Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
  View: Register OAR 11
Pages 13 - 19
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13r-a
   type : Keur date : 1392-07-11 record : # 001  Record details
[007] Int jair ons heren dusent ccc xcii des donredages na sinte Maertijns dach translatio coerde die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant heer Bertolomeus van Raphorst, heer Reyner Dever, Jan vander Woude, Jan van Foreest, Symon vander Scwyr datmen geen tuurf delven en moet in die Nukerc op die west zijde vander wege twysken Riedwijcker nuwen wech ende kerc laen. Voirt so en sel niement geen turf graven op die oest syde vander wege twysken der groter zijdwijn ende Claes Jagers werf ende hier en boven en sel nyement delven meer dan twe dage twrfs ende der [Haarlemmer]meer niet nacxe te delven dan viertich roeden. Voirt so en moet nyment genen tuurf vercopen buten ambocht noch wyt voeren vander Nuwerkerc, ende wie hier boven dede dat wair boven der koer. Voirt so en sel nyement geen soden slaen op viertich roeden nader meer opter hyemrad. coer dat is bider hoechster boet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13r-b
   type : Keur date : 1372-00-00 record : # 002  Record details
[036] Int jair ons heren dusent iiic lxxii coerden die hyemraet datmen die roeden vanden aerde die men dolf wyten Spaernlande an die noertsijde datmen dair voir geven sel drie dordrechtse placken ende om die ander ii-1/2 plac voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13r-c-13v
   type : Keur date : 1394-06-26 record : # 003  Record details
[082] Int jair ons heren m iiic ende xciiii des vrijdagen voir sinte Pieters ende sinte Pouwelis dach coerde die dijcgrave ende die hyemraders voirs. als dair die lantsceydinge leit twijsken Scielant ende Rijnlant datmen dair niet barnen en sel noch delven ellyc eygen op x lb. ten x roeden na der sceydinge, ende dat sal beginnen vander dwyn sijde an biden Hage hout dair die waterkeringe gaet ende vant hage hout tot oeven sijdwijn toe, ende van oeven zijdwijn tot Soetermeer toe ende van Soetermeer doer tot Zegwaert toe ende voirt Zegwaird doer tot Benthuysen toe [13v] ende Benthuussen doir tot Haessaertswoude toe ende Haessertswoude doer tot Waddinxveen toe ende Waddinxveen doer also verre als ons scouwe gaet. Ende dese coer hebben wij gecoirt jegens Delflant ende Scielant, ende dit selmen scouwen tot allen tijden als die dijcgrave ende die hyemraders van Rijnlant goet duncket.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13v-a
   type : Keur date : 1330-07-12 record : # 004  Record details
[021] Anno domini m ccc xxx achtedaghe na sinte Maertijns translatio coirden die hyemraders van Rijnlant enen dijc loepende van Zwamerdam tot Catwijc ant hoge vanden sande buten dair of vijf roede voete hoge ende v breet, ii voet vanden wtercant leggende, ende op gaende an beyden siden scoudwijs. [Included in OAR9508: 'Dit is die delinghe ende die hoefslach vanden ambochten nader coer die en houden sullen. Inden Eersten Die van Valkenburch sellen maken al dien dijc van horen ambocht, weghenomen heren Dirc van Zwtdwijc die sel hun nemen vanden mienen sul noertwaert lopende, i-1/2 c roeden. Item heren Dircs ambocht voerscreven sel daer an vanden mienen sul zutwaert lopende int ambocht van Voerscoten, ii c roeden. Item Voerscoten daer an mit alle zinen diken ende Wassenaer daer an Voerscoten lopende tot an die porte('van Leyden' added in another hand) te houden eyghen ghelike. Item Zoeterwoude op die oestside an Leyden mit xviii c xxxiii roeden. Item Hasartsoude daer an mit xi c lxiiii roeden. Item Zegwaerde daer an mit iii c viii roeden. Item Zoetermeer daer an mit iiii c xxx roeden. Item Benthusen daer an i c lxii roeden. (In another hand: 'Alfen viii c lxxii roeden'.) Item Groensvoerde daer an xciii roeden. Item Poelgen daer an i c xlv roeden. Item Sindelwijc daer an i c xi roeden. Item Danels ambocht uten waerde xxviii roeden. Item Middelburch daer an xlix roeden. Item Randenburch daer an lxi roeden. Item Boscop daer an ii c roeden.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13v-b
   type : Keur date : 1399-03-16 record : # 005  Record details
[084] Int jair ons heren m ccc xcix opten sesten dach in maert heer Reyner, Heer Dirc van Zwyeten, Jan vanden Woude, Heynric van Alcmade, Jan van Freest, Symon vanden Scuyer coirden dat nyement gheen touwe setten en soude voirdie zluisen twijsken Haerlem ende der Gouden noch drijftou noch ganctouwe noch geenrehande touwe op een boeten van vi lb. sonder die Maern brugge ende die Zijl brugge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13v-c
   type : Keur date : 1400-ca record : # 006  Record details
[085] Dit is dat die hyemr. van Rijnlant gekuert hebben ende kueren an die oestsijde vander Slingerka, opdie oestsijde van dien negenden weer op die oest cant, dair sel wesen die ka die die hhyemr. van Rijnland gekuert hebben. Dit sel gedueren tot onsen wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 13v-d-14r
   type : Keur date : 1403-10-08 record : # 007  Record details
[086] Item koerden die hyemr. van Rijnlant int jaer van xiiiic ende drie, heer Dirc van Zwieten ende Jan vander Woude, Kostijn Gerijts z. vander Does des manendages na sinte Victoers dach een sluyse te gelegen twijsken [14r] der My bruggen ende Leyderdorper kerc ter hyemraders wederseggen toe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 14r-a
   type : Keur date : 1406-03-07 record : # 008  Record details
[087] Int jair ons heren m cccc ende vi koerden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant heer Jan vander Woude, heer Reyner Dever, Jan vander Woude ende Symon vander Scwyer alse hyemr. dat nyment ghene hoofde in enigen wateringen in Rijnlant maken en moet ten sij byder balyu ende bider gemenen hyemr. van Rijnlant op die boet als die hyemr. wisen sel, int jair voirs. opten sevendach in maert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 14r-b
   type : Keur date : 1405-11-11 record : # 009  Record details
[037] Int jair ons heren m cccc ende vijf op sinte Maertijns dach inden winter coirden Willem vander Boechorst als een balyu van Rijnlant, heer Jan van Woude, heer Reyner Dever, Jan van Woude, Jan van Freest, Jan vander Boechorst ende Symon vander Scuyer alse hyemraders dat alle die gene die gelant sijn twysken Aemsterdam ende Sparendam met malcander te gemenen werc gaen sullen. Als enich van hijm allen walen crigen sullen na sulken ordenantien ende settinge als men hem ordinren ende setten sel bider made na dat die wael die dair in vallen mogen groit sijn.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 14r-c-14v
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 010  Record details
[088] Int jair ons heren m ccc ende xcix opten achten dach in maert coirden die hoge hyemrad. van Rijnlant ende die dijcgrave vanden lande gelegen in Soeterwoude ende in Haesserswoude ende belegen heeft ant oest ende den Rijndijc ende ant west ende Burch made ende ant noord ende die Zwyet streckende in zwd ende in die nuwe weteringe die die Wilken plach te hyeten. Item so selmen selven een wateringe x voete wijt wter Dwers weteringe doir Claes lant van Hillegom Boudwijn Stientgens z. ende den heyligen geest van Leyderdorp, ende vorit vander [14v] heren lant van sinte Jan totter nuwer wateringe toe voirs. Voirt so sellen alle die gene die in desen polre voirs. gelant sijn al omme dese mercken dicht houden ellix van sijn hoefslach wyt geset die nuwe waterganc die die Wilken plach te hieten sellen maken ende houden die noort ka al langens vander weteringe also hoge datter die polre voirs. geen scade of en lyde, ende die ka sellen houden ende becosten die wter nuwer weteringe die die Wilken plach hyeten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 14v-a
   type : Keur date : 1399-03-08 record : # 011  Record details
[089] Item so hebben wij gecoert inden heren lant van sinte Jan in die ka die om die wateringe leyt een sluyse met eenre scoetdoer van goeder maten hoech achte roede voete wijt ende die sluyse sel wesen iiii roeden voete boven water ende die wateringe sel wyt wateren doir die sluyse in die nuwe wateringe voirs. ende dat die sluyse cost ende die wateringe die sellen gelden morghen morgens gelijc die binnen desen polre gelegen sien voirs. Voirt so sel dese keur wateringe ende sluysen scouwen, ellic scout mit sijn hyermr. binnen sinen bedrive dair hij scout is, ende dese weteringe, slusen ende kaden ende ommedijcken salmen scouwen als men tot hier toe die Zwet ende die sluyse die in die Rijndijc leyt gescouwet heeft. Dat is te verstaen op sulke boete alsmen sluysen ende wateringen plach te scouwen binnen den merken voirs.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 14v-b-15r
   type : Beveling date : 1407-05-01 record : # 012  Record details
[000] [153] Opten mey dach int jair ons heren m cccc ende vii verhuyerde die hyemraet van Rijnland die spoey van Sparendam twe jair lanc ingaende opten mey dach ended wytgaende opten meyen dach in desen voirwairde. So wie datse huyert dat hij sal geven enen engelschen nobel voir ii lb. of ander payment hore wairde. Ende dat gelt selmen betalen van beyder jaren opten meye dach naest comende. Ende so wye dese spoeye voirs. huert, die selve boerge voir setten dair den hyemraders mede genoecht. Item so wie die spoye voirs. huyert, die en sel voir die sonne noch na die sonne niet scutten dan custumelic is. Item so en moeter niet meer veynoets wesen die die spoye huyeren dan twe man. Ende hier setten die hiemraet op te wijncoep ende ritsoen vii lb., den clerc xl sc. ende den seven hiemraders knechten elx x sc. payments als voirs. is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 15r-a
   type : Keur date : 1407-05-01 record : # 013  Record details
[154] [000] Item so en moet men niet meer nemen te scutgelde dan die ouden vlaemschen groten of payment hoire wairde van scepen die bij dagen doir vairten, wtgeset scepen die bij nacht doir moeten ende voiren goet geladen hebben, die sullen dubbelt gelt geven ten wair of dair een scip alleen doir dair mogen sij of nemen iii groet voirs. ende niet meer. Ende in stormen of in onweder en moetmen niet scutten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 15r-b
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 014  Record details
[090] Int jair ons heren m cccc ende vi des dinxdages na sinte Bonefaes dach. Coirden die hoge hiemraet van Rijnlant met horen dijcgrave een wateringe wter noorder ka streckende ander stede van Leyden op alsulken wijde als nu leyt. Ende twe bruggen dair sij den hiemraet besceydeliken leggen dunct wesen. Ende ellic sluse viii roede voet wijt ende die hoechte dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 15r-c
   type : Keur date : 1406-06-10 record : # 015  Record details
[091] Item int selve jair ende opten selve dach. Coirden die hogen hiemr. van Rijnlant met horen dijcgrave inden ambocht van Coenencoep datmen niet vletten en sel met genen paerden doir die wateringe die gelegen sijn binnen Coenencoep. Ende deden yement hier en boven, dat souden hij beteren bider hogen hiemr. van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 15r-d-15v
   type : Consent date : 1410-00-00 record : # 016  Record details
[056] [105] Int jair van xiiiic ende tien geconsenteerde die hoge hiemr. van Rijnlant den lagen hiemr. van Alphen an die oestside vander Goude dat sij self coiren mogen so wie op hem sprake roerende van haren scouwe of dat hoiren eet te na ginge verboerde xx lb. also dicke [15v] als sijt deden, x lb. tot mijns heren behoef, v lb. den scout, ende ellic hiemrader een lb., des sijt betugen moechten met twe vander hiemraden van Alphen voirs. dat dat verbuert waer. Voirt die boeten die tot iii lb. stonden die sullen staen tot xlii sc., des sel hebben die scout mitten vijf hiemr. van Alphen voirgenoemt ende die scout sel hebben also veel als twe hiemraders. Ende dese voirgenoemde boeten mogen sij self berechten met horen scout ende hiemr. voirs. Dit sel dueren tot den hogen hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 15v-a
   type : Keur date : 1416-02-29 record : # 017  Record details
[092] Int jair ons heren m cccc ende xvi upten lesten dach in zelle. Coirden die hogen heirmr. van Rijnlant als datmen dat amb. Zeegwaerd duer scouwen soude mogen met eenre scouwe, ende alle werck besteden mitten eerst scouwe, ende die bestedinge soude wesen een groten. Ende wanneer die lage hiemr. scouwen willen so selment xiiii daghe te voren bieden doen in twee keercken, dair die een keercke wesen sel tot Zuetermeer ende die ander Benthusen, al dair sij hoir besien off leggen sullen achte dage dair na, langer off sij willen ende niet corter. Ende wes die voirs. hiemr. scouwen ende dan quaet vinden, dair sel die teringen off wesen vijf sc. ende v miner voirt scouwen ende niet up breken. Dit heeft die hiemr. gedaen om vervollich vander Zegwairt. Ende dit sal dueren totter hiemraders weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 15v-b-16r
   type : Scheiding date : 1416-02-22 record : # 018  Record details
[020] Int jair ons heren m cccc ende xvi op sinte Pieters dach ad cathedram coerde die hoge hiemraet van Rijnland des tuuch twijsken Liclaes Dirc Feyen z. ende Jan vander Meer roerende vanden sceel dat sij hadden ende lange tijt gestaen hadde van horen dijck. Ende naden twych die die hiemr dair op die tijt off hoerden, so sceyden sijt dat sij die aerde halff buten ende halff binnen sullen nemen ten naesten airde ter [16r] meester oirbair dien dijck mede te maken binnen dien Halmer dese sedelkans sien twe alleens ges., ende ellic pertye een geg. die een wten anderen gesniden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 16r-a
   type : Scheiding date : 1417-03-05 record : # 019  Record details
[021] Int jair ons heren m cccc ende xvii vijf dage in maert hebben die hoge hiemraders van Rijnlant Gerijt Zeegevoets dijck geheert gelijc als hier na gescreven staet die inden ban van Ostorp gelegen is na veel goeder tugen ende besceyde dat sij dair off gehoirt hebben. Eerst: Item so was desen dijck Gerijt Zuegevoets ende sijn laeste goet dat hij hade onder den dijck dat was een huuys ende hoefstede met sinen toebehoren so dat Gerijt Claes z. iegens hem cofte veel min dairt wairdich was overmids duchten wille van desen dijck. Ende want dit Gerijt Zuegevoets laetste goet was ende desen dijck anstelijc ende wel plach te maken sonder enich weder seggen ende hij oec anders geen goet onder den dijck en hadde dan dese huysinge ende hofstede mit horen toebehoren voirs. doe hij desen dijck plach te maken, so heren die hiemr. dese voirneomde dijck op die huysinge ende hofstede mit horen toe behoren ende voirt op Gerijt Claes Louwerijs zs ende sijn goede. Voirt want Aernt van Poten Gerijt Zuegevoets z. gelt van des huysinge ontfangen heeft nae sijns vaders doot, so vinden die hiemraders dat hij Gerijt Claes z. alhier in te baten comen sal mit also veel als die hiemr. dair off ordineren zullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 16r-b-16v
   type : Scheiding date : 1417-03-05 record : # 020  Record details
[022] Int jair opten selven dach voirs. hebben die hoge hiemr. van Rijnlant, na goeder tuge ende bescheyde dat sij gehoirt hebben, den dijck in quadelinge geheert, also Symon Bruninck dien dijck rusteliken ende wel te maken plach nader tijt dat Floir Arnts z. die husinge ende [16v] hofstede coste tegens Jan Werve ende binnen der tijt dat hij te Herlam woende, hier om heeren zij den Dijc up dat lant dat Symon Brunincx plach te wesen ende gemeen leyt mit Aernt Floer Arnts z., ende voirt up alle Symon Bruninx goet dat hem toe plach te horen zeder die tijt dat hij an desen dijck quam, also verre als dat strecken mach naden dijck recht, dat is te verstaen van sinen goeden die hij laest vercoft heeft te beginnen. Ende wair dat niet goet genoech, so soudmen voirt tasten an sinen anderen goed dair na ter tijt to dat desen dijck volcomelijc geheert woirde. Item sulke boeten ende oncost als hier up gelopen mach wezen ende dat die hiemr. desen dijck aldus lange up haren costen hebben doen maken, die zullen gelden dese voirs. dair dese dijck up geheert sijn. Ende so Airnt Floer Airnts z. betuucht is dat hij dat lant gebruuct heeft dat Symon Bruninx plach te wesen, so sal hij hier toe gelden, want hier nyement geen huyer off ontfangen en heeft, also veel als hem die hiemr. dair off over setten zullen, ende dat sal Symon Bruninx goeden te baten comen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 16v-a-17r
   type : Keur date : 1417-05-03 record : # 021  Record details
[038] Item want die hoge hiemr. van Rijnlant grote clage ghehoirt hebben vanden goeden luyden die onder den Hoge dijck geseten sijn ende dien houden moeten ende oick zelve aen gesien hebben hoe onrediliken dat dien dijck gebroken ende verderft wort vanden besten die men dair up hout, zoe hebben zij gecoirt int jair ons heren m cccc ende xvii upten derden dach im meye alle paerde, besten, verkens, scapen ende all beesten hoe sij genoemt mogen wesen vanden dijck te houden also verre als haer scouwen dair up leyt, ende die te scutten den genen die die dijckgrave ende die hiemr. dair toe geordeneert hebben, ellix scaep voir vijf sc. goets gelts ende alle ander jongen beesten ende[17r] scape dair na te rekenen ende ellix verken ii sc. ende dat nyement te verdragen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 17r-a
   type : Keur date : 1417-02-22 record : # 022  Record details
[008] Int jair ons heren m cccc ende xvii up sinte Pieters dach ad cathedram. Coirden die dijckgrave ende die hoge hiemr. van Rijnlant all die genen die over een jair turff gedolven hebben ende nu turff delven sullen, dat sij dair off van elker morgen sullen reede maken ende planten met elst, twe hont twijsken dit ende paesschen naest comende zonder een. Ende wes men dan voirt meer delft dat selmen altoes van jair tot jair ter goeder tijt planten vander morgen ii hont als voirs. is, dit is te verstaen van allen desinen delft dat rechte derendeel te planten ende geen kuull wider te graven dan vier voets. Ende wie dese koir niet en hilde, die soude verboeren een boeten van een derendeel van tien ponden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 17r-b-17v
   type : Verklaring date : 1417-ca record : # 023  Record details
[000] Dit is dat lant dat inden ban van Hemsteden gelegen is ende noch geen morgen gelt gegeven en heeft. Eerst an die zuuyt side vanden hout die leyen: Item Hagen Jacobs zs. kinderen, iii morgen. Item Jan Eylerts z., iii morgen. Item Symon vanden Scuyr, viii morgen. Item Ysbrant vanden Couster, iii morgen. Item Harper van Foreest die scout van Herlem ende die scout van Wieringen, tesamen xii morgen. Item Jan Lottijns s., v morgen. After die leyen: Item modden kamp ende horst toe Geertruden Liclais dochter, i-1/2 morgen. Item die caneste inden hagen ende bruuct Jan Conincx z., iii morgen. Gaven xl morgen. An die noirt side vanden hout dat niet en plach te geven Eerst Item Jan Lottijns z., xxxi morgen. Item Jan Sawen kinder, iii morgen. Item noch Jan Sawen kinder [17v] met Wouter Geyen tsamen, vi morgen. Item Clais Jan Hennijncx z. dair Elairt up sijt, v morgen. tem noch die selven ende Jan Ysbrants z. bruct i-1/2 morgen. Item Symon Suytvoet, xi-1/2 morgen Item noch Symon dair Dirc Aelbrechts z. up sit, x morgen. Item noch Symon dair Gerbrant up sit, v-1/2 morgen. Item Gerijt Albout dair Heynric Jan up sit, iii morgen. Item noch Gerijt Albout dair Heynric up sit, iii morgen. Item noch Gerijt Albout dair Gerijt Doe up sijt, iii morgen min 1/2 hont. [Missing from the copy in OAR12, 'Item Willem van Saenden dair Mouwerijs up sit, iii morgen min 1/2 hont.'] Item Ocker Claes z., vii morgen. Item Allert Saelmoens z. dair Willem sPapen z. up sit, xi morgen. Item Heynric Albout dair Jan Gerijt z. up sit, iiii morgen. Item Claes Tollen, viiii morgen ii hont. [Appended to the copy in OAR12: 'Somma c xiiii morgen min 1/2 hont. Somma sommarum c liiii morgen min 1/2 hont.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 17v-a-18r
   type : Keur date : 1417-08-12 record : # 024  Record details
[093] Anno m cccc ende xvii sdonredages na sinte Louwerijs dach. Coirden die hoge hiemra. van Rijnlant mit horen dijcgrave gelijc hier na gescreven staet. Eerst so sullen die venen gelegen twysken Hyllegommer beec ende die Delft wt wateren zullen onder doir die Delft mit enen duyker twe voete viercant mit eenre scotdoer indien duyker onder dat waterscip vander Delft ende sal voirt wt wateren opden lagen veen. Ende boven over den duyker voirs. ende doer die delft sal dat rinnende water lopen ter [Haarlemmer-]meer wairt wt an beyden siden wel bedijckt. Ende die scotdoer vanden voirs. duyker sal alle jair open wesen twysken sinte Bertijns misse ende sinte Pieters misse, ende dan salmense weder toe doen so dat tlant dair niet mede bescadichte en blive. Des gelijcx tsyaers achte dage in mey die scotdoer vander voirs. duyker open te doen overmits dan haren veen te orbaren ende tlant dair oick minste mede bescadicht is dan tot anderen tijden vanden jair. Ende wair dat sake dat tlant dair so vele mede bescadicht ende betast worde, off dat die veen so veel dair niet mede gebaet en waer, dat willen wij alle tijt minren ende meeren [18r] tot des lants oirbaer ende bij goeder luyden raede die dat dan weten mogen. Ende die nuwen dijck an die noirtside vanden Deelft ende dat waterscip vanden Deelft mitten voirnoemden duyker sal bescouwen scout ende hiemr. van Lijs. Ende so wes oncost dair up coemt sullen betalen die veenen voirs. morgen morgens gelijc. Voirt Hillegommer wech die langes dr beeck op loept anden hout dien salmen dicht houden so dat die vreemden wateren op die voirs. veen niet en comen. Ende die drie bruggen die over Lysser beeck staen die dien van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout toe behoren ende becostich hebben zullen sij weder up breecken om haren oirbair dair mede te doen ende niet weder te houden ten sijn tslands oirbair als voirs. is. Ende hier om sullen die veenen morgen gelt geven gelijc anderen landen in Rijnlant gelegen om dat dit waer is, ende wij willen dat dit stade ende vast gehouden woirde sonder enich weder seggen ende verbreken, so hebben wij, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 18r-a
   type : Keur date : 1412-00-00 record : # 025  Record details
[094] Anno xiiiic ende xii coirden die hoge hiemr. mitten dijckgrave tusken die van Noirtich, Noirtichgerhout ende Voirhout an die een zide ende die van Lisse an die ander zide roerende vander Delft, so dat die van Lisse houden ende maken zullen die Delft voirs. na inhout enen bezegeld brieff die dair off is ende die hiemrade dair off bezegelt hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 18r-b-18v
   type : Scheiding date : 1408-06-11 record : # 026  Record details
[001] Int jair ons heren m cccc ende acht des dages na des heylichs sacrements dage. Doe zeyde die hoge hiemr. van Rijnlant die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die gehoefslacht sijn inden Delft tot Lis aen die een zide ende die gene die Noirt veen hebben twijsken Hillegommer beeck ende die Delft voirs. aen die ander zide, also als sijs aen beyden ziden gebleven waren anden hiermr. voirs. val zulken gesceel als sij onderlinge hadden roerende vander Delft voirs.. Inden eersten so sceyden sij alle die gene die Noirtveen hebben twijsken Hillegommer beeck ende den Delft voirs. mit alle die gene die inden Delft wtwateren sullen, die zellen die [18v] Delft voirs. houden, maken ende scouwen van tzuytende van jonfrou Marien camp nederwert streckende ten wtgange toe ten ewygen dagen mit horen scout van Lys. Ende die Delft sal wijde wesen achte roede voets drivende, ende die diepte als nut ende oirbair is den veen ende den dorpen voirs. Voirt so sceyden die hiemr. voirs. die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die inden Delft gehoefslaecht waren die zellen maken om dat sij dat waterscip mitter hoefslaech verdragen zellen wesen tot ewigen dagen die bruggen die over die Delft voirs. sullen gaen die zellen sij hoefden houden ende scouwen elc in sijn bedrive mit horen scouten tot ewigen dagen. Ende dese bruggen voirs. zullen drivens wijt wesen vii roede voeten ende diep onder den ouden boem. Ende diese bruggen sullen hoech wesen van goder maet na des veens oirbair ende den dorpen voirs. ende gevolgelt ter goeder scaep. Ende die voirs. zeggen hebben die hiemr. voirs. gesoyt te houden bider hoechster boeten die sij wesen mogen. Ende dese voirs. Deelft zellen gemaect wesen twijsken dit ende sinte Pieters dach inder lenten naestcomende bider boet voirs. Voirt zo en sel inden Delft nyement visken bij eenre boet van x lb. om dat dit wair is. Ende sij hiermaders voirs. willen dat die seggen gehouden wort tot ewigen dagen in beyden siden zo heb ic her Jan van Woude, her Dirc van Zwyeten, her Reyner Dever, Jan vanden Woude, Jan vander Boechhorst, Jan van Freest ende Symon vander Scuyer desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Ende ic her Dirc van Zwieten want ic self genen zegel en heb so heb ic gebeden Boudijn Dircs z. minen neve dat hij desen brief over my bezegelt wel. Ende ic Boudijn Dircx z. om bede willen heren Dircx van Zwieten zo heb ic desen brief meden bezegelt mit minen zegel. Int jair ons heren, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 18v-a
   type : Consent date : 1400-06-24 record : # 027  Record details
[048] Anno domini m cccc xxiiii up sinte Jans dach nativitas hebben die hyemr. Gerijt Willems z. van Leyden geconsenteert een muyr te leggen up die wateringe ruym genoech van horen banwerck dair hij up tymmeren mach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 19r-a
   type : Keur date : 1422-04-10 record : # 028  Record details
[095] Item opten tienden dach van april anno xiiii c xxii. Coirden die dijckgrave mitten hiemr. dat die hiemr. van Leyderdorp hoir Dwersweteringe te verhoefslagen want sij verout was ende die luyde hoir werck niet en kende.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 19r-b
   type : Keur date : 1422-00-00 record : # 029  Record details
[096] Dit is gekoirt tot hiemr. weder zeggen: Item die scouwen van Soeterwoude ende van Voirscoten die plegen te meye ende tot sinte Maertijns misse zellen wesen tot mit maerte ende des sdonredages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 19r-c
   type : Keur date : 1423-04-13 record : # 030  Record details
[039] Anno xiiii c ende xxiii. Upten xiii den dach van aprille. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. dat dat ambocht van Aelsmer comen zullen dijcken opten wael die gelegen inder nuwer inlage bij Sparenwoud mit hondert man ende mit vijtich scuyten ende mit zulken reescap als dair toe behoirt, dat is te weten hosen, graven, vorken dair sij hem mede behelpen mogen om dien wael toe te brengen ende den dijck te sterken dat den gemenen lande dair niet meer last of en come. Ende die voirs. manne ende scuyten zullen wesen een sonnendage des avonts toe Sparendam naestcomende off des manendages naestcomende des ochtens voir die sonne up die wael voirs. mitten scuyten ende zulker reeschap als voirs. is. Ende wair dat sake dat hier enich gebrecke in gesiede dat dese voirs. manninge mitter rescap ende scuyten voirs. niet en quamen up zulken tijt als voirs. is ende deden als hem dair bevolen worde, dair soude dat ambocht van Aelsmaer voirs. van elke man verbueren ellix dages x lb. ende des dijckgraven clerck soude dair ander mannen voir winnen ende dat wtleggen ende weder in halen als recht is, dats te weten twee scat an geld off vier scat an pande.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 19r-d-19v
   type : Scheiding date : 1423-00-00 record : # 031  Record details
[002] Otte van Remmerswail baeliu ende dijckgrave van Rijnland [during 1420s], Gelijs van Cralinge ridderen, Gerijt van Buishusen ende Heynric Hermans z. knapen ende hoge hiemr. van Rijnlant, doen cond allen luyden dat wij een sceydinge ende een seggen gezeyt hebben tuschen die van Sparenwoud an die een zijdt ende die vant Hofambocht an die ander zijde roerende vander inlaghe ende nye dijck [19v] gelegen bij Sparenwoude dair die vander Hofambocht off ontfangen zullen ende hebben binnen horen ban hondert ende veertich roeden dijcks, ende dien zullen zij houden, bewairen ende maken tot ewigen dagen gelijc als hij gekcoirt wart. Ende voirt, so is onse seggen ende sceydinge dat dien cadijck buten der nuwer inlage voirs. gelegen maken ende houden sel alsulc lant als buten der zelver inlage voirs. ende binnen den kadijck gelegen is. Ende dat lant binnen des dijck toe behorende die van Sparenwoud sel van desen voirs. kadijck vrij ende quuit wesen. Ten wair dat sake datter enich ontallicke zaken vielen dair zouden die van Sparenwoude in doen gelicken anderen dorpen binnen der scouwe van Rijnlant gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 19v-a
   type : Rechtsdag date : 1426-00-00 record : # 032  Record details
Dit is dat ondersoeke dat tot Lis gedaen heeft die baliu van Rijnlant vanden wateren dat doir gelaten is int lant ende die geschied des anderen dags na Symons Jude anno xiiii c ende xxvi bij heren Gillijs van Cralingen ende Gerijt van Buschuysen hoge hiemr. ende Jacob Doeden z. ende Jan Gijsen als mannen. Item Jan Florijs z. ende Colijn Willem, Ysbrant Mertijn ende die anderen Florijs Claes z. kinder belijden dat sij den dijn doer ghesteken hadden bij bevelen des houtvesters. Item Pieter Ruge z., Dirc van Wermonde hebben die mede gedaen. Jonge Dirc Vranc heeft dit mede gedaen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 19v-b
   type : Keur date : 1423-08-12 record : # 033  Record details
[134] [146] Anno xiiii c xxiii des d'dages post Laurencijn. Coirden die dijckgrave mitten hogen hiemr. die sluse wten put die leyt after Claes Stientgens in die Dwersweteringe ende dient in die Nuwe weteringe die inden Rijn loopt onder Claes Dirc Stientgens zs. huse. Ende die kade ommegaens om die polre geheten die Barle sel wesen iiii voete breet ende ii voete hoech wten water.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 19v-c
   type : Keur date : 1423-00-00 record : # 034  Record details
[142] [147] Wij dijckgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant doe cont allen luden dat voir ons gecomen sijn dat meere helft vanden byuren van Hofambocht ende hebben begeert om nutscap ende oirbair des dorps voirs. een stoelinghe [20r] up horen kadijck gelegen buten den dijck vander inlage bij Sparenwoude ende een aftscowe dair up te leggen. Ende die den scout vanden Hofamb. binnen zijnen ban mitten scepen vanden Hofamb. voirn. te scouwen up alsalc dage ende boeten als hier nae bescreven staen. Ende dair die eerste dach vander aftscouwe off wesen sel sinte Geertruyden dach, ende die anderde scouwe opten meyen dach, ende die deerde scouwe op sinte Bertolmeus dach te scouwen om die seven dage tot elken termijn ende dair die eerste boet of wesen sel een scelling ende die ander twe scellingh ende upten derden dach vijf scellingh. Ende dan so selt die rechter besteden van mijns heren wegen. Ende die scout vanden Hofambocht mitten sceepen voirn. die dair hiemr. up wesen zullen sullen komen mogen slusen, wateringe ende den cadijck in te leggen ende wt te leggen ende gaete in te steken toe te maken tot des ambochts oirbair ende profijt. Ende des gelicx sel die scout van Sparenwoude buten der nuwer inlage voirs. inden ban van Sparenwoude doen mogen in alke manyeren als voirs. is. Ende dit hebben wij hem luden gecoirt ende hore bode willen sonder yet dair an te verbueren tot onsen wederseggen. Item den voirs. kadijck zellen die scout ende die sceepen stoelen van Sparenwoude up die van Sparenwoude die buten gelant zien made mades gelijck. Ende des gelijcx die vanden Hofamb. horen kadijck, ende een ygelijc binnen zijnen ban te bliven.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl