vorige Buurt: 205.Graafschap van Blokhuizen 206. Looiersbuurt  

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de noortsijde van de Veruwerstraet tusschen Oosthavestraet (en) Loyerstraet / ende de huysen aen de westsijde van de Corte Loyerstraet / aen de oostsijde van de geheele Loyerstraet / de huysen aen de noortsijde van de Havestraet tusschen de Loyerstraet ende Binnevestgraft / en aen de suytsijde van de voorn. Havestraet.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 59, 23-06-1660)

Geschiedenis:

Gesticht op 09-04-1648 op verzoek van de geburen, waarbij de bebouwing aan de zuidzijde van de Haven die oorspronkelijk bij de buurt Spring Over Rijn behoorde, bij de Looiersbuurt wordt gevoegd.

In 1660 berichten oudraden en thesauriers van de Baronie Hogeveen dat hun vertrokken buurtheer Jan Jansz. van Rees dagelijks klaagde over de grootte van de buurt dat zij suppl. In den tijt dat Jan Jansz. van Rees is geweest heer van de voors. gebuyrte dat omtrent tien Jaeren heeft geduyrt, zij suppl. van denselven Van Rees dagelicx de clachte hebben gehadt ende bij experientye ooc de naerheyt hebben ondervonden. Vooral in tijden van swaricheyt, zoals in 1655 [was] het onmogelyc by den heer soodanige ordere omtrent al de huysgesinnen te stellen als nodich was (zie ook 'Buurthouden', pag. 61).

De buurt telde omtrent honderd huizen, welcke huysen meest by twee, drye ende meer huysgesinnen werden bewoont. Na het vertrek van Jan van Rees stelt men voor om de buurt te splitsen en daartoe doet men een concreet voorstel. Het eerste deel zou vijftig huizen tellen, het tweede deel zevenenvijftig. Het rekest wordt ondertekend door Pieter Gerritsz. van Leeuwen, de vertrekkende buurtheer Jan Jansz. van Rees, Roelant Carpentier, Jan Claasz. Veer en Nicolaes Librechtsz. Het stadsbestuur stemt daar op 24-06-1660 volledig mee in. Het eerste deel behoudt de naam Baronie Hogeveen, het andere krijgt de naam Looiersbuurt.

(SA II inv. nr. 76 fol. 255 vso - 257)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Carpentier, Roelant - 01-07-1660 1  
Pouwelaer, Michiel - 14-08-1664 1 v  
Crone, Jacob Jansz. - 21-06-1685 3 *
Leeuwen, Geraerdt van - 24-09-1686 2 *
Verstraten, Isaac - 23-11-1719 1  
Kay, Kornelis van der - 08-05-1732 1  
Knijff, Ary - 20-06-1765 1  
Hen, Christiaan de - 05-09-1793 1  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl