Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 020 - 029
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-a
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 106  Record details
[135] Item die heemr. van Rijnlant hebben gekoert ende bevolen den dijckgrave van Rijnlant dat hij die sluyse ende watergang bij Dyewe Stiengens toe slae ende palen, ter tijt toe dat sij alle onkost tot desen dage toe betaelt hebben ende alle kaden ende watergang volmaict hebben gelijc behoirt ende van outs geweest heeft, ende dair tenden gebetert die overhoricheit die tot hair toe gesciet is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-b
   type : Keur date : 1443-06-29 record : # 172  Record details
[136] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item soe hebben die heemr. ende dijcgrave gekoert dat die scout van Alcmade mit sijn heemr. hair scouwen in die kercke bieden sullen achte dage te voren, ende op dien dach scouwen elx eygen op twe sc. die ongemaect sijn, ende die selmen openbaer besteden te maken om den minsten cost te maken binnen viii dagen. Ende dair sel die scout mit sijn heemr. hair scouwe op leggen opten viii dach ende dat weder bescouwen opter geenre cost die sijn werc op die voir scouwe ongemaect was. Ende die eerste scouwe dien cost selmen doen op die boeten ende, sijn die boeten niet alsoe groot als dien cost, so sal die cost voirt dat ambocht betalen bij goetduncken vanden heemr., durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-c
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 331  Record details
[137] Item so kuerden die hiemr. van Rijnlant dat voirt an geen scout, ambocht bewaerre, noch bode vanden ambochten als Noirtich, Noirtichgerhout geen werc an nemen en sullen te maken dat vanden voirsc. ambochten wegen besteet sal worden, anders dan hoirs selfs werck, in eniger manieren, ende also dick als enich vanden voirsc. dienres hier en boven werc an neem soude verbueren een derdendeel van x lb. Gedaen op sinte Lijsbetten avont anno xlix.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020r-d-021v
   type : Keur date : 1450-05-05 record : # 332  Record details
Anno vijftich op sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Haerlem Poelgeest, Alcmade, Poelgeest, Noortich, Schoten ende Symon Vrederic ende werden gedaen sulke punten als hier na gescreven staen. [20v] [138] Item optie selve tijt cuerden die dijcgrave ende die hiemr. datmen den Rijn and die suytside op maken sal in manieren na volgende, te weten, men sel bighinnen an die vest van Leyden den nuwen Rijn scoon te maken opten selven wal die voortijts gemaect is, ende so vervolgende tot Evert Dirx z. sluys toe, soe vorde inden Rijn alsmen met houwen off met layken op halen mach ende voort alle vuyl wt te halen, een ygelic neven sijn lant, ende des gelijcx den ouden Rijn andie suytzide, beghinnen an die vest van Leyden tot daer die rinen in een comen, ende voirt van Aelbrecht Gerijts z. woninge selmen die suytside maken in manieren voir geruert totter oostkae toe, ende voort van Alfenre cruys tot voir bij Ghijstgen Claes z. huys, op een boete van een derdendeel van x lb., twelke altijt men bescouwen sal des eersten manendages na sinte Jans dach [added in another hand: 'Anno vijftich op sinte Pieters schouwe'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020v-a
   type : Keur date : 1450-05-05 record : # 333  Record details
[140] Item so hebn dijcgrave ende heemr. noch gecuert dat die scout van Voorscoten voirt an den lagen Rijndijck scouwen sal op sinte Lucas dach beginnende van Gerijt Outsiers z. brugge so veer als sijn scouwe gaet tot Valkenburch toe ende tot Wassenaer toe, ende sal anderwarff scouwen op sinte Gerden dach, ende voirt alle sijn ander scouwe dage te bewaren na ouwer gewoenten op sulke boeten als hij sijn ander scouwen scout binnen lants. Ende waert dat die scout van Voirscoten enich vander voirn. scouwe dagen versinende, so soude hij verbueren x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 020v-b-021r
   type : Keur date : 1450-05-05 record : # 334  Record details
[141] Item also die heemraet van Rijnlant enen draeyboem hebben doen versetten op Mychiels wael, dair hem die van Houtdorp ende van Pollanen onsculdigen ende menen dat sij geen reden en hebben dair toe te gelden met die van Sparenwoude, so is der heemr. goetduncken na dien dat sij wel bevinden dat die van Houtdorp ende die van Pollanen tot die middelsten draeyboem lestwarff niet gegouden en hebn dat sij dese warf desen draeyboem mede sullen betalen, mits dat sij oick voirjuct onsculde bewijst noch hem verweert en hebn, mer menen [21r] sij hier in vercort te wesen tot anderen tiden alst meer ghebuert enich draeyboem te versetten dat sij hem dan verweren mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021r-a
   type : Keur date : 1450-06-30 record : # 335  Record details
[139] Item optie selve tijt wort gecuert datmen den Rijn die anderde scouwe scouwen sal des vrydages na sinte Bartelmees dach na wtwisinge der eerster kuer, die inhout datment op halen sall so verre alsmen met laeyken ende met houwen op halen mach, ende wantniet met layken ende met houwen niet ter oerbair vanden Rijn maken en mach, so is byden voirn. heemrade vorder hier op gecuert, wes een ygelic neffens Rijnlant met houwen ende layken niet scoon maken en mach, die sal alle ruycht voir sijn lant op winnen ende op sijn wal brengen, sonder dat te laten driven, optie boeten die die eerste kuer begrepen heeft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021r-b; OAR12, 022r-c
   type : Keur date : 1423-00-00 record : # 034  Record details
[142] [147] Wij dijckgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant doe cont allen luden dat voir ons gecomen sijn dat meere helft vanden byuren van Hofambocht ende hebben begeert om nutscap ende oirbair des dorps voirs. een stoelinghe [20r] up horen kadijck gelegen buten den dijck vander inlage bij Sparenwoude ende een aftscowe dair up te leggen. Ende die den scout vanden Hofamb. binnen zijnen ban mitten scepen vanden Hofamb. voirn. te scouwen up alsalc dage ende boeten als hier nae bescreven staen. Ende dair die eerste dach vander aftscouwe off wesen sel sinte Geertruyden dach, ende die anderde scouwe opten meyen dach, ende die deerde scouwe op sinte Bertolmeus dach te scouwen om die seven dage tot elken termijn ende dair die eerste boet of wesen sel een scelling ende die ander twe scellingh ende upten derden dach vijf scellingh. Ende dan so selt die rechter besteden van mijns heren wegen. Ende die scout vanden Hofambocht mitten sceepen voirn. die dair hiemr. up wesen zullen sullen komen mogen slusen, wateringe ende den cadijck in te leggen ende wt te leggen ende gaete in te steken toe te maken tot des ambochts oirbair ende profijt. Ende des gelicx sel die scout van Sparenwoude buten der nuwer inlage voirs. inden ban van Sparenwoude doen mogen in alke manyeren als voirs. is. Ende dit hebben wij hem luden gecoirt ende hore bode willen sonder yet dair an te verbueren tot onsen wederseggen. Item den voirs. kadijck zellen die scout ende die sceepen stoelen van Sparenwoude up die van Sparenwoude die buten gelant zien made mades gelijck. Ende des gelijcx die vanden Hofamb. horen kadijck, ende een ygelijc binnen zijnen ban te bliven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021v-a
   type : Keur date : 1451-10-05 record : # 336  Record details
[142] Item soe wort een willekuer gemaect byden heemraet in manieren na volgende, want van groten note is dat tot allen scouwen ende rechtdagen die de dijcgrave mitten heemrade sculdich is te houden dicwijl in sorgen gestaen hebben te vervallen om datter met genoech vanden heemrade en hebben comien vergaderen so is byden voirsc. heemrade overdragen ende hebben onder malcander minlicken gewilkoirt dat elc van hem voirt an tot allen scouwen comen sullen uptie verbuernisse van ses ponden tegen die andere sijn mede gesellen die de voirsc. scouwe bewaert hadden, ende die aldus die voirsc. scouwe niet en bewaerde ende daer niet en quaem salmen toe allen scouwen scriven absens te wesen. Ende alsmen dan dat penninc gelt betalen sal, so salmen een ygelic die in gebreke is geweest soe veel corten als zij verbuert sullen hebben, ende enen ygeliken dat ofnemen sonder verdrach behoudelic off yement so sieck waer dat hij niet comen en mocht, die en soude niet verbueren. Des sal dat staen tot proeve vanden heemrade ende anders en sal nyement geen onscult hebben die binnen den lande van Hollant, van Zeelant off Vrieslant is. Gedaen anno li uptie bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021v-b
   type : Keur date : 1452-05-02 record : # 337  Record details
[143] Item so wort gekuert datmen buten Sparenwouwe sluys geen aerde nemen en moet noch delven noch met beesten weiden noch bloot maken tot Florijs van Sparenwower wael toe op een boet van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 021v-c
   type : Keur date : 1452-05-02 record : # 338  Record details
[144] Item zoe wort gekuert datmen een kadijc maken sal up Doedijns laen beginnende van Wassenaerre geest tot anden Rijn dijc to uptie noortinde vanden wech, hoech ende breet wesende tot bescheidenheit die hoge heemrade van Rijnlant bij aenbrenc den scout van Wassenaer ende van Voerscoten ende ambocht bewaeres ende heemraders vanden voirn. dorpen. Gedaen anno lii uptie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022r-a
   type : Keur date : 1452-10-02 record : # 339  Record details
[145] Item soe is gekuert dat soe wie den anderen daecht vanden heemrade van wat saken dattet zijn wie dair off inden onrecht bevalt, die sel betalen des anderen oncost tot tgratie vanden heemrade. Dit sel gedueren tot der heemrader wederseggen. Anno xiiii c lii bamis scou.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-b
   type : Keur date : 1443-06-29 record : # 173  Record details
[148] Sinte Johans scouwe anno xliii. Item in deser manieren [refering to the manner in which Alkemade carried out its schouw] sullen scouwen die van heren Jacops wout, Leydemuden, Reynsaterwoude ende Vriesecoop ende alle ander die des begeren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-b
   type : Keur date : 1446-02-22 record : # 212  Record details
[149] Item die hiemraet voirsc. hebn oec op die tijt [petri ad cathedram] geboden ende geordineert datmen die oude kueren die op dat ambocht van Lederdorp gemaect sijn houden sal op die boete van tien pont, ten waer off dat yemant werde mit beteren rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-c; OAR12, 106r-b
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 098  Record details
[150] [011] Item die scout van Lisse mit sijn heemr. sullen scouwen die Oude beeck dair die Oude veen in plach te wateren vanden wildernisse tot in die meer, ende dair sullen sij in hoefslaghen den Zuutbroeck van Agghenvoirde totten oest eynde van Jacops croft vander Speck geheten die Lage wech aldair binnen gelegen, duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-d
   type : Keur date : 1443-05-19 record : # 170  Record details
[151] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item tot Zassenhem ende tot Warmond in Voirhouter wateringe, scotdoeren te maken voir Lamberti. Dat sel doen Noortich, Noortigherhout ende Voirhout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-e
   type : Keur date : 1443-05-19 record : # 171  Record details
[152] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item een scouwe sloot an die Zwet an Voirhouter zijde van viii voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 022v-g-023r; OAR12, 131v-c
   type : Keur date : 1407-05-01 record : # 013  Record details
[154] [000] Item so en moet men niet meer nemen te scutgelde dan die ouden vlaemschen groten of payment hoire wairde van scepen die bij dagen doir vairten, wtgeset scepen die bij nacht doir moeten ende voiren goet geladen hebben, die sullen dubbelt gelt geven ten wair of dair een scip alleen doir dair mogen sij of nemen iii groet voirs. ende niet meer. Ende in stormen of in onweder en moetmen niet scutten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023r-a
   type : Keur date : 1425-06-24 record : # 038  Record details
[155] Item vander inlage die in Sparenwoude ban leyt selmen van elken roede van aertgelde geven een ouden tuyn. Item van van Hofambochter wech buyten ende binnen voirt ten oestende toe vanden nuwen dijck selmen geven van elker roede een nuwen tuyn. Item van aertgelde van allen walen van desen jair. Ende van allen aender werck dat geslagen is en men slaen sel binnen desen jair totter dijckaedzen behoef binnen off buten streckende vanden ban van Sparenwoude tot Osdorp toe selmen geven van elker roede een oudt buttgen Item van palin toe also verre als dier hiemrade scouwe gaet selmen geven van allen aerdwerk dat geslagen is ende men slaen binnen des jair totter dijkaedsen behoef binnen off buten van elker roede een ouden tuyn, wtgeset dat inde wael gebroken is selmen geven [21r] een out buttgen te betalen tot sinte Martijns misse. Item so selmen nemen die naeste aerde ter minster scaede ter meeste oirbaer sonder yements weder zeggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023r-b; OAR12, 106r-c
   type : Keur date : 1443-03-13 record : # 160  Record details
[156] [012] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sullen die van Zoeterwoude ende Voirscoten dat gat in Stompwijc toe slaen binnen deser nyewer weke naestcomende ende men sel bieden dater nyemant doer en vaer op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-a
   type : Keur date : 1453-05-08 record : # 340  Record details
[157] Item van Dirc Havic zs. huys alle die huysen tot den eynde vanden dam toe selmen wegen ende hogen binnen mit aerde gelijc die straet hoech iiii roeden afterwaerts up die boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-b
   type : Keur date : 1453-05-08 record : # 341  Record details
[158] Item van alle sluysen up Sparendam gelegen selmen voir ande sluyse een nye gebint setten mit een scot doer diemen mit een windaes up ende weder doen mach alse noot is voir den slach vanden water dair off gebint vander sluysen zwaer wesen sal gelijc men dat byden werc luyde oirbair vint, optie mey scouwe anno liii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-c
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 342  Record details
[159] Alsoe van tyts inden jar ons heren m cccc xxxv byden dijcgrave ende hiemrade van Rijnlant twee kueren gemact waren up dat kennep ende vlas reten inden Rijn, soe doen die dijcgrave ende hiemr. beide die keuren te niete ende hebben die dijcgrave ende hiemrade van Rijnlant up dese tijt gekuert dat nyement kennep noch vlas reten en sal inder Rijn noc wijcken vten Rijn ten dijcken waert angaende up een roede nae den Rijn up een boete van x lb., alsoe dicke als zij daer off betuycht worden. Anno xiiii c liii

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-d
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 343  Record details
[160] Die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant hebben gekuert dat nyement upten wallen vande Rijn up vi voeten naeden uut kant geenrehande vulnisse noch ruychte leggen noch brengen en sal up een boete van een derdendeel van tien lb. Anno liii op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 023v-e
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 344  Record details
[161] Die dycgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert dat men alle boomten ende alle heyningen vanden uutkant vanden Rijn an beiden zyden off doen sal tusschen dit ende des vrydages nae sinte Bertelmees dach naistcomende, beginnende vande stede van Leyden also verre als die boomgarden vanden waert gaen ses voeten vanden Rijn inwaerts, ende dat myement meer up ses voet nae den Rijn tymmmeren, beheynen noch bepoten en sal. Ende soe wie nu den Rijncant betymmert heeft, die sal sijn getymmert staende mogen houden, mar die sal sijn Rijn scoen maken mit houwen ende laycken gelijc andere sijn bueren ter scouwe vanden hiemrade, al up een boete van x lb. Anno liii sinte Jans schouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-a
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 345  Record details
[162] Die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat een ygelic sijn ruychte, rysen ende dier gelijc dat over den Rijn hanget off doen sal, beginnende van Leyden tot Evert Dircx soens huyze toe, up een boete van dat derdendeel van tien pont. Anno liii sinte Jan.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-b
   type : Keur date : 1453-10-17 record : # 346  Record details
[163] Die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hebben gekuert datmen die kade langes die Goude wech die oistkade niet weyden en sal mit enige beesten up een boete van x sc. Ende upten voirs. kaden sullen scutten des dijcgraven bode, der heemrade bode off die scout van Alphen mit synen bode ende mitten heemraden van Alphen. Anno liii Bamis.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-c
   type : Keur date : 1454-05-07 record : # 347  Record details
[164] Want die Barle ende kade die leecht langes die wateringe die wt den Rijn gaet besiden Diewer Stienkijns ten Hogen veen wairt verderft wort byden turff scepen die die wateringe in ende wt varen, mits dat zij die in ende wt zeylen, soe hebben die dycgrave ende heemrade van Rijnlant gekuert dat nyemant in die voirsc. wateringe mit scepen in noch wt zeylen en sullen alsoe verre als die voirsc. Barle ende kade strecket up een boete van een derdendeel van x pont, te verbueren soe dicke als nemant daer in bevonden off wittelic btuycht worde daer in geseilt te hebben. Gedaen anno liiii upten Mey scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024r-d-024v
   type : Keur date : 1454-10-08 record : # 348  Record details
[165] Inden eersten, want all tlant dat binnen den marken van Sparendam leyt anders genen waterganc en heeft om water to losen doir die slusen van Sparendam anders dan doir die stede van Hairlem, ende enige binnen der stede van Hairlem onder die bruggen alsoe veel scepen liggen ende vischhouweren dattet water doir die stede totter sluyse niet comen en can als des wel voir gemeen lant noot is, soe hebben dairom die dijcgrave mitten hiemrade gekuert datmen voirt aen binnen tmiddelste gat noch in ghien van beyden siden vanden middelste gate vander Vischbrugge ghien scepen noch vischhouweren liggen noch hangen en sal, te weten nymmer die voirsc. drie gaten vrij te bliven sonder scepe ofte vischhouweren in te liggen. Soe wie in die voirsc. gate vischhouwer hinghe of leyde soude verbueren een derdendeel van x lb. Ende wairt datter enige scepen voir lagen gemaert, die souden verbueren x sc. alsoe [24v] dic als die bekuert worden. Item des gelijcs soe salmen in die lange brugge bij rosen prieel tmiddelste gat vry laten mit twie gaten an elke side vanden middelsten gate, dat dair ymer vijf gaten midden vrybliven van vischhoweren ende scepen in te hangen ende te liggen up die selve boete ende pene voir verclairt. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024v-a
   type : Keur date : 1454-10-08 record : # 349  Record details
[166] Item des ghelijc soe en salmen ghien water scepe buten ander palen liggen noch vischhouweren hangen an die voirsc. palen, noch tusschen die bruggen ende palen, si en sullen midden int water soe vele plaetsle laten als die vijf gate onder die voirsc. lange brugge wijt sijn, op die pene ende boeten voirsc. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024v-b
   type : Keur date : 1455-05-06 record : # 350  Record details
[167] Item die dijcgrave ende hoge heemraet van Rijnlant hebben gekuert ende gebieden dat niemant binnen den ambocht van Oestgeest des anders lant en weide noch en beslac mit enigen beesten het sij parde beeste ofte scapen op die boete van elke beest of pairt x sc. ende van elke scaep of varken ii sc., hier is een scutter toe gheordinert die dat bij sinen ede scutten sal. Wairre yement die dese scutter misdede om sijns diensts willen, dat soudemen aen dien corrigieren dat bij allen anderen exempele wesen soude. Ende alsoe van oude tyden gewoentlic is geweest dat een ygelijc nae sinte Pieters dach sijn beesten op sijner selfs sculdich is te houden, soe laten die voirn. dijcgrave ende hiemrade weten. Is yement na sinte Pieters dach lest leden scade gedaen mit weyen dat hij sijn scade rectelic versoeke anden dijcgrave men, sel een ygelijc goet recht dair of doen. Dit sel geduyren tot der hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 024v-c
   type : Keur date : 1456-02-24 record : # 351  Record details
[168] Item also bekuert is geweest dat niement binnen tmiddelste gat van die Vischbrugge binnen die stede van Hairlem noch in ghien gat van beide siden vanden middelsten gate scepe noch vischhouweren liggen noch hangen en sullen te weten ymmer dat die voirsc. drie gaten vrij bliven sullen also alle tlant dat binnen der marken van Sparendam leyt anders gene waterganc en heeft dan dair die stede van Hairlem. [25r] Ende wie vischhouweres dair in hinge, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Dat hebben die dijcgrave ende hyemraders verder verclairt ende om den gemenen oirbair verzwairt, soe wie voirt aen enige houweren in enige vanden voirsc. gate leyde, die sal verbueren x lb. Ende wie enige scepen dair voir moorde, die soude verbueren een derdendeel van x lb. Des gelijcs selmen die lange brugge bij trosen priel tmiddelste gat vrij laten ende op elke side twie gate, te verstaen datter vijf gaten vry bliven sullen, sonder corven in te hangen of scepen voir te maren op die voirsc. boeten, also dic als die bekuert worden. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno xiiii c lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025r-a
   type : Keur date : 1456-02-24 record : # 352  Record details
[169] Item also voirtijts gekuert is geweest dat alle die tot Alsmair gelant sijn van elke morgen soude mogen delven vier dachvelt, behoudelic dat sij niet meer dan xxxii dacvelt delven en souden op die boete van x lb., ende also dair groot gebreck in viel dat zij grotelic boven xxxii dachvelts dolven, so wort dair nae dese selve kuere verswairt dat soe wie boven iiii dachvelde dolve op elke morgen aen een gelegen dat die aen elke x dachvelde die dair boven gedolven waren verbueren soude x lb., ende want die selve poirteren van Hairlem tot Aelsmair geveent dunct dat se mitter voirsc. kuere ende verclaringe verswairts sijn datsij also niet delven en moghen sonder begrijp ende vorder versocht datmen die kuere tot enen anderen verstande setten wouden ende wouden des liever te min delven, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die niement en soude willen verswaren hier op dese kuere verandert ende verclairt, te weten dat soe wie tot Aelsmair geveent is sal wt een stuk moghen delven an een van also veel morgen als hij dair heeft op elke ii- 1/2 dachvelt behoudelic dat hij boven xx dachvelt mit allen niet delven en sal ende elke dachvelt sal gerekent wesen voir xv roeden bider mate ende x turve diep ende wijt. Ende wie hier en boven meer dove dan xx dachvelde hoe veel lants hij dair hadde die sal verbueren also menich dachvelt als hij meer dolve, voir elke dachvelt x lb., ende wairt dat yement dair dolve of dede delven ende bevonden worde dat hij so veel ergens lants niet en hadde na der kueren die sal verbueren voir elke dachvelde x lb. Anno xiiii c lvi op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-a
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 353  Record details
[170] Item op die selve tijt wort gekuert die van Noirtich ende die van Noirtigherhout dat hoir lijtscouwe die zij inden zomer plegen te hebben voirt aen mede een aft scouwe wesen sel. Ende die scouten sullen die mede scouwen als hoir andre aft scouwen ende tot sulken boeten, ende dese scouwe sal liggen op sinte Martijns dach translatio. Gedaen anno lvi op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-b
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 354  Record details
[171] Item soe hebben die dijcgrave ende hiemrader eendrachtelijc gekuert, also die bruggen gelegen optie wtcant vander stede van Hairlem dat men te Sparendam voirt zere onredelic mit corven onder behangen worde ende ooc mit scepen voir bemaert ende ooc mit dwairs houten an die stilen die soe lange int water liggen datter water dan niet wel doir losen en mach, soe salmen voirt aen twie die voirsc. middelste grote gaten vry laten ende noch al die gaten vry laten dair toe streckende vanden middelsten gaten tot anden ronden toerij sonder vischcorven in te hangen optie boeten van tien lb., noch scepen voir te maren op een derdendeel van x lb. Ende des gelijcx salmen alle die dwairs houten vander Heelic bruge geheten inntgairden also hooch slaen datse twater niet en raken tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe [24 August] optie boete van x lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-c
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 355  Record details
[173] Item die dijcgrave ende hiemraders hebben gekuert dat een ygelijc ander ambocht van Oestgeest, van Valkenburch ende van Catwijck, etc., nyewair sijn beesten tuynen en sal dair op sijn selfs lant optie boeten van een derdendel van x lb. Item des gelijcs soe en sel niement sijn besten weyen tsij pairden, coyen, scapen, varken, calveren, lammeren op enige notwegen of lijdwegen binnen den ambochten voirseyt optie boeten voirscr. Item des gelijcs en sal niement ganxen houden inder selven ambochten voirsc. dan op sijn selfs lant optie boeten van iii lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 025v-d
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 356  Record details
[174] Item optie selve tijt wort biden dijcgrave ende hiemraders gekuert dat men den ouden Breetsloot weder op maken sal als hi van outs geweest heeft streckende van Jan Pieter Cocx z. zwtwairt langes die campen die onder den hout liggen ende langes die hof campen tot Bairtout van Assendelf toe ende also voirt gaende langes Bertouts lant tot inde vairt, gedaen optie mey scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-a
   type : Keur date : 1456-10-05 record : # 357  Record details
[175] Item op die tijt wort gekuert datmen geenrehande tymmeringhe noch ruychte an die grote sluse brengen en sal noch setten en sal, ende alle ruychte die dair nu aen staet, die salmen of breken tusschen dit ende saterdage naestcomende, gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-b
   type : Keur date : 1456-10-05 record : # 358  Record details
[176] Item op die tijt wort gekuert dat voort aen al die geen die enich gelt annemen te gaderen in enigen dorpen binnen onsen merken gelegen, het sij vander hiemraders gelt of des ambochts oncosten, ende dair enige scade op quaem, dat souden die gene voldoen die dat aengenomen hadden buten des ambochts cost, ende soude dair toe verbueren x lb., gedaen optie Bamis scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-c
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 359  Record details
[177] Item also die hiemraet van Rijnlant geweest sijn to Nuwerkerck bider kerke ende bevonden hebben dat den heerwech die langes den groten meer plach te leggen gaende doir Nuwerkerk te Riedwijck wairt tot veel plaetsen vanden water vanden meer of gheslagen is so datmen niet meer varen noch gebruyken en mach. Soe hebben die dijcgrave ende hiemraders van Rijnlant gekuert ende dien wech verleyt inder manieren hier nae volgende. Te wete dat dien wech voortaen liggen sal van Dirc Paelmans werf of te lande wairt in streckende recht wt anden Groenen dijck die after die kerck aen die noortzide leecht ende also den Groenen dijc langes tot Jan Smits lant toe ende dat weder op schinkelende tenden anden heerwech. Ende desen wech sal over al twie roeden breet wesen tot goeder sceep also hoge als den ouden wech dair hij mit beyden eynden aencomen sal, ende op die zwytkant van desen wech salmen maken een kade vier boeten breet ende boven drie voet breet blivende ende opgaende drie voet hooch. Gedaen optie meye scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026r-d
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 360  Record details
[178] Item desen wech ende kade sullen maken ten gemenen werck eerst die van Rietwijck, van Bazeleede, Nuwerkerck, Scalcwijc ende Roesdorp leede wt elken hyse mar enen man ten vollen werck toe nader kueren voirsc. Ende elc man sel comen ten gemenen werck als hij bider scout dair toe geboden wort, elc op een boete van v sc. sdaechs, also dick als hij biden scout bevonden sal worden die niet te werck gecomen hebben ende dat wt panden ter scout nae dijck recht, anno lvii optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-a
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 361  Record details
[179] Item, als desen wech gemaect is, so selmen desen wech ende kade hoefslagen upten voirscreven vier dorpen alse Riedwijck, Bazeleede, Nuwerkerck ende Scalcwijc op elc nae grootheit van horen lande, ende dan sullen zij dair omloten om elc sijn hoefslach te weten, ende dair nae sullen zij die elc houden tot ewigen daggen, anno lvii optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-b
   type : Keur date : 1457-05-03 record : # 362  Record details
[180] Item, alsoe die hyemraden van Rijnlant hantvesten hebben dat soe waneer die dijcgrave niet en coemt op haren scouwe dage ende rechtdage dat sij dan enen van hem luyden setten mogen tot een dijcgrave te wesen, soe sijn die selve hyemraden overdragen dat soe waneer die dijcgrave niet en comt opten scouwe dach ende recht dach dat dan die gene die dan rentemeester is van hem luden dijcgrave wesen sel. Ende wairt dat die rentemeester oec niet tegenwoirdich en wair, so sullen die gene die tegenwoirdich sijn loten dair om, ende up wien dattet mit lote valt die sal op dien dach dijcgrave wesen. Anno lvii optie meye scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-c
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 363  Record details
[172] Item die dijcgrave ende hiemr. hebben eendrachtelijc gekuert also bij tRosen pryeel die Spairne zeer in gedampt is ende alle dage meer ingedampt wort met tegen staende dattet voirtijts bider hiemr. ende der stede van Harlem geordiniert was dat elc sijn plaetwercke weder in gehaelt soude hebben, soe sel een ygelijc sijn plaetwerck inhalen tuynen, boegairden of lant dat in die Spairne also gedempt ende gemaerct is also varde als die hiemr. palen gesteken hebben tusschen dit ende sinte Bertelmeeus scouwe naestcommende elek eygen optie boeten van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 026v-d-027r
   type : Keur date : 1459-05-08 record : # 364  Record details
[181] Item anno lix optie meye scouwe kuerden die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant eendrachtelijc een hooft scouwe die Maern te scouwen, welke scouwe men beghinnen sal an die stede vest van Leyden [27r] tot an dat ambocht van Warmond toe in sulken wegen als die hoefslach biden hyemraders dair op geordiniert is, die die hoge hiemrad voirsc. alle iairs scouwen sullen of van horen dieners doen scouwen, des eersten woensdages nae sinte Martijns dach translacio. Ende wie sijn werck ongemaect gevonden worde, die sal verbueren een derdendeel van x lb., ende men selt ter stont doen make opter ghemene cost die dat werck toe behoirt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 027r-a
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 365  Record details
[182] Item, want die hiemrad van Rijnlant verbonden sijn bij horen ede dat sij den lagen acker doen sullen ghelijc den hogen, den quaden als den goeden, binnen den merken van Sparendamme. Ende wel vernomen hebben dat hem enigen mit molens behelpen ende hoir water alsoe werpen in den gemenen waterganc hem naest gelegen dair dan die laechste gelant sijn ende in dien wateringe wateren ende gebruyken moeten, grotelic bij veraftert sijn ende altijt meer belast souden worden en worde dair intijts niet in voirsien. Soe is het dat dien hyemraet voirsc., overgewegen den toecomende last dien alle lage landen in toecomenden tijden hier van gheboren mach hebben, die voirsc. hijemraden mit horen dijgrave gekuert dat nijement voirt aen binnen den merken van Sparendamme watermolen setten en sal tensijn bij consent van den hijemrad., optie hoochste boete. Ende hebben des ghelijc gekuert dat men alle die molens die geset sijn, het sij groot of cleyn, breken sal binnen xiiii dagen naestcomende ooc op die hoochste boete. Gedaen anno lx op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 027v-b
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 366  Record details
[183] Item dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert den Rijndijck van Leyden an beyden zijden van den Rijn so vorde als hoir schouwe gaet achtien roede voet breet tusschen die potinge, ende wair hi breder is dair en salmens niet smaclic maken. Ende wair yement die Rijndijck bepoot hadde, ende sijn brede niet en hadde nader kuer, die sal die potinge of doen tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende, ende die dijck sal over al sijn brede ooc hebben voir dien selve scouwe op een boete van x lb. Ende men sal den voirsc. dijck voort an altijt scouwen optie voirsc. brede, behoudelijc datmen alle sluysen of bruggen inden voirsc. dijck gelegen maken sal ter ordinancien vanden voirsc. hyemraet, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 027v-c-028r
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 367  Record details
[184] Item also voirtijts gekuert is biden dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant dat een ygelijc ambochts bewairre sijn rekeninge vanden ambocht die voirsc. hyemraden brengen sal eer sij omme slach maken ende men bij die rekenninge der dorpen oncost niet clair weten en mach overmits datmen den ommeslach nae doet ende dat besteet wort te gaderen welken oncost altijt buten die rekenninge blijft alse dat mits dien geen volle rekeninghe onder die hyemraden en wort gebrocht, ende hebben die voirsc. hyemraden mit horen dijcgrave die kuere verandert in manieren hier nae verclairt. Dats te weten, dat die dijcgrave ende hyemraden hebben gekuert dat alle ambocht bewairres binnen den merken van Rijnlant hoir rekeninge maken sullen, elcx inden horen nae hoir oude gewoende, ende dat omme slaen hoe veel men van [28r] elke morgen gedaen sal, ende dat besteden te gaderen om den minsten penninck, ende dan hoir rekeninge onder die hyemrade brengen voir sinte Valentijns dage, elcx op een boete van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028r-a
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 368  Record details
[185] Item alsoe een scouwe om den Rijn te maken geleyt is ende men den Rijn niet maken en mach nader kueren overmits die boemte ende heyninge die langes den Rijn staen, soe heeft voirtijts gekuert geweest datmen alle boomte ende heyninge langes den Rijncant neffens die wairt bij Leyden of doen moet nae wtwijsinge der kuer die dair of is, soe hebben die dijcgrave ende hiemrade als nu voirt gekuert datmen alle boomte, ruychte ende heyninge opten Rijnkant staende of doen sal tusschen dit ende die meye scouwe naestcomende ses roede voet breet vander wtcant inwarts, ende die mit geenrehande potinge weder bepoten noch betymmeren van die wairts boomgairden tot Evert Dircx z. sluyse toe, op een boete van een derdendel van x lb., gedaen op sinte Pieters scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028r-b-028v
   type : Keur date : 1460-02-26 record : # 369  Record details
[186] Item want die kade opten Rijn dijck tot vele steden vergaen is om dat men die mit wagenne gevaren heeft, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die oude kuere vanden voirsc. kade weder vernuwet ende gekuert, te weten dat die kade buten an die Rijn side twie voeten vanden wal liggen sal ende dat die selve kade beneden breet wesen sal negen voet ende boven ses voet ende sal hoech wesen wtten water seven voet [28v] ende dat een ygelijc sijn dijck maken sal tusschen dit ende sinte Jans scouwe, ende die hiemrad sullen alle jairs dese voirsc. kade scouwen op sinte Jans scouwe alsmen den Rijn scouwet ende dat op een boete van een derdendeel van tien pont. Voort soe hebben die dijcgrave ende hyemr. gekuert datmen van vijftich roeden tot vijftich roeden midden op dese kade setten sal een grove stove van een willich of een starke pale om te benemen dat men mit genen wagenne dair op varen en sal ende dat oock op een boete van een derdendel van tien lb. Ende soe wie die stove of pale op toge of op hiewe datmen mitter wairheit bewijsen mochte die sel verbueren een boete van tien lb. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028v-a
   type : Keur date : 1463-03-01 record : # 370  Record details
[187] Item dijcgrave ende hoge hyemrade van Rijnlant hebben eendrachtelic gekuert dat voort aen alle schouten binnen der voirsc. hyemraetscap gheseten alle wegen, wateringen, sluysen, huelen scouwen sullen, ende voort alle dat zij te scouwen hebben inden manieren hiernae gescreven, wtgenomen of yemant hantvesten hadde hoe sij scouwen sullen, die sullen an dese kuere onghouden wesen. Inden eersten soe en sullen in genen dorpen meer dan vijf hiemraden wesen, diemen alle jairs vernuwen sal ten minsten drie nuwe hyemrad., die sullen die schouten kiesen, elck inden horen nae ouder gewoennte ende hem luyden enen eet scriven eer hij dair mede scouwen mach, ende sullen scouwen inder manieren hier nae volgende, dats te weten wanneer enich schout scouwen wil dat sal hij inder kerken doen kondigen op enen heiligen dach achte dagen off xiiii dagen te voren, ten minsten achte dagen, ende dat tot sulken tiden als die schout ende hyemraden bij horen eede nutste duncken sal, ende dan sullen sij mit eener scouwe duer [29r] scouwen. Ende wat werck dat dan te banne ghescouwet wort dair sal die schout of hebben ii sc. ende elken hyemraet een sc. Ende die schout sal dat werck ter stont besteden om den minsten peninnck. Ende den eygen of den huyrman een weet doen op des eygens of des huyrmans cost of hij dat werck selver maken wil of dat die bestadinge voort gaen sal ende die schout mitten hiemraden sullen opten achtsten dach op dat ongemaecte werk comien ende besien of dat werck gemaect is. Ist dan niet gemaect, soe sel die schout iiii sc. hebben ende elken hiemraet ii sc. Ende voort van achte dagen tot achte dagen telken die helfte meer. Ende tot ellic scouwe die die schout mitten hiemraden aldus scouwet tot twie scouwen toe sal telken die schout hebben voir sijn cost twie stuvers des daechs, ende elken hyemraet voir sijn cost een stuver. Desen oncost van den schout ende hyemrad sullen sij mogen brengen upten morgen van horen dorp. Dit sal gedueren tot der hiemrade weder seggen. Gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 028v-b-029r
   type : Keur date : 1463-03-01 record : # 371  Record details
[188] Item alsoe die ambocht bewairres of die gene diet morgen gelt inden dorpen gaderen quade reesscap van betalinge gecrighen wairt, dat meest toe commt mits der verdolven venen die voirtijts an helen weeren of hoeven gelegen hebben ende sijn ofgescheyden mit vercopingen bij stucken ende also verdolven ende op niet gebrocht ende dan laten liggen, ende gheschiet veel tijts biden genen die in Rijnlant anders ghien goet en hebben dan alst lant dat sij so copen verdolven is treken wech ende aldus soe en konnen die gaerres hoir morgen gelt niet crigen, ende wair gescepen alle jairs meer te gheschien ende worde dair bij tijds niet in voirsien ende om dit te voirhoeden, soe hebben die dijckgrave [29v] ende hyemrad van Rijnlant eendrachtelic een kuer dair op gemaect in manieren hier nae gescreven, te weten dat alle die gene die morgen gelt an namen te gaderen in allen ambochten binnen dat hyemraetscap van Rijnlant geseten sullen wesen, sullen hoir morgen gelt halen in dat selve lant dairt morgen gelt of voert soe verre alst goet genoech is, ende en wairt niet goet genoech ende en wair dair niement die hem dat lant onder worrde overmits dattet tot niet gemaect wair mit delven of anders, so soude die gaerre sijn morgen gelt in winnen gelijc oft noch een weer lants wair alst voir geweest heeft. Wairt oock dat een stuck lants grot of cleyn al heelverdolven ende te niet gemaect wair ende hem niement des lants en bewonde, so soude die gaerre sijn mogengelt halen vanden genen diet lant laetste warf sijn geweest hadde ende en vonde die gaerre dair geen goet of wair die wtlandich, so soude die gaeere sijn morgengelt inwinnen vanden genen diet lant sijn gheweest wair, versoekende tot den negenden grade toe. Dit sel gedueren tot der hyemrade wedder seggen, gedaen op sinte Pieters scouwe anno lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 029v-a-030r
   type : Keur date : 1463-10-04 record : # 372  Record details
[000] Item die dijckgrave ende hyemraden van Rijnlant hebben gekuert dat nyemant tusschen Sparendam ende dat beghinsel van der Spairne in Heemstede sant noch scilpen laden en sal ende dit sant wten schuyten of anders in groten scepen laden of over schieten en sal, hi en sal een seyl of een linnen cleedt leggen tusschen twien soe dattet sant noch die scilpen tussen twien niet en val in die Spairne, ende soe wie den contrairye dede die sal dair an verbueren een derdendeel van x lb. Ende dese kuere hebben die dijcgrave ende [30r] hiemrad gekuert tot nutscap van der waterscap vanden gemenen lande ende ten vervolge ende bede vander stede van Hairlem. Gedaen op Bammis scouwe anno lxiii.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl