vorige Buurt: 76.Nieuwe Rijk van Sion 77. Prinsdom van Letterrijk volgende Buurt: 167.Mariënburg

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de cuckel van 't Huys te Lochorst / de westzijde van de Kerckstraet ende de noortzijde van de Schoolsteech

(SA II inv. nr. 1216 fol. 77 vso, 14-08-1625)

Geschiedenis:

Ontstaan door afsplitsing van Prily (Koevoet) op 01-08-1619.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 44 vso)

Hoewel de gebuurte Prily in 1619 gesplitst wordt in een oostelijk en westelijk gedeelte waarbij de Pieterskerkgracht de begrenzing vormt, hebben de buurten nog geen nieuwe naam - of het zou Oost en West Prily moeten zijn. In 1621 richten de gemeene gebuyren van den Graeffschappe Prily, soo van de oostsijde alsmede van de westsijde zich tot het Gerecht. Kennelijk was er meningsverschil ontstaan over de vraag welke buurt de naam van Prily mocht voeren, maar tot verhoedinge van confusie hebben de wederzijdse geburen een akkoord gesloten. Men is overeengekomen dat de oostelijke helft de oude naam, tytel ende 't wapen van de Graeff van Prilly mag blijven voeren volgens den besegelten brieff daervan sijnde van date den xiiij novembris anno 1473. Maar vermoedelijk omdat de Latijnse school zich in het westelijk deel bevindt, stelt men voor om de heer van deze buurt voortaan te betitelen als de Prince van Letterrijck, Graeff van Bouckholt en Heer van Leerendam. Op het buurtwapen zou een ekster (aexter) moeten staan met het devies Altijt Leersaem. Het stadsbestuur stemt toe, maar is van mening dat de ekster in het buurtwapen moet worden vervangen door de uil, staende alrede op de poorte van de Latijnsche Schole deser Stede. Vier dagen later krijgt het Prinsdom van Letterrijk toch zijn zin en mag het voortaan de ekster in haar wapen voeren (zie ook 'Buurthouden', pag. 30, 107).

(SA II inv. 1216 fol. 56 - 56 vso, 02-09 en 06-09-1621)

Van de buurt is een kasboek - een blaffaert - bewaard gebleven met twee gecalligrafeerde pagina's, daterend uit ca. 1647 en 1670 waarop resp. de namen van de heren der gebuurte Joris Verburch en Loth de Haes met hun titels staan vermeld, alsmede de namen van de overige buurtbestuurders en de de buurtknechten. Op de pagina uit 1647 staat nog vermeld: Ten tijden vant hoven werden twee Hoffmeesters gestelt ende vier dischvrouwen die alles gade slaen, coopen ende helpen tot eenparige Vrede ende vreucht beleijden.

Ontvangsten in het jaar 1622:

Ontfangen over de doodgifte van Jacob Jorisz., cuyper een pistolet tot f 4 2 0
Mit noch een hollantsche daler 2 2 0
Ende noch over boeten van 't lijck van de voors. Jacob Jorisz. vj boeten 0 9 0
Ontfangen over zes boeten van seker kindts begraffenis uyt de Schoolstege,      
hiervan is geen dootgifte gecomen 0 9 0
Ontfangen over xij boeten van een kindts lijck uit de Schoolstege 0 28 0
Ontfangen over een doots-gifte van minne (?) int volgen - een halve      
vlaemsche nobel jegens viij gl. viij, comt hier 4 4 0
Ende noch over tyen boeten van 't selve lijck tot 15 stuivers comt 0 15 0

Uitgaven in het jaar 1622:

Betalen voor 't halen van de Baer tot drinckgelt van de dragers derselve ove t lijck van Jacob Jorisz., cuyper r 0 8 0
Betaelt aen de gebuyren die de Bare hebben gehaelt ter begraffenis van Minne in 't volgen 0 8 0
Betaelt aen seker knecht in de Vleyshalle voor 't dragen van 't vleys in 't voorgaende hoff, 't welcke vergeten was 0 5 0
Betaelt Davidt Jansz. van Ilpendam bouckebinder voor de twee Registers van de gebuyrte bij quitantie 3 0 0
Betaelt aen de soon van Mr. Jan Minte voor 't stellen ende schrijven van de inscriptien op ende inde voors. twee Registers 0 12 0

Ontvangsten over het jaar 1643:

Op den tyenden october ontfangen van het kint van Jan van der Grif 2 0 0
Den 13 november ontfangen van de vrou van Louris Jansz. Veer 5 0 0
Den selven dyto aen boeten neegen stuivers van het haelen van de baer vyer afgetrocken, acht stu. blijft 0 1 0 ?
Den 1 december ontfangen van het kint van Jan Peudavyn 3 3 0
Den selfden dyto aen boeten seeven stu. En een half en is gebleven voorhet halen van de baer, blijft nul. 0 0 0
Den 19 december ontfangen van de begrafenis van Louris Jansz. Veer vier gulden en neegentyen stu., hyer afgetrocken acht stu. van het haelen van de baer. (In de marge:) van dit gelt van Louris Jansz. is oock afgegaen het gelt van de baer van Manguus. 4 3 0
Den selfden dyto ontfangen van de begrafenis van mijnheer Manguus vyer Carolissen van dertien gulden met een ducaton van drye gulden en drye stu.Samen 55 en dry stu. hyer afgetrocken acht stu. van het haelen van debaer, blijft 54 15 0
Den selfden dyto is begraven het kint van Jan Boudein en heeft de buyersnyet vereert      

Ontvangsten over de periode 1643 -1647

Ontvangsten aan dootsgiften f 345 18 0
Ontvangsten aan huiycopen 26 10 0
Ontvangsten van de vette plaateelen 12 13 0
Ontvangsten aan weecklicxe inlechgelden 105 10 0
  ____________
Totaal f 490 11 0

Kosten van het buurthof op 9 t/m 11 oktober 1647 vanwege de benoeming van Joris van der Burch als buurtheer:

Voor 't stellen van tafels en bancken f 6 5 0
Voor sijn dienst 12 0 0
Voor d'andere 3 dienaers, 4 daegen 24 0 0
Voor extra ordinaris loopen 1 0 0
Voor de schotelwassers 15 0 0
Voor de speelman 3 3 0
Voor de knecht van de buert 16 0 0
Noch van broot 1 3 0
De dienstmaecht van de rector 6 6 0
Aen de Viskooper betaelt 13 5 0
Aen neuten 3 0 0
En vaetie wijn van 52 stoop met d'impost 30 8 0
Aen de Vleyshouwer 64 19 6
Aen de Backer 23 17 0
Aen hoenderen en conijnen 25 13 0
Aen bancket 24 12 0
Aen boter, kaes en anders 28 7 0
Aen de pasteybacker 69 19 0
Aen schotelen, glaesen van huer 23 9 0

Uitgaven in diverse jaren na 1647:

Betaelt uyt last van de Heer van de Buyrt van 't geen dat in 't voorgaande Hoven gemist was een servet 3 17 0
28-05-1648 Dootgift de Heer van 's Gravenambacht 100 16 0
15-06-1648 't kint van Jeremias de la Leere, heeft niet vereert, aen boeten 0 6 0
Den 15 november 1648 tot Last van de Heer van de Buyrt aen een schamel huysgesin in de Schoolsteech Jan Frerier gegeven, ses guldens 6 0 0
1651 den 8. Juny Heb ick aen de Vrouw van de Buyrt ses guldens uytgekeert 'T welck sij aen een schamel huysgesin in de steech verstreckt hadt ende verschooten 6 0 0
Den selfden dito heb ick met advys van de Heer van de Buyrt & sijne Raden aen de gewesene knecht voor sijne voorgaende diensten 10 0 0
De Vrou van de Buyrt heb ick noch een pont groot gegeven 't welck sij aen een schamel huysgesin toegedeelt heeft 6 0 0
27 july 1654 met de Heere & sijne Raeden in de voors. Doelen geweest ende daer in 't verliesen van een Raet ende Thresorier verteert 4 12 0
Den 2 augusti 1654 weder met de Heer ende sijn Raet in de voors. doele geweest omme daer in 't resolveren off wij hooven souden 5 10 0
Den 25 September tot stadtaccys van de bieren gegeven 56 stu. 2 16 0
Noch heeft de Vrou van de Buyrt een rycxdaalder uutgegeven 2 10 0
30-05-1665 Op de doelen verteert in het kiezen van een nieuwen Heere van de Buurte in plaetse van Zal. Joris Verburch 25 1 4
14-07-1665 Kosten van het request 0 18 0
09-08-1665 Aen de knecht van de buert gegeven vanwegen sijn dienst in het kiesen van de Heere van de Buurt 1 5 0

Verdeling van kasgeld onder de geburen in 1671:

16-11-1671 in kas 456 11 0
Van dese somma compt het arme weeshuis het seste deel volgens de ordonnantie bij de Heeren Burgemeesteren gemaeckt en bedraecht het voors seste deel 60 gulden en is van resterende uutdelinge gedaen aen alle de Gebueren als uut dit nevenstaende is blijckende.      
Uutgift van de voors. Penningen voor het arme weeshuis 60 0 0
Aen de Bueren omgedeelt ider ses gulden, compt 312 0 0
Aen de knecht van de buert voor sijn dienst vereert 31 10 0
Den uutgift bij den Heer Rector Emmenes als Thresorier gedaen sedert 10 juny 1671 bedraecht volgens Rekening daer van sijnde een somme van 62 14 0
  ____________
  466 4 0
       
Soo dat den uutgift 9 13 0 meerder is als den ontfang. 'T welck bij ons onder-geschreven is verschooten om uut de eerst incomende Penningen weder te ontfangen.      

Uitgaven in verband met een heerverkiezing in 1675:

Een half vat bier 3 3 0
Voorhet inbrengen en aenteykenen 0 6 0
Voor de wijn van inbrengen en accijns 0 16 0
Aen de knecht 6 6 0
Kaersen 0 6 0
De wijn 12 0 0
Aen tobacq en pijpen 0 13 0
Aen huur van tin, glasen als oock eenige gebroocke glasen 1 12 0
Aen onkosten op het stadhuys voor de notaris, het request, lichten van het boeckje ?    

(SA II inv. nr. 6959)

In 1674 staat het Gerecht toe dat de geburen van Letterrijk (er staat Peltenrijck, een verschrijving) straatlantaarns mogen plaatsen, mits de inwoners daarvoor geen contributie behoeven te betalen en dat ook het onderhoud uit het normale inkomen van de buurt zal worden bekostigd. Een dergelijke toestemming wordt tegelijkertijd gegeven aan het aangrenzende Prily (Koevoet) en enkele dagen eerder aan Groenendaal.

(SA II inv. nr. 84 fol. 70 vso - 71, 23-10-1674)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Stock, Paulus - 01-08-1619 s v *
Stock, Heyndrick (van de) - 14-08-1625 1  
Burch, Joris van der - 08-08-1647 1 *
Pla, Abraham le - 04-06-1665 1  
Haes, Loth de - 05-02-1670 2 v  
Doncan, Johannes - 25-09-1675 3  
Storm van 's-Gravensande, Mr. Johan - 15-05-1687 2 v *
Doncan, Mr. Robert - 28-04-1695 3  
Ruysch, de Hr. Mr. Coenraad - 16-10-1710 1 +? *
Loenen, Cornelis van - >23-03-1731 ? *
Cabanes, Jacques - 25-04-1743 1 v  
Laan, Gerard van der - 01-07-1763 1  
Thijssen, Johannes - 20-05-1782 1  
Wensick, Lambertus - 11-12-1788 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl