Witte Singel – Doelen complex ('Humanities Campus')

Universiteit Leiden heeft plannen om het gebied aan weerszijden van de Witte Singel waar thans reeds veel universiteitsgebouwen staan (w.o. de universtiteitsbibliotheek), naast een complex woningen, om te vormen tot een “humanities campus”. Een deel van de relatief nieuwe universiteitsgebouwen alsmede de woningen van een woningscorporatie zouden daarvoor moeten worden afgebroken. Vanuit het perspectief van de HVOL gaat het vooral om het antwoord op de vraag wat hiervoor in de plaats komt. Er dient sprake te zijn van een zorgvuldige inpassing in de overwegend kleinschalige, historisch waardevolle bebouwing in dit gebied naast o.a. de Hortus en het Academiegebouw.

In 2016 en begin 2017 heeft de universiteit een aantal bijeenkomsten belegd met een zgn klankbordgroep, waarin o.a. de wijkverenigingen, de buurtbewoners en de HVOL vertegenwoordigd waren. Aan de orde waren verschillende mogelijkheden voor de ruimtelijke opzet van de nieuwe "campus", waarbij de universiteit een zeer duidelijke voorkeur toonde voor een opzet waarbij voor de woningen geen plaats meer zou zijn. Dit leidde tot een "patstelling" omdat een ruime meerderheid van de bewoners van geen wijken wilde weten en de eigenaar, woningbouwvereniging De Sleutels, zich daarbij aansloot. Het universiteitsbestuur heeft het gemeentebestuur gevraagd de regie in deze zaak over te nemen en zulks is geschied. 

In januari 2018 is het overleg met een nieuwe klankbordgroep weer van start gaan. Uitgangspunt daarbij is dat de (58) woningen van De Sleutels, conform de wensen van de univesiteit, worden gesloopt. De HVOL participeert in het overleg en blijft gespitst op een opzet van de nieuwbouw die past in de historische omgeving.  

In april 2019 zijn het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus gepubliceerd en opengesteld voor inspraak. Het bestuur van de HVOL heeft op 14 mei 2019 een brief aan B&W gestuurd met zijn standpunt. Qua hoogte blijven de plannen redelijk binnen de perken, behalve bij het Centrale Onderwijsgebouw tegenover de woningen aan de Doelengracht. Bezwaarlijk vindt het bestuur de bouwkundige/architectonische invulling van het plangebied: te grofmazig, te weinig aansluitend bij de fijnmazigheid van de binnenstadsbebouwing en met te weinig variatie. 

Voor nadere informatie over de Humanities Campus zie de website van de universiteit, www.universiteitleiden.nl