Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 061 - 069
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 061v-a-062r
   type : Vonnis date : 1363-08-04 record : # 045  Record details
[004] Aelbrecht bijder goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyern, ruwairt van Henegouwen, van Holland, van Zelant, etc., doe kond allen luden dat wij by onsen rade gemeenlic van Hollant ende biden gemenen hiemr. van Rijnlant overdragen sijn een voirwaerde ende een ewichs gesceit mit onsen goeden luden van onsen lande van Woirden die gelant sijn inden waterganc van Sparendam ende dair wt te wateren plegen in manieren ende voirwairden hier na gescr. Inden eersten, alle die gene die up die zuutzijde gelant sijn ende nu ter tijt wateren in die Ysele, die zullen geven vander morgen x vlaemsche groten, ende dair mede sullen zij vrij ende quijt wesen ende ewelijc gesceyden van allen rechte dat sij in Sparendam plagen te hebben, ende van onrade dat dair in roerende is ende sij en sullen nu voirt nemmermeer inden Rijn wateren tot den waterganc van Sparendam wt. Voirt alle die gene die up die zuutzijde voirsc. gelegen sijn ende nu ter tijt genen waterganc in die Ysele en hebben, die sullen geven vander morgen v vlaemsche grot, ende die sullen bliven in allen rechte dair die noirtside in bliven sel. Voirt alle die gene die an die noirtside gelegen sijn sullen geven v vlaemsche grote ende dair mede sullen sij gebetert hebben ale versumenes ende brocken die sij tot desen dage toe gehadt hebben roerende van Sparendam, ende nu voirt sullen sij maken ende houden twee slusen in Sparendam met den goede luden vanden Gestichte die mede tot Sparendam wt wateren sullen ende alle waterganc ende werc bewaren ende houden als sij van outs plagen te doen, wtgeseit dat sij mer twe slusen houden en sullen als voirsc. is, ende dit voirsc. salmen betalen die een helft tot onser vrouwen dage naest comende assumptio ende die ander helft tot Lambert misse daer naest comende, of binnen iii weken na elke dage voirsc. onbegrepen. Ende om dat wij willen dat dit stade ende vaste bliven ende ewelijc onverbroken, so hebben wij desen brief open bezegelt mit onsen zegel, ende hebben mede bevolen onsen welgeboren hiemr. van Rijnlant want sij over alle dese voirsc. voirwaerden geweest hebben van des lants wegen van Rijnlant dat sij desen brief mede bezegelen. Ende wij Reyner Dever ridder, Heinric van Alcmade Ysbrants z., Florijs van Alfen, Ysbrant vander Scuyer, Willem van Lewen, Diddeboy van Catwijck, [26v] ende Boudijn Jans z. knapen, hiemr. van Rijnlant, want wij over alle dese voirsc. saken geweest hebben, so hebben wij desen brief mede besegelt bij behieten ons liefs heren hertogen Aelbrecht mit onsen segelen. Gegeven inden Hage des vridage na ad vincula Petri int jair ons heren m ccc lxiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 062v-a
   type : Vonnis date : 1438-ca record : # 065  Record details
[005] Item soe sullen Vrancken kinderen van Zanen bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes aerde der wt gesleghen is seer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwe van Zanen dat over gaf, sy sullen sijt selve ontfaen ende daer of dijcrecht plegen alst behoirt, ende dair voir zeer dat Vranck van Zanen lant vluchtich was tot dat sijt an tasten als voirs. is, soe sel dat aertgelt staen tot goetduncken vanden raed alsoet dair zoen an roert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 062v-b
   type : Vonnis date : 1416-01-09 record : # 066  Record details
[006] Wij Jan vanden Woude heer van Warmond, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan vander Woude, Jan vanden Boechorst, Florijs van Tol, Vranck van Zanen, ende Symon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij vercoft hebben tot enen vryen eygen Lambrecht Lamberchts z. twee stucke lants bijden Hoope sonder maet also groet ende also cleyn alst dair gelegen is inden ban van Sparenwoude buten den tIJdijck ende geheten die Droenen, twisken Claes Airnts zs. erfnamen an die een zijde, die stoelen van Sparenwouder dijck an die ander zijde, al om streckende an die tYe, ende noch een stuck lants geheten dat wester hogher lant also groet ende also cleyn alst dair gelgehen is inden ban van Velzen, twsken den behinen lant van Hairlem ende capellen lant van Sparendam an die een zijde, Allijn Gruierts z. an dander zijde, al om streckende an die tYe. Ende verlyen ons al voldaen ende wel betaelt den lesten penninc mitten eersten ende hebbent him gheloeft te waren alsinen vrij lant sculdich is te waren een ygelijck inden banne dairt gelegen is. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen in jair ons heren duysent vierhondert ende vijftien des dijnxdachs naden heyligen dertyen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 062v-c-063r
   type : Vonnis date : 1421-01-08 record : # 067  Record details
[007] Baertout Heynricx z. scout van Sparenwoude doe condt allen luden dat voir mi quam Lambrecht Lambrechts z. ende gheliede dat hi over gegeven ende qwijt gesconden heeft Pieter van Zanen clerck alsulc lant als hi gecoft hadde jegens die hoghe wel geboren hyemrade van Rijnlant dat gelegen is buten dijcks ende geheten is die Noort gelegen inden ban van Velzen. Ende ghelyede him Lambrecht voirs. hier of al voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten eersten, ende gheloofde dat te waren in alre manieren als die voirseyde heemraders brief die Lambrecht dair of hadde inhout. Hier [32r] waren bij ende over als tuge ende buer Allert Ysbrants z. ende IJsbrant Claes Hermans z. In kennisse der waerheit, soe heb ic Bertout scout voirs. desen brief bezegelt mit minen zegel int jair ons heren duysent vierhondert ende twintich naden loop des hoofs van Hollant, des woensdages naden heyligen dertyenen dach [i.e., 1421].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063r-a
   type : Vonnis date : 1426-09-26 record : # 068  Record details
[008] Phillips, etc. [Philip the Good, Duke of Burgundy] ontbieden ende bevelen u allen onsen goeden luden ende ondersaten gheseten binnen den dorpen van Sparenwoude ende Sparendam dat ghij wtreyct ende betaelt Vrancken kinder van Zanen sulc aertgelt als ghij him sculdich sijt ende ghij nu in uwen ghemen oirbaer wt horen lande hem of ghedolven hebt sonder langher vertreck off merring dair of te maken, ende wairt dat ghij des niet en dedet, soe wouden wij den selven kinderen rechts dair of gonnen op enen ygeliken die in ghebreke dair of is ende mit onsen heemraders dat wt doen panden als dair toe behoert sonder des yemande te verdragen in eniger wijs. In oirkonde desen brieve ende onse signet hier up gedruct. Gegeven upten xxvi sten dach van septembri in jair ons heren dusent vierhondern ses ende twintich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063r-b
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 069  Record details
[009] Anno xxxvii Der heemrader vonnes: Aldus wijsen wij alsoe Pieter van Zanen sprect mit sinen brieven in welken hij bewijst dat hij den voirsc. Droen gecoft heeft ende wij gheen brieve of anders enich betoon in contrarie gesien hebben dairmen die voirs. breive mede deden sal dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertghelt te hebben dat hem gebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wert van des him dair of onbetaelt is totter heemraden goet duncken, ten wair ofmen mitten hof van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich off balling slants van Hollant geweest had voir den date mijns genadichs heren brief van Bourgongne hier voir gescreven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063v-a
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 070  Record details
[010] Anno xxxvii --------ij' Noch een vonnes der heemr.: Item also den wtersten dach huden was twsken Florijs van Sparenwoude an die een zijde ende Vrancken kinder van Zanen op die ander zijde om der dingtael wille die sij onderlinge hadden van aertgeld vanden Droen, in welker dinctael Florijs voir him nam dat mijn heer van Beyeren den Droen Willem van [32v] Zanen gegeven had, alsoe Vranc van Zanen mit wijf ende mit kinderen voirvluchtich was, ende dat hij Willem van Zanen dair of vernoecht had, soe seyde Florijs bij die reden dat hi hem niet sculdich en waer te gheven, dair Vrancken kinder weder op antwoirden ende spraken op hair brieve die Pieter van Zanen dair of heeft geliken hier voir gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 063v-b-064r
   type : Vonnis date : 1437-06-21 record : # 071  Record details
[011] Up dat vonnes voir gewijst twsken Pieter van Zanen ende Florijs van Sparenwoude dair up hebben die rade mijns gendaichs heren gescreven anden hyemraet gelijc hier na gescreven stait: 'Lieve getruwe ende geminde also ghij voir dese tijt een vonnes gewijst hebt dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertgelt te hebben dat hem ghebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wort, van des hem dair of onbetaelt is tot uwen goetduncken, ten wair ofmen mit onsen hove van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich of baling onser lande van Hollant geweest hadde voir date van onsen brieve die Pieter voirn. van ons heeft, ende die selve Pieter hier om an geschille staet mit Florijs van Sparenwoude, soe is dese sake gecomen voir onsen getryuwen rade gestelt ten saken van onsen lande van Hollant die beyde pertyen hier up gehoirt hebben ende oick sulke tugen als sij him van beyden zijden elcx vermaten ende en konnen niet bevinden naden tuge die sij gehoirt hebben dat Pieter voirn. ye balling of voirvluchtich onsen lande van Hollant geweest is, ontbieden hier om ende bevelen mit aernst dat ghij dese sake voirt termineert ende dair in doet bij rechte of bij ghenoege als dar behoirt van redenen wegen gedaen te wesen dat en laet in geenrewijs onse heren god ijs mit u. Gesc. den een ende twintichsten dach in junio.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 064r-a
   type : Vonnis date : 1438-07-01 record : # 072  Record details
[012] [In left margin: 'Anno xxxviii te Does scouwe'] Dat wterste vonnes van deser sake. Item up dat voir gewijsde vonnes twsken Florijs van Sparenwoude ende Pieter van Zanen, soe wijsen wij voirt aldus na inhout der brieve die mijn genadige heer dair of gescreven heeft, dat Pieter van Zanen hebben sal van elke roede aerde een lelyde plack. Des sal die hiemr. aldair senden ende den wale doen meten in hairre beyden yegenwoirdicheit also verre als sij dair comen op een vrijdach naestcomende ende wes Florijs voirn. buert te gelden sal hij betalen nu te Bamisse naest comende. Die heemraden van deser sake Gillis van Cralinge, Gerijt van Poelgeest, Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedzen ende ['Meynert Claes zoon' is crossed out] Ysbrand van Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 064r-b-064v
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 073  Record details
[013] Item Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan van Woude, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Witte Jacob Buzen zoen often houder van desen breive bij sinen wille hondert twee ende vertich pont tien scelling hollants payments die wij him gelooft hebben ende geloven wel te betalen tot meye dage naestcomende, ende waert sake dat wij des niet en deden soe hebben wij vorder ghelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zeekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermenen Witte Jacops z. of den houder sbriefs binnen Hairlem in Heynric Aernts zoens hws ende dair in te leysten ende tydige maeltijden te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves live ende wt der voirseyden stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Witte Jocops z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die somme gelts voirs., den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoecht van sinen cost. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien, des dijnxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 064v-a
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 074  Record details
[014] Wij Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Florijs van Tol, Jan vanden Woude, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Robbrecht Claes z. of den houder van desen brieve bij sinen wille hondert twe ende tseventich pont vijf scelling ende ses penning Hollants payments die wy hem gelooft hebben ende geloven wael te betalen op den pinxster dach naest comende, ende waert saeck dat wij des niet ende deden, soe hebben wij voirder gelooft ende geloven bij onsen truwe eeren ende zekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermanen Robbrecht Claes zoons of den houder sbreifs binnen Hairlem in Heynric Airnt zoons hwys ende dair in te leysten ende tydige maeltide te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves love ende wt der voirs. stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Robbrecht Claes z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die summe gelts voirs., den lesten penning mitten eersten ende den wairt vernoecht van sijnen cost. In oirkonde desen breive bezegelt mit onse zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien des dinxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 065r-a-065v
   type : Vonnis date : 1419-10-02 record : # 075  Record details
[013a] Wij Gillis van Cralinge ende Gherijt vander Zijl, ridderen, Gherijt van Poelgeest, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Claes van Ruven, knapen, hoge hyemr. van Rijnlant doen condt allen luden dat wij van des lands wegen van Rijnlant gelyen sculdich te wesen Willem Dobbe z. of den houder van desen breive hondert goeden gouden engelschen noblen of payment hoirre wairde die hij ons tot des lants behoef van Rijnlant onder gedaen heeft om tien engelsche nobel sjairs te renten die wij hem of houder sbriefs samentlijc ende elc voir al geloeft hebben ende geloven volcomelike ende wel te betalen ende comer vrij te leveren binnen der staet van Utrecht inden wisselen, alle jair op sinte Baven dach of binnen achte daghen dair na onbegrepen, ter tijt toe dat wij Willem off houder sbreifs dese hondert engelsche noblen weder betalen ende hem dair toe gheven also veel renten als wij hem op die tijt naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen. Ende wairt sake dat wij Willem of houder des breifs dese renten alle jair upten termijn voirs. niet en betaelden ende wij des van Willem of houder sbriefs vermaent worden mit Willems of houder sbriefs openen breiven, soe hebben wij eedscat in te comen leysten binnen die stat van Utrecht elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten in Waelkijns herbergh dair hij nu ter tijt in woent aldair te leggen ende te leysten na goeder luden zeede ende niet van daar te sceyden voir der tijt dat wij Willem of houder sbriefs dese voirs. renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoicht van sinen cost. Ende tot wat tijt dat wijt Willem of houder sbriefs een halve jair te voren seggen of doen seggen of dat hijt ons also lange te voren seit of doet seggen, soe sullen wij dese hondert noblen voirs. volcomelijc ende al weder betalen ende dair toe alsoe veel renten als wij hem op dien termijn naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen, ende dair mede soe sullen wij desen breiff mogen lessenen. Ende wairt dat wij des niet en deden als wij des van Willem of houder sbreifs vermaent waren gelijc voirs. is, soe hebben wij vorder gelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zekerheden in rechter eedscat in te comen leysten binnen der stat ende inden selver herberge voirs. elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten ende dair te leysten als voirs. is ende niet van dair te sceyden voir dat tijt dat wij dit voirs. hooftgelt mitten renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den wairt vernoicht van sinen cost sonder enige weer hier op te doen mit enigen rechte geestelijc of wairlijc ende alle dingen sonder argelist. In oirkonde des briefs bezegelt mit onse zegelen hier an gehangen int jair ons heren dusent vierhondert ende negentien smanendages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 065v-a
   type : Vonnis date : 1431-09-05 record : # 176  Record details
[014] Wij Gillijs van Cralingen van Voirscoten, Gerijt van Poelgeest van Hoichmade, Gerijt vanden Zijl heer van Purmereynde, ridderen, Boudijn van Zwieten trezorier van Hollant, Jan vander Boechorst heer van Noortigherhout, Florijs Paedze, Meynairt Claes z., knapen, hoge hiemraden van Rijnlant, doen condt allen luden dat wij van des gemeens lands wegen van Rijlant mit Jan Wouters z. ende Clais sinen zoon overdragen sijn dat sij angenomen hebben voir hem ende voir heren erven te maken ende te houden die hoge breede vanden Zeedijck, gelegen bij Costverloren neffen Jan Wouters zoons ende Clais sijn zoons zaet ter Halver weteringe toe die nu Costverloren hiet, erflic ende eygenlic up dat voirs. lant durende tot ewigen dagen. Ende hier voir hebben wij hoge hiemr. voirgen. van des gemeene lants wegen voirs. quijt gesconden ende gegeven quijtscelden ende geven voir ons ende voir onse nacomelingen Jan Wouters zoon ende Clais sinen zoon voirs. ende horen nacomelingen tot enen vryen eygen die cadijck tot Costverloren binnendijck ende butendijck also groot ende also cleyn als hij up Jan Wouters zoons ende Clais sins zoons zaten voirs. gelegen is ter Halver weteringe toe, ende sij den lande van Rijnlant voirs. toebehoren plach. Ende hebben hem vorder geloeft ende geloven niet te dijcken wt die voirs. zaten in geenre wijs bij staenden dijck. In kennisse der wairheit hebben wij hoge hyemraedt voirgen. onse zegelen tot enen getuge an desen brief gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ene ende dertich upten vijften dach in septembri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 065v-bis; OAR12, 073r-c
   type : Vonnis date : 1437-05-07 record : # 112  Record details
[016] [000] Anno xxxvii tot meye. Item Clais Jan Wouters z. sal hebben ende houden den kadijc op sijn lant gelegen bij Costverloren tot eygen ende ewigen dagen, ende dair voir sal hij weder hebben ende houden voir him ende sijn erven den dijck tot Costverloren, te weten vanden zwtoost eynde in ant enden van sinen dijck totter Halver wateringe toe, dats te verstaen aldair die leste sluse van Costverloren lach ende op gebroken wort, ende aldair brieven of geven ende nemen als dat behoirt. Hier waren bij burghermeesteren van Aemsterdam Ruus Jacops z., Auwel Pieters z. ende Jan Bet, ende sijn oude voirwairden salmen verclaren bij Auwel ende Reyner [Reynerszoon].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 066r-a
   type : Vonnis date : 1431-09-05 record : # 177  Record details
[015] Ic Aernt Vechterszoon doe condt allen luden dat ic an ghenomen heb vanden gemeenen lande van Rijnlandt voir mi ende voor minen erven eygelijc ende ervelijc tot ewigen dagen die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also cleey als hi gelegen is op mijn zaet nu ter tijt is gelegen an Costverloren streckende den voirs. dijcke zwtoostwairt ter Halver weteringe toe, dair si mi voir gegeven hebben den cadijck tot Costverloren gelijc mijn breive dair of inhouden. In kennisse der wairhede so hebbe ic desen brief bezegelt mit minen zegel, int jair ons heren dusent vierhondert een ende dertich upten vijften dach in septembri.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 066r-b-066v
   type : Vonnis date : 1443-07-25 record : # 178  Record details
[017] Wij Gerijt van Poelgeest heer van Hoichmade, Willem van Alcmade ende Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedze ende YJsbrant van Scoten, knapen, hoge hiemr. van Rijnlant, doen condt allen luden dat gecomen is Aernt Vechters z. [49v] inden jair van een ende dertich [1431] lestleden voirden hogen hiemraet van Rijnlant doe ter tijt wesende ende heeft aengenomen vandes gemeens lands wegen van Rijnlant voir hem ende sinen erven eygentlyc ende erflic die hoge breede vanden Zeedijck bij Aemstelredamme geheten Costverloren also groot ende cleyn als hij gelegen is op sijn zate doe ter tijt gelgen in Costverloren streckende den voirs. dijck zwtoostwairt ter Halver wateringe toe, dair sij him voir gegonnet hebben ende gegeven vandes lands wegen van Rijnland den cadijck tot Costverloren gelijc sijn brieve dair off inhouden, des so is gecomen inden jare van twee ende vertich [1442] Vechter Airents zoon die in desen rechten bestorven is van sinen vader voir ons heemr. nu ter tijt wesende ende heeft op gedragen ende overgegeven all last, profijt, recht ende toe seggen dat hij hadde vanden Zeedijck bij Costverloren ende cadijck als boven geroert is tot behoeff Reyner Reyners z. ende sinen erven eygentlic ende erfflic dat hij dien Zeedijck bij Costverloren boven bepaelt houden sal mit sulken prouffite als Airnt Vechters zoon ende Vechters Airnts zoon dair off gehadt hebben, ende die breive die dair of sijn dat wtwijsen tot der Halver weteringe toe, dats te verstaen ter Halver sluyse toe dair die laiste sluyse gelegen heeft van Costverloren, ende dat hij noch sinen erven dit niet vervreemden noch vercopen en sullen buten den heemr. voirs. Ende want ons hoge heemr. voirs. kundich is ende dese overgifte bij onsen consente ende wille vandes lands wegen van Rijnlant gesciet sijn, so hebben wij in kennessen ende getugenesse der wairheit onse zegelen an desen brieff gehangen, ende deser brieve sijn twee alleens sprekende, dair wij den enen voir ons in den gemeenen lande van Rijnlant of hebben ende den anderen gelevert Reyner voirsc. voir hem ende sine erven. Gegeven des dijnxdages na sinte Jacobs dach apostel int jair ons heren duysent vierhondert drie ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 067r-a
   type : Vonnis date : 1449-07-01 record : # 493  Record details
[018] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoochmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlimen [Vlunen?], Gerijt van Zijl ridderen, Jan vander Boechorst, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten ende Symon Vrederick knapen hoge heemraden van Rijnlant doen cond allen luden dat inden jair van negen ende veertigen upten vierden dach in marte gecomen is Pieter Willems z. wonende tot Sloterdijck ende heeft angenomen bij consente van ons heemrade voir hem ende voir sinen erven eygentlijck ende erflic die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also clein als hij gelegen is ende Reiner Reiners z. saliger gedachten die van Vechter Aernts z. overnam ende Lijsbet Reyners wedwye tot nu toe gebruuct ende gebesicht heeft ende den voirn. Pieter voirt overgegeven heeft in allen scijn als Aernt Vechters z., Vechter Aernts z., Reyner Reiner z. ende Lijsbeth Reyners wedwye dien een naden anderen tot nu to gebruuct hebben, te weten dat Pieter Willems z. voirn. den voirnoemden Zeedijck boven bepaelt houde sal mit sulken profiten als die voirsc. personen dair op gehadt hebn gelijc den ouden brief die men hier casseert wel begrijpt, dats te verstaen totter Halversluse toe dair die laetste sluys gelegen heeft van Costverloren, mit voirwaerden dat Pieter voirsc. of sijn erven dit niet vercopen noch vervreemden en sullen mogen buten consente ende wille der voirseider heemrade ende want onse hoge hiemr. dit condich is, so hebben wij in getugenisse der wairheit onse zegelen an desen brief gehangen. Gedaen opten eersten dach in julio int jair ons heren dusent vierhondert ende negen ende vertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 067r-b-067v
   type : Vonnis date : 1447-06-27 record : # 230  Record details
[019] Item op die Does scouwe waren vergadert tot Leiden alle die heemr. Een vonnisse. Item also Jan Boem als procurateer vandes comenduers wegen van sinte Jan dingplechtich geworden is tegen den heemr. vanden Hogen veen, seggende in hoirre dingtalen dat die vanden Hogen veen den voirsc. comenduer ende sijn goeds huus scade gedaen hebn an zekeren lande leggende inden ambochte van Hazerswoude twelc dat sij offgevaeren, offgetreden ende off gedolven souden hebn boven enich eygendom dat sij dair an hebn mochten ende datmen den voirsc. omme daer dat sculdich wair te beteren bijden hgenheemr. mit meer woirden als sij hem in horen dingtalen vermaten, etc. dair op dat die voirsc. heemr. vanden Hogen veen antwoirden seggende dat sij der voirsc. heren lant niet offgevaren en hebn dan is die vaert gewyet dat is van hoir selffs gesciet wan dat lant an beiden zijden hem toe behoren soude, ende die kade den wal an die een zijde dat den Baerl heet tusschen der heren lant van sinte Jan ende hoir waterscip hem toebehoren soude ende dat rustelic ende vredelic gebrwct souden hebn ende hor banwerk dair op gemaect meer dan xlvii jair lang en bescouwet vanden scout van Hazerswoude als hoir antwoird dat sijt lange verclairde, etc., dair off dat partyen gegaen sijn aen een kenninge vanden hogen heemr., hier op hebn die heemr. voirsc. hem beraden ende getuuch dair off gehoirt ende die wel doirsien ende voirt alle besceit dat voir partyen voir hem ge- [59r] comen is, ende wijsen ende verclaren voir recht alle zaken wel overgewegen ende die kueren die sij vanden voirsc. Baerle vijnden bescreven dat die vanden Hogen veen den eygendom toebehoirt vander kade den Baerle heet iiii voeten breet ende twe voeten hoge wt den water. Ende die also sculdich sijn te houden buten des polres coste dair die omme gelegen is, dats te verstaen dat die aerde dairmen die voirsc. kade mede maken sall die vanden Hogen veen mit hem sullen doen brengen off ist dat die genomen wort omtrent der kade wt der heren lant van sinte Jan off anders, dat sullen die vanden Hogen veen altijt gelden totter hoge, heemr. gesceidenheit, ende geven dair om die vander Hogenveen die kenninge gewonnen ende den heren van sinte Jan verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 068r-a
   type : Vonnis date : 1442-12-20 record : # 184  Record details
[020] Item ic Heynric van der Hoe de ambochts bewairre van des ambochts wegen van Coudekerck doe condt allen luden want een kade gelegen was buten den ambocht van Coudekerck up Claes Heymans wetering die bij goet duncken heren Gerijt van Poelgeest onse ambochts heer ende Jan Jacopzoon onsen scout mitten meesten deel vanden bueren bij goetduncken vanden hogen heemr. van Rijnlant, overmits dattet meer oirbair wair een nyewe kade te hebben om des wille dat sij den ambocht voirs. luttel scade dede, vercoft hebben Jan Danel z. tot behoef den Gnephoeck [Oudshoorn] ende die nyewe kade, die nu gemaect is streckende twisken den Lagen Waertschen dijck ende ofwegen, beter ende oirbairliker is dan die oude kade voirs. So bekenne ic dair om dat ic van des ambochts wegen voirs. wael voldaen ende betaelt bin vanden kade voirs., ende wes gelt dat vanden voirs. kade gecomen is, dats te weten vijve ende dertic wilhelmusse scilde, dat heb ic voirt verleyt inden oirbair vanden gravinge vanden nyewe kade voirs. gelijck als ic dat te rekeninge begrocht hebbe voir den lantgenoten des ambochts voirs. Ende om dat dit wair is, so heb ic Heynric voirs. van des ambochts wegen van Coudekerck voirs. gebeden Jan Jacop z. onsen scout dat hi desen brief bezegelen wil. Ende ic Jan scout voirs., om bede wil van Heynric van des ambochts wegen voirs. ende bi beveel vanden hogen heemr., so heb ic desen brief bezegelt mit minnen zegele, int jair ons heren duysent vierhondert twee ende veertich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 068r-b-068v
   type : Vonnis date : 1284-11-13 record : # 494  Record details
[021] Wij grave Florens van Hollant maken kont allen den genen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wij onsen getruuen luden die wonachtich sijn inden ambocht van Alphen, in Randenborch des heren ambocht van Brederoeden, in Snidelwijck heren Dircx ambocht van Sassenem, in Groensvoerde, in Scilant der abdissen gerechte ende in Snidewijck Splinters gerechte wt den wairde gegeven hebn alder gedaen rechte ende alder gedaen vriheit dat sij die duer die leget ter Goude inder sluse opten Rijn wt doen [68v] mogen ende afnemen altois in der manier dat sij mit enen waterkere off mit enen somer dijck tiegens dat somer water bewaren tlant dat leget bij beide zijden vander Goude. Ende die waterkeer sal gaen vanden Rijn up ende strecken also verre als die vier paer hiemraders goetduncket ende den lande oirbair is. Voirt gebieden wij dat die vier scoute van desen voirgenoemden ambochten op die Goude comen mit horen gezworenen den waterkeer te deilen eer ment ane vaet elken rechter tsijn ontfaen margen margens gelijck aldaert ten recht hebn sal, ende elken rechter tsijn te bescouwen mit sinen hiemraders. Voirt willen wij dat die gene die dese brugge te voren makeden voirt ane maken ende bescouwen ende anders nyemant. In oirkonde van deser vryheit ende des rechts so hebn wij desen brief bezegelt mit onsen zegele ende geg. inden Hage inden jare ons heren mcc ende lxxxiiii des manendage na sinte Mather dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 068v-a
   type : Vonnis date : 1446-10-04 record : # 226  Record details
[022] Item eodem die wort gesloten also lange tijt gesceel geweest heeft tusschen dien van Alphen ende die smaeldorpen als Groensvoerde, Randenborch, Snidelwijck ende tvri ambocht van Boschcoep wie die Goutsluyse tot Alphen mit recht sculdich wair te maken ende also men in der wairheit niet en heefft konnen bevijnden na enigen hantvesten, kueren off rechten wie die mit recht sculdich is te maken, so ist dat die selve sluyze in desen jaer gemaect is geweest bij genoech vanden heemr. bij die van Alphen ende dorpen voirsc. ende hebn daer om den cost geleden morgen morgengelijck, ende want zeder die tijt dat die voirsc. sluyze gemaect is geweest die voirsc. heemraden vernomen ende verstaen hebn dat na rechte die smaeldorpen voirsc. zekere verbant inden voirsc. sluyze hebn te maken, te weten an die noortzijde naest der sluyze iiii stijlen ende an die zuutzijde naest der sluyze oec vier stijlen mit dat stemplis, ende dat die van Alphen toebehoirt te maken die scotduer ende dat scotduer gebijnt ende dat ander plaet werck an beiden zijden behoirt toe te maken die gene die die Goude ka sculdich sijn te maken. Ende dat vierkant vander sluyze sel bliven ten laste vanden gene die tweewarver laitste die gemaect hebn, ten sij dat yemant mit beteren rechte hem dair off vrien mach ende een sculdiger wijsen mit rechte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 069r-a
   type : Vonnis date : 1437-02-01 record : # 284  Record details
[023] Item ic Aechte Meynert Dirx zs. weedwij doe cont allen luyden die desen brieff zullen sien of horen lezen dat ic mit Lijsbet Jans dochter brengen des briefs gedadingt ende overcomen bin als van alsulken after wesen als ic an hoir hade voerende van quaden lande dair ic grote scade hier voirtijts of gehadt hebbe van hoirre wegen, ende sij ballinge voir geliet was, kenne ende lye dat ic dat lant selve an sel nemen ende houden ende scelde hair dair quijte of also verre als sij mitten bailiuwe ende den wel geboren hiemr. van Rijnlant te vreden kan werden. In kennesse der wairheyt ende ic selve ghenen zegel en hebbe so heb ic gebeden Heinrick Engels z. desen brief voir mi te bezegelen. Ende ic Heinric, om bede willen Aechten voirs., so heb ic desen brief open bezegelt mit mijnen zegel. Dair bij waren twie poorters van Delf als Geerlant Hugen z. ende Jan Willems z., int jair ons heren duysent vierhondert zeven ende dertich op onse vrouwen avont te lichtmisse.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 069r-b-070v
   type : Vonnis date : 1356-04-18 record : # 286  Record details
[024] Copie vander hantvest van Alphen: 'Willem van Beyeren van Heneg. van Hollant, van Zeelant ende her van Vrieslant maken cont allen luyden dat wij gegeven hebben ende geven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden van Alphen tusschen der Goutsluyse ende den Crommen sloot, onsen goeden luyden van Hazaertswoude tusschen den Crommen sloot ende den Goutsluyse die gelegen is op den Bansloot dair Ketten kinderen lant nu ter tijt up leyt, onsen goeden luyden van Bosscoop op die westzijde vander Goude ende onsen goeden luyden van Waddijnxveen die gelegen sijn tusschen Bosscoep Waddinxveenre ka die gelegen is in Claes Dorrekijns weer eenen gemeenen ende eenen vryen waterganck durende tot weeliken dage, beginnen an den Rijndijck ende eenen ka te leggen ende te behouden op Ketten kinder lant op die oestzijde vanden sloet diemen heet den Bansloet ende voirs. is doirgaende op die Goudwal op die westzijde dicht te houden tot Claes Dorrekijns kade toe ende wt ate gaen inder Yselle onverseit van yemande den Yseldijc op ende toe te doen ende dat te dammen ende dien dam up ende toe te doen also dicke als die sluyse noot hebben ende dat min ende oirbairlic is onsen goeden luyden voirs. Ende desen voirseyden dam sullen scouwen die hiemr. van desen voirseiden waterganc, ende dat te voirsien van desen voirs. hiemr dat ghemeen lant gene scade en crige mit gemeenre morgen van desen voirs. waterganc. Ende den Rijndijck tot een waterkeer ende mit deser voirseider sluyse, so sullen onse goede lude voirs. horen vrien wille doen tot ons gemeens lants oirbair dat nu ter tijt becost dese sluyse ende waterganc voirs. ende horen nacomelingen sonder yemans weder seggen ende nymermeer ander lude doirganc. voirt so sullen dijcke ymer also lange wese dat onsen goede lude waterganc hoir diepe behoirt tot oirbair onser goeder luyden voirs. Ende tot des voirs. waterganc hebben wij onse goede luyde voirs. gegeven ende geven also veel lants als sij behoeven tot der Ysel to up horen cost hoir wateringe ende waterkeringe of te maken ende te houden ende te gelden tot onsen edelen hiemr. seggen, ende dese voirseyde waterganc, waterkeringe ende ka die dair toe behoren wair dat sij gelegen sijn so sullen scouwen die scoute van Alphen die nu is of namels wesen sal mit tween hiemraders van Alphen, mit twien hiemr. van Hazaertswoude mit twien hiemr. van Waddinx veen ende mit eenen hiemr. van Bosscoep. Ende dese voirseide hiemr. so sullen kiesen int ambocht van Alphen die scoute van dien ambocht bijden bueren in dien ambocht ende inden voirseiden waterganc wonen, in Hazaertswoude die scoute van dien ambocht mitten buyren inden waterganc wonen, in Bosscoop die stout van dien ambocht bi den buyren inde waterganc wonen ende in Waddijnx veen so salse kiesen die scout van Poelgen bijden gemeenen buyren van Waddinx veen die in die [65r] waterganc wonen als voirs. is. Ende wes dese voirs. hiemr die dese waterganc voirs., waterkeringe ende ka die dair toe behoren scouwen ende kueren bij horen eede tot ons lants oirbair voirs. dair nyement weder te seggen, ende dese scoute ende hiemr. voirn. zullen scouwen also dicke als him nutte ende oirbair is tot ons lants behoiff voirs. Ende in dese voirs. waterganck so sal gelden elke morgen morgen gelijc sonder yemans weder seggen, ende alle onrecht water buten horen wateringe te keren ende houden wair dat hem deren mach. Ende die van Hazaertswoude sullen houden een ka ende een waterkeringe vanden veen anden Rijndijck opten van die voirs. is op die westzijde, ende voirt sullen die van Hasaertswoude voirs. den Rijndijc dicht houden vanden Bansloot ten Crommensloot toe, ende die van Alphen den Rijncijc dicht houden vanden Crommensloot ter Goudtsluyse toe. Voirt sullen die van Alphen voirseyt een ka ende een waterkeringe huden vander Goutsluyse tot Bosscoop toe. Ende die vanBosscoep sullen van Alphenre ban een ka ende een waterkeringe houden tot Waddinx veen toe. Ende die van Waddinxveeen zullen van Bosscooper ban een ka ende een waterkeringhe houden up die Goude tot an Claes Dorrekens ka toe. Geviel oick dat onser goeder luyden voirs. wateringe or waterkeer van horen wateringe te cleyn woirde, die souden sij meerren mitten naister aerden ende mitter minster schade, ende die aerde sullen onse goede luyden voirs. dan gelden tot hoirre hiemraet seggen. Gheviel oick mede dat onder dese scouten ende hiemr. voirs. enigherhande twij quame wair bij datsij enige scouwe after laten wouden of after lieten dair ons voirseits lants oirbair aenlage, dat soudmen brengen an onsen edelen heemr ende dair bij dien twij te eynden ende ymmer te scouwen. Wairt mede dat yemant visschede in onser goeder luyde sluyse voirs. alsoe dicke ende menichwerven als hij dair inne visschede dair men of betugen mocht mit twien wittachtigen luyden of meer also dicke verbuerde hij jegens ons x pont ende den scout ende heemr voirs. iiii lb., ende van dese iiii ponden voirs. sal die scout hebben x sc. ende elc heemr also veel. Ende want onse menige altois is mit onse heerlicheit te helpen te comen onsen goeden luyden voirs. in allen zaken wair dat zijts noot hebben tot ons lants oirbair ende aengesien hebben groot gebreck ende noot saken die onse goede luyden voirs. aenlagen alse van vreemde watere dair sij bij verderft waren gebleven wair wij hem te hulpe niet gecomen, hier ommee hebben wij onse consent heer toe gedaen. Ende onse goede luyden voirs. dese punten gegeven in alle manieren als voirs. staet sonder enigerhande argelist behouden onser edelen heemr. van Rijnlant ende van Scielant alle hoirs rechts. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegel, gegeven in Middelburch des manendages na palmen sonnendach int jair ons heren m ccc lvi. Jussio domini comitis. Per dominum Florentium de Borsalia et dominum H. Popponis.'

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl