Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1458
OAR records in next Year

 

 

Record #449     Date   next record  top of page
1458-02-28
Location Type of Document
OAR12, 050v-b Consent
Text
[123] Item also wt vervolge van enigen buren van Zoeterwoude geconsenteert was datmen een wateringe gelegen in den voirsc. ambocht een dam over slaen soude also dat die voirsc. wateringe gestopt wesen soude, soe is dair grote clachte of voirden hiemraet gecomen dat dair veel luden bi bescadicht worden ende hebben begeert den dam weder op gedaen te hebben ende die wateringhe horen loop hebben mach, soe is biden hiemraet geconsenteert datmen den voirseyden dam weder op winnen sal ende duynctet yement dat hi dair bij beschadicht wort hi versoeck sijn saek mit recht men sal hem goet recht doen. Dit consent sal duyren tot der hiemrader weder seggen, gedaen anno lviii opten lesten dach van februario.
English Summary
Permission for a dam in a canal, dug by residents of Stompwijk through Zoeterwoude, to be removed because of the many damaged by it, with the understanding that those damaged by its removal have the right to seek compensation.
Keywords
zoeterwoude; canals; buren; flooding; dam
Notes
This action was the result of an investigation made a short time before, see OAR14, 120r-a. The original authorization for the dam was from 6 April 1456, see record #447.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 27 / 31 1356 1455 1469
canals 59 / 67 1356 1457 1458
dam 3 / 3 1358 1431  
flooding 25 / 35 1405 1457 1460
zoeterwoude 31 / 37 1330 1456 1458

 

Record #536 prev record   Date   next record  top of page
1458-03-14
Location Type of Document
OAR12, 115r-b-117r Besteding
Text
[016] Upten viertienden dach van Maerte anno xiiii c ende lviii soe waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluze van Alcmade, van Oestgeest, van Lisse, van Voirhout, die Vennep ende Splinters goet ende hebben besteet dese voirsc. sluus in manieren ende voirwairden hier na bescreven. Item eerst so sullen in dese voirsc. sluus wesen xlii gebinden ende sullen ener dat andered gecorbeelt wesen geliken die baliken dat behalven dat scotdorebint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat voerste bint wesen ende sel gepunt wesen in den cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloop van die stijlen. Item die twie vlogelbinde sullen voets kant viercant ende die vlogelbinde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om der aerde te scutten. Item dat dorebint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel dair die slach balchen of wesen sullen xv duem viercant ende die stijlen daer nae ende der dreppel sel wesen xv duem breet ende xii duem dick. [115v] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren ende daer een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponyt ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie steenschoren an der slach balck gepronnct mit twie platen an elke sijde eend vander sluus een gelegert daer of die steenschoren sullen wesen xi duem breet x duem dich ende x voeten lanck. Ende die platen sullen wesen daer die steenschoren oec ingeponnit sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xii voeten lanck. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert end staen x- 1/2 duem viercant Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die voer naister dore leggen sullen ende die doer over gaen sel sullen wesen vi duem dick ende xii duem breet. Item die cloesterhoute sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vi duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te maten xiiii-1/2 voet ende ii duem. Item dese voirsc. sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken x voet. Item die ramen dare die doeren of wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gestopt sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren soncer in to spongen ende sullen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in der sluus ende zullen lanc wesen xv voet daer die iii of leggen sullen te weten een midden tegens die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant ende noch die ander twie an elke sijde een vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die slach balck ende sullen x duem breet ende vi duem dick. [116r] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercants onder dat voerste dat inde tY leggen sel sel wesen x duem viercant ende desgelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel, des selmen die voirs. slichouten leggen in sulken wege dat die planken over al op die slichouten vergadert worden. Ende die planken doer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanc dat die vier planken lanc valt sonder meer ende sulolen wesen van goeden gaven deventerscen planken. Item dat slichout dat voir inde tY leggen sel dair zelmen onder horen vier palen doer dat slichout op gepennet sel wesen ende dat sel soe veer wtsteken datmen dat scot doerbint dare op setten mach ende daer beneden wel geplanct an die palen voirt in wellen voer onder sluus. Item des gelijcx so zelmen een planck in delven om dat slichout dat onder dat dorebint leggen zel ende die planck sel also lanc wesen als die sluus wijt is ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert om dat slichout. Item after in der sluus an dat uterste slichout selt gelant paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen lanc wesen viii voet ende ii duem dick ende wel gesien kort an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doregaene decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die plancken sullen wel dicht ghevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden van die planken sullen over al vergadert wesen op die quespen. Ende an beyden zijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert nu vort hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen. Ende men sel een plank schoyen of vorgen vander dreppel van tdoerbint tot opten boem to ende die sel wesen wel vastgespijkert. Item dese voirs. sluus sel gemaict wesen vanden lancte dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den niewen boem vander sluus leggen een voet lager dan die sluus van Noortich horen boem leyt. Item alle planken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of gheven sel. Item alle dit voirs. hout sel zijn maet houden up dat cleyn ende te maken. [116v] Item alle dit voirs. hout van dese voirs. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ended sonder toot ollem wercbaer op sijn maet. Item alle dit voirs. werck sel gewrpcjt wesen bij Leydscher roede voet ende die voet xii duem. Vanden yserwerck Item dere die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sulle die spijkeren of wesen die iii van i lb. wegens, des sleven die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anders is elken stijl yof bint een. Item die spijkeren dat doer dat deckelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van i lb. wegens ende dat declelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint twie spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van i lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke plancke mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert werden ende die planke sulle wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese sluus anneemt te maken, die sel dat oude hout dat vanden ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus annneemt te maken die sel borge setten voir die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehort angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te batten op leveren gemaict tot sinte Bertelmeeus dage naistcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item zo willen die hoge heemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xv nye placken voir een lb. gerekent yof ---- hoire wairde. Item die dage van betaling sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende te vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item worde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader beste dinge voirs. vanden hogen heemraet hier voir gescr. dat wouden sij corigieren nader misdaet. [117r] Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen heemr. gheven voir hem ende voir horen dienaren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engelsche nobel ende een nobel te wijncoep. Item den hogen hiemraet van Rijnlant gebieden dat geen van horen dienar en noch ambochtbewairre hem en onderwinde vrunet te wesen noch paent noch deel te hebben mit desen yoff met anich werck dat vander hoger hierm. wegen besteet wort optie correxie vanden hiemrade. Ende waer oec enich timmerman die enich werck an naem dat vander hiemr. besteet worde enich vrientschap an naem mit enich vanden voirn. dienaren yof ambocht bewairres dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemr. Item zo heeft dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden voirs. Adriaen Ghysbr. ende Engebrecht Pieters z. om vi c lxxxvii lb., dair borge voir zijn Gerijt Rijswijck, Willem vander Does, Florijs Jans z. van Toll, Ysbrant Symons z. ende Zeger Staes z. timmerman ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Alkmade [Oegstgeest, Lisse, Voorhout, Vennep, and Splinters Ambacht] sluice, to be completed by St. Bartholomew's day (25 August). Adriaen Ghysbrecht and Engebrecht Pieterszoon took on the contract for 685 lb., with Gerijt Rijswijck, Willem vander Does, Florijs Janszoon van Tol, and Ysbrant Symonszoon standing as surety for them, with Zeger Staeszoon as carpenter.
Keywords
haarlem; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; alkemadersluis; sluices; alkemade; oegstgeest; lisse; voorhout; vennep; splinters ambacht; specifications; reconstruction; repairs; adriaen ghysbrecht; engebrecht pieterszoon; does, willem van der; tol, florijs janszoon van; ij; ysbrant symonszoon; zeger staeszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 53 / 58 1429 1457 1459
alkemade 5 / 5 1424 1448  
alkemadersluis 2 / 3 1443 1443 1469
does, willem van der 1 / 2     1461
haarlem 25 / 32 1399 1456 1463
ij 10 / 11 1416 1438 1525
lisse 9 / 11 1408 1450 1471
oegstgeest 15 / 17 1425 1456 1472
poelgeest, jan van 19 / 27 1438 1457 1459
reconstruction 54 / 71 1406 1457 1458
repairs 43 / 62 1372 1457 1458
scoten, ijsbrant van 47 / 53 1438 1451 1459
sluices 59 / 68 1253 1457 1458
specifications 37 / 48 1330 1457 1458
vennep 2 / 3 1438 1438 1469
voorhout 9 / 9 1408 1450  

 

Record #537 prev record   Date   next record  top of page
1458-03-14
Location Type of Document
OAR12, 117r-a-117v Besteding
Text
[017] Item in aldussteniger manieren so wil den heemraet van Rijnlant besteden die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck besiden te veechden van den bodem op waert tot iii voet toe diemen niet vercleden en sel ende boven to verdecken, des sellen alle die plancken wesen vander dicte dat die scampelyoen is datmen dare of geven sel dare men die sluus mede decken ende vercleden sel ende sullen wesen goede gave planken sonder spint. Voirt wilmen besteden waert datter enige quade balcken in waren die carbeels hadden watmen van elke balck mis sijn carbeel geven soude te vernuwen. Item des gelijcx wil men besteden een tijl te vernuwen mit sijn carbeel watmen dair of gheven sel. Item noch des gelijcx wilmen besteden een balck yoff een stijl sonder carbeel yof die quaet gevonden worden watmen dare of geven zoude te vernuwen elcx op sijn gelt. Des selmen dese voirs. ['dese' is crossed out] sluus weder te vollen leveren gemaict van hout, van yser ende van aerde als sij van outs gemaict heeft geweest tot sinte Bertelmees dage naistcomende. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair na ende den derden als sij te vollen gemaict ende op gelevert is ten prijse vanden hiemr. Ende so wie dat werck an neemt te maken, die sel geven te ritwoen totten costen vanden hiemr. gedaen een eng. nobel. Item dese sluus heeft genomen Clais Dircx z. van Schoerl te vercleden ende te verdecken om lxxx lb. Ende sel dare en boven heben van also menige [117v] balck mit hoir carbeele als hij daer in vernuwet xliii pl. van tstuck. Ende van die stijlen mit carbeelt van thout xiiii pl. Ende van stijlen yoff balcken sonder carbelen tsamen die een min der ander meer elcx om xiiii placken. Ende dit voirs. werck inden manieren voirs. wort aldus besteet upten xiiii den dach in maerte anno xiiii c lviii.
English Summary
Offer a contract for repairs to the Riedwijk and Nieuwerkerk sluice. Clais Dircxzoon van Schoerl agreed to do the work, to be completed by St. Bartholmew's day (25 August).
Keywords
rietwijker sluis; repairs; reconstruction; specifications; schoerl, claes dircszoon van; sluices
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
reconstruction 55 / 71 1406 1458 1460
repairs 44 / 62 1372 1458 1460
schoerl, claes dircszoon van 1 / 2     1469
sluices 60 / 68 1253 1458 1463
specifications 38 / 48 1330 1458 1460

 

Record #450 prev record   Date   next record  top of page
1458-10-03
Location Type of Document
OAR12, 050v-c Consent
Text
[124] Item die vander Aer is geconsenteert dat si voirt an scouwen mogen mit vijf hyemrad. dair sij voir dese tijt plagen te scouwen mit seven hiemrad., gedaen anno lviii drie dage in october.
English Summary
Permission for Ter Aar to schouw with five instead of seven heemraden.
Keywords
procedures; ter aar; schouwen; kroosheemraden
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 68 / 84 1284 1454 1460
procedures 61 / 71 1400 1457 1458
schouwen 78 / 101 1284 1457 1458
ter aar 5 / 7 1443 1452 1462

 

Record #451 prev record   Date   next record  top of page
1458-10-03
Location Type of Document
OAR12, 051r-a Consent
Text
[125] Item die van Eslikerwoude is geconsenteert dat si hoir banwercken scouwen sullen gelijck die van Soeterwoude hoir banwercken scouwen, gedaen anno lviii drie dage in octoberi.
English Summary
Permission for Esselijkerwoude to inspect and prescribe maintenance work in the same manner as Zoeterwoude does.
Keywords
procedures; esselijkerwoude; schouwen; banwerk; zoeterwoude
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 20 / 25 1385 1457 1463
esselijkerwoude 2 / 2 1443 1443  
procedures 62 / 71 1400 1458 1459
schouwen 79 / 101 1284 1458 1459
zoeterwoude 32 / 37 1330 1458 1462

 

Record #532 prev record   Date      top of page
1458-10-03
Location Type of Document
OAR12, 106r-d Beveling
Text
[013] Item also binnen die Segwairt enen wateringe leecht dat een gemeenwerck is ende die van Segwairt geclaecht hebben dat die luyden diet meest aen gaet niet en comen ten gemenen wercke alst hem geboden wort. Soe is geordinnert biden hyemraders van Rijnlant dat des hyemrad. bode tot vermaninge vanden scout van Segwairt tot horen costen comen sal optie voirsc. wateringe ten date alst gemeen werck geboden is. Ende dat biden selven bode enen ygeliken die dat gemeen werck sculdich is te maken van des dijckgraven ende hyemraets wegen gevelen sal hoir gemeen werck te maken of die scout sal dat bestaden op des onwilligen cost. Gedaen drie dage in october, anno lviii.
English Summary
Order the heemraad's bode to go to Zegwaard to settle the matter of who is responsible for maintaining a certain canal that, according to some, is not being contributed to by the very ones who benefit the most from it.
Keywords
zegwaard; canals; maintenance; bode van rijnland; schouten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bode van rijnland 7 / 8 1433 1455 1468
canals 60 / 67 1356 1458 1460
maintenance 65 / 85 1356 1456 1460
schouten 75 / 88 1284 1457 1462
zegwaard 24 / 28 1330 1457 1460

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl