Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 110 - 118
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 110r-a
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 169  Record details
[008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wil die heemr vandes landts wegen besteden den Kulc te aerden dat den lande toe behoort, te weten een roede breet bij ponden xv nyewe placken voirt lb. te betalen te Bamisse scouwe, te maken binnen een maent. Ende alle die plaetwerc van outs dat Spaernlant hadden, die sullen hair aendeel nemen op die selve zijde als van outs lach ende beginnen an die Grote sluse after werts streckende, ende die aerde selmen halen ter naester aerde ter minster scade, ende die sel dat lant selve betalen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 110r-b-110v
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 174  Record details
[009] Anno xliii negentien dage in meye. Item in aldustanighe voirwairden ende manieren, soe willen die heemr. van Rijnlant besteden een nyewe sluse te maken geheten die Hoghe sluse, toebehorende die vander Aer ende vander Scoot, Riedewijck ende Nyewerkerck mit horen mede pleghers. Item eerst soe sellen dair in wesen xlii gebinden enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat doir gebint mit die twee vloeghel binden voets kant vier kant. Item die gordinge die sellen wesen tien dwmen breet ende vijf dick. Item die balcken die sellen wesen tien ende een halven dwm. Item die stilen die sellen wesen tien dwmen dick. Item die quespen sullen wesen viii ende een half dwm dick. Item dat cloosterhout sel wesen xii dwmen breet ende v- 1/2 dick. Item die sluse sel wesen xii ende 1/2 wijt. Item die hoecht sel wesen x voet. Item die stilen ende dat raemt daer die doer of gemaect, die sellen breet wesen x dwmen ende v dick. Item die plancken dair si mede ghestopt sullen wesen i-1/2 dwm dyck. Item alle dit werck sel wesen leydsche voet ende die voet xii dwm. Item die scoren beneden an die sluse dier selre wesen iii, die een sel legghen midden tegens die doer stijl geleghert op die quespen, die ander twee an die zijden streckende an dat doerbint ende geleghert an die stijlen, ende die plancken boven ende besijden [43v] ende alle houtwerck na dat scampelioen, ende alle houtwerck sal wesen van goeden canthout [ganchout?] ende deventers hout wercbaer sonder spint of rootolm. Ende soe wie dese sluse anneemt te maken, die sel borge setten voir die sluse dair den heemr. ende den lande die die sluse toe behoirt an ghenoecht, ende dese sluse selmen leveren te vollen ghemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van aerde, van yser als hair toe behoirt. Item so wil die heemr. dese sluse besteden bi ponden xv nyewe stuvers [pl.?] voir i pont of payment hoirre wairde, ende die dage van betalinge sullen wesen een derdendeel binnen vi weken ende dat andere derdendeel binnen vi weken dair na ende dat derde derdendeel tot die Bamis scouwe als die sluse op ghelevert is te vollen prise. Item so sullen die ghene die die sluse an nemen den heemr. geven voir horen ende horen dieneren ritsoen als van outs gewoenlic is, dats te weten xii nobel ende een nobel te wijncoep. Item worde die sluse niet gemaect totten voirnoemden dage, dat woude die heemr. corrigieren tot hoirsselfs goetduncken. Item voirt sel dese sluse gemaect wesen van hout, yser ende aerde als een goede sluse toebihoirt na ouden costumen. Item dese sluse heeft an genomen te maken Claes Dircx z. tymmerman ende Dirc Florijs z. van Leyden om v c lxxxv lb. Item die heemr. die dese sluse besteden waren Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 110v-a-111r
   type : Besteding date : 1444-03-04 record : # 185  Record details
[010] [In the left margin: 'bestedinge vanden zijlbrugge.'] Item opten dach voirs. hadden die heemr. bi hem ontboden Willem vander Meer om des willen dat die sluyse tot Zijl also quaet was gelijck dat die heemr. bij tymmerlude hadden doen besien dat mense van node moste doen vernyen, ende des overdroech Willem vander Meer mitten heemr. dat hij die Zijl brugge soude doen maken tusscken dit ende mid meye naest comende ende geloefde dat alsoe te doen nader ordinacie hier na gescreven. Item hebben die voirsc. heemr. up die sluyse ende Zijl brugge gekoirt ende hoir koer dair up geleyt up die hoechtste boete datmen die maken sel indie manieren hier na gescreven. [51r] Eerst sullen wesen seven nyewe binde die stijlen dair of een roede voet dick boven den water ende vanden graven ende nederwairt. Item sullen die sloven wesen dertien duum dicke inden middel. Item dat decsel [deckes?] sal wesen ii-1/2 duum dick. Item die sluyse sal wijt wesen xvi-1/2 voet drivens waters ende die breete dair of xvii voet. Item ddie hoechte van die brugge sal wesen als die nu is, dat is uten gronde xvi-1/2 voet. Item die cledinge an beyde zijden die plancken i-1/2 duum dick. Item die gordinge an beyden zijden ende boven an beyden zijden een voet breet ende een halve voet dick. Item an die oost zijde wtgeplaet [wtgeplact?] xxi voet die palen dair of sullen dick wesen x duum vier voet vanden groten ende. Item die sloven dair op een voet dick in die middel mit deventers plancken gecleet. Item an die oostzijde leggende vier intangen x dumen dick. Item an elker zijde van dese platinge sullen wesen tien palen in geheit [ingehect?]. Item an die westzijde tot des lants sluysken toe geplatet dat sal wesen an elke zijde vi palen ende iii intangen. Item dat hout sal wesen also groot als die oostzijde is ende dat geplancket gelijck die ander zijde. Item die brugge sel binnen gecleet wesen an beyden zijde mit goede plancken i-1/2 duum dick vi voet uten dagelixen water upwart. Item dese brugge sal wail geheit wesen gelijck als die oude brugge geweest heeft. Item ende al dit hout sal wesen van goeden vierkanten deventersen hout.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 111r-a-111v
   type : Besteding date : 1444-03-17 record : # 186  Record details
[011] Bestedinge vander Alphenre sluyse up Sparendamme. Item opten seventienden dach van mairte so waren vergadert tot Sparendamme die heemr. van Rijnlant als her Gerijt van Poelgeest, her Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten om die bestedinge van de Alphenze sluyse mit die van Leyderdorp, Warmond, Hillegom ende Groensvoirt. Anno xiiii c ende xliiii. Item so is die sluyse voirs. besteet in manieren ende van wairden hier na gescreven. Item so sullen dair in wesen xlviii gebinde enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat door gebint mitten tween vlogel binden die sullen dick wesen voets kant vier kant. Item die gordinge die sullen wesen x dumen breet ende v dick. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duum dick. Item die stilen sullen wesen x dumen vier kant. Item die quespen sullen wesen viii duum dick. Item dat clooster hout sullen wesen xii dumen breet ende vi-1/2 dick. Item die sluyse sal wesen xii-1/2 voet wijt. Item die hoecht sal wesen x voet. Item die stilen ende raemt dair die doir of gemaect is die sullen breet wesen x dumen ende v dick. Item die plancken dair si mede gestopt sullen wesen i-1/2 duum dick. Item alle dat werck sal wesen leydsche voet ende die voet xii dumen. Item die scoren beneden in die sluyse die selre wesen drie, die een sel leggen midden tegens die doir stijl gelegert up die quespen, die ander twee an die zijden strekende an dat doir bint ende gelegert an die stilen, ende die plancken boven, beneden ende bezijden nae dat scampelioen. Item dat bint dat voir over die sluyse geheyt sel wesen die balck dair of sal wesen voets kant, die stijlen sullen wesen xi dumen die sullen geheit wesen also lanc ende also diep alsinense in cregen mach. [52r] Item alle hout werc sal wesen van goeden kanthout ende deventers hout wercbair sonder spijn ende sonder rotolm [reetolm?]. Item onder die nyen boom sullen wesen x slick houten ende die sullen dick wesen vii dumen. Item die nyen boom gelegeert op den ouden boom. Item die ghenen die dese sluyse an nemen sullen te maken die sullen dat oude hout leveren opten dam duten der ambochten coste. Item so wie dese sluyse an nemet te maken, die sel borge setten voir die sluyse dair den heemr. ende den lande die die sluys toe behoirt an genuecht, ende dese voirs. sluyse selmen leveren te vollen gemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van yser ende van airde als hi nu is. Item so willen die heemr. dese sluyse besteden bij ponden xv nye placken voir i lb. of payment hoirre wairde. Item vanden ijserwerck. Item dair die gordinge mede gespikert sullen wesen die sullen wesen drie wten pont ende des selmen spikeren up elke ende mit tween spikeren ende anders een. Item dat yser dair sij mede gedect sel wesen vi wten pont. Item in dat decks sullen wesen in elke planck twe spikeren op elc bint. Item op die zijde plancken twe spikeren an elke stijl gespikert mit twe dubbelde middelnagel. Item op dat doirbint gespikert elke planck mit v dubbel middelnagel ende die plancken wel gemosset. Item die bodem sel gespikert wesen mit middelnagel. Item die dage van bettalinge sullen wesen den eersten dach achte dagen voir meyen dach, den anderden dach sal wesen tot sinte Jans dage te midzomer, den derden dach sel wesen als die sluyse gemaict is ende op gelevert te vollen prijse vanden heemr. [52v] Item so sullen die gene die die sluyse an nemen den heemr. geven voir hun ende horen dienren ritsoen als van outs gewoenlic is, dat is te weten xii nobel ende i nobel te wincoop. Item worde die sluyse niet gemaict tot den voirnoemden dage nader bestedinge vanden heemr. hier voir gescreven, dat wouden si corigieren tot hors selfs goetduncken. Item dese sluyse heeft an genomen te maken Dirc Florijs z. van Oyen om ses hondert lb. ende lix, borge Jan van Noorde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 111v-a-112r
   type : Besteding date : 1445-04-05 record : # 197  Record details
[012] [In the left margin: 'Bestedinge van dat cleyn Zijl brugkijn.'] Item updie selve tijt [i.e., vijften dach in Aprille] wort besteet te maken dat cleijn sluijsken bij der Zijlbrugge wanttet niet langer en docht te leggen ende dair waren bij veel van die ambochts bewarers van Rijnlant dierre mede sculdich in sijn te gelden ende des is die sluyse besteet te maken in sulker manieren als hier nagescreven staet. Item eerst sullen in die voirs. sluyse wesen viii gebinde die balken sullen wesen voets kant ende xiiii voeten lanc. Item die stijlen dair toe sullen wesen xx voeten lanc ende voets kant totten dagelijcx water toe ende dair na vervolgende ende dese sluyse sal i-1/2 voet hoger leggen dan die ander lach. Item vanden groter sluyse totter cleynre sluyse toe sal onse deel weesen an elke zijde vii stijlen xvi voeten lanc ende x dumen dick ende twe sloven dair op voets kant in die middelwairt. Item dair sullen in wesen drie gordinge, twee boven ende een beneden ende sullen wesen x dumen dick inden middelwairt. Item die vlogelbalcken an byden zijden ter steden wairt sullen wesen vijf voeten lang totter tween vligelkijn toe. Item dair toe sullen wesen twee vlogelkijn, an elke zijde een, ende die sullen wesen vi voeten lanc ende in elken vlogelkijn sullen wesen drie stijlen ende dat wel geplant. Item die zijdel plancken sullen wesen twee dumen dick. Item dat dechs op die sluyse sal wesen iii dumen dick. [54r-a] Item ende al dit hout sal wesen van goeden deventerscen hout wercbair sonder spint ende root olm Ende so wie vanden tymmerluden dit an neemt te maken, die sal dair toe leveren hout ende ykser na sijn toebehoren ende daer toe dat aerdwerck dair of ter bester oirbair na dattet toetter sluyse dienen mach, ende dese brugge sal aldus up gelevert worden tot wtgaende meye ten prijse vanden hemrade. Ende dat oude hout vanden ouder sluyse sullen die werclude leveren upten dijck op horen cost. Ende worde die sluyse niet gemaect ende up gelevert totter tijt voirs., dat soude staen totter heemr correxie. Ende inder manieren voirs. heeft Dirc Wouters an genomen dese sluyse te maken om c xiiii pont, xv stuvers voir i pont, ende des sal hi hebben die een helfte dair of als die sluyse gemaect is ende up gelevert ende die ander helft binnen eenre maent dair na.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 112r-a
   type : Besteding date : 1435-00-00 record : # 279  Record details
[013] Item in aldusdanige manieren so willen die hiemr. van Rijnlant ende dir hiemr. van Woerden besteden Heymans brugge ende dam an zullen wesen ix binden. Elc bindt ende stilen sellen wesen voet kant, ende dat decksel iii dumen dicke, ende die zijtwech ende cledinghe twie dume dicke, ende die wangen des gelijcx dair na volgende, ende dats te verstaen die vlogelen xviii voet lanc in die kulck voets kant, ende die stilen die tweedeel van een voet, ende die derde stijl een doirgaende intange die twie deel van een voet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 112v-a-113r
   type : Besteding date : 1446-02-27 record : # 214  Record details
[013] Item op die sonnendage na sinte Mathijs dach waren vergadert tot Lieden Poelgeest, Alcmaide, Zweten ende Symon Vrederic ende hebn besteet die Goutsluyze tot Alphen als hierna bescreven staet. Inden eersten so selmen die sluyze vierkant vercleden ende verdecken, ende dair sullen in wesen vier nye balken ende nye stijl, ende dat decksill sal wesen drie dumen dick, ende die zijdcledinge sel wesen anderhalff dum dick, ende an elken zijde een gordinge die sal wesen voets breet ende enen halven voete dick ende ingelaten ter oirbair, ende dat sel wesen wel gespikert mit spikeren die dair to dienen. Item so sullen wesen totter voirsc. sluyze twe vlogelen an die Goutsche zijde ende in elken vlogel sullen wesen viii stijlen ende elc stijl sal wesen viii dwm dick sess voet vanden groten eynde nederwert ende dese stijlen sullen wesen xviii voet voet lang ende die sloeven dair op sullen wesen negen dwm dich in die middelweert ende xviii voet lang ende langer off oirbair wair ende dat geplanct mit goeden plancken anderhalff dwm dick, ende in elken vluegel sullen wesen drie intangen tien voet lang ende viii dumen dick. Item an die ander zijde sullen wesen twe vluegelen dair sullen in wesen xi stijl, dat is te weten an die oostzijde sess stijlen ende an die ander zijde vijff stijlen, ende die stijlen sullen dick ende lang wesen gelijck als hier voer vanden ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ende die sloeven des gelijcx ende dair sullen wesen iiii intangen aen elke zijde twe ende dat geplanct ende gespikert gelijc alst an die ander zijde wesen sal ende voirsc. staet ter meester oirbair. Item die geen die dit aen nemen sal, die sal leveren hout, ijser ende airde mit alle dat ander dat dair toebehoirt, mer sal hem die heemrade doen wijsen wair men die aerde nemen sal op des gheens cost daet aen nemen sal, ende dat te betalen bij scattinge vanden heemrade, ende so wie dat aen neemt te maken, die sel hebn al datter off valt van hout ende van ijser sonder yemnants toeseggen. Ende hij sel oec geven enen engelschen nobel van rentsoen. Ende dese sluyse mit horen toebehoren als voirsc. is salmen gemaect te vollen op leveren opten meydach naestcomende. Item van deser bestedinge salmen tgelt geven die een helfft binnen sess weken ende die ander helfft binnen sess weken dair na bij ponden xv stuvers voir tpont gerekent. Item alle dat hout dat totter voirsc. sluys wesen sall sel wesen goit deventers hout sonder spijnt off roet olm binnen der maet voirsc. Item dese voirsc. sluyse heefft angenomen Clais Hermans z. in allen manieren als die voirsc. voirwairden begrepen hebn om hondert vii pont payments voirsc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 113r-b-115r
   type : Besteding date : 1457-03-17 record : # 534  Record details
[015] Upten seventienden dach van maerte anno xiiii c ende lvii soe waren vergadert tot Haerlem die hiemrade van Rijnlant als heren Willem van Alcmade, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Scoten inden namee van hem allen om die beste dinge van twie slusen te weten daer die een of saw die sluus van Noortich mit die van Arleveen, Zegwaert ende Zoetermeer ende die ander saw die sluus van Aelsmaer mit die van Hasaertsoude, Sassemen ende Randenborch. Item so sijn dese twie sluysen voirsc. bestedt in manieren ende voirwairden hier nae gescreven. Item eerst so sullen in elcx van dese sluysen wesen xlii gebinden ende stillen over dat anderde bint gecarbeelt wesen gelijken die balken dick behalven dat stotdoerbint dair of t verstaen is datmen elke sluus na dese gescreven voirwairde besteet is. [113v] Item dat scotdoerbint sel dat voerste bint wesen ende sel gepent wesen in die cloester houten. Item dat slichout dat vor inde sluus inde tIJ leggen sel sel dick wesen x duem viercant ende daer selmen iiii palen onder heyen daer dat slichout up leggen sel ende daer sel dat slichout in gepent wesen ende dat sel soe seer wtsteken datmen dat scotdoerbint dair op setten mach ende daer beneden geplanct an die palen voir die sluus. Item dat doerbint sel wesen xv duem viercant. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voetskant viercant ende int vlogel binde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii talveren ende een balck boven op die sluus gehogert om die aerde te scutten. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duem dick viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vijf duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijden plancken te meten xiiii-1/2 voet ende ii duem Item dese sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende balcken x voet. Item dat raemt daer die doer of wesen sel dat sel wesen x duem breet ende vijff duem dick. Item die plancken daer die doeren mede gestopt sullen wesen sullen dick wesen ii duem ende van goeden ouden baven droegen plancken gemaect. Item dat doerbint sel gewrocht wesen mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen sv duem viercant ende die stijlen ende dreppelen dair nae. Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iii calveren ende dair een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gespongt ende gemest --- - --- ----- ------ sijn. Item so sullen daer wasen vijf scoerbinden in die sluus ende sulle lanck wesen xv voet daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegens die doer stijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sellen wesse x duem viercant ende noch die ander twie om elke sijde eend vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die flach balck ende sellen wesen x duem breet ende vi duem dick. Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xi slick houten ende sullen dick wesen bii duem viercant sonder voerste inde tIJe sel wesen x duem viercant ende des gelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel. Item dese voirsc. sluus sel gemaict wesen vanden lanck dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den nuwen boem vander sluus leggen also laech als den bodem vander sluus in leyt ende niet hoger. [114r] Item alle den plancken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vanden dicke dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sal. Item alle dit voirsc. houtwerck sel sijn maethouden op dat cleyn eynde te meten. Item alle dit voirsc. houtwerck van dese voirsc. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ende sonder rootollem wercbair op sijn maet. Item al dit voirsc. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duem. Item die geen die dese sluus an nemen te maken die sullen dat hout vander ouder sluus selve hebben ende houden. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen daer sullen die spijkeren of wesen die iii wt een pont ende des so selment spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anderseen. Item die spijkeren daer dat deckeles mede gespijkert sel wesen sullen wesen die ses wt een pont ende dat deckeles sel gespijkert wesen iii elke planck op elke bint ii spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x wt een pont. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf spijkeren als die sijdel plancken gespijkert worden ende die plancken wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dese voirsc. sluus an nemt to maken die sel borge setten voir die sluus dair den hogen hiemr. ende die landen die die sluus toebehoren omgenoecht ende dese voirsc. sluus slemen te vollen op leveren gemaict tot sinte Bertelmees dage naestcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirsc. Item so willen die hoge hiemrade dese voirsc. sluus besteden bij ponden sv nye placke voir een lb. gerekent. Item die dage van betalinge sulle wesen den eersten dach ses seken nader bestedinge, den anderden dach ses weken dair nad, den derden dach sel wesen als die voirsc. sluus gemaict ende te bollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemr. Item worde dese voirsc. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirsc. vanden hiemr. hier voir gescr. dat woirden sij corrigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemr. gheven voir hem ende voir horen dieneren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engl. nobel ende enen nobel te wijncoop. Item so heeft die eerste sluus van Noortich angenomen te maken Dirc Phillips z. van Bossch om vijf hondert xc lb. borge Bouwen Hugen z. ende Dirc Claes z. Item die anderde sluus van Aelsmaer heeft angenomen te maken Florijs Gerijts z. om vijf hondert lxxxviii lb. borge Jant Jans z. vanden Hoeve, Dirc Leuwen z. ende Willem Reynouts z. [114v] Item so hadde elcx vanden hiemrade te ritsoen van dese voirs twie slusen ii eng. nobelen. Item elcx van horen twie boden 1 eng. nobelen. Item elken hiemraet voir horen knechten 1/2 eng. nobelen. Item also die hyemraden van Rijnlant bestaet hebben Florijs Gherijts z. te maken in Sparendamme ene sluze toe behorende die van Aelsmair, van Hazertswoude, van Sassenem ende van Randenburch om die summe van vijff hondert acht ende tachtich lb. hollants payments die die voirn. Florijs bij consent vanden hyemr. over gegeven heeft Dirck Jans z. vander Hoeve, Dirck Leuwen z., Willem Reynouts z. ende Willem Aernts z. van Clustairt die die gemaect hebben ende borge dair voir geset hebben om die te maken nader bestadinge ende die hiemr. voirsc. bevonden hebben dat die sulse voirsc. niet gemaect en is also zwair noch also goet als die bestadinge dair of gheschiet is, so is dair of die ordinancie ende wtsprake vanden hyemr. dat die gene die die voirsc. sluse gemaect hebben hebben sullen vander voirsc. dorpen vander makinge vanden voirsc. sluze iii c lxxxviii lb. hollants payments ende niet meer. Ende also die selve hyemraden bevonden hebben dat die voirsc. wercluden inden voirsc. sluyze gemaect hebben sommige werken die inder bestadinge niet gecoert en sijn, so hebben die hymraden voirsc. geotduncet dat die voirsc. dorpen dair voir geven sullen xvi lb. hollants payments. Ende want die voirsc. wercluden dat werck vander sluze voirsc. niet trouwelijc gemaect en hebben nader bestadinge so ordinieren die voirsc. hiemraden dat die voirsc. wercluden after dese tijt niet meer werck aen nemen noch maken en sullen onder den hyemrade van Rijnlant als meesters van den werck mer mogen dair in wercken voir knapen loon gelijc andere, behoudelic dies ist dat die voirsc. werluden beliest voirsc. sluse tegens der tijt weder wt den putte te nemen ende die te maken ende te leveren also goet ende alsoe swair als die bestadinge in hout dat sullen zij mogen doen ende die wecermaken ende opp leveren tsint Bertelmeeus dage naestcomende ende so sullen [115r] die dorpen hem voirt te vollen betalen nader bestadinge.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 115r-a
   type : Besteding date : 1457-08-25 record : # 535  Record details
[015] Item die hyemraden van Rijnlant hebben opgenomen ende gepresen die sluze van Noirtich alsoe die wael gemaect is nader bestadinge ende hebben geordinert dat die van Noirtich, van Aeleveen, van Zegwairt ende van Zoetermeer den wercluden die die gemaect hebben geven sullen voir dat over werck datter aen gemaect is boven die bestadinge xvi lb. hollants payments.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 115r-b-117r
   type : Besteding date : 1458-03-14 record : # 536  Record details
[016] Upten viertienden dach van Maerte anno xiiii c ende lviii soe waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluze van Alcmade, van Oestgeest, van Lisse, van Voirhout, die Vennep ende Splinters goet ende hebben besteet dese voirsc. sluus in manieren ende voirwairden hier na bescreven. Item eerst so sullen in dese voirsc. sluus wesen xlii gebinden ende sullen ener dat andered gecorbeelt wesen geliken die baliken dat behalven dat scotdorebint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat voerste bint wesen ende sel gepunt wesen in den cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloop van die stijlen. Item die twie vlogelbinde sullen voets kant viercant ende die vlogelbinde sellen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om der aerde te scutten. Item dat dorebint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel dair die slach balchen of wesen sullen xv duem viercant ende die stijlen daer nae ende der dreppel sel wesen xv duem breet ende xii duem dick. [115v] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren ende daer een scot planck op ende sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponyt ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie steenschoren an der slach balck gepronnct mit twie platen an elke sijde eend vander sluus een gelegert daer of die steenschoren sullen wesen xi duem breet x duem dich ende x voeten lanck. Ende die platen sullen wesen daer die steenschoren oec ingeponnit sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xii voeten lanck. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert end staen x- 1/2 duem viercant Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die voer naister dore leggen sullen ende die doer over gaen sel sullen wesen vi duem dick ende xii duem breet. Item die cloesterhoute sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende vi duem dick. Item dese sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te maten xiiii-1/2 voet ende ii duem. Item dese voirsc. sluus sel hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken x voet. Item die ramen dare die doeren of wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gestopt sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren soncer in to spongen ende sullen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in der sluus ende zullen lanc wesen xv voet daer die iii of leggen sullen te weten een midden tegens die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant ende noch die ander twie an elke sijde een vander sluus gelegert an die stijlen streckende an die slach balck ende sullen x duem breet ende vi duem dick. [116r] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercants onder dat voerste dat inde tY leggen sel sel wesen x duem viercant ende desgelijcx selt wesen dat onder dat doerbint leggen sel, des selmen die voirs. slichouten leggen in sulken wege dat die planken over al op die slichouten vergadert worden. Ende die planken doer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanc dat die vier planken lanc valt sonder meer ende sulolen wesen van goeden gaven deventerscen planken. Item dat slichout dat voir inde tY leggen sel dair zelmen onder horen vier palen doer dat slichout op gepennet sel wesen ende dat sel soe veer wtsteken datmen dat scot doerbint dare op setten mach ende daer beneden wel geplanct an die palen voirt in wellen voer onder sluus. Item des gelijcx so zelmen een planck in delven om dat slichout dat onder dat dorebint leggen zel ende die planck sel also lanc wesen als die sluus wijt is ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert om dat slichout. Item after in der sluus an dat uterste slichout selt gelant paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen lanc wesen viii voet ende ii duem dick ende wel gesien kort an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doregaene decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die plancken sullen wel dicht ghevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden van die planken sullen over al vergadert wesen op die quespen. Ende an beyden zijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert nu vort hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen. Ende men sel een plank schoyen of vorgen vander dreppel van tdoerbint tot opten boem to ende die sel wesen wel vastgespijkert. Item dese voirs. sluus sel gemaict wesen vanden lancte dat die oude sluus is ende niet corter. Item so sel den niewen boem vander sluus leggen een voet lager dan die sluus van Noortich horen boem leyt. Item alle planken die tot die voirsc. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of gheven sel. Item alle dit voirs. hout sel zijn maet houden up dat cleyn ende te maken. [116v] Item alle dit voirs. hout van dese voirs. sluus sel wesen van goeden deventersen kanthout sonder spint ended sonder toot ollem wercbaer op sijn maet. Item alle dit voirs. werck sel gewrpcjt wesen bij Leydscher roede voet ende die voet xii duem. Vanden yserwerck Item dere die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sulle die spijkeren of wesen die iii van i lb. wegens, des sleven die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren ende anders is elken stijl yof bint een. Item die spijkeren dat doer dat deckelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van i lb. wegens ende dat declelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint twie spijkeren. Item die sijdel plancken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van i lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke plancke mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert werden ende die planke sulle wel gemost. Item den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese sluus anneemt te maken, die sel dat oude hout dat vanden ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus annneemt te maken die sel borge setten voir die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehort angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te batten op leveren gemaict tot sinte Bertelmeeus dage naistcomende van hout, van ijser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item zo willen die hoge heemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xv nye placken voir een lb. gerekent yof ---- hoire wairde. Item die dage van betaling sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende te vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item worde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader beste dinge voirs. vanden hogen heemraet hier voir gescr. dat wouden sij corigieren nader misdaet. [117r] Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen heemr. gheven voir hem ende voir horen dienaren te ritsoen als van outs gewoenlic is xii engelsche nobel ende een nobel te wijncoep. Item den hogen hiemraet van Rijnlant gebieden dat geen van horen dienar en noch ambochtbewairre hem en onderwinde vrunet te wesen noch paent noch deel te hebben mit desen yoff met anich werck dat vander hoger hierm. wegen besteet wort optie correxie vanden hiemrade. Ende waer oec enich timmerman die enich werck an naem dat vander hiemr. besteet worde enich vrientschap an naem mit enich vanden voirn. dienaren yof ambocht bewairres dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemr. Item zo heeft dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden voirs. Adriaen Ghysbr. ende Engebrecht Pieters z. om vi c lxxxvii lb., dair borge voir zijn Gerijt Rijswijck, Willem vander Does, Florijs Jans z. van Toll, Ysbrant Symons z. ende Zeger Staes z. timmerman ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 117r-a-117v
   type : Besteding date : 1458-03-14 record : # 537  Record details
[017] Item in aldussteniger manieren so wil den heemraet van Rijnlant besteden die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck besiden te veechden van den bodem op waert tot iii voet toe diemen niet vercleden en sel ende boven to verdecken, des sellen alle die plancken wesen vander dicte dat die scampelyoen is datmen dare of geven sel dare men die sluus mede decken ende vercleden sel ende sullen wesen goede gave planken sonder spint. Voirt wilmen besteden waert datter enige quade balcken in waren die carbeels hadden watmen van elke balck mis sijn carbeel geven soude te vernuwen. Item des gelijcx wil men besteden een tijl te vernuwen mit sijn carbeel watmen dair of gheven sel. Item noch des gelijcx wilmen besteden een balck yoff een stijl sonder carbeel yof die quaet gevonden worden watmen dare of geven zoude te vernuwen elcx op sijn gelt. Des selmen dese voirs. ['dese' is crossed out] sluus weder te vollen leveren gemaict van hout, van yser ende van aerde als sij van outs gemaict heeft geweest tot sinte Bertelmees dage naistcomende. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedinge, den anderden ses weken dair na ende den derden als sij te vollen gemaict ende op gelevert is ten prijse vanden hiemr. Ende so wie dat werck an neemt te maken, die sel geven te ritwoen totten costen vanden hiemr. gedaen een eng. nobel. Item dese sluus heeft genomen Clais Dircx z. van Schoerl te vercleden ende te verdecken om lxxx lb. Ende sel dare en boven heben van also menige [117v] balck mit hoir carbeele als hij daer in vernuwet xliii pl. van tstuck. Ende van die stijlen mit carbeelt van thout xiiii pl. Ende van stijlen yoff balcken sonder carbelen tsamen die een min der ander meer elcx om xiiii placken. Ende dit voirs. werck inden manieren voirs. wort aldus besteet upten xiiii den dach in maerte anno xiiii c lviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 117v-a-118r
   type : Besteding date : 1469-02-28 record : # 538  Record details
[018] Upten xxviii sten dach in februario anno xiiii c lix, so waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluse van Herlem, van Coudekerc, sBurchgraven veen, here Dircx ambocht van Zuytwijck, Middelburch, Benthuysen ende Valkenburch [i.e. the Haarlemmersluis] ende hebben besteet dese voirs. sluus in manieren ende vorewerden hier na bescreven. Eerst zo sullen in dese voirs. sluus wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde gecaarbeelt ende die carbolen sullen lanc wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dick behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer zel dat voreste bint wesen ende sel gepent wesen in der cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloip van die stijlen ende die spongen vande scotdeur sellen gepent wesen in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven mit twie yseren bouten dore dat vlogel bint gesloten. Item zo sel dese voirs. sluus wesen vander lancke dat die oude sluus ende niet corter behoudelic dat dat scotdoerbint daer buten staen sel in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde, dat dorebint mit sijn twie balcken ende een dreppel eende dat genen dat op die slach lack tusschen die balcken gewrocht sel wesen in dat dorebint dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen als die bestedinge van die sluus van Alckmade of bescreven is, wtgesondert die balck die boven op die sluus leggen sel om die aerde te scutten sel wesen voets kant. Ende so sullen wesen gewrocht twie scoen schoren an die slach balck gepennet mit hore behoren in manieren gescreven inden voirs. sluus. [118r] Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint overdwers die sluus vast gemaict mit twie planeren een balck voir dat doerbaren ende zel wesen viii duem viercant. Item die balcken, die stijlen, die quespen, die cloesterhouten, die gordinge, die wijt vander sluuys ende die hoecht, dese voirs. vii punten sullen elcx wesen nader bestedinge vander sluus van Alcmade. Item die ramen daer die doren of wesen sullen, die vijff schorebanden die in die sluus gewrocht wesen sullen ende die xvi slichouten die onder den bodem vander sluus leggen sullen, dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen na voirwairde vander voirseider sluus. Item dat slichout dat voir inde tYe leggen, des gelijcx die planck diemen in delven sel an dat slichout onder dat doerbint ende an dat uterste slichout selt geplaet paelt wesen ende van gelijcx so sullen alle na gescreven punten gemaect worden in manieren ende van wairden dat die sluus van Alcmade die bestedinge dair of dat inhout, wtgesondert sulken als hier voirbescreven staen of na gescreven. Item so sel den nuwen vorm vander sluus leggen also laech als die sluus van Alcmade horen vorm leyt ende niet hoger, ende men sel alle die oude bodeme ende alle hout wtwynnen. Item so sullen die sijdel planken dair die sluus mede gecleet sal wesen die sullen wesen vander lancte dat die valt v planken lanc sonder meer ende vergadert over al op die stijlen ende alle in eynden wel dicht geborcht an een. Item die planken daer des voirs. sluus mede gedect sal wesen, die sullen wesen vander lancte dat die vier planken lanc vallen sonder meer behoudelic datmen op dat doerbint geen vergaderinge maken en sel boven, besijden noch beneden inder bodem. Item so heeft hyese dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden als die sluus van Alcmade die bestedinge daer of dat inhout van hout van yser ende van aerde, behoudelic dat hij meer maken sel sulker punten als hier voirs. sijn, Clais Dircx z. van Scoerl om vii c xix lb., daer borge van zijn Pieter Dircx z. ende Jan Gerijts z. ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 118v-a-120r
   type : Besteding date : 1460-03-20 record : # 539  Record details
[019] Int jaer ons heren van xiiii c tsestigen doe besteden die ambocht bewairres van Alphen mitten edelen hogen hyemraet van Rijnlant die Goudsluyse te maken opten xx sten dach in maerte in allen manieren alst hier nae bescreven staet. Item inden eersten so sullen dair wesen xii gebinde mitten doirbinde dair die stilen of dicke wesen sullen xii duum. Item die stilen vanden doirgebinde xii duum dicke ende xiii duum breet ende die balken vanden anderen gebinde ooc xiii duum in hair viercant. Item alle dese gebinde gekerbeelt alsoe kort alsmense maken mach. Item die kerspen xi duum breet ende x duum dick. Item die deckelessen op dese sluyse suyllen wesen ii-1/2 duum dicke. Item op dese sluyse sullen leggen vier gordingen elc gordinc x duum breet ende v duum dick. Item die plancken an beyden siden mede te vercleden elc i-1/2 duum dicke. Item die wide vander sluyse voirs. sel twie voet wider wesen dan se nu wijt is. Item die balc die boven liggen sel dairmen die door aen op winden sel dair sullen twie stiven [sciven?] in wesen onder in die balc ende twie stiven [sciven?] aen die doer. Item dat wijndaes dairmen die doer mede op winden sel sel ghewrocht wesen boven der sluysen in die stilen dair die doer in op ende neder gaet ende dat sijndaes sel wesen x duum in sijn viercant ende mit vier spaken te winden. Item dese sluyse sel binnen gecleet wesen aen elke syde mit twien [119r] plancken ende elke planck ii duum dick. Item dese balc boven dat doer bint sel gedect wesen half wagen scot hooch ende een half wagenscot dick mit een vorst boven als dat behoort ende hij sel dick wesen iiii-1/2 duum ende v-1/2 duum breet. Item die vlogelen aen die noortzijde aen elke side ses nuwe pael elke pael x duum dicke. Item die sloven dair op xii duum dicke. Item aen die zuytzijde achte pael vander selver dicte mit haren sloven, ende sijn dair meer palen behoef die selmen nemen vanden ouden houte tot alden vlogelen. Item die plancken van desen vlogelen sullen dick wesen een duum ende een quartier. Item op dese vlogelen sullen wesen x intangen ende twie cruus houten die intangen mede te vergaderen elcx x duum dicke, mar dese cruus houten machmen vanden ouden houte maken. Item aen beyden syden buten aen dese sluyse een gordinge die wterste binde mede te sluyten ende alle die binde elke gordinc dicke v duum ende x breet. Item dese intangen sullen gesloten wesen mit yseren bouten als dat behoort. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item dese sluyse sel die selfde hoechte hebben die zij nu heeft ende die selve diepte. Item den raem dair die scotdoer aen gemaect sel wesen boven ende beneden breet wesen xi duum ende v duum dick. Item besiden ende voirt alle die clampen sullen dicke wesen iii- 1/2 duum [119v] ende die zuyt clampen viii duum breet ende die ander clampen v- 1/2 duum breet. Item voort die doer gestopt mit vuren pruyse delen ende die sullen dick wesen i-1/2 duum. Item die suyt vlogel sel lanc wesen xxvii voet. Item die oest vlogel sel lanc wesen xvii voet. Item die noert vlogel xxi voet. Item die west vlogel xxiiii voet. Item dese voirs. vlogelen sullen gesloten wesen jegen dat vlogel bint mit yseren bouten. Item dit hout dairmen dit of maken sel sel deventers hout wesen sonder roet olm ende sonder spint. Item den boden sel hebben twie cloesterhouten die breetsullen wesen xii duum ende vi duum dick. Item die plancken dair desen bodem mede gemaect sel wesen sullen dick wesen een duum ende een quartier ende also lanck als die sluse is mit enen plan ck ende onder den bodem sullen liggen vier slic houten elc vii duum dick vierkant. Item die spikeren dairment die declissen mede spikeren sel, die sullen die vijf een pont wegen. Item dairmen die gordingen mede spikeren sel, die sellen die drie een pont wegen. Item dairmen die zijt wegen mede spikeren sel ende die vlogelen die sellen die xii een pont wegen. [120r] Item up alle die plancken nevens elke stijl twie spikeren. Item aen die gordinge nevens elke stijl een spiker, mer die vlogel binde elcx twie spikeren. Item die spikeren dairmen die scot doer mede spikeren sel sullen wegen die xii int pont. Item sel den bodem gespikert wesen mit middelnagel. Item soe wie dese voirs. sluus aen neemt die selse dammen ende ofen ende droge houden want sij gemaect is ende dan weder ondammen ende boven werven datmer die schouwe over leyden mach ende al dat oude hout of yserwerck dat aen die oude sluyse is dat sel die tymmerman voirs. hebben, ende hij salse op leveren des manendages nae sinte Jans dach te midzomer naestcomende, ende wairt dat hij enich hout brochte dat den ambocht bewairres niet en genoechde, dat mogen sij wederseggen sonder enich beclach vanden tymmerman. Item dese sluyse heeft aengenomen Claes van schoorle om driehondert pont ende twie ende tachtich pont, vijftien placken voir een pont gerekent, dair den dach van betalinge of is tot alre heiligen daghe naestcomende.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl