Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1446
OAR records in next Year

 

 

Record #211     Date   next record  top of page
1446-02-22
Location Type of Document
OAR11, 55v-g
OAR12, 040v-e
Consent
Text
[021] Petri ad cathedram anno xlvi. Item waren vergadert tot Hairlem op die scouwe heren Gerijt van Poelgeest, heren Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, IJsbrant van Scoten ende Simon Verderic. Item op die tijt hebn die heemraet geconsenteert dat die scout mitten heemrade vander Scoot scouwen sullen dat sullen sij doen roepen op eenre sonnendach in drie die naeste kerken sonder meer wete dair off te doen also die lantgenoten wijt geseten sijn, dit sel gedueren toter hoech hiemraet wederseggen.
English Summary
Permission for Schoot to announce upcoming inspections on one Sunday instead of three in the three nearest churches.
Keywords
schoot; schouwen; schouten; kroosheemraden; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 13r-a. Sloof (1999), p. 14, dates it to 1 March, but that puts both OAR11 and OAR14 out of sequence.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 33 / 58 1429 1445 1446
boechorst, jan van der 45 / 56 1405 1445 1446
kroosheemraden 47 / 84 1284 1445 1446
poelgeest, gerijt van 40 / 64 1419 1445 1446
schoot 5 / 8 1437 1445 1462
schouten 40 / 88 1284 1444 1446
schouwen 36 / 101 1284 1445 1446
scoten, ijsbrant van 29 / 53 1438 1445 1446
zwieten, symon vrederick van 1 / 15     1446

 

Record #212 prev record   Date   next record  top of page
1446-02-22
Location Type of Document
OAR11, 56r-a
OAR12, 022v-b
Keur
Text
[149] Item die hiemraet voirsc. hebn oec op die tijt [petri ad cathedram] geboden ende geordineert datmen die oude kueren die op dat ambocht van Lederdorp gemaect sijn houden sal op die boete van tien pont, ten waer off dat yemant werde mit beteren rechte.
English Summary
Leiderdorp must obey the rules and regulation established by the old keuren
Keywords
leiderdorp; kroosheemraden; procedures
Notes
See OAR14, 13r-c. Sloof (1999), p. 14, dates it to March 1, but that puts both OAR11 and OAR14 out of sequence.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 48 / 84 1284 1446 1446
leiderdorp 12 / 19 1399 1445 1452
procedures 43 / 71 1400 1445 1446

 

Record #213 prev record   Date   next record  top of page
1446-02-22
Location Type of Document
OAR11, 56r-b Keur
Text
Item op die selve tijt [petri ad cathedram] so heefft Jan van Haerlem aengenomen die platinge affter sijn hws te vollen mit aerde om den Koelik tusscen den speuye ende Jan van Hairlem hws buten des lants cost, behoudelic dat hijt sal mogen betonnen sonder betymmeren, ende dat sal gedueren totter heemrader wederseggen.
English Summary
Commend Jan van Haarlem, shout of Spaarndam, for repairing (repairing the shoring, adding dirt and fencing it off) the piece of dike between the Kolksluis (Grotesluis) and his dwelling, at his own cost, but he is not to do any further building on the site.
Keywords
kolksluis; spaarndam; haerlem, jan van, schout; plaatwerk; shoring; spoyen; aardhaling; repairs; reconstruction; fences; sluices
Notes
See OAR14, 13r-d. Sloof (1999), p. 14, dates it to March 1, but that puts both OAR11 and OAR14 out of sequence.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 29 / 37 1356 1444 1447
fences 2 / 5 1444 1444 1454
kolksluis 2 / 3 1443 1443 1451
plaatwerk 5 / 11 1421 1443 1446
reconstruction 34 / 71 1406 1445 1446
repairs 25 / 62 1372 1445 1446
shoring 6 / 9 1421 1443 1449
sluices 44 / 68 1253 1445 1446
spaarndam 28 / 55 1253 1444 1447
spoyen 3 / 3 1407 1443  

 

Record #214 prev record   Date   next record  top of page
1446-02-27
Location Type of Document
OAR11, 56r-c
OAR12, 112v-a-113r
Besteding
Text
[013] Item op die sonnendage na sinte Mathijs dach waren vergadert tot Lieden Poelgeest, Alcmaide, Zweten ende Symon Vrederic ende hebn besteet die Goutsluyze tot Alphen als hierna bescreven staet. Inden eersten so selmen die sluyze vierkant vercleden ende verdecken, ende dair sullen in wesen vier nye balken ende nye stijl, ende dat decksill sal wesen drie dumen dick, ende die zijdcledinge sel wesen anderhalff dum dick, ende an elken zijde een gordinge die sal wesen voets breet ende enen halven voete dick ende ingelaten ter oirbair, ende dat sel wesen wel gespikert mit spikeren die dair to dienen. Item so sullen wesen totter voirsc. sluyze twe vlogelen an die Goutsche zijde ende in elken vlogel sullen wesen viii stijlen ende elc stijl sal wesen viii dwm dick sess voet vanden groten eynde nederwert ende dese stijlen sullen wesen xviii voet voet lang ende die sloeven dair op sullen wesen negen dwm dich in die middelweert ende xviii voet lang ende langer off oirbair wair ende dat geplanct mit goeden plancken anderhalff dwm dick, ende in elken vluegel sullen wesen drie intangen tien voet lang ende viii dumen dick. Item an die ander zijde sullen wesen twe vluegelen dair sullen in wesen xi stijl, dat is te weten an die oostzijde sess stijlen ende an die ander zijde vijff stijlen, ende die stijlen sullen dick ende lang wesen gelijck als hier voer vanden ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ende die sloeven des gelijcx ende dair sullen wesen iiii intangen aen elke zijde twe ende dat geplanct ende gespikert gelijc alst an die ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ter meester oirbair. Item die geen die dit aen nemen sal, die sal leveren hout, ijser ende airde mit alle dat ander dat dair toebehoirt, mer sal hem die heemrade doen wijsen wair men die aerde nemen sal op des gheens cost daet aen nemen sal, ende dat te betalen bij scattinge vanden heemrade, ende so wie dat aen neemt te maken, die sel hebn al datter off valt van hout ende van ijser sonder yemnants toeseggen. Ende hij sel oec geven enen engelschen nobel van rentsoen. Ende dese sluyse mit horen toebehoren als voirsc. is salmen gemaect te vollen op leveren opten meydach naestcomende. Item van deser bestedinge salmen tgelt geven die een helfft binnen sess weken ende die ander helfft binnen sess weken dair na bij ponden xv stuvers voir tpont gerekent. Item alle dat hout dat totter voirsc. sluys wesen sall sel wesen goit deventers hout sonder spijnt off roet olm binnen der maet voirsc. Item dese voirsc. sluyse heefft angenomen Clais Hermans z. in allen manieren als die voirsc. voirwairden begrepen hebn om hondert vii pont payments voirsc.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Gouwe sluice at Alphen
Keywords
gouwesluis; specifications; reconstruction; repairs; claes harmanszoon; zwieten, symon vrederic van; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; zwieten, boudijn van
Notes
See OAR14, 13v-a-14r. Also a copy in OAR3588/3536, published in Sloof (1999), Bijlage IV, p. 435. Compare to an older besteding (1434) in record #076.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 34 / 58 1429 1446 1446
gouwesluis 6 / 12 1284 1434 1446
poelgeest, gerijt van 41 / 64 1419 1446 1446
reconstruction 35 / 71 1406 1446 1446
repairs 26 / 62 1372 1446 1447
specifications 24 / 48 1330 1445 1446
zwieten, boudijn van 31 / 37 1430 1445 1446
zwieten, symon vrederic van 2 / 7 1438 1438 1449

 

Record #215 prev record   Date   next record  top of page
1446-05-03
Location Type of Document
OAR11, 56v-b
OAR12, 040v-f
Consent
Text
[022] Item op die mey scouwe waren Poelgeest, Alcmaide, Zijl, Boechorst, Zweten ende Scoten ende hebn gekuert ende gedaen als hier na bescreven staet. Item so is geconsenteert den luden wt den Kage bij horen vervolch dat sij sullen mogen scouwen gelijcken die vanden ambocht van Alcmaide consenteert is, duerende tot des heemraids wederzeggen.
English Summary
Permission for Kaagdorp (Kaag) to perform inspections in the same manner as does Alkemade.
Keywords
de kaag; schouwen; alkemade; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 14r-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 35 / 58 1429 1446 1446
alkemade 3 / 5 1424 1434 1448
boechorst, jan van der 46 / 56 1405 1446 1446
poelgeest, gerijt van 42 / 64 1419 1446 1446
schouwen 37 / 101 1284 1446 1446
scoten, ijsbrant van 30 / 53 1438 1446 1446
zijl, gerijt van 14 / 24 1415 1445 1447
zwieten, boudijn van 32 / 37 1430 1446 1447
zwieten, symon vrederick van 2 / 15 1446 1446 1446

 

Record #216 prev record   Date   next record  top of page
1446-05-03
Location Type of Document
OAR11, 56v-c
OAR12, 040v-g
Consent
Text
[023] Item die van heren Jacobs woude is geconsenteert dat sij totten minsten coste tot des lants oirbair scouwen mogen als dat nutste wesen sall.
English Summary
Permission for Woubrugge to carry out inspecticions as simply and cheaply as possible
Keywords
jacobswoude; schouwen; kroosheemraden; woubrugge
Notes
See OAR14, 14r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
jacobswoude 4 / 6 1424 1443 1448
kroosheemraden 49 / 84 1284 1446 1446
schouwen 38 / 101 1284 1446 1446

 

Record #217 prev record   Date   next record  top of page
1446-05-03
Location Type of Document
OAR11, 56v-d
OAR12, 019v-a
Keur
Text
[132] Item so hebn die dijckgrave ende heemrade voirsc. gekuert dat nyemant geen opslach maken en sal op den Scinckeldijck op een boete van tien pont.
English Summary
No one may build on the Schinkeldijk
Keywords
schinkeldijk; opslag maken; construction
Notes
See OAR14, 14v-d
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 37 / 73 1361 1445 1446
schinkeldijk 4 / 7 1286 1444 1446

 

Record #218 prev record   Date   next record  top of page
1446-05-03
Location Type of Document
OAR11, 56v-e
OAR12, 019v-b
Keur
Text
[133] Item noch gekuert datmen die zijl die leit int eynde vanden Scinckeldijck dicht houden sal, also datter geen water op Rijnlant en loept, op een boete van tien pont.
English Summary
Order that the sluice on the end of the Schinkeldijk remain closed so no water can enter Rijnland through it
Keywords
schinkeldijk; zijl; sluices
Notes
See OAR14, 14v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
schinkeldijk 5 / 7 1286 1446 1447
sluices 45 / 68 1253 1446 1446
zijl 1 / 3     1469

 

Record #219 prev record   Date   next record  top of page
1446-06-28
Location Type of Document
OAR11, 56v-f
OAR12, 041r-a
Consent
Text
[024] Item op die Does scouwe waren vergadert alle die heemrade ende worden gedaen al sulken punten als hier na gescreven staen. Item wort op die tijt die van Hazerswoude geconsenteert dat sij een sluystgijn wt breken souden dat gelegen was bijder oost kade anden Rijndijck inden selven ambbocht, overmits dattet den ambocht voirsc. niet nut en was.
English Summary
Permission for Hazerswoude to eliminate a sluice in the Oostkade on the Hoge Rijndijk for lack of need.
Keywords
hazerswoude; sluices; oostkade; rijndijk; removal of sluice
Notes
See OAR14, 15r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 23 / 46 1330 1443 1447
oostkade 1 / 3     1453
removal of sluice 2 / 3 1284 1284 1446
rijndijk 20 / 34 1330 1436 1447
sluices 46 / 68 1253 1446 1446

 

Record #220 prev record   Date   next record  top of page
1446-06-28
Location Type of Document
OAR11, 57r-a Scheiding
Text
Item van sulke gesceel als Willem Bartoen vander lantgenoten wegen wtstaende hadden jegen Aelbert Nagel als scout van Voirhout roerende vanden ambochts bewaerres van Voirhout, dair off hebn die hiemraders geordineert dat die ambocht bewairres die Aelbert Nagel gecoren heeft tot deser tijt dit jair ambocht bewairres bliven sullen ter eren mijns genadigen heer mitssulke breive als Aelbert Nagel voirsc. dair off getoent heefft behoudelic dat die scout voirt an geen ambocht bewairres kiesen en sall ten sij bijden lantsgenoten als ander ambochten doen in Rijnlant na wtwijsinge der kueren ende rechten die dair off sijn.
English Summary
In the dispute between Willem Bartoen (on behalf of residents of Voorhout) and Albert Nagel (schout of Voorhout), Albert must henceforth choose village officials in consultation with (met inspraak van) the residents of Voorhout, as is done in other ambachten and concerning which a keur is in effect.
Keywords
procedures; dispute settlement; voorhout; schouten; aelbert nagel, schout; ambachtsbewaarders; election; selection; willem benthoern; buren; landgenoten; willem bartoen
Notes
See OAR14, 15r-c. Also see OAR7794. This item was crossed out.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 14 / 41 1436 1445 1448
buren 11 / 31 1356 1445 1450
dispute settlement 10 / 24 1385 1445 1446
procedures 44 / 71 1400 1446 1447
schouten 41 / 88 1284 1446 1446
selection 4 / 6 1356 1444 1448
voorhout 7 / 9 1408 1445 1450

 

Record #221 prev record   Date   next record  top of page
1446-06-28
Location Type of Document
OAR11, 57r-b Rechtsdag
Text
Item op den selven dach so sijn gehoert getugenisse om te weten wie dat die Goutsluyze sculdich waer te maken mit recht, te weten, eerst in Randenburch Willam Hermans z. ende Jan Pieters soon, in Groensvoirde Clais Fyen soon, in Snidelwijck Jan Ludlophs soon, Jan Clais z. ende Ever Airnts z., ende hebn getuucht bij horen ede gelijk hier na volcht die sij hoechlic dair toe deden voir den heemrade in jegenwoirdicheit veel goider luden van Alphen ende seiden dat sij een hantveste gesien hadden inhoudende als die copie die sij overleverden ende hier na bescreven stait wtwijst, mer wair die principael hantvest gebleven was en wisten sij niet. Copia 'Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brieff sullen sien off horen lesen dat wij onsen getruwen luden die wonachticht sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch, des heren ambocht van Brederoeden, in Snijdelwjck, heren Dirx ambocht van Sassemen, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Suywijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn aldus gedaen rechte ende aldus gedaen vriheit dat sij die doer die leget ter Goude inder sluyze op den Rijn wt doen mogen ende affnemen altois in dier manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tyegen dat somerwater bewaren tlant dat leyget bij beide zijden vander Goede. Ende die waterkeer sal gaen van den Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goitduncken ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scouten van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworen den waterkeer te deilen eer ment anevaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten rechte hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die geene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vriheit ende des rechts so hebn wij desen breiff bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren m cc ende lxxxiiii des manendages na sinte Matheeus dach.'
English Summary
Take testimony in a dispute between the residents of Alphen and those of Randenburg, Groenswaard, and Snijdelwijk concerning maintenance requirements in the Gouwesluis at Alphen, with a copy of an old charter from 1284 brought into play
Keywords
dispute settlement; witnesses; gouwesluis; randenburg; willem hermanszoon; jan peterszoon; groenswaard; claes fyenzoon; snijdelwijk; jan ludolphszoon; jan claeszoon; evert airntszoon; alphen; handvesten; charters; floris v, count; splinters ambacht uten waard; gouwe; sluices; rijn; kaden; summer dikes; rijn; removal of sluice; waterkering; kroosheemraden; schouten; schouwen; bridges; morgen morgensgelijk
Notes
See OAR14, 15r-d; continued in 16v-a, 19v-d, 22r-a, 27r-b, 32r-b, 34v-a, 37r-a, 38r-e, 40r-b. There are copies of the original charter in OAR3588 as well as in record #494. See also record #226, record #286, and record #304.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 22 / 44 1284 1442 1446
bridges 23 / 54 1284 1445 1447
charters 20 / 26 1358 1444 1448
dispute settlement 11 / 24 1385 1446 1446
floris v, count 5 / 5 1284 1443  
gouwe 5 / 10 1284 1415 1453
gouwesluis 7 / 12 1284 1446 1446
groenswaard 6 / 15 1284 1444 1446
handvesten 20 / 27 1358 1444 1448
kaden 6 / 17 1356 1445 1447
kroosheemraden 50 / 84 1284 1446 1446
morgen morgensgelijk 10 / 17 1284 1443 1446
randenburg 5 / 11 1284 1437 1446
removal of sluice 3 / 3 1284 1446  
rijn 9 / 30 1284 1439 1446
rijn 10 / 30 1284 1446 1448
schouten 42 / 88 1284 1446 1446
schouwen 39 / 101 1284 1446 1446
sluices 47 / 68 1253 1446 1446
snijdelwijk 4 / 13 1284 1422 1446
splinters ambacht uten waard 2 / 2 1284 1284  
waterkering 3 / 5 1284 1356 1455
witnesses 2 / 3 1434 1434 1457

 

Record #222 prev record   Date   next record  top of page
1446-08-24
Location Type of Document
OAR11, 57r-c Schouwdag
Text
Item so waren vergadert op sint Bertolomeeus scouwe Poelgeest, Boechorst, Scoten, Symon Vrederic ende scouden den Hogen dijck.
English Summary
Inspection of the Hoge Zeedijk (Spaarndammerdijk)
Keywords
schouwen; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boechorst, jan van der 47 / 56 1405 1446 1446
poelgeest, gerijt van 43 / 64 1419 1446 1446
schouwen 40 / 101 1284 1446 1447
scoten, ijsbrant van 31 / 53 1438 1446 1446
zwieten, symon vrederick van 3 / 15 1446 1446 1446

 

Record #223 prev record   Date   next record  top of page
1446-10-04
Location Type of Document
OAR11, 57r-d
OAR12, 078v-a
Vonnis
Text
[034] Item waren vergadert op die Bamis scouwe Poelgeest, Alcmaide, Boechorst, Scoten ende Symon Vrederic ende deden sulke punten als hier na bescreven staen. Inden eersten alsoo die dijckgrave Wernbout Jans z. toesprack van boeten mits een gebot dat hij gedaen hadde op den heemrade, so hebn die voirsc. heermade een vonnisse dair off gewijst in manieren als hier na gescreven staet. [57v-a] Item also Wernbout Jans z. een gebot gedaen heefft vander stede huus van Leiden openbair mitter clocke als van een bevolen scout dat geen poorter van Leiden den hogen heemraet enich morgengelt geven souden ten wair dat sij eerst hoir rekeninge gedaen hadden bij twe mijns genadichs heren rade ende bijder stede van Haerlem ende van Leyden, ende hoe wel dat Wermbout voirsc. seit dat hijt gedaen heefft wt beveel ende scriven vanden hove ende hij niet en bewijst dat hem wt den hove bevolen off gecreven is enige boeten der up te setten, so wijsen die voirsc. heemrade also Wernbout als een scout dat gebod gedaen heefft bij hem selven op een boete van tien pont, so sel Wernbout voirsc. selve in tien ponden vervallen wesen ten sij dat hij bewijsen mach dat die brieve die wt den hove quamen dat verclaerden dat hij tgebod op tien pont gebieden soude, so soude hij dair oof quijt wesen. Item hier up wort voirt gewijst dat Wernbout dat voirsc. bewijs doen soude binnen xiiii dagen voirden dijckgrave ende vier vanden heemrade.
English Summary
Part of dispute between Rijnland and the cities of Leiden and Haarlem which involved, among other things, a certain Wernbout Janszoon reading out pronouncement in front of the city hall of Leiden after ringing the bells, as if he were a schout, telling the citizens of Leiden not to render morgengeld until the hoogheemraden first revealed their accounts to two members of the Council of Holland and to the cities of Haarlem and Leiden. Wernbout claimed he was authorized to do this by the Court of Holland. Rijnland's response was to fine Wernbout 10 lb. unless he could produce proof of his authorization, which he apparently could not.
Keywords
wernbout janszoon; leiden; haarlem; disturbance; impersonating an official; heemraden; dijkgraaf; schouten; dispute with leiden and haarlem; accounting; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 15v-d, which was a continuation of 12v-h; further continued in 17v-e. See also record #175 (vonnis 33). For the jurisdictional dispute with Leiden and Haarlem, see Sloof (1999), p. 15, note 8, where he says the verdict was published in van Leeuwen, p. 83. According to
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 16 / 23 1385 1444 1448
alcmade, willem van 36 / 58 1429 1446 1447
boechorst, jan van der 48 / 56 1405 1446 1447
dijkgraaf 6 / 10 1394 1445 1449
haarlem 11 / 32 1399 1445 1447
heemraden 5 / 13 1255 1443 1447
leiden 16 / 29 1330 1445 1448
poelgeest, gerijt van 44 / 64 1419 1446 1447
schouten 43 / 88 1284 1446 1447
scoten, ijsbrant van 32 / 53 1438 1446 1447
zwieten, symon vrederick van 4 / 15 1446 1446 1447

 

Record #224 prev record   Date   next record  top of page
1446-10-04
Location Type of Document
OAR11, 57v-b-58r
OAR12, 017r-c-017v
Keur
Text
[118] [119] Item op die selve tijt wort een kuer gemaect bijden dijckgrave ende heerm. voirsc. als dat alle landen goit ende quaet in Rijnlant gelegen gelijc gelden sullen in den dijckrecht in manieren als hierna bescreven stait. Item, also binnen den merken van Rijnlant veel verloren landen sijn bij verdelven van veenen ende anders ende all dage meer worden ende die voirsc. verdolven landen niet waerdich en sijn horen onkost te gelden als sij plegen in sluyzen ende sluystochten ende in anderen ongelden die sij van rechts wegen sculdich sijn te gelden naden dijckrechten ende gewoenten des lants van Rijnlant, ende dair om die voirsc. landen laten leggen voir die voirsc. onkosten twelke int eynde comen soude tot groten affterdeel des anderen landen die also niet verdolven en worden, hier omme dat te voirhueden, so hebn die heemrade dit merkende wel oversien dat ongeval hier namaels wel of comen mochte ende hebn dair omme samentlic mit horen dijckgrave hier op sulke kueren gemaect als hier na gescreven stait, anno xlvi. Item inden eersten dat alle landen binnen den merken van Rijnlant gelegen alle ongelt hoe dat genoemt is gelden sullen mergen mergensgelijck, tsij verdolven lant off anders, inden dijckrecht gelijcken als dat tot hair toe gehantiert is geweest ende in anderen landen die hem mitter dijckrechten behelpen gewoenlic is geweest, ende wairt dat yemant die hem enige lande bewonden hadde off doen bewijnden ende die voirsc. landen wilden laten leggen voir den onkost, so woude men dien onkost mogen verhalen in sijn anderen goede dat hij hadde binnen den voirsc. mercken gelegen. Ende wairt dat hij geen goet en hadde, so soude die dair voir ballinc geleit worden ende ballinc bliven op sijn lijff totter tijt toe dat hi die voirsc. onkost gegouden hadde ende die boeten als dat behoirt van ouder gewoenten ende recht. Ende die also balling wesende ende mitten utersten rechte also verwonnen, so selmen den voirsc. [58r] onkost voirt betalen mogen an den genen die lest besitter vanden voirsc. landen geweest heeft, off an sinen erven dair die ander voir balling geworden is, voirt te mogen verhalen van grade te grade tot inden negenden grade toe.'
English Summary
All land in Rijnland, regardless of quality, falls under the jurisdiction of dijkrecht as is written in another document, here appended
Keywords
peat digging; costs; destruction of land; morgengeld; arrears; morgen morgensgelijk
Notes
See OAR14, 16r-c. In OAR12, this keur is divided into two, numbered 118 and 119.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
arrears 5 / 7 1417 1440 1446
costs 2 / 3 1429 1429 1452
morgen morgensgelijk 11 / 17 1284 1446 1453
morgengeld 19 / 31 1361 1443 1448
peat digging 21 / 43 1392 1444 1447

 

Record #225 prev record   Date   next record  top of page
1446-10-04
Location Type of Document
OAR11, 58r-a
OAR12, 017v-a
Keur
Text
[120] Item op die selve tijt worde overdrage bijden voirsc. heemr. dat alle die gene die mitten lande van Rijnlant te Sparendamme wtwateren ende nite met hem en gelden sullen comen ende nemen horen hoeffslach ende laten hem teykenen off men sel horen waterganc stoppen na wtwijsinge der hantvesten die tlant van Rijnlant dair off heefft. Anno xlvi.
English Summary
All whose lands drain with Rijnland through the Spaarndam, but have not yet paid their part, must make an appearance to receive their apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen), acknowledged in writting, or face having their drainage blocked -- all according to the charters of Rijnland.
Keywords
hogeveen affair; arrears; verhoefslagen; stoppen van watergangen; closing of canals
Notes
See OAR14, 16r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
arrears 6 / 7 1417 1446 1451
closing of canals 3 / 6 1435 1436 1448
hogeveen affair 4 / 7 1434 1436 1448
stoppen van watergangen 1 / 3     1451
verhoefslagen 7 / 15 1399 1441 1447

 

Record #226 prev record   Date      top of page
1446-10-04
Location Type of Document
OAR11, 58r-b
OAR12, 068v-a
Vonnis
Text
[022] Item eodem die wort gesloten also lange tijt gesceel geweest heeft tusschen dien van Alphen ende die smaeldorpen als Groensvoerde, Randenborch, Snidelwijck ende tvri ambocht van Boschcoep wie die Goutsluyse tot Alphen mit recht sculdich wair te maken ende also men in der wairheit niet en heefft konnen bevijnden na enigen hantvesten, kueren off rechten wie die mit recht sculdich is te maken, so ist dat die selve sluyze in desen jaer gemaect is geweest bij genoech vanden heemr. bij die van Alphen ende dorpen voirsc. ende hebn daer om den cost geleden morgen morgengelijck, ende want zeder die tijt dat die voirsc. sluyze gemaect is geweest die voirsc. heemraden vernomen ende verstaen hebn dat na rechte die smaeldorpen voirsc. zekere verbant inden voirsc. sluyze hebn te maken, te weten an die noortzijde naest der sluyze iiii stijlen ende an die zuutzijde naest der sluyze oec vier stijlen mit dat stemplis, ende dat die van Alphen toebehoirt te maken die scotduer ende dat scotduer gebijnt ende dat ander plaet werck an beiden zijden behoirt toe te maken die gene die die Goude ka sculdich sijn te maken. Ende dat vierkant vander sluyze sel bliven ten laste vanden gene die tweewarver laitste die gemaect hebn, ten sij dat yemant mit beteren rechte hem dair off vrien mach ende een sculdiger wijsen mit rechte.
English Summary
Some decisions in a long-standing dispute between the small villages along the Gouwe and Alphen concerning the maintenance of the Gouwe sluice at Alphen. It was put in order in this year as described, and it was concluded that, for the moment, this is probably the best way to continue doing it.
Keywords
dispute settlement; alphen; smaeldorpen; groenswaard; randenburg; snijdelwijk; boskoop; gouwesluis; sluices; kroosheemraden; construction; reconstruction; maintenance; stijlen; schotdeuren; gebint; plaatwerk; stempels; specifications
Notes
See OAR14, 16v-a. Also OAR3588 as well as record #286 and record #494. See also record #221.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 23 / 44 1284 1446 1447
boskoop 14 / 21 1330 1437 1448
construction 38 / 73 1361 1446 1447
dispute settlement 12 / 24 1385 1446 1448
gebint 1 / 3     1453
gouwesluis 8 / 12 1284 1446 1448
groenswaard 7 / 15 1284 1446 1448
kroosheemraden 51 / 84 1284 1446 1447
maintenance 47 / 85 1356 1445 1447
plaatwerk 6 / 11 1421 1446 1449
randenburg 6 / 11 1284 1446 1448
reconstruction 36 / 71 1406 1446 1447
schotdeuren 1 / 3     1468
sluices 48 / 68 1253 1446 1447
smaeldorpen 1 / 6     1448
snijdelwijk 5 / 13 1284 1446 1448
specifications 25 / 48 1330 1446 1447

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl