vorige Buurt: 97.West Woudfriezen 98. Oud Tuil naar Binnen volgende Buurt: 102.Oost Woudfriezen

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begint mettet achterhuys van Jan Mathijsz. van Tol bij de Groenesteech / ende loopt noortwaers tot de Vleerensteech / langs de suytsijde van de selve steech tot het slopgen van Trijntge Oliviers / ende begrijpt oock de huysgens aen de oostsijde van 't slopgen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 41 vso, 31-05-1618)

Geschiedenis:

Op 03-05-1618 ontstaan als afsplitsing van de buurt Oude Tuil.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 41 vso)

In 1680 ontstaat er rond de verkiezing van een buurtknecht grote ruzie. Het meningsverschil is zo ernstig dat de heer en raden van Oud Tuil naar Binnen de kwestie ten stadhuize aan de burgermeesteren voorleggen. Kennelijk leidt dat gesprek niet tot een oplossing, want buurtheer Pieter de Poorter verzoekt om zijn ontslag. Vervolgens pogen de raden met enige geburen, 14 of 15 in getale, een nieuwe heernominatie te maken. Maar dat leidt tot het verzet van 29 andere inwoners: ende (zij) zulx het meerendeel van de gebuyrte representerende seer gaerne soude sien dat den ouden heer genaemt Pieter de Poorter in sijn dienst als heer mochte blijven continueren, alsoo hij altijt de voors. gebuyrte in goeder ordre heeft gehouden ende niets op hem te seggen valt. Daarentegen valt te verwachten dat wanneer een nieuwen heer wert gecooren zeer grote oneenicheden in de voors. gebuyrte sullen vallen. Wanneer ook nog blijkt dat Pieter de Poorter tevreden ende genegen is sijn dienst te hervatten, bewilligt het Gerecht in zijn aanblijven als buurtheer (zie ook 'Buurthouden', pag. 86).

(SA II inv. nr. 86 fol. 81 vso - 83, 08-08-1680)

Adrianus Taffijn, raad van de buurt West Woudfriezen, brengt ter kennis dat de buurtheer Anthony Bonte uit de buurt is verhuisd. De verkiezing van een nieuwe heer is echter niet mogelijk vermits de geringheyd en de weynige Huysgezinnen in de buurt. Ook zijn er onvoldoende bewoners die in staat zijn om de doden ter aarde te bestellen en is de buurtkas ontoereikend om eventuele begrafeniskosten te dekken. Taffijn stelt voor om West Woudfriezen met Oude Tuil naar Binnen tot één buurt te combineren. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 134 fol. 159, 12-06-1777)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cnotter, Jan Gijsbrechtsz. - 31-05-1618 1 v *
Stynevelt, Cornelis Adriaensz. van - 23-05-1619 2 v  
Verschoten, Jacob - 26-03-1637 1  
Achthoven, Cornelis Arentsz. van - 19-12-1651 1 *
Straten, Pieter van - 31-03-1667 1 +? *
Amelis, Moyses - 06-01-1670 1 *
Poorter, Pieter de - 27-12-1679 1  
Poel, Johannes van der - 16-06-1712 1  
Colpa, Philippus - 17-04-1721 1  
Boon, Cornelis - 21-02-1737 1  
Dilje, Karel - 07-05-1744 1  
Qualm, Augustijn - 03-07-1755 1  
Soumain, Gijsbert - 01-02-1770 1  
Kruyf, Jan de - 12-12-1782 1 o *
Zaalberg, Pieter - 06-12-1787 1  
Slikkers, Barend - 10-01-1793 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl