HENDRIK DANIELSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


HENDRIK DANIELSZ.

ovl. 19 feb. 1397 (Ke. 418 p. 24).

functies:

schepen 1374-75; burgemr. 1379-80; schutterskoning 1 aug. 1354 (GvH. 244 f. 48v.).

woonhuis:

in de Breestraat, verm. 15 mei 1375; hier woonde eertijds Hendrik veren Bartradenz. (Ke. 493 f. 39).

huisbezit:

een huis en erf aan Mathijs Bronskiaenssteeg; hierop bezat Jan Hendriksz. 8 s.g.g. met de houde, verm. in diens nalatenschap 12 sep. 1369. De rente werd door heer Huge Hendriksz. 15 mei 1375 aan het St. Pancraskapittel geschonken (Ke. 493 f. 39).

rentebezit:

* 10 s. 1 p.pay. op 2 huizen aan de Gravinnensteeg en

* 10 s.pay. ald., beide renten 16 juni 1375 overgedragen aan de H. Geest in ruil voor 1 £ rente die de H. Geest had op een huis en erf te Leiden (ingevolge testament van Jacob Hillenz. en diens vrouw; W. 428 f. 27).

varia:

zegel: gevierendeeld, linksboven de baard van een sleutel (Ke. 947, 27 nov. 1374).

familie:

zoon van Daniel en Zijmarc en broer van Dirk Danielsz. en mr. Mauricius Danielsz., priester, pastoor van Hoorn, kanunnik te Geervliet en prebendaris te Dordrecht (hertog Albrecht verzocht voor hem 21 nov. 1378 aan de paus om een prebende in St. Denis te Luik te reserveren) (Ke. 416 f. 52v., Van Riemsdijk, Tresorie, 410). tr. Aagte, dr. van Gerrit Diddenz. van den Hove (o.m. Ke. 418 p. 24, zie ald.). Zoons:

1. Heer Gerrit Heym(o)

(Ke. 418 p. 24). ovl. 26 sep. 1393, jong, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 19).

functie:

priester, kanunnik van St. Pancras (prebende gesticht door Michiel van der Heyde), verm. 7 sep. 1391 (Ke. 493 f. 55).

landbezit:

4 morgen land te Zoeterwoude, opbrengend 30 s. p.j., verkocht aan mr. Pieter Michielsz. (Secr. 84 f. 36v.).

schenking:

liet het gratiejaar van zijn prebende na aan St. Pancraskapittel voor memoriediensten (Ke. 416 f. 19).

familie:

noemde 7 sep. 1391 Michiel van der Heyde zijn oom (Ke. 493 f. 55).

2. Dirk van den Hove

(Ke. 493 f. 55v.). ovl. 15 jan. 1418, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 57).

functie:

priester verm. 21 mei 1390 (Blok, Rechtsbronnen 23 = RA. 2a f. 115). Na Gerrit Heym(o) (ovl. 1393) kanunnik op de door zijn oom Michiel van der Heyde gefundeerde prebende, verm. 24 juni 1394 (Ke. 493 f. 55 en v.). Rentmr. van St. Pancraskapittel, verm. 16 sep. 1399-20 nov. 1410 (Ke. 416 f. 26v., 35, 47).

schenking:

liet het kapittel het jaar van gratie van zijn prebende na (Ke. 416 f. 57).

familie:

bastaarddochter:

a. Agatha

tr. Claas Coster (Ke. 416 f. 52v.).

3. Zijmarc

(Ke. 418 p. 24).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl