Regenten Weeshuis Leiden
Milders

 

Milders: Personalia
<bron
1>
             
1   Milders, Jan Johannesz. (nr. 2223), regent van 1796-1797  
2   geb. L. 18.10.1754, ged. L. MK 20.10.1754  
3   overl. Ginneken 26.12.1823  
4   woonde op de Vismarkt  
5   goud- en zilversmid [meester], taxateur van juwelen in de bank van lening 1784-1810  
6   lid van het comité van assignaten 1795  
7   honorair lid van de Sociëteit van wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden 1784  
8   lid van het 9de quartier van 't blauwe en wit vaendel der schutterij 1785  
9   lid van de Gemeenebestgezinde Sociëteit 'Nuttig en Bedachtzaam' 1795-nov. 1797  
10   rentenier 1823  
11   zoon van Johannes Milders en Susanna Waarsegen  
12   x L. ot. 28.3.1777, aang. 1.3.1777, 3de klasse (2x 6 gulden)
Adriana van der Zande [Sande]
geboren en wonende te Breda
overl. Ginneken 1828
 
13   a. Susanna
ged. L. MK 29.3.1778
overl. L. 3.4.1778
begr. L. PK 4/11.4.1778
aang. 7.4.1778, 4de klasse (3 gulden)
 
14   b. Doodgeboren
begr. L. PK 18/25.11.1780
 
15   c. Doodgeboren
begr. L. PK 24/31.5.1783
 
16   d. Susanna
ged. L. MK 12.6.1785
 
17   e. Johannes
ged. L. HK 21.10.1787
 
18   f. Doodgeboren
begr. L. PK 4/11.9.1790
 
             
 

 

Milders: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Inventaris d.d. 19-1-1798 van de boedel en goederen met der dood ontruimt en na gelaten bij Johannes Milders, beneden  
2   fl. 50.000,--. gewoond hebbende en overleden binnen deze stad dd. 12-12-1797.  
3   Voorts wordt alhier gepermitteerd dat Johannes Milders op 1-6-1779 voor notaris Jan van den Broek zijn testament heeft gepasseerd, luidende alsvolgt: Heden is voor mij notaris verschenen Johannes Milders, wedunaar van Susanna Waarseger, wonende op de Nieuwe Rijn, over de Vismarkt ...  
4   Zo verklaart hij testateur te prelegateren aan zijn oudste dochter .... (fiche 205)  
5   Voorts is zijn testateurs expresse wille dat zijn oudste zoon Jan Milders het vermogen ende de volkomen faculteit zal om zijn heers testateurs huis en erve staande en gelegen aan de noordzijde van de Nieuwe Rijn tegenover het fontein, alsmede de hoekbank, zolder-winkelkassen enz. te mogen aanstaan en overnemen ten einde hetzelve aan hem bij scheiding van zijn terstateursboedel en nalatenschap zal worden toe- en aanbedeeld ter somme van fl. 6000,-- gelijk dan ook zijn testateurs gemelde zoon daar en boven het vrije vermogen zal hebben om zo veel van zijn testateurs gemaakte goud- en zilver juwelen, paarlen en koralen te mogen aanstaan en overnemen als deze zoon oordelen zal tot maintien van deszelfs negotie benodigd te hebben en het supplement vandien boven het bedrag van het hiervorengemelde huis en erve mitsgaders al hetgeen zij zoon van hem testateur op enigerhande wijze genoten zal hebben of aan hem testateur verschuldigd zal zijn, in gelden zal komen te bedragen, zullen de prijzen van voorschreven goederen moeten worden gereguleerd naar de juiste substantie van ieder derselver ende fatsoenen te rekenen tot de helft zoals dezelve aan de makers zijn voldaan, gelijk ook de losse diamanten, parels en koralen voor de prijs zoals dezelve aan hem testateur bij inkoop gekost hebben, zullen moeten worden aangeslaan uitgezonders enige stukken waarin hetzij omtrent merkelijke, meerdere of mindere waarde considereatie plaats zal moeten hebben.  
6   Dat voorts al het overige goud, zilver, juwelen, parels en koralen zullen moeten worden geinventariseerd en onder de na te melden heren executeurs zullen moeten blijven berusten ten einde om van deze van tijd tot tijd om daarvan aan testateurs voormelde zoon bij partijen ten zijne keuze zouden kunnen en moeten worden afgegeven zodanig als zijn zoon aan gemelde heren executeurs zal komen te verzoeken.  
7   Zullende de executeurs vrijstaan om al hetgeen van het goud, zilver, juwelen, parels en koralen niet mocht zijn aangeslaan of zijn afgehaald na hun vermogen op het voordeligst hetzij publiek of uit de hand te mogen verkopen.  
8   Verder is het executeurs gepermitteerd om het voornoemde huis en erve in hun kwaliteit te blijven gebruiken of door zijn executeurs andere kinderen ten koste van deszelfs boedel te doen bewonen ten minste drie a vier maanden na zijn testateurs gemelde oudste zoon zich behoorlijk zal hebben geexpliceerd zonder dat zijn testateurs oudste zoon zich daar jegens in enigerhande manieren zal mogen opjooseeren, waar jegens het aangemelde zijn testateurs oudset zoon zal zijn en blijven gepermitteerd om de goud- en zilversmidswinkel en neringe vandien zo spoedig mogelijk voor zijn eigen rekening te mogen exerceren en het woonhuis, winkel en kassen mitsgadrs zodanig vertrek of vertrekken van het huis te mogen employeren als door dezelve tot wezenlijk nut van de negotie en affaires gerequieerd zal worden.  
9   Begerende wijders hij testateur dat door de executeurs zijn ganse beodel en nalatenschap binnen de tijd van een jaar na zijn overlijden zullen moeten zijn te gelden gemaakt en voor de portie van zijn alsdan minderjarige kinderen moeten zijn aangelegd of gekocht zoveel Hollandse effecten als het rendement hunner erfportie zal komen te bedragen.  
10   Op 23-4-1783 huwt Johannes Milders (goud- en zilver kashouder) voor de tweede maal met Cornelia Asbeek op huwelijkse voorwaarde te Dordrecht.  
11   In de boedel werd o.a. ingebracht:  
12   Een paar gouden boeksloten. (p. 25v)  
13   Een bijbeltje met gouden knijpen. (p. 25v)  
14   Een quarto bijbel. (p. 27)  
15   Enige practicaal boeken. (p. 27)  
16   Een schilderij zijnde een familiestuk. (p. 27v; fiche 206)  
17   Johannes Milders had bij zijn overlijden in huis:  
18   Een Nieuw testament met gouden sloten. (p.66v)  
19   Een bijbel met gouden sloten. (p. 66v; fiche 208)  
20   Een passieboekje met gouden knipjes. (p. 66v)  
21   Een almanak met zilveren beslag en zilveren pen. (p. 67v)  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1799, akte nr. 5, fiche nr. 205,206, 207, 208, lade 77
 
 

 

Milders: Notitie 2
<1
3>
             
1   Verkoop van onroerende goederen d.d. 21-1-1798.  
2   In het openbaar te veilen en verkopen onroerend goed uit de nalatenschap van wijlen Johannes Milders;  
3   Drie grote, ruime, hechte, sterke en weldoortimmerte huizen en erven waarvan twee voorzien van behangen en onbehangen kamers en vertrekken staande ende gelegen binnen deze stad.  
4   Als eerste wordt geveild een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd huis en erve voorzien van diverse zo behangen als onbehangen kamers en vertrekken staande en gelegen aan de noordzijde van het Plein van 's Gravensteen onder het boon Over het Hof, nr. 174. De koper zal moeten gedogen dat de huidige huurder nog tot eind april 1799 genoemd pand mag blijven huren voor een bedrag van fl. 180,--.  
5   Dit pand is opgehouden voor rekening van Jan Milders Johannesz. op een bedrag van fl. 1203,--.  
6   De overige twee huizen lagen resp. aan de oostzijde van de Papengracht en opgehouden voor rekening van Johannes van Egmond op een som van fl. 725,-- en in de Maarsmansteeg omtrent de Breestraat. Ook dit pand was verhuurd en werd verkocht aan Reinier Broekkerken voor fl. 807,--.  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris F. Booy, inv.nr. 2635-2648, 1798, akte nr. 7, fiche nr. 209-210, lade 77
 
 

 

Milders: Notitie 3
<2
4>
             
1   Milders was goud- en zilversmid.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr.607, f. 25-25v
 
 

 

Milders: Notitie 4
<3
5>
             
1   Lijst van alle namen die thans de goud- en zilverhandel drijven binnen deze stad, d.d. 21-8-1800.  
2   nr. 98 Jan Milders. [meester].  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 636, bijlage nr.69, d.d. 21-8-1800
 
 

 

Milders: Notitie 5
<4
6>
             
1   Jan Johannesz. Milders was eigenaar van een huis in het bon 't Wanthuis, dat hij met zijn vrouw bewoonde. Datum inkomst: 1785.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1680, nr. 2
 
 

 

Milders: Notitie 6
<5
7>
             
1   Jan Johannesz. Milders, stemgerechtigde, was sinds 1785 eigenaar van een huis op de hoek van de Vismarkt/Koornbrugsteeg. Hij bewoonde dit huis met zijn vrouw en een dienstbode. Datum van inkomst in de gebuurte 1785.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1914, buurt 24, nr. 26
 
 

 

Milders: Notitie 7
<6
8>
             
1   Aan de edel groot achtbare heeren die van de Gerechte der stad Leyden d.d. 3-3-1791.  
2   Geeft met verschuldige eerbied te kennen Jan Milders Johaansz. dat hij gaarne in zijn tuin staande en gelegen op de Maredijk onder de heerlijkheid van Oegstgeest zou doen maken nevens de daar staande koepel een zomerhuisje, lang 24 voet, breed 12 voet en hoog 16 voet.  
3   d.d. 9-4-1791. Hij krijgt toestemming om een riool aan te leggen en een plankier of balkonnetje over het water van de Mare te nmaken.  
             
   
ELO, familiearchief Du Pui, inv.nr. 479
 
 

 

Milders: Notitie 8
<7
9>
             
1   Op 16-5-1798 koopt Jan Milders Johanneszn. te Leiden een speel- en kookhuis, enz. voor fl. 620,-- gelegen buiten de Marepoort aan de Maredijk en Haarlemmertrekvaart.  
2   Belendingen:
aan de ene zijde: Adrianus Gordijn
aan de andere zijde: de koper
 
3   strekkende van de Maredijk tot de Haarlemmertrekvaart.  
             
   
ELO, Register Transporten Oegstgeest, register 1, 1-250, nr. 222. B.XIV.38. Oegstgeest, d.d. 16-5-1798, f. 48
 
 

 

Milders: Notitie 9
<8
10>
             
1   Op 21-1-1801 koopt Jan Milders Johanneszn. te Leiden een buitenplaats "Bellevue", met plantinge enz. voor fl. 2800,-- gelegen buiten de Marepoort aan de Maredijk.  
2   Belendingen:
aan de ene zijde: de koper
aan de andere zijde: Hendrik Daam
 
3   strekkende van de Maredijk tot achter aan de Trekvaart.  
             
   
ELO, Register Transporten Oegstgeest, register 1, 1-250, nr. 193. B.XIV.38. Oegstgeest, d.d. 21-1-1801, f. 114
 
 

 

Milders: Notitie 10
<9
11>
             
1   Milders was in 1803 bezitter en eigenaar van een tuin gelegen op de Maredijk buiten deze stad en vallende onder het ambacht van Oegstgeest.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 608, f. 10
 
 

 

Milders: Notitie 11
<10
12>
             
1   Testament d.d. 31-12-1805.  
2   De testateuren hebben verklaard tot geen fl. 100.000,-- gegoed te zijn en in het ambtgeld niet bekend te staan.  
3   Heden .... compareerden voor mij notaris ... de heer Jan Milders Johaneszoon en mej. Adriana van der Sande, echtelieden, wonende op de Rijn aan de hoek van de Korte Koornbrugsteeg te kennen gevende dat zij genegen waren van hun tijdelijke goederen te disponeren, herroepende en de teniet doende ..... en bij deze opnieuw disponeren.  
4   ........ Zo verklaren zij testateuren melkander over en weder ende zulks de eerststervende de langstlevende van hen te stellen ende te institueren tot zijn of haar enige en universele erfgenaam of erfgename ende dat generalijk in alle de goederen zo roerende als onroerende die de eerststerevende van hun in enigerhande manieren met de dood ontruimen en nalaten zal met volle recht van institutie, onder conditie dat de langstlevende der testateuren gehouden en verplicht zal zijn de kind of kinderen uit deze huwelijk te verwekken en in het leven na te laten eerlijk ende na den staat en de gelegenheid des boedels op te voeden en te alimenteren tot de ouderdom van 25 jaar, eerder huwelijk of andere geapprobeerde staten en als dan bovendien aan dezelve kind of kinderen uit te keren ende te laten volgen zodanige som van penningen als de langstlevende na de staat en de gelegenheid des boedels mitsgaders in consistentie oordelen en bevinden zal te behoeren ende dat voor ende in plaatse van de legitieme portie deszelve kind of kinderen na rechten in des eerststerevnde nalatenschap competerende.  
5   Doch bij aldien de eerststervende van hun testateuren zonder kind of kinderen uit dit huwelijk verwekt en in het leven na te laten geraakt te overlijden, zo verklaren zij testateuren na het afsterven van de langstlevende van hun te legateren aan Thyssens alle de goud- en zilversmidsgereedschappen welke dezelve van de testateur in gebruik heeft en bovendien voor ieder jaar dat deze voor de testateur of een van hun als meester heeft gewerkt een som van fl. 50,--, een gedeelte van een jaar voor een geheel te rekenen, mits hetzelve niet de som van fl. 1000,-- excederende.  
6   En aan de dienstbode welke bij de testateuren of de langstlevende van hun ten minste drie jaar zal hebben gewoond en in dienst geweest en de dienst niet zal zijn opgezegd voor ieder jaar dat zij in dienst geweest is een bedrag van fl. 25,-- een gedeelte van een jaar voor een geheel te rekenen. Voorst is hun testateuren wel ende begeren dat bij aldien de vrienden en erfgenamen van de eerststervende de lanstlevende der testateuren den gehele boedel en alle de goederen bij de eerststervende na te laten, gerust en vredelijk lieten bezitten, verteren en daarmede doen en handelen na des langstlevende goedvinden en zonder van de langstlevende af te vorderen enige staat, inventaris, cautie of andere verzekerheid. Indien geval is hun testateuren wil en begeren dat hun gezamelijke boedel na het overlijden van de langstlevende zal worden verdeeld in twee gelijke helften, te weten de ene helft aan de zijde van de testateur en de andere helft aan de zijde van de testatrice ......  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris A. Kleynenbergh jzn., inv.nr. 2538-2580, 1805, akte nr. 105, f. 612, fiche nr. 853, lade 74
 
 

 

Milders: Notitie 12
<11
13>
             
1   Testament d.d. 25-6-1812.  
2   Voor mij notaris .... compareerde de heer Jan Milders Johannes Zoon, rentenier, thans nog wonende binnen Leiden aan de hoek van de Korte Koornbrugsteeg, wijk IV, nr. 46 doch staande op zijn vertrek metterwoon naar Ginneken, arrondisement van Breda, welke zijn testament in tegenwoordigheid van .. getuigen aan ons notaris heeft opgegeven ...  
3   Ik herroep alle bevorens gemaakte testamenten ... en opnieuw disponerende verklaar ik eerstelijk mijn huisvrouw Adriana van der Sande te stellen in het vruchtgebruik van mijn gehele nalatenschap en geef haar de macht om al mijn na te laten goederen zowel roerende als onroerende goederen te administrateren en dispenseren van het stellen van cautie. Voorts legateer ik na mijn overlijden van mijn voornoemde huisvrouw of zo zij voor mij komt te overlijden op mijn overlijden aan de volgende ... en o.a. aan Franciscus Thyssens uit consideratie van getrouwe diensten een som van fl. 500,-- en aan de dienstbode welke bij mij en mijn huisvrouw tesamen of de langstlevende zal inwonen voor ieder jaar dat zij in dienst zal zijn geweest een som van fl. 13,-- .......  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris A. Kleynenbergh Jzn., inv.nr. 197, 1812, akte nr. 66, f. 95, fiche nr. 999, lade 75
 
 

 

Milders: Notitie 13
<12
14>
             
1   Jan Milders, meester en kashouder. Alzo Jan Milders zijn proefstukken en examen over de materialen van het goud en zilver volgens ordonnantie van de Edele Grootachtbare die van de Gerechte der stad Leiden d.d. 24-12-1735 geemandeerd aan deken en keurmeesteren van het goud en zilversmedengilde alhier heeft voldaan en voor meester en kashouder in het voorschreven gilde is aangenomen, d.d. 11-8-1774.  
2   De uitdragers die zilver verkopen, werden verplicht lid te worden van het gilde.  
             
   
ELO, Gerechtsdagboeken 1616, H. f. 202v
 
 

 

Milders: Notitie 14
<13
bron>
             
1   Een ambacht leerde men bij een meester. De opleiding duurde meestal 4 jaar. Een meester had niet meer dan twee leerlingen tegelijk.  
             
   
ELO, Gildenarchief, inv.nr. 584
 
 

 

Milders: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1695-1805, 3de klasse, nr.18.
3   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 213, Impost op het begraven 1765-1780, 4de klasse, nr.49.
4   ELO, Liste Civique de la commune de Leide 1811, nr. 1010.
5   ELO, Bvolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1680, nr. 2.
6   ELO, Bvolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1914, buurt 24, nr. 26.
7   ELO, Herenboekjes.
8   ELO, SA II, inv.nr. 607, f. 25-25v.
9   ELO, SA II, inv.nr. 608, f. 10.
10   ELO, SA II, inv.nr. 636, bijlage nr. 69.
11   ELO, Archief Leidse Schutterij, inv.nr. 174.
12   ELO, Bibli. Leiden en omg., inv.nr. 64204 pf. Naamlijst van de honorair leden van de Socieit van wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden. Opgericht den 16. maart 1784.
13   ELO, Notarieel archief, notaris A. Kleynenbergh jzn., inv.nr. 2538-2580, 1805, akte nr. 105, f. 612, fiche nr. 853, lade 74.
14   ELO, Notarieel archief, notaris A. Kleynenbergh Jzn., inv.nr. 197, 1812, akte nr. 66, f. 95, fiche nr. 999, lade 75.
15   Haan, S.W.M.A. den en P.M. Kann, Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst. (Alphen aan den Rijn 1996) 37.
16   ELO, Gerechtsdagboeken 1616, H. f. 202v.
17   ELO, Gildenarchief, inv.nr. 584.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl