Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1523
OAR records in next Year

 

 

Record #527     Date      top of page
1523-11-10
Location Type of Document
OAR12, 104ra Scheiding
Text
[033] Sceydinge tusschen die van Alphen ande westsijde vande Gouwe ende die ambochtbewaerders van tzuyteynde van Waddinxveen ende Coenencoep. Opten dach van huyden sijn voor ons gecompareert den ambochtbewaerders ende gedeputeerde vande zuytsijde van Waddincxveen ende van Coenencoip ende hebben bekourt ende bekonden mits dess dat duer huer luyder vrijllich vervolch gedaen anden scout ende gebuyren van Alphen gelegen ande westsijde vande Gouwe bijden selven scout ende ambochtbewaerders sekere duertochte vandie binnen kade ende een overtocht vande goutcade tot die Nesse toe bijder duycker van tzuyteynde bijder hogen heemr. van Rijnland geconsenteert is up hier na bescreven. Inden eersten dat die van tzuydeynde ende Coenencoip voirsc. sullen beyde die caden beginende van Renen? Jorijs werd totter Nesse toe up hueren cost onderhouden na volgt die die buren vander scout van Alphen ende sijns hiemraet ende sullen die van Waddincxveen ende van Coenencoip vanden gewalle vandien tgebruyck hebben in sulken schijne dat die voirsc. caden daer duer geensins beschadicht en werden, mair Mourijn Willems z. sal die voirsc. caden gebruycken soe varre als sijn lant strecket na uuytwijss der huyor cedulle daer van wesende. Item sullen die van Waddincxveen ende van Coenencoip voirsc. betalen alle jaers Lamberts den ambochtbewaerders van Alphen tot behouff vande ingelande van Alphen gelegen ande westsijde vande Gouwe die somme van acht ponden tot xl groten tstuck, ende dat ter tijt tot dat die van Alphen hoer waterschaep wederomme nemen sullen duer die Alphense weteringhe in welcke gevalle die van Waddincxbeen ende Coenencoepo voirsc. gehouden sullen wess der gaten vande binnen cade toe te dammen ende die overtochte strekende upte Goutcade upnemen ten waren dat ter selver tijdt men mit die van Alphen anders over. Item ende bij gebreke van jairlicxe betalinge der voirsc. acht ponden sullen die van Alphen tselfde mogen inwinnen anden dijcrechte die die van Waddincxveen of an Coenencoep voirsc. die haer voert hebben sullen anden ghenen die ende die cade gebruycken. Ende mits des die vorsc. smbochtbewaerders van tzuyteynde van Waddincxveen ende gedeputeerde van Coenencoip voirsc. dat up dese voorwaerde ende conditie die scout, ambochtbewaerders ende ingelande ande westsijde vande Gouwe hebben hemlluyden nyet geopposdt tegen tkercgebot tanderen tijden hoer van gedaen so up tconsent vanden hogen hiemraet van Rijnlant upten drie ende twinctichsten novembri geconsenteert ende verleent is geweest. Actien inden jaer xv c drieendetwinctichen dage voersc.
English Summary
Settlement of dispute between residents of Alphen west of the Gouwe and village officials of the south end of Waddinxveen and Coenencoop concerning the Binnenkade and the overtocht (inclined plane with winch to lift a boat over a dike) of the Goudkade to the Nesse, alongside the culvert.
Keywords
alphen; gouwe; ambachtsbewaarders; waddinxveen; coenecoop; schouten; buren; gouwekade; binnenkade; nesse; renen jorijswege; maintenance; dikes; overtocht; kroosheemraden; mourijn willemszoon; waterschap; alphenerwetering
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 41 / 44 1284 1479 1525
alphenerwetering 2 / 3 1460 1460 1564
ambachtsbewaarders 36 / 41 1436 1468 1525
binnenkade 1 / 3     1533
buren 29 / 31 1356 1469 1529
coenecoop 2 / 3 1406 1406 1528
dikes 12 / 12 1425 1470  
gouwe 8 / 10 1284 1470 1525
gouwekade 4 / 6 1465 1470 1533
kroosheemraden 82 / 84 1284 1483 1533
maintenance 81 / 85 1356 1479 1525
overtocht 2 / 2 1433 1433  
schouten 88 / 88 1284 1495  
waddinxveen 25 / 27 1356 1483 1528
waterschap 9 / 9 1399 1451  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl