amh_21_06 amh_21_06 amh_21_06
't Vertooch nopende het Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant (1595)

21.06 Vertooch van Dijcgrave ende Hogeheemraden in den jaere 1591

Vertooch van Dijcgrave ende Hogeheemraden in den jaere 1591 om 't slachturven geheel te verbieden. Eyntelicken hebben den heeren dijcgrave ende hogeheemraden van Rijnlant in 't laetste van den jaere [15]90 off 't begin van den jaere '91 de Heeren Staeten 's lants van Hollandt bij requeste vertoont, hoe dat de veenlanden mits de duyrte van den turff zo onredelick worden geslachturft ende tot de cleye toe uytgetrocken, dat geheele blocken tot water gemaect werden ende vorder geschapen was verscheyden gehuchten tot nyet te geraecken, nyet {216v} alleen tot groot nadeel van 't gemeenlandt van Rijnlandt nopende de contributiën van 't mergengelt, ommegeslagen tot reparatie ende onderhout van den Sparendamschendijck ende den aencleven, mer mede tot verminderinge van de contributiën der gemene saecken. Alles nyettegenstaende den placcaete ende keuren respective op 't stuck van 't slachturven gemaect ende de ordinaris ende extra-ordinaris bekeuringen, die de dijcgrave volgende denselven placcate ende <87s> keuren tot meer stonden doende was. In der vougen dat 'tselve nyet en soude connen werden verhoet, tenware het slachturven in eenyge quartieren gehelick worde verboden. Ende hoewel de supplianten - so zij te kennen gaven - genouch {217r} waeren geprivilegeert om 'tselve verbodt te doen, wilden zijluyden nochtans nyet gaerne sulcx tewegebrengen dan met advys ende assistentie van enyge van haere Edelen ofte van den Rade Provinciael bij haere Edelen daertoe te committeren. Oock naer voorgaende inspectie bij deselve beneffen hun supplianten van de voors. veenlanden te nemen om te verhoeden de processen, die tegen henluyden souden mogen werden gemoveert, gelijck - zo sij seyden - doen bevonden worden enyge daertoe lichtelicken waeren te bewegen. Versouckende daeromme dat Haere Edelen gelieven soude yemant uyt haere collegie ofte uyten Rade Provinciael van Hollandt te committeren {217v} om bij deselven met hun supplianten inspectie oculaer van de veenlanden genomen ende daernaer eyntelicken geordonneert te worden in wat quartieren ende binnen wat limiten 't slachturven vorder geoorloft ende geheel verboden behoorde te sijn. Teneynde alsulcx geconserveert sijnde, 'tgene alsnoch in wesen was, 't gemeenlandt dienthalven geen vorder schade soude hebben te verwachten. Te meer also alrede doen landen genouch innegesteecken waeren daeruyt genouchsaem turff ende meer dan tot nootdruft getrocken soude mogen worden.
  Ende daerop
  [rest van {217v} en {218r} blanco; <87s v> in de marge: 'zij gesocht naer de resolutie der Heren Staten hierop genomen'115 en rest blanco, evenals <87t>.]

 

115 Bedoelt Van Hout hiermee de keur en ordonnantie van het Hof van Holland van 9 mei 1589? Zie Groot Plakkaatboek II, 2205. Back to Text

amh_21_06amh_21_06amh_21_06

 

Auteur Publicatie Home
Marleen
van Amstel - Horák
2005
Jan van Hout, 't Vertooch nopende het
Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant
Leiden 1595
www.oudleiden.nl