Vestmeestersrekeningen
Leiden 1462
11 nov 1461 - 11 nov 1462
[SA I, inv.nr. 527]
Transcriptie
Jan Dröge
 
 
 

 

    125    

125

Dit is dat Hueg Spruyt ende Paidze Pieterszoen als vestmeesters ontfangen ende uutgegeven hebben van der stede wegen van Leyden, beghinnende t' Sinte Martijnsdage in den winter anno 1400 een ende 'tsestich duerende tot Sinte Martijnsdage toe anno 1462; dat's een termijn van enen helen jare, in welken zij rekenen 15 placken voir 't pont

   

Eerst ontfanck

 

Van den poortmeesters ontfaen alse Jacop van Zonnevelt, Buckel Heerman, Jacop van Noorde ende Willem van Zwieten all 'tghene dat sij van poorters ontfangen hebben na uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

64 £

 

Van den poortmeesters voirscr. ontfaen all 'tghene dat van correxiën gecomen is an gelde na uutwijsinge hore rekenynge ende beloipt

8 £

 

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen all 'tghene dat die vestmeesters voirscr. hemluyden ter rekenynge gebrocht hebben ontfaen van alrehande cleyne perchelen na uutwijsinge hoir rekenynge ende beloipt

37 sc

 

 
Summa 73 £ 17 sc

 

125v

125v

Van den poortmeesters voirscr. noch ontfaen aen gelde na uutwijsinge hoerrre rekenynghe ende beloipt in als

2.571 £ 7 sc 10 d

 

 
Summa 2.71 £ 7 sc 10 d

 
 

Summa summarum van al den ontfange van deser rekenynge dat totter tymmeringe ontfaen is beloipt

2.645 £ 4 sc 10 d

 

    126    

126

Item hebben die vestmeesters voirscr. weder uutgegeven vijftien placken voir 't pont.

Item want er een plaetze bij Jacop van Zonnevelts molen voll houts geheyt was bij den lesten voir dese om die hoectoern ende nuwe vestmuyr voirt op te maken. Soe hebben die van dese vestmeesters bij consent van den Gerechte ende vroescap dat werc voirt op gefondeert in 't metselrien ende enen nyeuwen toern ende een deel vestmueren dairtoe gemaict. Item noch bij den wijncraen een graeu stienen vrouwenhuystgen gemaict dat onder mit hout bij desen vestmeesteren is doen heyen, fonderen ende opmaken. Item is Willem van Gends heele huysinge bij der steede angenomen om in 't voirhuys die wage te houden ende after te verhuyren; dairan drie cameren wel gerepareert ende vermaict sijn om te verhuyren. Item ysser gestraet bij den Bostelbrugge, bij die Zijlbrugge ende bij der schoele. Ende voirt van die stede over all anderssins te repareren ende in rake ende in dake te houden dairs van noode geweest is. 't Welke all vele gecost heeft, alse van harden stien, backstien, straetstien, calck, zandt, tymmerhout, heyhout, ijser ende loot, ende dat men all behoeft ende mede om dachuren van metselairs, tymmerluyden, tegeldeckers, operluyden ende meer andere aerbeyders, geliken als van perceel tot percheel hiernae bescreven staet.
 

126v

126v

Eerst om backstien die verwrocht is in der stede werc ende oirbaer tot den plaetsen hiernae genoemt

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman 11.000 dropstiens om mede te straten bij die schole ende bij dat dinghuys, coste duysent 12 placken, facit

8 £ 16 sc

 

Item gecoft tegen Jacop van Zonnevelt 9.500 dropstiens om te straten bij die schoele, elc duysent 12 placken, facit

7 £ 12 sc

 

Item noch gecoft tegen Geryt Heerman 12.500 dropstiens die verstraet es an die Bostelbrugge, coste duysent 12 placken, facit

10 £

 

Item tegen Jacop van Zonnevelt gecoft hondertduysent stiens, die vermetselt zijn an den toern ende muyeren bij die Hagepoort, coste duysent 10½ placken, facit

52 £

 

Item gecoft tegen Geryt Heerman driehondertduysent ende 10½ duysent backstiens die gelevert ende verwrocht sijn in 't werc van den nyeuwen toern ende muyeren voirscr., coste elc duysent 21 groot, facit

217 £ 7 sc

 

Item gecoft tegen Clais Colijn om te verwercken an den toern ende muyeren voirscr. 15.000 backstiens, coste elc duysent 10½ placken, facit

10 £ 10 sc

 

Item van Jacop van Noorde gehadt 6.000 stiens, coste elc duysent mits vletten an der stede werc voirscr. 11½ placken, facit

4 £ 12 sc

 

Item van Ghijse Jan Woutersz gehadt 1.500 houstiens, coste duysent 10½ placken, facit

21 sc

 

    127    

127

Van Heyntgen stienvoerre gecoft 20.000 stiens totten voirscr. toern ende vestmuyer, elc duysent om 10½ placken, facit

14 £

 

Van Boeyen Allertsz gecoft 5.000 stiens, coste elc duysent mitter vracht 15 sc payments, facit

3 £ 15 sc

 

Item gecoft tegen Paidze Pietersz om an den toren ende mueren te verwercken 135.000 backstiens, elck duysent om 10½ placken ende noch 33.000 houstiens totten bosgaten ende veynsteren an den toren ende muyer voirscr., duysent om 11 placken, facit t'samen

118 £ 14 sc

 

Item gecoft van Jan van Zonnevelt gecoft totten toren ende muyer voirscr. 176.000 backstiens, coste elc duysent 10½ placken, facit

119 £ 14 sc

 

Item van Clais Colijn gecoft 3.500 backstiens die verwrocht zijn an Onser Vrouwenhuysgen bij den wijncraen, coste elc duysent vrij an den crane gelevert 11½ placken, facit

53 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Paidze Pietersz 17.000 dropstiens die verstraet is, som an die Bostelbrugge ende som an die brugge bij die Zijlpoort, coste elc duysent 12 placken, facit

13 £ 12 sc

127v

127v

Item noch gecoft tegen Jan van Zonnevelt voirscr. 10.000 dropstiens om an die bregge bij der Zijlpoort mede te straten ende oic in den cameren an dat nyeuwe waechuys ende anders te besigen, coste elc duysent 12 placken, facit

8 £

 

Item gecoft tegen Keyser ende Clais Coepal 1.550 grote plavuysen om in den 3 cameren mede te vloeren, coste 't hondert 10 groot, facit

5 £ 3 sc 4 d

 

Item gecoft 3 aschpotten met 3 grote estricken om in den haerden in de 3 cameren te setten, costen t'samen 6 groot, facit

4 sc

   

Uutgheven van den voirscr. backstien van den steenhouwers ende van andere plaetsen te halen ende voirt te voeren daer men behoeft heeft

 

Item Heynric die calckvoerder ende Austijn zijn zoen hebben t'samen gehaelt ende gevlet van Geryt Heermans soen, driehondert duysent ende 33.000 stiens. Item van Jacop van Zonnevelt hondert duysent ende 11.500 stiens. Item van Paidze Pietersz hondert duysent ende 85.000 stiens. Item van Jan van Zonnevelt hondertduysent ende 81.000 stiens. Item van Gijsbrecht Jan Woutersz.z 1.500 stiens. Item van Heynric stienvoerder selve 20.000 stiens ende van Clais Colijn in de Z 15.000 stiens, comt t'samen dat sij gevoert ende gevlet hebben 800.000 ende 46.000 stiens; hem gegeven van elc duysent 2 groot, facit

56 £ 8 sc

   

Uutgegeven om graeuwen harden steen dier verwrocht is an den toern ende nywen vestmuyer bij die Hagepoort ende anders, boven den graeuwen stien die de leste vestmeesters voir dese tot den voirscr. werck onverwrocht lieten leggen als sij ofghingen.

 

Item gecoft tegen Danel die Bossere in Brabant 3 roede myn twie voet oerduyns dairof was een roede ronden overduyn ende den anderen recht, coste de roede 22 Rijnsche gulden ende 16 stuvers, facit

85 £ 1 sc 4 d

 

Item noch 12 voet rabats den voet 7½ stuver, facit

6 £

 

Item 24 voet punten of spleten, die voet 3½ stuver, facit

5 £ 12 sc

 

Item 4 bosgaten, 't stuc om 7 placken, facit

37 sc 4 d

 

Item 3 schoerstienen mit 6 nooten, elken schoerstien om 16 placken, facit

3 £ 4 sc

 

Item 21 lange trapstienen, coste 't stuc 14 placken

19 £ 12 sc

 

Item noch gecoft 1½ last straetstiens, dat last om 7 Rijns gulden 't stuc 40 groot, facit

14 £

 

Item noch gecoft vijf stuc graeu stiens om te besygen tot dueren, vensterdreppelen ende een glasdreppel an den voirscr. toern, costen t'samen 39½ placken, facit

12 sc 8 d

 

Item tegens Martijn stienhouwer gecoft 6 stuc gloetsche stiens om te besygen tot den dueren, veynsteren ende anders an den voirscr. toren, coste 't stuc 15 stuvers ende noch enen stenen lateyl om 16 placken, facit t'samen

7 £ 1 sc 4 d

 

    129    

129

Item gecoft tegen Dirc Volkairtsz vijf voeten hoeckstiens die verwrocht zijn an die wangen van der brugge bij den Zijlpoort, coste elken voet 2 groot, facit

6 sc 8 d

 

Item noch gecoft tegen Dirc voirscr. 24 voeten trapstiens die verwrocht zijn an die trappen van der paertse, costen elken voet een half braspennynck, facit

20 sc

 

Item tegens Clais Stevensz gecoft twie stuck graeu stiens, die geset zijn voir twie goten onder die aerde, om onder die straet te wateren bij Knevelaerstoren, costen t'samen 8 placken, facit

10 sc 8 d

 

Item gecoft tegens coman Jan Gerytsz enen vierstien die geset is in den schoerstien op die oude burgermeesterskamer, coste 14 placken, facit

18 sc 8 d

 

Item gecoft tegens Govert stratenmaker van der Goude om mede te straten optie bregge bij den Zijlpoort ende dair omtrent 7 roeden hart Brabants straetstiens, elk roede om 41 placken, facit

19 £ 2 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 18 sc 8 d

 

129v

129v

 

Uutgegeven van den vracht om den voirscr. Brabantschen harden stien van Antwerpen te Leyden te brengen ende oic van tollen geleygelt in Brabant

 

Item gegeven van twie Rijnschepe die t' Antwerpen inloeden de voirscr. drie roeden ende anderhalf last stiens ende oic den anderen stien die dair meer was, van dat sij all desen stien tot Leyden brochten 25½ gulden, t'samen elken gulden van 10 stuvers, facit

17 £

 

Item van al den voirscr. steen tot Antwerpen te scepe te doen, gegeven 24 placken, facit

32 sc

 

Item van tollen ende geleydegelt in den tollen t' Antwerpen 35½ placken. Item tot Yersekeroerde oic van geleye 27 placken ende van pruymgelt ter Goude 3 placken, facit t'samen

4 £ 7 sc 4 d

 

 
Summa 22 £ 19 sc 4 d

 

 

    130    

130

 

Om calc gegeven die verwrocht is in der stede werck tot sulken plaetsen als hierna bescreven volgen

 

Item tegen Jan Willemsz gecoft an 't Vrouwenhuystgen bij den craen te verwercken 7 hoet calcx, 't hoet om 11 placken ende noch van Jan voirscr. gehadt, die vermetselt is an den toern ende mueren bij den Hagepoorte 32 hoet calcx, 't hoet 11 placken als voirscr. is, facit t'samen

28 £ 12 sc

 

Item tegen Jacop van Zonnevelt gecoft 300 ende 35½ hoet calcx die oic verwrocht zijn an die toren ende mueren bij die Hagepoorte voirscr., coste 't hoet 11 placken, facit

246 £ 8 d

 

Item gecoft tegen Geryt Clais Lievenz 19 hoet calcx die verwrocht zijn an die drie cameren after an der stede nije waechuus in die Mandemakersstege staende, coste 't hoet 11 placken, facit

13 £ 18 sc 8 d

 

 
Summa 288 £ 11 sc 4 d

 

130v

130v

 

Van den voirscr. calc te voeren ende te vletten in der stede werc dair men behoefde

 

Item gegeven Heyntgen die calcvoerre ende Augustijn zijn zoon, gevoert ende gevlet van Jan Willemsz 39 hoet calcx, van Jacop van Zonnevelt 300 ende 35½ hoet calcx, van Geryt Clais Lievenz mit Pieter Claisz 19 hoet calcx. Comt all t'samen 393½ hoet calcx, die verwrocht sijn ten plaetsen hier voor aen d'andere sijde gescreven, van elc hoet twie groot, facit

26 £ 4 sc 8 d

   

Van den voirscr. calc te beslaen

 

Item Adriaen mijn Ridder, Jan Gerytsz ende Huge hoir gesell hebben all t'samen beslagen die voirscr. 393½ hoet calcx om in der stede werc te verwercken, hemlieden gegeven van elc hoet te beslaen enen groten, facit

13 £ 2 sc 4 d

 

 
Summa 39 £ 7 sc

 

 

    131    

131

 

Om zant dat verstraet is an die schoele, an die Zijlbrugge en an die Bostelbrugge ende oic verwrocht ende verbesicht is an den nijen toern ende an die nije vestmuyer bij die Hagepoort

 

Item gecoft tegen Dirc Oelofsz een Rijnscip sants om mede te straten an die Zijlbrugge, coste in als 23 placken, facit

30 sc 8 d

 

Item gecoft tegen Huge Woutersz 62 scepen sants om mede te straten optie brugge bij die Zijlpoort ende om te verbesigen in die 3 nyeuwe cameren an dat wagehuys in die Mandemakerssteg, coste elc scip 3 groten, facit

6 £ 4 sc

 

Item tegen Bouwen Symonsz gecoft 250 scepe zants ende tegen Pieter Backer 9 scepe zants, die all verstraet ende verbesicht zijn bij dat dinghuus in die straet ende onder die schoelcameren ende in die Schoelstege verstraet. Item mede verbesicht in die schoele ende som oic verstraet an die Bustelbrugge, coste elc scip 3 groten, facit

25 £ 18 sc

 

Item bij Bouwen voirscr. gelevert an die nyeuwen toern ende vestmuyer bij der Hagepoort 76 scepen sants ende bij Pieter Backer 234 scpen sants oic in 't voirscr. werc gelevert comt t'samen 310 scepe sants, coste elc scip 3 gld, facit t'samen

31 £

 

 
Summa 64 £ 12 sc 8 d

 

131v

131v

 

Om tymmerhout dat men behoeft heeft in der stede werck, alse in der stede ramen, an die cameren an dat nuwe waechuus, an den nyeuwen toern ende anders gelijc hierna volcht

 

Item gecoft tegen Pieter Burchgairtsz sestien lichte Deventer balcken die verbesicht zijn an die platinge in der stede ramen, coste 't stuc 15 placken ende 5 groten tot een goidspennync, facit

16 £ 4 d

 

Item gecoft bij Jan Heynricxz die tymmerman tot Dordrecht 9 blocplancken belopende t'samen 2.172 voet, costen t'samen 26 £ 2 sc payments. Item noch aldair gecoft bij Jan voirscr. hondert keperhouten, costen 4 £ ende van den plancken ende keperhout t' scepe te doen gegeven 10½ placken. Item voir Jans cost in 3en dagen 20 sc ende van vracht tusschen Dordrecht ende Leyden gegeven 43 placken. Des sijn die plancken verbesicht an die platinge in den ramen ende dat keperhout an die ramen om mede te zwiepen. Comt all tesamen

34 £ 13 sc 4 d

 

Item tegen Wilsen gecoft 4 swair balcken om te besigen tot den plaetbomen ende palen an die platinge in den ramen. Coste 't stuc 57½ placken ende noch twie zwair balcken tot palen ende scheeden of te snijden t'samen 6 £ 10 stuvers. Comt all t'samen

32 £

 

Item tegen Geryt Pieter Goelenz gecoft 75 Deventer ribben tot palen ende intangen om die platinge in den ramen, 't stuc om 11 doeyts. Ende noch 60 keperhouten tot zwiepinge an der stede ramen om 3 £ 10 sc. Facit t'samen

2 £ 7 sc 6 d

 

 
Summa 83 £ 1 sc 2 d

 

 

    132    

132

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft 19 Deventers sperren om 't slothout of te maken in den ramen 't om 18 placken. Ende noch drie grote balcken om scheeden, intangen ende palen of te snijen, costen t'samen 8 Rijnsche guldens 't stuc 40 groten. Item noch vijff Deventers sparren tot platebomen ende noch twie zwaere balcken tot palen ende intangen om 10 Rijnsche guldens myn 1 quartier 't stuc 40 groten. Facit t'samen

46 £ 9 sc 4 d

 

Item noch tegen Bouwen voirscr. gecoft 4 grote balcken, noch tot palen ende intangen of te snijen totter platinge in den ramen, costen t'samen 8 Rijnsche guldens 3 quartier den gulden 40 groten, facit

11 £ 13 sc 4 d

 

Item tegen grote Jan Claisz gecoft 10 middelhouten die som verbesicht zijn onder die heyen ende som an 't windaes van dat verlaet in die Vliet, costen 't stuc 4½ gulden. Item noch twie doerstijlen om 10 gld ende ses wagenscotten om 22 placken, dairof gemaict is in die schoele een nye duer ende cazijn ende een nye veynster ende som verlapt .. Facit t'samen

3 £ 6 sc

 

Item gecoft tegen Willem Gerytsz 13 grote planken, costen t'samen 6 Rijnsche gulden 't stuc 40 groten ende tien complancken t'samen om 3½ Rijnsche gulden 't stuc 40 groten. Ende tegen IJsbrant die houtcoeper gecoft vijf grote plancken, costen 't stuc 9 placken. Ende alle verwrocht ende verbesicht zijn an die brugge van den Zijlpoort, facit t'samen

15 £ 13 sc 4 d

 

 
Summa 77 £ 2 sc

 

132v

132v

Item bij Jacop Harmansz gecoft totter duer an den nijen toern bij die Hagepoort 1½ wagenschot om clampen of te maken, coste 9 gld, facit

6 sc

 

Item tegen Willem Sandersz gecoft een heyblock ende een stillebort totten voirscr. toern om 9 placken, facit

12 sc

 

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft om mede te steygeren an 't Vrouwenhuystgen bij den crane 36 dubbelde sparren, costen 't stuc 7 doeyts. Ende noch een balck om 22 placken, die gesneden is tot regulen in de vleyschalle om die vleyshouwers haer vleys an te hangen. Facit t'samen

3 £ 11 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Alijt Harsten 2 uutgecoren wagescotten totten twien groten dueren van den cameren in die Mandemakersstege, staende after an dat nuwe waechuys, costen 9 placken, facit

12 sc

 

Item gecoft bij Bruyn die scipper t' Amsterdam hondert wagenschots om te verbesigen in dat nuwe wagehuys ende in den 3 cameren die dair an staen ende mede in 't huus dair die wage eerst inhinck ende anderssins. Coste mitter vracht 13½ Rijnsche gulden ende 2 groten, den gulden te 40 groten, facit

18 £ 1 sc 4 d

 

Item gecoft tegen Jan Heynricxz twie eycken balcken om an 't waechuys te besigen tot stijlen, dreppelen, lateylen an die dueren ende veynsteren, costen t'samen

6 £

 

 
Summa 29 £ 2 sc 8 d

 

 

    133    

133

Item gecoft tegen Bouwen Hugenz twie zwaere eycken balcken om te besigen in 't nye waichuys ende in die drie cameren dair an; costen t'samen

9 £ 4 sc

 

Item gecoft tegen Geryt Pieter Goelenz drie lange eycken balcken, costen 't stuc 3½ Rijnsche gulden 't stuc 40 groot, om ribben, strijchouten, cazijnen ende anders of te maken in 't voirscr. waechuys ende 3 cameren. Facit t'samen

14 £

 

Item tegen Bouwen Willemsz gecoft twie eycken bouten ende tegen IJsbrant die houtcoeper drie eycken bouten om mede te steygeren an den 3 cameren staende an 't nije waechuys; coste 't stuc 4½ gld. Facit t'samen

15 sc

 

Item tegen Clais die tymmerman op Gansoirde gecoft 41 wilgen trappen om te verbesigen in den voirscr. 3en cameren; coste 't stuc 9 pennyn gld, facit

3 sc 9 d

 

Item tegens Adriaen die houtsager gecoft 1½ vierdelen veren totten hanckcameren in de voirscr. cameren; costen t'samen

4 sc

 

Item Bruyn die scipper gecoft t' Amsterdam 500 delen om overall in der stede werc mede te steygeren; coste mitter vracht 8 Rijnsche gulden 1 groot, den gulden te 40 groten gerekent, facit

10 £ 14 sc

 

Item noch gecoft 8 eycken balcken die verbesicht zijn in den nijen toern ende hebben t'samen gecost in als bij Willem Heynricxz ende Jan Heyndricxz

11 £ 6 sc 4d

 

 
Summa 47 £ 14 sc 1 d

 

133v

133v

 

Om die heyhout gegeven tot den vestmuyer bij die Hagepoort ende tot Onser Vrouwenhuystgen bij den wijncraen

 

Item gecoft bij Jan den tymmerman 3 scepen elsenhouts, elc scip om 21 placken die geheyt zijn onder dat fondemant van Onser Vrouwenhuystgen bij die wijncrane, facit

4 £ 4sc

 

Item gecoft tegen Dirc Gheylenz 53 elsen bomen om te heyen onder 't fondement voirscr., coste elken boom 9 doeyts ende over den hoep 2 gld meer, facit

4 £ 10 d

 

Item tegen Dirc Gheylenz ende Clais Cuyper gecoft 432 elsenbomen die geheyt zijn onder dat fondement van den muyer bij den nijen toern an die Hagepoort; costen t'samen

34 £ 1 sc 4 d

 

Item Jan tymmerman gecoft teghen Clais Stillegancmaker in Marendorp 46 stuc wilgenhouts om te heyen onder den voirscr. vestmuyer; coste elc stuc 3 groot, facit

4 £ 12 sc

 

 
Summa 46 £ 18 sc 2 d

 

 

    134    

134

 

Om alrehande ijserwerc dat verwrocht is an die nijen toern bij der Hagepoort ende vestmuyer aldair, an Onser Vrouwenhuystgen bij den crane, an der stede ramen ende an die platinge aldair, an dat nyeuwe waichuus ende den 3en cameren alle ende voirt overall in der stede werc, gelijc hierna bescreven staet

 

Eerst van Jan Willemsz gecoft 1600 clauwieren totter stede ramen, coste 't hondert 3½ groot ende van coman Jacop Beyer een hondert clauwieren om die groen cleder weder op te hangen optie nyeuwe voirsale opter stede huys; coste oic 3½ groot, facit

39 sc 8 d

 

Item bij Jan Gijsbrecht Nachtegaelsz gelevert an den nijen toern voirscr. ses grote anckeren over die waterlijst ende 8 anckers boven dat gewolft van den voirscr. toern om boven ende beneden den toern te anckeren an den balcken die dair in leggen. Item noch hieran gelevert 7 of 8 paer haecken, 2 pair hangelessen ende noch clincnoesen, crammen ende ogen; t'samen woech 1.049 lb ijsers elc 100 pont ijsers voir sesendevijftich placken, facit

39 £ 3 sc 4 d

 

Item bij den selven Jan an 'tselve werc gelevert om te steygheren ende anders: Eerst 1.250 laschijsers, 't hondert 3 groot. Item 425 middelnagelen, 100 ses groot. Item van 452 scerpens an stienhoudersbeytels, 't hondert 10 placken ende 28 beytels te verstalen 't stuc 5 brasd. Comt all t'samen

6 £ 5 sc 7d

 

 
Summa 47 £ 8 sc 6 d

 

134v

134v

Item bij Lambrecht Gijsbrecht Nachtegaelsz Jan's broeder gelevert in der stede ramen 1.800 middelnagelen, 't hondert 6 gld. Item 400 laschijsers, 't hondert 3 gld. Item seshondert schosspijckeren, 't hondert om 1½ gld. Item 40 ijseren pennen, elc mit enen bout om 40 placken. Item 12 ringen mit 12 bouten om 18 placken ende noch 100 ijseren slootgens totten ouden bouten om 12 placken. Facit t'samen

8 £ 19 sc 4 d

 

Item bij Lambrecht voirscr. noch gelevert 12 lb wegens an bregnagelen, 't lb 1 gld. Item van oude banden, oude kettenen ende oude crammen te vermaken gegeven 12 gld. Ende noch 12 bouten ende 12 nije sloten gemaict, oic voir 12 groot. Facit t'samen

24 sc

 

Item Lambrecht voirscr. heeft noch gelevert tot die steygeringe an den toern ende muyeren voirscr. 200 middelnagelen, 't hondert 6 groot. Item noch gelevert 800 zwair laschijsers an den poorten van der scuttinge optie veste bij den ramen, 't hondert 3 groot. Item noch een ijseren rinck ende een bant an een van der stede ramen om 3½ groot. Facit t'samen

26 sc 4 d

 

Item bij Lambrecht voirscr. noch gelevert in die schoele achtehondert schosspijckeren, 't hondert 1½ groot. Ende noch aldair gelevert an clincken, noozen, haecken ende crammen totten dueren ende veynsteren 10 lb ijsers, 't pont om 1 groot. Ende van 28 oude windijsers te vermaken in die schoele voirscr. 12 groot. Facit t'samen

22 sc 8 d

 

 
Summa 12 £ 12 sc 4 d

 

 

    135    

135

Item bij Jan Gijsbrecht Nachtegaelsz noch gelevert hondert 88½ lb ijsers an Onser Vrouwenhuystgen bij den wijncraen. Item noch an haecken in den vleyschalle om die vleyschouwers hoer vleysch an te hangen 40 lb ijsers, elc hondert pont om 56 placken. Item an 'tselve werc gelevert hondert ende vijfen'tseventich dubbelde middelnagelen om mede te steygheren, 't hondert 12 groten. Item noch 275 middelnagelen, 't hondert 6 groot ende twiehondert laschijsers, 't hondert 3 groot. Item van 234 scerpens an den stienhoudersbeetels, van elc hondert 10 placken. Item noch in den ramen gelevert totter platinge 500 laschijsers, 't hondert om 3 groot ende twiehondert schosspijckeren, 't hondert 1½ groot. Facit t'samen

12 £ 3 sc

 

Item bij Jan voirscr. noch gelevert an den scutten op die veste bij den ramen 3 paer hangelessen mit sess haecken ende twie ijseren banden an die Coepoort, wegende t'samen 122½ pont ijsers. Item noch an bregnagelen an die Zijlpoortsbrugge 72 lb wegens. Comt t'samen 194½ lb wegens, elc hondert wegens voir 56 placken. Facit

7 £ 5 sc 3 d

 

Item noch an die palen ende scuttinge in die vestgraft bij den ouden Scutterstoern gelevert hondert dubbelde middelnagelen, costen 12 grote, facit

8 sc

 

 
Summa 19 £ 16 sc 4 d

 

135v

135v

Item bij Jan voirscr. noch gelevert an die drie cameren ende dat nyeuwe waechuus bij den crane an hangelessen, an anckers, an schoerstienijsers, an windijsers, an clincken, noozen ende anders; dat tesamen woech 472 lb ijsers , elc hondert pont te 56 placken, facit

17 £ 12 sc 5 d

 

Item totten voirscr. wercke noch gelevert vijfhondert ende 25 dubbelde middelnagelen, elc hondert 12 groten ende 900 middelnagelen, 't hondert 6 groten, facit

3 £ 18 sc

 

Item noch in 'tselve werc gelevert 1100vijftich laschijsers, 't hondert 1½ gld, facit t'samen

57 sc

 

 
Summa 24 £ 7 sc 5 d

 

 

    136    

136

 

Uutegeven van slootwerc ende dies gelijc dat binnen desen jaere bij Dirc Allertsz gemaict is der stede

 

Item eerst vermaict een slot an die poort after der stedehuus opten Rijn mit 2 nije slotelen dairtoe, t'samen om 7 placken. Item vermaict twie oude sloten an beyden eynden van der stede ramen, mit twie nije slotelen om 7 placken. Item an die Hagepoort doen vermaken bij den scout een slot mit enen nyeuwen pijpslotel om 4½ plack. Facit t'samen

24 sc 8 d

 

Item an Onser Vrouwenhuystgen bij den wijncraen gemaict 2 hangelessen mit een clinck om 6 groot. Item twie nyeuwe slote gemaict an beyden poorten op die veste bij die ramen, costen elcx 16 placken, facit

46 sc 8 d

 

Item an den toern over die Maern gemaict enen pijpslotel, coste 2 placken ende an den toern dairnaist een nyeuwe blocslot, coste 9 placken, facit t'samen

14 sc 8 d

 

Item dat slot an die paertse vermaict om 2½ groot. Item an turfhuus onder der stedehuustoern gemaict enen slotel, coste 1½ groot. Item an Collaertstoern gemaict enen slotel om 3 groot. Item an 't scrappade opter stede huys saele gemaict een slotel voir Martijn Willemsz om 1½ groot ende Dirc Clarp een sluetel an die vierschair, coste 1½ groot. Facit t'samen

6 sc 8 d

 

 
Summa 4 £ 12 sc 8 d

 

136v

136v

Item een slot vermaict an die Koepoort, een slot an die Naictsluyse ende een slot an die Vliet. Ende tot elc gemaict enen nyeuwen slotel; ende Jan Screvel enen nyeuwen groten pijpslotel. Coste t'samen 10½ placken, facit

14 sc

 

Item noch gemaict twie nyeuwe bossloten an den nijen toern bij den Ziecken- of Hagepoort, coste t'samen

42 sc 8 d

 

Item bij Dirc voirscr. noch gemaict an die 3 cameren bij dat nyeuwe waechuus an die veynsteren 8 schoten mit ringen ende crammen dairtoe dienende, costen 16 placken. Item aldair an noch twie nyeuwe blocsloten gemaict om 14 placken ende an een camer vermaict een out blocslot om 3 placken. Item aldair noch gemaict 3 clincken mit noesen ende mit ringen, om negen placken. Facit al t'samen

56 sc

 

 
Summa 5 £ 12 sc 8 d

 

 

    137    

137

 

Om leyen ende loet ende deckersloen

 

Item bij Wouter leydecker gelevert op die nuwe halle 50 leyen Martijn Vos, om 10 groot ende voir leynagel ende arbeytsloen van stoppen 14 groot, facit t'samen

16 sc

 

Item bij Wouter leydecker gelevert 170 lb loots. Ende is som verbesicht an Onser Vrouwenhuystgen bij den craen ende som an der nyeuwen toern bij die Haechpoort, om crammen, haecken ende anders in te setten, 't hondert om 40 placken, facit

4 £ 10 sc 8 d

 

Item Symon Jan Stiensz gegeven van twie looden pijpen die gefondeert waeren, wegende 12 lb, daer die aemtocht van der kersse duer 't wlft van Onser Vrouwenhuystgen uuttrecken sel, coste 't pont 2 gld, facit

16 sc

 

 
Summa 6 £ 2 ssc 8 d

 

137v

137v

 

Uutegeven van wercluyde, dachueren, alse metselairs ende operluyden die gewrocht hebben aen Onser Vrouwenhuystgen bij den wijncrane

   

Eerst metselairs die in 't voirscr. werc te werc ghingen mit haer operluyden 2 dagen voir aprille anno '62

 

Item Martijn die stienhouwer gemetselt 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Pieter Spillemaker, 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Item Martijns knecht, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 9 groot, facit

27 sc

 

Jan Hermansz, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot , facit

20 sc

   

Metselairs ende operluyden an Onser Vrouwenhuystgen in die 2e weecke

 

Martijn stienhouwer gewrocht 5 dagen, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4d

 

Item Pieter die Spillemaker, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Item Martijn stienhouwersknecht, 5½ dach, 'sdaichs om 9 groot, facit

33 sc

 

Jan Hermansz, geopert 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

   

Metselairs ende operluyden in die 3e weecke in 't voirscr. werck

 

Martijn stienhouwer, gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Item Pieter Spillemaker, gewrocht 4 dagen, 'sdaichs 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijns knecht, gewrocht 1½ dach, 'sdaichs om 9 groot, facit

9 sc

 

Jan Hermansz 3 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

 
Summa 14 £ 15 sc 8 d

 

 

    138    

138

 

Wercluyde, dachueren an den muyer ende toren an die Hagepoort, alse metselairs, operluyde ende diergelijcke; ende ghingente wercke in die anderde weecke van meye

   

Eerst metselairs in die eerste weecke in dit werck

 

Pieter van Aken, gewrocht 3 dage 1 quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

21 sc 8d

 

Harman van Aken, 3 dage 1 quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

21 sc 8d

 

Huge van Aken, 1 dach 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Martijn stienhouwer, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

25 sc

 

Jacop Ewoutsz, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 8 groot, facit

20 sc

 

Aerntgen Ram, 3 dage 1 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

15 sc 2 d

   

Operluyden ende ander diergelijc die in dit werc in dese weecke wrochten

 

Clais die Lapper, gedolven 3 dagen 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Louwerys Claisz, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Jan die Zeelander, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Aelbrecht Jansz, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Pieter die Vlaminck, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Jacop Tant, geopert 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

IJsbrant Martijns, operknecht, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Jan Claisz, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

Jan Screvel, den werckluyden gedient ende reesscip besorcht, 3 dage 3 quartier, 'sdaichs om 6 groot, facit

15 sc

 

 
Summa 12 £ 10 sc 2 d

 

138v

138v

 

Wercluyde die gewrocht hebben in de eerste weecke van Junio ende is die 2de weecke an den toern ende muyeren voirsc.

   

Eerst metselairs

 

Pieter van Aken, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Huge van Aken, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Willem Nollenz, 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

 

Jan Gerytsz, 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

 

Jacop Ewoutsz, 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

 

Aerntgen Ram, 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan Aerntsz, 4 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

24 sc

 

Heynric van Wassenair, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

   

Operluyde in de 2e weecke

 

Jacop Tant, 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

IJsbrant, Martijns' knecht, 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Clais die Lapper, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Lourys Claisz, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, 5 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Claiszoen, geopert 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Jan Screvel, 5 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot

 
   

Metselairs in die 3e weecke anden voirscr. toern ende vestmuyer

 

Mertijn stienhouwer, gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 2 dage gewrocht, 'sdaichs om 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Huge van Aken, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 19 £ 8 sc 8 d

 

 

    139    

139

Willem Nellenz, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Jan Gerytsz, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Tyman Jacopsz, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

13 sc 4 d

 

Aerntgen Ram, gemetselt 2 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

Jacop van Alphen, gemetselt 1 dag, 'sdaichs om 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Pieter Jansz, gemetselt 1 dag, 'sdaichs om 10 groot, facit

6 sc 8 d

   

Operluyden ende delvers in die voirscr. derde weecke

 

Clais die Lapper, gedolven 2 dage, 'sdaichs om ses groot, facit

8 sc

 

Louwe Claisz, aerde gedragen 2 dage, 'sdaichs om ses groot, facit

8 sc

 

Jan die Zeelander, 2 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Aelbrecht Jansz, 2 dage aerde gedragen, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Jan Claisz, 2 dage aerde gedragen, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Jacop Tant, 2 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Jan Harmansz, 2 dage geopert, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

IJsbrant die operman, 2 dage gewrocht, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Pieter Kaernemelc, 2 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Dirc van Dort, 2 dage aerde gedragen, 'sdaichs om ses groot, facit

8 sc

 

Jan Screvel, oick gewrocht twie dagen 'sdaichs om ses groot, facit

8 sc

 

 
Summa 8 £ 16 sc

 

139v

139v

 

Metselairs an den toern ende muyer voirscr. in de 4e weecke ende was in de 3e weecke van Junio

 

Pieter van Aken, 5 dage gewrocht, 'sdaichs om 10 gld, facit

33 sc 4d

 

Huge van Aken, 5 dage gewrocht, 'sdaichs om 10 gld, facit

33 sc 4d

 

Harman van Aken, 4 dage gewrocht, 'sdaichs om 10 gld, facit

26 sc 8d

 

Willem Nellenz, 5 dage gewrocht, 'sdaichs om 8 gld, facit

26 sc 8d

 

Jacop van Alphen, 5 dage, 'sdaichs om 10 gld, facit

33 sc 4d

 

Pieter Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 10 gld, facit

33 sc 4d

 

Martijn stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 gld, facit

33 sc 4d

 

Pieter Spillemaker, 5 dage, 'sdaichs om 10 gld, facit

33 sc 4d

 

Jan Gerytsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 gld, facit

26 sc 8d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 gld, facit

26 sc 8d

 

Aerntgen Ram, 5 dage gemetselt, 'sdaichs om 7 gld, facit

23 sc 4d

   

Operluyde ende delvers in de 4e weecke

 

Clais die Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Louwerys Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jacop Tant, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Harmansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

IJsbrant die operman, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Pieter Kaernemelc, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Dirc van Dort, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 27 £ 10 sc

 

 

    140    

140

 

Noch in de 4e weec van Junio gedolven ende aerde gedragen in den ramen

 

Clais die Lapper, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Louwerys Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Dirc van Dort, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

   

In die eerste weecke van Julio gewrocht ende gedolven bij den personen hiernae bescreven an die Zijlbrugge

 

Clais die Lapper, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Louwerys Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Dirc van Dort, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

   

In die anderde weecke van Julio gemetselt an de vloegelen van die Zijlbrugge

 

Pieter van Aken, 3 dage gemetselt an die voirscr. brugge, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Herman van Aken,gemetselt 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Jacop Tant, 6 dage aldair geopert ende gedolven, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Clais Lapper, oic 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

 
Summa 14 £

 

140v

140v

 

Noch delvers ende operluyde die gewrocht hebben in die 2e weecke van Julio

 

Louwe Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Aelbrecht Jansz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Dirc van Dort, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan die Zeelander, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

IJsbrant die operman, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben noch an die toern ende vestmueren bij der Hagepoorte omtrent den 16en dach july

 

Mertijn stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Huge van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Herman van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Coppijn metselair, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Willem Nellenz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jacop Ewoutsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Tyman Jacopsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Aerntgen Ram, 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Willem Coppen, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

 
Summa 27 £ 7 sc 4 d

 

 

    141    

141

 

Delvers ende operluyden in die leste voirscr. weecke an den voirscr. toern ende mueren

 

Jacop Tant, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

IJsbrant die operman, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Clais Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Adriaen 'mijn ridder', 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Louwe Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Aelbrecht Jansz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Claisz, ses dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Dirc van Dort, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Baertout, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan Gerytsz, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan Dircx, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Harmansz, 3½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

14 sc

   

Die metselairs die gewrocht hebben an den toern ende muyeren in die weecke voir den 24en dach in Julio

 

Martijn stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Huge van Aken, 4 daghen 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

31 sc 8 d

 

Herman van Aken, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Jacop Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Willem Nellenz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutssoen, 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

 

Tyman Jacopssoen, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Willem Coppijnssoen, drie dage 3 quartier, 'sdaichs om 8 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 27 £ 13 sc 8 d

 

141v

141v

 

Operluyden in die weecke voir den 24en dach in Julio voirscr.

 

Jacop Tant, 4½ dach geopert, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

IJsbrant, 5 dage gewrocht, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

'mijn Ridder', 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Hermansz, 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Baertout, 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Jan Dircxz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais die Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Lou Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Claisz, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Dirc van Dort, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Gerytsz, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Aernt Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an den toern ende vestmuyer voirscr. in die leste weecke van den maent Julio

 

Pieter van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Harman van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Jacop Nellenz, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Spillemaker, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Willem Nellenz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jacop Ewoutsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Tyman Jacopsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

 
Summa 25 £ 18 sc

 

 

    142    

142

 

Noch metselairs in 'tselve werc ende in die selve leste weecke

 

Willem Coppijnz, 4 dage 1 quartier, 'sdaichs om 8 groot, facit

22 sc 8 d

 

Olivier, 4 dage gemetselt, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, 4 dage gemetselt, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Aerntgen Ram, 6 dagen, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

   

Operluyde ende delvers die gewrocht hebben an den toern ende vestmuyer in die leste weecke van Julio

 

Jacop Tant, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

IJsbrant, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

'mijn Ridder', 2½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

10 sc

 

Jan Hermansz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Baertout, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Dircxz, ses dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Clais die Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Lourys Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Aelbrecht Jansz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Claisz, 6 dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Dirc van Dort, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Gerytsz, 3½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

14 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

 
Summa 10 £ 1 sc 4 d

 

142v

142v

 

Metselairs die in de eerste weecke van Augusto gewrocht hebben an den toern ende muyer voirscr.

 

Pieter van Aken, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Huge van Aken, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Harman van Aken, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Jacop Nellenz, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Reyntgen die metselair, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

36 sc 8 d

 

Willem Nellenz, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Tyman Jacopsz, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Olivier, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Wil Coppijnsz, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Jonge Ram, 5½ dach, 'sdaichs om 7 groot, facit

25 sc 8 d

   

Operluyde ende delvers in die voirscr. weecke ende in 'tselve werc

 

Jacop Tant, gewrocht 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

'mijn Ridder', 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Harmansz, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Baertout, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Dircxz, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Gerytsz, 2½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

10 sc

 

Clais Lapper, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Lourys Claisz, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Claisz, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Dirc van Dort, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Screvel, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

 
Summa 31 £ 10 sc 4 d

 

 

    143    

143

 

Metselairs die in die 2e weecke van Augusto gewrocht hebben an den thoern ende vestmuyer voirscr.

 

Pieter van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Huge van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jacop Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Reyntgen, 5½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Mertijn stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Tyman Jacopsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Olivier, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Wil Coppijnsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric, stienhouwer Martijns knaep, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aerntgen Ram, 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weecke

 

Jacop Tant, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

IJsbrant, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Harmansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Baertout, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Dircxz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Lou Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Dirc van Dort, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 33 £ 10 sc

 

143v

143v

 

Metselairs die wrochten an den voirscr. toern ende vestmuyer in die 3e weeck van Augusto

 

Pieter van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Huge van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jacop Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Reyntgen, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Martijn stienhouwer, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Pieter Spillemaker, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Ghijse van Voirschoeten, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jacop Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric steinhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Willem Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Tyman Jacopsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Olivier, 5 dage gemetselt, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Wil Coppijnsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jan Heynricxz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt Ram, 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan Mathijsz, 5 dage, 'sdaichs om 4 groot, facit

13 sc 4 d

   

Operluyde in dieselve weecke

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Harmansz, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Bartout, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Dircxz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Louwe Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 34 £ 5 sc 4 d

 

 

    144    

144

 

Noch operluyde in dieselve weecke

 

Jan Claisz geopert, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Dirc van Dort, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

IJsbrant operman, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an den toern ende vestmuyer in die vierde weecke van Augusto

 

Ghijse van Voirschoeten, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Huge van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Harman van Aken, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Reyntgen metselair, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Martijn stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Heynric steinhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jacop Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Willem Nellenz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Tyman Jacopsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Olivier, gemetselt 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Wil Coppijnsz, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aerntgen Ram, 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan Mathijsz, 5 dage, 'sdaichs om 4 groot, facit

10 sc 8 d

 

 
Summa 30 £ 7 sc 4 d

 

144v

144v

 

Operluyden ende delvers in dieselve weec

 

Jacop Tant, 5 dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

IJsbrant operknecht, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Harmansz, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Baertout, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Dircxz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais de Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Louwe Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Dirc van Dort, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an den toern ende stedevestmuyer bij den Hagepoort in die eerste weecke van Septembri

 

Pieter van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Huge van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Jacop Nellenz, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Reyntgen van Kessel, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Mertijn stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Aernt stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Heynric stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Pieter Spillemaker, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Ghijs van Voirschoeten, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Jacop Jansz, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Harman van Aken, 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

 
Summa 33 £

 

 

    145    

145

 

Noch metselairs in 'tselve werc in dieselve weecke

 

Willem Nellenz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jacop Ewoutsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Olivier, gemetselt 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Wil Coppijnsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jan Heynricxz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Aernt van Kessel, 6 dage, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Tyman Jacopsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Aerntgen Ram, 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Jan Mathijsz, 6 dage, 'sdaichs om 4 groot, facit

16 sc

   

Operluyde ende delvers in 'tselve werc ende in dieselve weecke

 

Jacop Tant, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

IJsbrant operknecht, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Harmansz, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Baertout, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Dircxz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Danel, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Clais die Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Louwe Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Aelbrecht Jansz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Dirc van Dort, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Screvel, ses dagen, 'sdaichs om ses groot, facit

24 sc

 

 
Summa 27 £ 16 sc

 

145v

145v

 

Metselairs die gewrocht hebben in die 2e weeck van september an den toern ende muyer voirscr.

 

Pieter van Aken, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Coppijn Nellenz, 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Harman van Aken, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Reyntgen van Kessel, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Mertijn stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Heynric stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Ghijse van Voirschoeten, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Huge van Aken, 2½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

16 sc 8 d

 

Willem Nellenz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Olivier, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Wil Coppijnsz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jan Heynricxz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Tyman Jacopsz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Aerntgen van Kessel, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Aerntgen Ram, 3½ dach, 'sdaichs om 7 groot, facit

16 sc 4 d

 

Jan Mathijsz, 4 dage, 'sdaichs om 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyde ende delvers die mede in die 2e weec van september gewrocht hebben

 

Baertout, den voirscr. metselairs geopert, 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Jacop Tant, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

IJsbrant die operman, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 25 £ 3 sc

 

 

    146    

146

 

Noch operluyde in die 2e weecke voirscr.

 

Jan Harmanz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Dircxz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Danel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Louwe Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Dirc van Dort, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 25 £ 3 sc

 
   

Metselairs die gewrocht hebben an den voirscr. toern ende vestmuyer in die 3e weecke van september

 

Pieter van Aken, gewrocht 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Huge van Aken, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Harman van Aken, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Jacob Nellenz, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Mertijn stienhouwer, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Pieter Spillemaker, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Ghijse van Voirschoeten, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Jacop Jansz, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Aernt stienhouwer, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Willem Nellenz, 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

Jacop Ewoutsz, 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

Olivier, 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

Wil Coppijnsz, 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

Tyman Jacopsz, 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

jonge Ram, 3 dage gemetselt, 'sdaichs om 7 groot, facit

14 sc

 

Jan Mathijsz, 3 dage, 'sdaichs om 4 groot, facit

8 sc

 

 
Summa 22 £ 13 sc 4 d

 

146v

146v

 

Operluyde ende delvers die gewrocht hebben mit den metselairs voirscr. in die voirscr. 3e weecke

 

Jacop Tant, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

IJsbrant operman, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Harmansz, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Baertout, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Dircxz, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Danel, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Lou Claisz, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Clais die Lapper, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Dirc van Dort, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

   

Metselairs die an den voirscr. toern ende vestmuyer gewrocht hebben in die 4e weecke van der maent van september

 

Pieter van Aken, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Huge van Aken, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Harman van Aken, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacob Nellenz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Reyntgen van Kessel, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Ghijs van Voirschoeten, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

meester Aernt stienhouwer, 4 dage gemetselt, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 10 sc 8 d

 

 

    147    

147

 

Noch metselairs die mede in 'tselve werc wrochten in die voirscr. 4de weecke

 

Willem Nellenz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Olivier, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Wil Coppijnsz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Tymansz, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Rammetgen, 4 dage gemetselt, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jan Mathijsz, 4 dage, 'sdaichs om 4 groot, facit

10 sc 8 d

   

Operluyde ende delvers in die voirscr. 4e weecke van september

 

Jacop Tant, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

IJsbrant, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Harmanz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Baertout, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Dircxz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Danel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Louwe Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Dirc van Dort, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 16 £ 8 d

 

147v

147v

 

Metselairs die noch gewrocht hebben an die toern ende vestmuyer bij die Hagepoort omtrent prima Octobri

 

Pieter van Aken, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Jacob Nellenz, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Martijn stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

meester Aernt stienhouwer, 4 dage gemetselt, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Jansz, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Reyntgen metselair, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Ewoutsz, 3½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

18 sc 8 d

 

Olivier, gemetselt 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

   

Operluyde ende delvers in die 

selve weecke

 

Jacop Tant, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

IJsbrant, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Baertout, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Danel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Clais Lapper, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Louwe Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 14 £ 18 sc 8 d

 

 

    148    

148

 

Metselairs ende operluyde die gewrocht hebben in die eerste weecke van october an dat nuwe wagehuus en de cameren die dair an staen, ende oic an die schoele ende an die goet bij Knevelairstoern

 

Item Mertijn stienhouwer gewrocht 3 dage in 't voirscr. waechuys of cameren, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

Jacop Ewoutsz oic aldair gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

IJsbrant die operknecht, gewrocht in 't werc voirscr. oic 3 dage, 'sdaichs om vijff groot, facit

10 sc

 

Jacop Nellenz gemetselt in dieselve weecke, 4 dage an die schoele ende an die goet die bij Knevelairstoern gemaict is onder die aerde, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Baertout, geopert ende calc gevoert van den toern ende vestmuyer bij der Hagepoort tot an den crane 6 dage lanc, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, oic calc ende aerde gevoert, 5 dage, 'sdaichs om vijff groot, facit

20 sc

 

Heynric die Vlaminc, calc ende aerde gevoer, ses dage, 'sdaichs om vijf groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel oic gewrocht 6 dage, 'sdaichs om vijf groot, facit

20 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben an 't huys van der wage ende an den cameren dairan in die 2e weecke van october

 

Mertijn stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Pieter Spillemaker, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Aernt stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Jansz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jacop Nellenz gemetselt 2 dage in dit werc ende an die goet bij die Zijlpoort, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

 
Summa 15 £ 12 sc 8 d

 

148v

148v

 

Operluyde in die voirscr. 2e weecke van october ende in 't voirscr. werck

 

IJsbrant operknecht gewrocht, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Baertout gewrocht, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Allert geopert, 2 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

6 sc 8 d

 

Clais Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Heynric Vlaminc, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

   

Metselairs die gewrocht hebben in beyde die wagehuysen ende an den cameren die dairan staen in die 3e weec van october

 

Mertijn stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Aernt stienhouwer, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Pieter Spillemaker, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jacop Ewoutsz, 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

   

Operluyde ende delvers in dieselve weecke in 'tselve werck

 

IJsbrant operknecht gewrocht, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Baertout gewrocht, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Clais Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

20 sc

   

Metselairs die in die 4e weecke van october in 't wagehuys ende an die cameren gewrocht hebben

 

Mertijn stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Aernt stienhouwer, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Pieter Spillemaker, 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jacop Jansz, 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

 

 
Summa 20 £ 10 sc 8 d

 

 

    149    

149

 

Operluyde in die 4de weec in 'tselve werc

 

IJsbrant operman, 5 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Baertout, 5 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Aernt Conijn, twie dage bij Knevelairstoern, 'sdaichs om vijff groot, facit

6 sc 8 d

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

16 sc 8 d

   

Metselairs in die eerste weec van november die in 't waechuus ende cameren wrochten

 

Mertijn stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

   

Operluyde in die voirscr. weeck

 

IJsbrant, geopert 4 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

13 sc 4 d

 

Baertout, geopert 4 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

13 sc 4 d

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

13 sc 4 d

   

Metselairs in die anderde weecke van november die gewrocht hebben an 't waechuus ende cameren voirscr.

 

Mertijn stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Aernt stienhouwer, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jacop Ewoutsz, gemetselt vier dagen, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Item IJsbrant, Baertout ende Jan Screvel, elcx vier dage geopert, elc om 5 groot 'sdaichs, facit t'samen

40 sc

 

 
Summa 14 £ 16 sc 8 d

 

149v

149v

 

Delvers, vletters ende ander arbeiders die gewrocht hebben an den dam ende brugge bij Symon van Wouwensusterhuus

 

Clais die Lapper, gewrocht 3½ dach, 'sdaichs 5 groot, facit

11 sc 8 d

 

Dirc van Dort, 3½ dach, 'sdaichs om 5 groot, facit

11 sc 8 d

 

Vranc, gewrocht 3 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

10 sc

   

Noch bij den metselairs ende operluyde gewrocht an die cameren ende waechuus voirscr. in de 3e weeck van Novembris

 

Mertijn stienhouwer, 5½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

29 sc 4 d

 

Pieter Spillemaker, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Item dairna noch bij Martijn voirscr. gewrocht in 'tselve werc 2½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

13 sc 4 d

 

Baertout, geopert 5 dage, 'sdaichs om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

Clais Lapper, 5 dage gewrocht an de Zijlbregge, 'sdaichs om vijf groot, facit

16 sc 8 d

 

Jan Claisz, oic aldair gewrocht 5 dage, 'sdaichs om vijf groot, facit

16 sc 8 d

 

Aelbrecht Jansz, 2½ dach gewrocht bij den Doelen, 'sdaichs om vijf groot, facit

8 sc 4 d

 

Dirc van Dort, oic aldair gewrocht 2½ dach, 'sdaichs om vijf groot, facit

8 sc 4 d

 

Jan Screvel, 5 dage gewrocht, 'sdaichs om 5 groot, facit

16 sc 8 d

 

In die weecke van Sinte Katrijn wrochten Mertijn stienhouwer ende Pieter Spillemaker an den voirscr. 3en cameren, noch elcx 1 dach, ende Bartout die operknecht 2 dage; den metselairs elc 8 groot 'sdaichs ende den operman, 'sdaichs 6 groot

17 sc 4 d

 

 
Summa 9 £ 18 sc

 

 

    150    

150

In die weecke omtrent Sinte Barbera hebben Mertijn stienhouwer ende Pieter Spillemaker noch an die voirscr. drie cameren gewrocht elcx vijff dagen, elc om 8 groot 'sdaichs, ende Baertout gegeven van 5½ dach operens, 'sdaichs 5 groot ende Jan Screvel van 5 dage werckens, 'sdaichs 5 groot, facit t'samen

4 £ 8 sc 4 d

 

Item in die weecke voir Kerssavont wrochten Mertijn ende Pieter voirscr. noch an die voirscr. 3 cameren, elcx 4 daghe, 'sdaichs om 8 groot, facit

42 sc 8 d

 

Item bij Baertout die operknecht hem beiden op die tijt geopert in 't voirscr. werc oic 4 dage, 'sdaichs om vijff groot, facit

13 sc 4 d

 

 
Summa 7 £ 4 sc 4 d

 

150v

150v

 

Stratemakersloen ende operluyde dachueren ende diergeliken

 

Eerst Govert die stratemaker van der Goude is doen schueren 7½ last hardt- ende graeu straetstiens, dairmede gestraet is ten plaetsen hierna bescreven, hem van elc last gegeven 30 placken, facit

15 £

 

Item bij Jan Jacopsz ende sijnen medegesellen gemaict die nyeuwe straten bij der schoele ende in die schoele, ende beliep 16½ roede. Ende dairna an die Bostelbrugge 49 roeden. Comt t'samen 74 roeden van elke roede gegeven van straten 10 groot, behalven den operluyden hoir loen, facit

25 £ 3 sc 4 d

 

Item bij Jan die Zeelander geopert in 't voirscr. werck 7 dage, Jan die graefmaker 7 dage ende coman Mees 2 dagen, elken 'sdaichs gegeven 4½ groot, facit t'samen

48 sc

   

In die 3e weecke van maerte anno '62 wrochten ende operden den nabescrevenen om te straten an die Bostelbrugge

 

Clais die Lapper, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan die Zeelander, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Lou Claisz, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Pieter Vlaminc, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Baertout, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Screvel, 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

 
Summa 47 £ 15 sc 4 d

 

 

    151    

151

 

Operluyden die den voirscr. stratemakers gheopert ende gedient hebben omtrenr die 4e weecke van maerte

 

Clais die Lapper, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Lou Claisz, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Pieter Vlaminc, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Baertout, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Operluyde die noch den voirscr. stratemakers in 't voirscr. werck gedient hebben in 't eerste van aprille

 

Clais die Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan die Zeelander, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Lou Claisz, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Pieter die Vlaminc, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Baertout, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Jan Screvel, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

   

Noch operluyde die in 'tselve werck gewrocht hebben in die 2de weecke van aprille

 

Clais die Lapper, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Lourijs Claisz, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan die Zeelander, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Baertout, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Pieter die Vlaminc, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

Jan Screvel, 5½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

22 sc

 

 
Summa 19 £ 16 sc

 

151v

151v

 

Tymmerluyde dachueren die gwrocht hebben ten plaetsen hierna bescreven

 

Item Jan Heynricxz die tymmerman mit enen knecht gewrocht an 't heyhout en de berrie van Onser Vrouwenhuystgen bij den crane, 2½ dach omtrent in die leste weecke van mairte, hem t'samen gegeven elcx dages 19 groot, facit

31 sc 8 d

 

Item Engebrecht die tymmerman oic op die tijt in 'tselve werc gewrocht, twie dage mit een knecht, 'sdaichs om 19 groot, facit

25 sc 4 d

 

Item in die eerste weecke van aprille bij Jan Heynricxzsoen die tymmerman mit een knecht gewrocht in der stede ramen, 6 dage lanc, hem t'samen gegeven 'sdaichs 19 groot, facit

3 £ 16 sc

 

Item Engebrecht mit enen knecht op dieselve tijt oic gewrocht in 'tselve werc, 6 dage, hem t'samen 'sdaichs gegeven 19 groot, facit

3 £ 16 sc

 

Item Jacop Harmansz oic optie tijt in 'tselve werc gewrocht, 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

   

In die 2e weecke van aprille bij den tymmerluyden hierna bescreven noch gewrocht in der stede ramen

 

Eerst Jan Heynricxz, 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Jans' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

30 sc

 

Engebrecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Engebrechts' knecht, 5 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

30 sc

 

Wouter, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

33 sc 4 d

 

Mychiel, Wouters' knecht, 3 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

18 sc

 

 
Summa 22 £ 7 sc

 

 

    152    

152

 

In die voirscr. 2de weecke van aprille oic in der stede ramen gewrocht bij den delvers ende operluyden hierna bescreven

 

Clais die Lapper, 6 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

24 sc

 

Louwe, gedolven 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Baertout, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

18 sc

 

Pieter Vlaminc, 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan Screvel, 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Tymmerluyde die in die rame gewrocht hebben in die 3de weke van aprille

 

Jan Heynricxz, 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Jans' knecht, 3 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

18 sc

 

Engebrecht, getymmert 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Engebrechts' knecht, 3 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

18 sc

   

Operluyde ende delvers in 't voirscr. werc in dieselve weecke

 

Clais die Lapper, gewrocht 3 dage, 'daichs om ses groot, facit

12 sc

 

Louwe Claisz, gewrocht 3 dage, 'daichs om ses groot, facit

12 sc

 

Jan Screvel, 3 dage, 'daichs om ses groot, facit

12 sc

 

 
Summa 11 £

 

152v

152v

 

Tymmerluyden ende operluyden die wrochten an die platinge in der stede ramen in die leste weecke van aprille

 

Jan Heynricxz tymmerman, gewrocht 5 dage, 'sdaichs 10 groot, facit

34 sc 4 d

 

Jans' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs 9 groot, facit

30 sc

 

Engebrecht tymmerman, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

34 sc 4 d

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

30 sc

 

Jacop Harmansz, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Clais die Lapper, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Louwerys Claisz, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, geopert 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Aelbrecht Jansz, geopert 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Jan Screvel, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

   

Tymmerluyden, delvers ende operluyden die gewrocht hebben an die platinge van der stede ramen in die eerste weecke van meye

 

Jan tymmerman, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

34 sc 4 d

 

Jans' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

30 sc

 

Engebrecht tymmerman, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

34 sc 4 d

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

30 sc

 

Jacop Harmansz, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Wouter, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

34 sc 4 d

 

Clais die Lapper, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Lou Claisz, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Jan die Zeelander, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Aelbrecht Jansz, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

Willem Jansz, geopert 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Pieter die Vlaminc, geopert 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Jan Screvel, geopert 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 27 £ 16 sc

 

 

    153    

153

 

Tymmerluyden die gewrocht hebben an die platinge in die voirscr. ramen in anderde weecke van meye

 

Jan Heynricxz, 4 dagen myn een quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

25 sc

 

Jans' knecht, 3 dagen ende 3 quartier, 'sdaichs om 9 groot, facit

22 sc 6 d

 

Engebrecht, getymmert 3 dagen ende 3 quartier, 'sdaichs om 10 groot, facit

25 sc

 

Engebrecht' knecht, 3 dagen ende 3 quartier, 'sdaichs om 9 groot, facit

22 sc 6 d

 

Wouter Symonsz, getymmert 3 dagen ende 3 quartier, 'sdaichs om tien groot, facit

25 sc

   

Tymmerluyden due gewrocht hebben in die derde weecke van meye an dat heyhoudt, an die berriën ende an 't sloethout dat verbesicht is onder den nuwen vestmuyr bij Jacop van Zonnevelts' molen

 

Jan Heynricxz, getymmert 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Jans' knecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

36 sc

 

Engebrecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

36 sc

 

Wouter Symonsz, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

   

Noch in die voirscr. derde weecke van meye bij den nabescreven personen gewrocht om te delven dat fondement van den voirscr. vestmuyer ende oic om aerde te dragen ende te heyen

 

Clais die Lapper, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Lou Claisz, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Jan die Zeelander, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Aelbrecht Jansz, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Pieter die Vlaminc, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 21 £ 9 sc 4 d

 

153v

153v

Jan die Backer, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Willem Jansz, gewrocht 2½ dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

10 sc

 

coman Pieter, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Willem Bartoutsz, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

16 sc

 

Kocxtgen, gearbeit 3 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

12 sc

 

Heynric Jansz, gewrocht 2½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

10 sc

 

Jan Meesz, gewrocht 1½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

6 sc

 

'Mijn heer', gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Wouter 'die brouwer', gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Matheus Jansz, gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

8 sc

 

Pouwels 'die brouwer', gewrocht 3½ dach, 'sdaichs om 6 groot, facit

14 sc

   

Tymmerluyden die gewrocht hebben an den voirscr. vestmuyer ende an den toern aldair in die vierde weecke van meye

 

Jan tymmerman, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Jans' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

30 sc

 

Engebrecht tymmerman, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

30 sc

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

28 sc

 

Jan Heynricxzs'z, gewrocht 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 13 £ 13 sc 4 d

 

 

    154    

154

 

Noch gewrocht ende geheit in die voirscr. 4de weecke van meye an 't fondement van de voirscr. vestmuyr bij den personen hierna bescreven

 

Clais die Lapper, geheyt 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Lou Claisz, geheyt 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jan die Zeelander, geheyt 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Aelbrecht Jansz, geheyt 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Matheus Jansz, geheit 3 dage myn 1 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

coman Pieter, geheit 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Wouter 'die brouwer', geheit 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Pouwels 'die brouwer', geheit 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Willem Baertsz, geheyt 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Michiel Cappe, geheyt 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Heynric de Vriese, 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Geryt de backer, geheyet 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

scipper Clais, geheyet 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Jan Claisz, geheyet 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Jan die brouwer, geheyet 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Luytgen ter Waddinge, geheyt 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Pieter Claisz, geheyet 2 dage 3 quartier, 'sdaichs om 7 groot, facit

12 sc 10 d

 

Jan Spaen Screvel, geheyt 5 dage, 'sdaichs om 6 groot, facit

20 sc

 

 
Summa 14 £ 2 d

 

154v

154v

Item bij Jan Heynricxz getimmert in die eerste weecke van Junio in die vleyschalle twie dagen ende Jans' knecht getimmert in die stede ramen 3 dagen; Jan 'sdaichs gegeven 10 groot ende sijn knecht 'sdaichs gegeven 9 groot, facit t'samen

31 sc 4 d

 

Item bij Jacop Harmansz gewrocht in die anderde weecke van Junio in die schoele een nuwe doerkazijn ende om die veynsteren ende kisten van der schoele, 4 dagen, 'sdaichs om 10 groot facit

26 sc 8 d

 

Item Jan Heynricxz gewrocht in die leste weecke van Julio an die dammen op te winnen bij den nuwen toern 3 dagen, 'sdaichs om 10 groot ende Jans' knecht gewrocht 3 dagen, 'sdaichs om 9 groot, facit t'samen

38 sc

 

Item Jacop Harmansz getymmert an die twie hecken optie veste bij der Coepoort tusschen beiden ramen 6 dagen lanc, 'sdaichs om 10 groot; ende bij Jans' tymmermansknecht gewrocht drie dagen om die palen op te winnen van den damme bij den nuwen toern, 'sdaichs om 9 groot, facit t'samen

58 sc

 

Item noch bij Jacp Harmanssoen gewrocht in die eerste weecke van Augusto an den twien hecken opten raemvesten bij der Coepoort ende an den twie grote dueren an twie toern an die vesten bij die Mairne 6 dagen lanc, 'sdaichs om 10 groot, facit

40 sc

 

    155    

155

Item bij Engebrecht die tymmerman gewrocht in die voirscr. eerste weecke van Augusto enen dach an die nederste duer van den groten nuwen toern bij der Hagepoort, hem gegeven 10 groot, facit

6 sc 8 d

 

Item bij Engebrecht voirscr. noch gewrocht in die anderde weecke van september an den vier balcken op dat gewelft van den voirscr. toern, 2 dagen 'sdaichs om 10 groot ende Engebrecht knecht oic gewrocht 2 dagen, 'sdaichs om 9 groot, facit t'samen

25 sc 4 d

 

Item bij Jacop Harmansz gewrocht in die derde weecke van september an den toern voirscr. ende an den twie poorten op die raemvesten ende anden Coepoort, t'samen 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Item Jan Heynricxz gewrocht in die voirscr. weecke 1½ dach an die anckers te leggen an die grote toern, 'sdaichs om 10 groot ende noch op Sinte Bavenavont bij Jan voirscr. gewrocht an die wage enen dach om 10 groot, facit t'samen

16 sc 8 d

 

Item bij Jan Heynricxz getymmert in die eerste weecke van Octobri an dat nuwe wagehuys ende an die cameren die dairan hoeren vijff dagen, 'sdaichs om 10 groot ende Jans' knecht vijff dagen om 9 groot, facit t'samen

3 £ 3 sc 4 d

 

 
Summa 6 £ 15 sc 4 d

 

155v

155v

 

Tymmerluyden die gewrocht hebben in die anderde weecke van Octobri an 't voirscr. wagehuus ende cameren dairan

 

Jan Heynricxz, getymmert 4 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jans' knecht, getymmert 6 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

36 sc

 

Jacop Harmansz, gewrocht 3½ dach, 'sdaichs om 10 groot, facit

23 sc 4 d

 

Engebrecht, getymmert 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 3 dage, 'sdaichs om 9 groot, facit

18 sc

 

Jacop Harmansz, gewrocht 3 dage, 'sdaichs om 10 groot, facit

20 sc

   

Noch tymmerluyden die in 'tselve werc gewrocht hebben in die 3e weecke van october

 

Jan Heynricxz, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jans' knecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Engebrecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Harmansz, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

   

Noch tymmerluyden die in 'tselve werc gewrocht hebben in die leste weecke van october

 

Jan Heynricxz, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Jans' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Engebrecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

23 sc 4 d

 

Jacop Harmansz, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

26 sc 8 d

 

    156    

156

 

Tymmerluyden die gewrocht hebben in die eerste weecke van Novembri an dat nuwe wagehuys ende an die 3 cameren die dairan staen

 

Jan tymmerman, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Jans' knecht, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jacop Harmansz, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Engebrechts die tymmermans' knecht, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

   

Tymmerluyden die gewrocht hebben in die anderde weecke van november an dat wagehuys ende drie cameren voirscr.

 

Jan tymmerman, gewrocht 3 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

16 sc

 

Jans' knecht, gewrocht 3 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

14 sc

 

Engebrecht tymmerman, 4 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 4 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

18 sc 8 d

 

Jacop Harmansz, gewrocht 5 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

21 sc 4 d

   

Tymmerluyden die gewrocht hebben in die 3e weecke van Novembri an dat wagehuys ende cameren voirscr.

 

Jan tymmerman, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Jans' knecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Engebrecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

32 sc

 

Engebrechts' knecht, gewrocht 6 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

28 sc

 

Jacop Harmansz, gewrocht 4½ dach, 'sdaichs om 8 groot, facit

24 sc

 

 
Summa 16 £ 3 sc 4 d

 

156v

156v

 

Noch tymmerluyden die gewrocht hebben an dat wagehuys

 

Jan tymmerman, gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Jans' knecht, gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

Jacop Harmansz, gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 8 groot, facit

10 sc 8 d

 

Engebrecht tymmermans' knecht, gewrocht 2 dage, 'sdaichs om 7 groot, facit

9 sc 4 d

 

 
Summa 40 sc

 

 

    157    

157

 

Zagers dachueren die 't houdtwerck ghesaecht hebben dat men in der stede werck behoeft heeft

 

Item bij Goeswijn die sagher gesaecht an dat slothout dat verbesicht is in dat fondement van Onser Vrouwenhuystgen bij den craen ende Jan die Brabander, elcx 1½ dach, hem beiden gegeven 'sdaichs 8 placken, facit

16 sc

 

Item bij Goessen ende Jan voirscr. gesaecht in die eerste weecke van aprille an dat hotwerc totten ramen ende platinge an die ramen 4 dagen, t'samen om 8 placken, facit

42 sc 8 d

 

Item bij denselven noch gesaicht an datselve houtwerck in die Passieweecke, elcx 4 dage, t'samen elcx 'sdaichs om 8 placken, facit

42 sc 8 d

 

Item bij denselven noch gesaicht in die weecke nae Paeschdach an 't hout in die ramen voirscr., 2 dagen, t'samen om 8 placken 'sdaichs, facit

21 sc 4 d

 

Item bij denselven noch gesaicht in die leste weecke van aprille an dat houtwerc in die voirscr. ramen, elcx vijff dage, t'samen om 8 placken 'sdaichs, facit

53 sc 4 d

 

Item bij denselven noch gesaicht an 'tselve houtwerck in die ramen in die eerste weecke van meye, elcx vijff dagen, t'samen om 8 placken 'sdaichs, facit

53 sc 4 d

 

 
Summa 41 £ 9 sc 4 d

 

157v

157v

Item bij Goessen ende Jan voirscr. noch gesaicht an 't houtwerc in die ramen voirscr. in die anderde weecke van meye 2 dagen 3 quartier, t'samen 'sdaichs om 8 placken, facit

29 sc 4 d

 

Item bij denselven noch gesaicht an 't houtwerc in die ramen voirscr. , in die weecke na Sinte Pancraes, elcx 3 dagen, t'samen om 8 placken 'sdaichs, facit

32 sc

 

Item bij Goessen ende Jan voirscr. gesaecht an dat houdtwerc dat verwrocht is in die halle ende andersins, elcx 1½ dach, t'samen om 8 placken, facit

16 sc

 

Item bij Goessen ende Jan Schermer gesaecht in die weecke van Sinte Victor an dat houtwerc dat verwrocht is an die nuwe wage ende 3 cameren, elcx 3 dagen, t'samen 'sdaichs om 7 placken, facit

28 sc

 

Item bij Goessen ende Jan voirscr. gesaecht in die anderde weecke van october an 't houtwerc dat verwrocht is an 't wagehuus ende 3 cameren voirscr., elcx 3 dagen, t'samen 7 placken 'sdaichs, facit

28 sc

 

Item noch gesaicht an 'tselve houtwerc in die vierde weecke van october, elcx 2 dagen, t'samen om 7 placken 'sdaichs, facit

18 sc 8 d

 

 
Summa 7 £ 12 sc

 

 

    158    

158

Item bij Goessen ende Jan Schermer voirscr. noch gesaecht an dat houtwerc van dat wagehuus ende 3 cameren voirscr., omtrent Sinte Martijn, elcx 4 dagen, t'samen om 7 placken 'sdaichs, facit

37 sc 4 d

 

Item bij denselven sagers noch gesaicht ende gesneden in als hondert ende 3 sneden wagenschots om te verwercken an dat wagehuus ende 3 cameren voirscr. ende andersins, gegeven van elke snede vijff penningen, facit

42 sc 11 d

 

 
Summa 4 £ 3 d

 

158v

158v

 

Van tegeldecken

 

Item bij Geryt die tegeldecker gedect dat waechuus in die stederamen, hem gegeven voir latten, spijckeren ende arbeitsloen, t'samen 20 groot, facit

13 sc 4 d

 

Item bij Adriaen die tegeldecker gecoft 80 paneelen, 't stuc om een doyt, item vijff vierendeel latten om 12½ groot ende 10 hondert latspijckeren, 't hondert om ½ braspennync; om al te verbesigen op dat nuwe wagehuus ende op die drie cameren die dairan staen, facit t'samen

35 sc 4 d

 

Item bij Geryt die leydecker gedect op dat nuwe wagehuus ende op die 3 cameren voirscr. 3 dagen ende Heynric sijn medegeselle gedect 2 dagen elc om 8 groot 'sdaichs ende haer operknecht geopert 2 dagen, 'sdaichs om vijff groot, facit t'samen

33 sc 4 d

 

 
Summa 4 £ 2 sc

 

 

    159    

159

 

Glaesmakersloon

 

Item Dirc van Werve ende Lambrecht Pennync hebben t'samen gemaict in den 3en cameren in 't nuwe wagehuus 13 nuwe glasen houdende t'samen 91 voet ende in 't oude waechuus gemaict 2 nuwe glasen houdende t'samen 10 voet ende in de cameren van die schole gemaict een nuwe glas houdende 7 voet. Comt all t'samen 100 ende 8 voet, van elke voet gegheven 3½ groot, facit

12 £ 12 sc

 

Item dieselve hebben gemaict an 't Vrouwenhuystgen bij den craen vijff nuwe glasen dair sij tesamen voir rekenen, mits 3 groot van coperdraet 4 Rijns gulden ende 13 groot, facit den gulden te 40 groot

5 £ 15 sc 4 d

 

Item dieselve hebben verloot ende verwrocht an die oude glasen in die schoele 46 voet. Item in die cameren van dat nuwe waechuus 8½ groot. Item in die wesecamer 6 voet ende op die Rijnsburgerpoort 4 voet. Comet all t'samen 64½ voet, elken voet om 2 groot, facit

4 £ 6 sc

 

Item bij denselven, hebben gestopt in die weescamer 14 ruten ende optie Reynsburgerpoort 8 ruten, elke ruyt om 3 d, facit

5 sc 6 d

 

Item bij denselven glaesmakers gecoft 2.100 leynagelen om die glasen overall mede in te setten. Coste 't hondert enen groot, facit

14 sc

159v

159v

 

Allrehande uutgheven

 

Item gecoft tot broeder Jans an die turfmarct 12 bennen om sant ende aerde te dragen in der stede werck, coste 't stuc 2 groot, facit

16 sc

 

Item tot coman Jans in 't Noorteynde gehailt seven pont resels om mede te smeren die schuien ende rapen an die heye, coste 't pont 1½ groot; ende 6 oesvaten gecoft om mede te oesen, coste 't stuc 3 doeyts. Item noch gecoft 3 beeriën om aerde mede te dragen, coste 't stuc 5 groot. Facit t'samen

20 sc

 

Item tot coman Jacop bij die Vischcappelle gecoft 12 weeden basts om mede te steygheren ende anders te besigen in der stede werc, coste die weede 1 braspenninc, facit

20 sc

 

Item tegen Gijsbrecht die lijndrayer in 't Noorteynde ghecoft 4 reepen totter steede wage, wegende t'samen 44 pont; ende noch enen wintreep, wegende 43 lb, coste 't pont 1½ groot, facit t'samen

4 £ 17 sc

 

Item bij Jacop Harmansz gecoft een half tonne pecx, om an den dueren, poorten ende veynsteren overall in der stede werc mede te bepeken, coste 12 placken, facit

16 sc

 

Iem gecoft tot Willem Gerytsz 100 turcken om te bernen als mijn genadigen heere van Charlois binnen der stede van Leyden wair, coste 24 placken, facit

32 sc

 

 
Summa 10 £ 1 sc

 

 

    160    

160

Item gegeven van 6 houten traliën voir die glasen an die schoele; twie houten traliën voir die glasen an die wesemeesterscamer ende vijf traliën an Onser Vrouwenhuystgen bij den craen, t'samen

15 sc

 

Item tegen Lou die cuyper ende Jan Lijsbet gecoft seven calctobbens, 't stuc om 2½ groot ende Lou voirscr. gegeven van den calctobbens te binden ende onder tyden oeren an te maken, 6 placken, facit t'samen

18 sc

 

Item gegeven van twie boic papiers om die vestmeestersblaffaert ende anders dairin te scriven, 6 groot, facit

4 sc

 

Item Dirc Alewijnsz gegeven van verwouwen op een roede alle die groen lakenen ende clederen dair die nuwe voircamer opter stede huus mede behanghen is, 48 placken, facit

3 £ 4 sc

 

Item Jacop Zijbrantsz die snijer gegeven van die voirscr. clederen weder te hangen, te perssen ende die vlouch te maken, t'samen 13 groot, facit

8 sc 8 d

 

Item Cleeftgen gegeven, also hij der stede emmermaker is, van 94 leren emmers in rake te houden, van elken emmer ½ groten, facit

31 sc 4 d

 

Item denselven gegeven van sestien emmers te verbodemen, te vernaeyen ende te harssen, van 't stuck 6 groot, facit

3 £ 4 sc

 

 
Summa 10 £ 5 sc

 

160v

160v

Item gegeven Willem Soet van dat hij der stede schouwe verlapt ende verpect heeft, 14 placken; ende van twie dagen in der stede werc een aelman te hueren 4 groot, facit t'samen

21 sc 4 d

 

Item tegen Pieter Golenz gehuyert 2 schouwen om in der stede werc aerde ende anders te voeren, elcx 47 dagen lanc, 'sdaichs om enen groten elke schouwe, facit

3 £ 2 sc 8 d

 

Item gehuyert tegen Willem Gerytsz op Gansoirde een schouwe totter voirscr. stede werc, 22 dagen, 'sdaichs om enen groten, facit

14 sc 8 d

 

Item gegeven bij Jan Screvel van twie schepe te hueren, dair men der stede grote scip mede op wouch uten water, 3 placken, facit

4 sc

 

Item gehuyert twie cameren bij dat wedde bij Jacop van Zonnevelts' molen om der stede wercluyden all hoir wercgetouwe in te sluyten, die gewrocht hebben an den nuwen toern ende an der stede nuwe vestmuyer, elc 11 weecken lanc, van elcke camer des weecx gegeven 2 groot, facit

29 sc 4 d

 

Item den wagemeester gegeven van ijser ende loodt dat binnen desen jaere der stede mitter wage gelevert is, t'samen

14 sc

 

 
Summa 7 £ 6 sc

 

 

    161    

161

Item bij Bouwen Symonsz, Jan Dircxz Paeys ende Aelbrecht die olyslager gement van den Blaeuwen Stien tot an Florys Paedzen molen, hondert ende 11 wagen poeyns om in 't fondement van den nuwen toern aldair te besigen, van elke wagen ½ braspennync, facit

4 £ 12 sc 6 d

 

Item bij Martijn die stienhouwer 2 reysen gedaen in Brabant om graeuwen oerduynstien ende straetstien aldair te coepen. Ende was d'eerste reyse uut 8 dagen, daer en binnen hij in huer hadde ende in sijnen cost een paert 3 dagen, comt 62 placken. Ende die ander reyse die hij dede om die stien te ontfangen, verteerde hij in 7 dagen, 43 placken. Facit t'samen

7 £

 

Item Mathijs Willemsz gegeven van dat nuwe tavereel dair die eerste vier graven van Hollant in staen, van houte ende van loon vijftich placken. Item denselven van die tafel op die oude voirsael van der stede huus te verlijmen ende heel te vermaken 20 placken. Item noch van twien clampen onder die brede tafel op die nuwe voircamer ende van 2 scragen, t'samen 10 placken. Comt t'samen

5 £ 6 sc 8 d

 

 
Summa 16 £ 19 sc 2 d

 

161v

161v

Item Dirc Clap gegeven van dat hij all 't jair doer, der stede huys sluyt ende ontsluyt ende die plaetse ende ghanc schoen hout, als costumelic is

20 sc

 

Item betailt Jacop Clemmentsz die schilder bij beveel van den burgermeesteren van dat hij dat tavereel mit den eersten 4 graven van Hollant van schilderie gewrocht heeft. Ende mede van die lijsten ende die stantvinck van der balc ende dat dair an dient punteliken te stofferen mit schilderie, t'samen vier pont groten Vlaems, geliken Jacop voirscr. dat toe genomen ende geseyt is dairof te hebben bij Jan van Poelgeest ende den schout Jan van Zwieten, facit

32 £

 

Alsoe Symon Jansz die oude weesmeestersknecht nader tijt dat die stede hoir dieners gecleet had binnen desen jair gestorven is, soe is hem mede van der stede wegen voir sijn cledinge betailt 4 ellen voirwollen Leyds groens, coste na den avenant van den anderen dieners lakenen 4 £ 10 sc payments. Ende Willem Sock die terstondt na Symons' doot wesemeestersknecht gemaict wort, is van der stede wegen betailt voir enen halven tabbert 36 placken, die hierna in 't uutgeven gescreven staen. Dus soe en set men hier als uutgeven niet meer dan die voirscr.

4 £ 10 sc

 

 
Summa 37 £ 10 sc

 

 

    162    

162

Item rekenen dese vestmeesteren hemselven betailt voir hoir wedden 20 Rijnsch gulden ende voir die weesmeesters wedden oic 20 Rijnsch gulden, die sij betailt hebben 't stuc te 40 groten, facit

53 £ 6 sc 8 d

 

Item noch betailt voir Willem Dircxz Sock die wesemeestersknecht, van twie ellen groen voirwollen Leyds lakens, tot enen halven tabbert voir sijn cledinge, in als

48 sc

 

Iten den clerc gegeven van dese rekenynge te maken ende noch twie gelijcke boecken dairof te scrieven, tesamen

8 £

 

 
Summa 63 £ 14 sc 8 d

 

162v

162v

 

Summa summarum van al den uutgheven van deser rekenynge beloipt

2.645 £ 4 sc 10 d

   

Ende 't ontfanc hiervoeren beloipt

2.645 £ 4 sc 10 d

   

Dus is 't alle gelijck

 
   

Dese rekeninge worde gedaen opten 19en dach in Septembris anno '63. Ende worde geloift ende gesloten bij den Gerechte, rogierers emde vroescip op Sinte Martijnsavont anno '63 voirscr.

 

Auteur Jan Dröge
Publicatie vestmeesters