. verclairt ende vernuwet indie manieren hier nae bescr. Also voirtijts ghekuert is bijden dijcgrave ende heemraders van Rijnlant dat nymant turff delven en sal of vijftich roeden nae der mere anders dan in Bennenbroeck, soe kueren die voirsc. dijcgrave ende heemraders op dese tijt dat nymant voirt an turff delven en sal binnen den voirsc. mercken dan op elke morgen lants op hem selven vier dachvelt turff. Ende soe wie meer dair en boven dolve tegen der voirsc. kuere die sal van elcken dachvelt turfs dat hi wt een morgen lants boven der voirsc. kuere ghedolven sal hebben verbueren X pont. Gedaen opten rechtdach tot Leyden, anno lxvi, des dijnxdages na sinte Jans dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031r-b
   type : Keur date : 1467-06-30 record : # 378  Record details
[194] Item op die selve tijt wort bijden dijcgrave ende heemraet ghekuert datmen voirt an den Rijn niet meer scouwen noch maken en sal beghinnende van Heymans brugge tot die Gousluys toe om overmits dat den heemr. an ghebrocht wort dat dat niet nutte noch oirbairlick en is, durende totter heemraders weder seggen. Gedaen opten rechtdach des dijnxdaghes nae sinte Jan tot Leyden, anno lxvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031v-a
   type : Keur date : 1469-02-28 record : # 379  Record details
[195] Item die dijcgrave ende heemraders van Rijnland hebben ghekuert dat nyemant voirt an duelt [Sloof says duijelt] en snijde voir yemants lant noch cley uit die gront en delve voir yemants lants noch aerde en delve uit yemants land buten wille, wete of consent vanden ghenen die die landen toebehoren dat gelege is op die sleet van die water tusschen die Vennep ende Wermond op die boten van x lb. te verbueren also dick ende menichwerve alst man dat betughen mach, ende dair en boven sal hi die scade dair an dede gelden ende betalen na dijck recht twie scat an gelde of vier scat an pande tot taxatie vanden heemraet. Gedaen op sinte [Pieters]scouwe, anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 031v-b
   type : Keur date : 1469-05-02 record : # 380  Record details
[196] Item also inden jair van lxiii lestleden een kuer ghemaect wort byden dijcgrave ende hogen heemraet van Rijnlant om nutscap, oorbair ende profijtt van die ghemene waterscup van Rijnlant ende ooc ter bede vander gueder stede van Hairlem dat nyemant voirt an van dat beghinsel vander Spaern ghelegen in Heemstede tot Sparendam toe gheen scilpen noch sant uten scuten in grote scepen laden en soude noch wt dat een scip in dat ander schieten en soude, hi en soude een cleet hanghen wt dat een scip over dat ander dattet sant of die scilpen dat also geladen wort in die Spaerne niet vallen en soude op en boeten dat derdendeel van x lb. te verbueren soe wie dair contrarie dede, ende wanttet wel bevonden is dat dat meeste deel die gene die dat sant of die scilpen in die Sparen laden optie kuer niet en letten noch en achten mer laden ende out laden sonder cleet over die scepen te hangen bijden welken wel gescepen wair die Spaern die welke een [32r] enighe wateringe is van dat ghele lant van Rijnlant in corten jaren bij also geheel gedammet ende tot niet gebrocht soude worden twelke den lande van Rijnlant een onverwinsicke scade wair dat dair doer wateren moet, ende omme dit te verhoeden tgene dat voirsc. staet dat die watergang ghehouden mach worden, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hier raet op ghehadt onder hem selven als des lands dienres ende oick mitter stede van Hairlem ende hebben die ouden kuer of gedaen ende een nuwe kuer dair opgemaact endrachtelick, dat voirtan nyemant scilpen noch sant in scepen laden noch ontladen en sel tusschen den mont vanden Spaern gelegen in Heemstede ende tusschen Sparendam dan in wiken gegraven wt heren lande buten der Spaern, dair die scepen in leggen mogen om te laden ende te onladen, ende die wiken sullen so verde int lant gaen dat tusschen die Spaern ende dair men dat sant of die scilpen laden of ontladen sal twee roeden vri sul bliven leggen ten alre minsten, meer of si willen. Worde yemant bevonden die contrarie boven dese kuer dede, die soude verbueren x lb., also dick en menichwerff als hi dair tegen dede, gedaen optie Meye scouwe, anno lxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032r-a
   type : Keur date : 1470-06-27 record : # 381  Record details
[197] Item optie tijt wort ghecoert een kade te maken in den ambocht van Alphen beghinnende an die Oostkade streckende an die Goukade mit twe naecte sluysen ende mit eenre vaert streckende langes die kade, geduerende tot der heemrader wederseggen. Gedaen op sinte Jans scouwe, anno lxx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032v-a
   type : Keur date : 1472-03-03 record : # 382  Record details
[198] Item die dijcgrave ende heemraden van Rijnlant sijn wel onderwijst dat die scotdoeren vander sluysen tot Sparnedamme zeer verderflic worden, overmits dat die selve scotdoeren an dat vterste kant gebint slaen ende om dair in te voirsien, soe hebben die selve dijcgrave ende heemraden gekuert dat alle die gene die voirsc. scotdoeren sculdic zijn te maken den scotdoeren sullen doen ofdoen ende die doen maken ende doen hangen an dat derde gebint inwaert vander sluyse, ende dat aldair an doen hangen ter goeder scape tusschen tusschen [sic] dit ende sinte Bertholomeus scouwe, om een boete van X lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032v-b
   type : Keur date : 1472-03-10 record : # 383  Record details
[199] Item die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat voirt an nyemant scapen weyden en sal binnen den ambocht van Oestgeest dan op sijn selfs lant, tsij eygen of huyerlant. Ende wair yemant die sijn scape anders weyde dan voirsc. staet ende men hem dat betugen mochte mit twie wittachtige tugen off meer vanden genen die dat lant bruycten inden ambocht van Oestgeest dat sij enigen scapen sagen op hoir lant dat sij bruycten, tsy eygen of huyerlant, soe soude verbueren die gene die sijn scaep also weyde tegen den dijcgrave ende heemraden van ellic scaep dat op ander luyde lant gesien of gevonden worde x sc., ende tegen den genen die die scade gedaen wair van elke scaep v sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 032v-c
   type : Keur date : 1472-03-10 record : # 384  Record details
[200] Item alsoe veel gebrecx valt inden verdolven landen ende ander onlanden gelegen over al binnen die mercken van Rijnlant also dat sij na den wtdelven vervreemt worden bij also datmense die geen vercoept dair men niet an gehouden en is ende alse alsulke personnen wtgedolven hebben datse die laten leggen voir dat ongelt twellic dicwijle koert by sterften of dat sy vter lande trecken soe datmen die ongelden die die voirsc. landen bueren te gelden over al dair die gelegen sijn niet crigen en kan dair alle dagen groot gebreck in valt ende van dage te dage meer gebrecx in vallen sal indien dair niet in voirsien en wort, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van [33r] Rijnlant dair omme gekuert so wie dat voirt an enich land verloept of vervremt gelegen binnen die merken van Rijnlant dair die morgen jairlicx niet meer of en gelt dan ses placken of dair beneden of enich ander lant hoe dat genoemt is geldende ses placken of dair beneden of jairlicx niet tsy verdolven landen veenen of ander hoe datt zy dair of zullen comen beyde coper ende vercoper voir den schout ende voir twie van sijn hyemraders daer tlant onder gelegen is in den selven ambocht ende genen malcander dat lant over, ende men sel den enen dair wt setten ende die anderen dair in op die boeten van x lb. Soe wie voirt also niet en dede, des sullen die voirsc. schouten ende hyemr. voirsc. gehouden wesen te besorgen dat die coper vanden lande goet ende vast genoech wesen sal voir dat ongelt vander lande, behoudelijc dat die oude kuer vanden verdwaelde landen in hoere machte bliven sal, des sel die coper ende vercoper hier of geven van dit voirsc. aldair te reykenen iiii sc., dair of dat hebben sal die schout ii sc. ende elken hyemrader xii d. dat die coper ende vercoper half ende half betalen sullen. Dit aldus gedaen op sinte Pieters schouwe anno lxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033r-a
   type : Keur date : 1473-10-05 record : # 385  Record details
[201] Item dijcgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert datmen den hogen dijck die langes doer Segwairt strect ende gekuert is voir die lantscydinge aldair te leggen dat een yghelijc sijnen dijck die neffens sijn banwerck leyt bepalen sal, beghinnende vander zwijtwenden totten eynde van Segwairt, voir dat rijden mit die wagen alst men die voirsc. wech heel te niet vaert, op die boeten van een derdendeel van x lb. te verbueren, soe wie dat die voirsc. dijck niet en bepaelde of die voere mit wagen also dick ende menich werf alsmen hem dat betugen mochte dair of dat hebben sullen die genen diet an brengen een derdendeel, die dijgrave een derdendeel ende die heemraden een derdendeel. Ende dit sel mogen bekueren ende beschouwen die scout van Segwairt mit zijn heemrade of een ygelijcken die dat sage darmen den voirsc. dijck mit die wagen voerre.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033v-a
   type : Keur date : 1474-06-28 record : # 386  Record details
[202] Item die dijcgrave ende heemrad van Rijnlant hebben gekuert dat die scout van Alfen, die heemraden van Alfen, des scouten bode van Alfen of yemant van des dijcgraven of heemraders van Rijnlants wegen die nuwe kade in Alfen scutten mogen elke beest die sy dair op vinden op v sc., die sel die scutter mogen betugen mit enen tuych tot hem ende by hoeren ede houden, gedurende totter heemraders wederseggen, gedaen op sinte Pieters ende Pouwels avont anno lxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033v-b
   type : Keur date : 1479-03-02 record : # 387  Record details
[203] Item die dijcgrave ende hoghen heemrade van Rijnlant hebben ghecuert dat voirt an als die dijcgrave ende heemrade voirsc. den hoghen dijck tusschen Amsterdam ende Sparendam scouwen, dat alle die ghene die bancwercke anden voirsc. dijck hebben dan daer jeghenwoerdic wesen sullen ende sel een yeghelijck sijn anganck ende sijn ofganck wisen op een boeten van x sc., ende wie sijn dijck niet ghemaect en heeft an die cuer vanden voirsc. heemrade, die sel verboren die eerste scouwe een derdendeel van thien pont, ende waert sake datmen daer anderwerf op quem ende dan niet ghemaect en waer ende dair anderwerf of becuert worde, die soude verbueren thien pont, ende men soude den dijck dan ter stont besteden van des heren weghen, gedaen opten tweden dach van marte anno lxxix tot Sparendam op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 033v-c
   type : Keur date : 1479-03-02 record : # 388  Record details
[204] Item die dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant hebben ghecuert dat soe wanneer der voirsc. dijcgrave of hyemrade comen scuwen den Rijn dat zij alle die dair werck te maken hebben dair ijghenwoerdich sullen wesen ende wisen dair hoir anganck ende hare ofhanck op een boeten van sc. ende voir sijn wercke becuert werde, die sel verberen die eerste scuwe x sc., ende worde yement ter eerster scuwe boet sculdich gheweyst ende dat werc binnen achte daghen dair na niet ghemaect en waer tot des hyemraets prijs soe dat dat voirsc. werck anderwerf bescuwen worde, die soude verboren een derdendeel van [34r] thien pont, ende men soude dat voirsc. werc ter stont besteden van des heren weghen, gedaen opten tweeden dach van marte tot Sparendam op die scouwe anno lxxix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034r-a
   type : Keur date : 1479-03-02 record : # 389  Record details
[205] Item die dijcgrave ende heemraden hebben ghecuert datmen weder scuwen sel den Rijn voert van Coudekerc doer Alphen ghelijc datmen dat van outs pleech te doen, ende an dese side die brugghe van Alphen salmen den Rijn maken totten ouden wal toe, ende voert doer die brugghe alsoe vorde alst beplaet is totten ouden wal toe, ende voert van die noert cant vii roeden wijt, dan daer den Rijn soe wijt niet en is, soe sullen si dat maken tot den ouden wal toe, ende dit al op die boeten voirsc. vanden Rijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034r-b
   type : Keur date : 1484-02-24 record : # 390  Record details
[206] Item die dijcgrave ende den hogen heemraet van Rijnlant hebben gecuert dat so wanneer partyen tuygen doen daghen voir den hogen heemraet voirsc. den heen niet aen gaende, so sullen die partyen die de voirsc. tuygen hebben doen daghen betalen die voirsc. tuygen hair costen tot taxsatie vander hogen heemraet van Rijnlant, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034r-c
   type : Keur date : 1484-02-24 record : # 391  Record details
[207] Item opten selven dach voirsc. so is mede gecuert dat nyemant voirt an tot Sparendam scepen peecken noch roeren en sal dat scip en sal leggen sestien roeden vanden land, noch dat nyment geen vuyr in sijn scip hebben en sal die binnen sestien roeden anden lande sulle bliven leggen, elcx op een boeten van x pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 034v-a-035r
   type : Keur date : 1483-07-15 record : # 392  Record details
[208] Int jair ons heren duysant vier hondert ende drie en tachtich op sinte Jans scouwe so cuerden die dijckgrave ende den hogen heemraet van Rijnlant een wateringhe binnen Warmondt, te weten die grote sloot die welcke strect wt die diepe Lede tot inden Zijl toe, ende dese wateringe sel wesen wijt twalof roede voeten drivens waters, te weten van die diepe Lede off tot des abts van Egmonts lants toe leggende op die grote sloot voirsc. twelcke nu ter tijt bruyct Dirck Jans Miewens z. Ende van dat begin sel des abts lant voirsc. tot die Zijl toe sel die wateringe voirsc. wesen wijt tien roeden voeten drivens waters. Ende dese voirsc. wateringe sel alle jairs maken dat lant, te weten twie die naeste campen gelegen an beyde den zijden vander wateringe voirsc. streckende vanden diepen Lede tot inden Zijl toe, behoudelic dat op die diepe Lede noch op die Zijl niet meer maken en sel an die wateringe voirsc. dan een die naeste campen op elcke zijde vanden wateringe. Ende dese wateringe voirsc. sel alle jairs scouwen die scout van Warmondt mit sijn croes hyemrade des manendachs na sinte Jans dach nativitas, ende wie sijn werck dan niet gemaect en hadde, die sel verboeren tegens den scout voirsc. twie scellingen, ende tegens elken hyemrade enen scelling. Ende wairt saeck dat yement anderwerve bescout worde, die soude verboren na des hoghe hyemraets koer. Ende voirt so hebben die dijckgrave ende den hogen hyemrade van Rijnlant geconsenteert dat alle die ghene die dagelicx mit hair scepen ende heyt doir dese voirsc. wateringe varen willen ende dair gheen banwerc in en hebben dat sy nieder tot dese voirsc. wateringe sellen maecen gelden ende geven also veel als den scout van Warmondt mit sijn croes hyemrade dat goet duncken sal tot redelicheyt. [35r] Ende wairt dat dair yement onwillich in wair te doen so voirsc. is, so soude een ygelijc die bancwerck inder voirsc. wateringe hadde den onwilligen dat mogen verbieden dair doir te varen. Ende wairt saeck dat yement boven dat verbot dede, die soude verboeren tegen den scout van Wairmondt twie scellingen ende tegens elken hyemrade een scellinc. Ende mede wairt saeck dattet yemant anderwarve verboden worde ende noch niet en liet, die soude verboeren tegen de dijckgrave ende hogen hyemrade van Rijnlant een derdendeel van tien pont.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 035r-a-035v
   type : Keur date : 1483-07-15 record : # 393  Record details
[209] Int jair ons heren m cccc ende lxxxiii op sinte Jans scou so kuerden die dijckgrave ende den hogen hyemraet van Rijnlant voirt an te maken die Lede ende die Poel after Warmondt beghinnende van dat Verken scot tot dat Moniken werck van Warmondt elke hofstede van Warmondt sijn andeel also als dat ghehoefslaecht is bij die vier die die hyemraden voirsc. dair toe geordineert hebben ende elc mit sijn lot dair in valt, ende dit voirsc. water sullen die hoghe hyemraden van Rijnlant voirsc. alle jairs scouwen des dincxdaechs na sinte Maertijns dach translationis, ende die sijn werck dan niet gemaect en hadde tot des hyemraets voirsc. prijs die sel verboeren tien scellingen. Ende voirt wairt dat saeck dat hij anderwarve bescout worde, so soude hij verboeren een derdendeel ban tien pondt, ende mede also dicke als hij dair na bescout worde to elke reyse een derdendeel van tien pondt, ende voirt mede so sel elcx van sijn werck die sliver bladen ende ander overmit op halen mit scepen of anders ende brenghent op die wallen ende en sellens niet laten drieven op een [35v] anders water. Ende wairt saeck dat sy dat vulnisse op een anders water lieten driven, so souden sy verboeren die boeten inder formen ende manieren voirsc. ende souden dair boven die bladen ende ander vulnisse wt des anders water moeten halen ende breghent op die wallen op die boeten voirsc. Ende dit voirsc. water sellen sij scoen maken te minsten anderhalve roede wijt ende oic sellen die moniken ende die susteren van Warmondt ende mede alle die ander die leggen tusschen dat Monicken wech ende die brugge opte Florijs van Alcemaden huys tot Oestgheest hoir werck mede maken op die boeten inder formen ende manieren voirscreven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 036r-a; OAR12, 056v-c
   type : Keur date : 1506-10-13 record : # 394  Record details
[210] [167] Item upte Bamis scou anno xv c zesse hebben die hoghen hyemrader van Rijnlant eendrachtelick geordonneert ende gekuert dat zoe waneer enen heemraet oflivich geworden is ende dan enen anderen in sijn stede gecoren wort dat die selve sal doen maken ende leveren tot sijne coste een silveren croes wagende omtrent thien onche gelijck die voirsc. hemrader hoir croesen sijn, desgelijcxs sal altijt geschien oft gebuerde bij resignatie te weten alsoe dikwil als ene nyeuwe heemraet ancoemt dat den selven ghehouden sal wesen te leveren een silveren croes als voirsc. is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039r-a
   type : Consent date : 1425-ca record : # 037  Record details
[001] Item concenteert die hoge hiemraden mitten dijckgrave dat die neder hiemraden van Oestgeest scouwen sellen van Oestgeester kerck tot Saelmons berc toe ende den hogen dijck opten Rijnwech sellen sij coirren also groit ende also breet als hem orbairliken duyncken sel tot des lants orbair up alsullic boete als custumelic is. Voirt so sellen sij van Oestgeester kerck zijdwert tot des burchgrave conijns campe toe vanden ouden hovecooren ence scouwen mogen voir een waterkeer in allen manieren als voirs. is. Ende dit sel duyeren ter der hiemr. wederseggen to. Ende des gelijx is hem concenteert dat sij dair palingh up coren mogen voir dat rijden off xij willen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039r-b
   type : Consent date : 1437-06-25 record : # 050  Record details
[002] Item so consenteerden die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant Pieter Willem Hasen een vaert te maken doir den wech in Waddinx veen om sijn turf te water te voeren, behoudelicken een brugge te leggen inden wech so dat een ygelick dair over mach, ende die scout ende hymr. prijsen als sij scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen weder seggen ende geschiede anno xxxvii op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039r-c
   type : Consent date : 1437-06-25 record : # 052  Record details
[003] Item op die tijt geconsenteert Claes Stintgen een sluystgen te leggen inden cadijck van Benthuser wateringe met een wachtdoer dat dair nyement bij bescadicht en wort. Dat lovede hij te bewaeren op sijn goet, ende sel gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039r-d
   type : Consent date : 1438-11-15 record : # 059  Record details
[004] Item consenteert die van Oestgeest een quakelbrugge over die Maern ende is gesc. anno xxxviii opten xv den dach in novembrij tot Leyden, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039v-a
   type : Consent date : 1436-02-28 record : # 099  Record details
[005] Item geconsenteert dat alle die mit die van Lisse wateren binnen haren ban dat sij mit hem gelden sullen morgen morgens gelijck al sijn sij wter wildernisse gecomen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039v-b
   type : Consent date : 1436-03-04 record : # 101  Record details
[006] Item geconsenteert alle die gelant sijn in Zoetermeer, tusschen den Groenen wech ende der Zijdwijn, dat sij dair vrij delven sullen, behoudelic dat si alle banwercken ende morgengelt verborgen sullen binnen den ambocht an Groenen erve bij den clerck ende ambochtbewaerres datter goet voir is ende goet houden tot prijs des heemr. Ende men sel dair twee boeken of maken vanden borchtocht, dat ambocht een ende die heemr een, duerende tot onser wederseggen, ende gesciede Reminiscere anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039v-c
   type : Consent date : 1437-05-07 record : # 113  Record details
[007] Item consenteert die van Zoetermeer dat sij scouwen sullen ende een watergang maken viii voete wijt boven den Groenen wech streckende vander Clootstael westwart an die wetering, ende elx sal dat banwerc maken tenden sijn lande, ende die scout mit sijn heemr. sullen dese watergang scouwen alst noot is, op sulken boeten als sij hair ander banwerc scouwen. Dit sal gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039v-d
   type : Consent date : 1437-12-20 record : # 122  Record details
[008] Anno xxxvii op sinte Thomas avont. Item soe hebben die heemr. consenteert op die tijt dat die van Boskoep, Middelburch ende Randenborch hair wercwisinge tot Sparendam ende op die Does weteringe doen sullen mit een ambochts bewairre, sonder verboren voir him drien.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 039v-e
   type : Consent date : 1438-06-24 record : # 131  Record details
[009] Anno xxxviii Does scouwe. Item consenteert die vanden Scoot dat sij mit vijf heemr. scouwen sullen in vollen scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 039v-f
   type : Consent date : 1440-06-28 record : # 142  Record details
[010] Item geconsenteert die van Coudekerck op die oude koer vanden sloten van vijftich roeden, dat sullen die scout ende heemr. aldair ordinieren hondert roeden of meer soe dat nutte wesen sal bij horen eede ende tot sulken tijden alse nutte is, durende tot onsen wederseggen.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl