Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1444
OAR records in next Year

 

 

Record #179     Date   next record  top of page
1444-02-24
Location Type of Document
OAR11, 49v-b-50r
OAR12, 072r-b; OAR12, 085r-a
Vonnis
Text
[028] [047] Petri ad cathedram xliiii anno xliiii. Item so hebben op dese scouwe geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten, Florijs Paedze ende IJsbrant van Scoten. Item inden eersten hebben die voirs. heemr. in yegenwoirdicheit die dijcgrave bevolen allen ambocht bewairres van Rijnlant [50r] dat elc hoir penninc gelt den heemr. toe behorende omslaen ende in gaderen also dat rede wair, twisken dit ende meyen dage naestcomende, des doe die ambocht bewarers dingeden anden dijcgrave ofter yemant wair die onwillich wair sijn pennincgelt te betalen hoe si dat voirt souden in gecrigen, also dat die dijcgrave des vonnes vragede, des him gewijst wort dat die dijcgrave dat sculdich waer voir den onwilligen wt te leggen ende naden ouden rechten ende costumen dat weder in winnen, twee scatte an gelde of vier scatte an pande, des die dijcgrave vorder vonnes vragede of hi sijn gelt wt leyde binnen wat dage hi dat weder in sinnen soude, des him die gewijst wort binnen viertien dage.
English Summary
Regularize the time and manner of collecting assessments in the ambachten of Rijnland.
Keywords
ambachtsbewaarders; penninggeld; omslag; dijkgraaf; procedures; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze; scoten, ijsbrant van
Notes
Two copies in OAR12; the first truncated 'twee scatte an gelde of vier scatte an pande' to 'twescatte an pande;' the second is crossed out. Published in Sloof (1999), p. 15, note 7. The heemraden reissued this keur on 22 February 1446 -- see OAR14, 12v-j.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 22 / 58 1429 1443 1444
ambachtsbewaarders 9 / 41 1436 1443 1444
boechorst, jan van der 33 / 56 1405 1443 1444
dijkgraaf 3 / 10 1394 1438 1445
florijs paedze 27 / 30 1430 1443 1444
omslag 2 / 7 1443 1443 1451
penninggeld 4 / 10 1415 1443 1444
poelgeest, gerijt van 28 / 64 1419 1443 1444
procedures 35 / 71 1400 1443 1444
scoten, ijsbrant van 22 / 53 1438 1443 1444
zwieten, boudijn van 22 / 37 1430 1443 1444

 

Record #180 prev record   Date   next record  top of page
1444-02-24
Location Type of Document
OAR11, 50r-a
OAR12, 007v-b
Keur
Text
[058] Item so hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert op sulke hantvesten als die heemr. van die graeflicheit van Hollant hebben, waert dat yemant visschede enich vanden sluse in Sparendamme ten wair tot horen wtganc, die soude verbueren die hoechtst boete. Ende wairt dat die gheene die op Sparendamme wonen ende der ambochten sluysen ende wert bewaren dat sij dat den dijcgrave ende hemr. dat niet an en brochten, die soude verbueren also dicke alsinen dair off bevinden of betugen conde x lb. [In another hand: 'anno xliiii'.]
English Summary
Regulate fishing in the Spaarndam sluices.
Keywords
fishing; spaarndam; sluices
Notes
Published in Sloof (1999), p. 25, note 16.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fishing 9 / 13 1286 1441 1447
sluices 37 / 68 1253 1443 1444
spaarndam 25 / 55 1253 1443 1444

 

Record #181 prev record   Date   next record  top of page
1444-02-24
Location Type of Document
OAR11, 50r-b
OAR12, 045v-g
Consent
Text
[081] Item so begeerden die van Riedwijck ende Nyewerkerck datmen hem verdragen woude van horen penninck gelde twe hondert morgen om dat si groot verlies hebben van horen lande van die meeren, dair hebben die heemr op antwoirde also sise altijt willich vonden in des lants saken, so hebben si him wt goedertierenheit op dese tijt dat penninck gelt van twe hondert morgen verdragen ende niet van rechts werren noch in enige providicien [penindicien] van onsen nacomelingen in toe comende tijden.
English Summary
Forgive some of the penninggeld due from Riedwijk and Nieuwerkerk because of the losses they have suffered from flooding by the lakes [Haarlemmermeer].
Keywords
rietwijk; nieuwerkerk; lakes; meren; penninggeld; flooding
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
flooding 10 / 35 1405 1443 1447
lakes 6 / 12 1417 1440 1447
meren 5 / 11 1436 1440 1447
nieuwerkerk 3 / 8 1392 1443 1445
penninggeld 5 / 10 1415 1444 1455
rietwijk 2 / 8 1443 1443 1445

 

Record #182 prev record   Date   next record  top of page
1444-03-04
Location Type of Document
OAR11, 50r-c-50v
OAR12, 040r-c
Consent
Text
[013] Upten vierden dach in mairte anno xliiii. Item doe waren vergadert tot Leyden Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten ende Paedze om der saken welke vander Zijl brugge te doen maken ende anders dat hier na volget. Item so hebben die voirs. heemr. geconsenteert dat die scout van Leyderdorp openbair sel kondigen in die kercke dat hi omme gaen sal op die zijlen ende hoelen gelegen vander Does brugge totten ambocht van Coudekerck toe ende den inganc ende wtganc vanden water te bewaren [50v] tot des lants oirbair, ende dat beschouwen mit twe heemr. off merr op die boete van ii sc., ende elke heemr. vi d.
English Summary
Permission for the schout of Leiderdorp to announce and carry out the inspection of the sluices and culverts between the Does bridge and the ambacht of Koudekerk.
Keywords
procedures; schouten; sluices; hoelen; doesbrug; zijlbrug; koudekerk; schouwen; leiderdorp; kroosheemraden; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze
Notes
See OAR14, 2r-a. See also record #183.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 23 / 58 1429 1444 1444
boechorst, jan van der 34 / 56 1405 1444 1444
doesbrug 2 / 2 1429 1429  
florijs paedze 28 / 30 1430 1444 1444
hoelen 2 / 2 1437 1437  
koudekerk 6 / 16 1432 1442 1444
kroosheemraden 44 / 84 1284 1443 1444
leiderdorp 8 / 19 1399 1440 1444
poelgeest, gerijt van 29 / 64 1419 1444 1444
procedures 36 / 71 1400 1444 1444
schouten 36 / 88 1284 1443 1444
schouwen 31 / 101 1284 1443 1444
sluices 38 / 68 1253 1444 1444
zijlbrug 4 / 7 1310 1429 1444
zwieten, boudijn van 23 / 37 1430 1444 1444

 

Record #183 prev record   Date   next record  top of page
1444-03-04
Location Type of Document
OAR11, 50v-a
OAR12, 040r-d
Consent
Text
[014] Item des gelijcx is geconsenteert den scout van Coudekerck te bescouwen van Claes van Leewen totter kercken toe van Coudekerck, ende dit is beyde durende totten heemr. wederseggen.
English Summary
Schout of Koudekerk to announce and carry inspection of the sluices and culverts in the Hoge Rijndijk in the same manner as consented to for Leiderdorp.
Keywords
koudekerk; koudekerk, kerk van; schouten; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; florijs paedze
Notes
See OAR14, 2r-b. See also record #182.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 24 / 58 1429 1444 1444
boechorst, jan van der 35 / 56 1405 1444 1444
florijs paedze 29 / 30 1430 1444 1444
koudekerk 7 / 16 1432 1444 1444
poelgeest, gerijt van 30 / 64 1419 1444 1444
schouten 37 / 88 1284 1444 1444
zwieten, boudijn van 24 / 37 1430 1444 1444

 

Record #185 prev record   Date   next record  top of page
1444-03-04
Location Type of Document
OAR11, 50v-c-51r
OAR12, 110v-a-111r
Besteding
Text
[010] [In the left margin: 'bestedinge vanden zijlbrugge.'] Item opten dach voirs. hadden die heemr. bi hem ontboden Willem vander Meer om des willen dat die sluyse tot Zijl also quaet was gelijck dat die heemr. bij tymmerlude hadden doen besien dat mense van node moste doen vernyen, ende des overdroech Willem vander Meer mitten heemr. dat hij die Zijl brugge soude doen maken tusscken dit ende mid meye naest comende ende geloefde dat alsoe te doen nader ordinacie hier na gescreven. Item hebben die voirsc. heemr. up die sluyse ende Zijl brugge gekoirt ende hoir koer dair up geleyt up die hoechtste boete datmen die maken sel indie manieren hier na gescreven. [51r] Eerst sullen wesen seven nyewe binde die stijlen dair of een roede voet dick boven den water ende vanden graven ende nederwairt. Item sullen die sloven wesen dertien duum dicke inden middel. Item dat decsel [deckes?] sal wesen ii-1/2 duum dick. Item die sluyse sal wijt wesen xvi-1/2 voet drivens waters ende die breete dair of xvii voet. Item ddie hoechte van die brugge sal wesen als die nu is, dat is uten gronde xvi-1/2 voet. Item die cledinge an beyde zijden die plancken i-1/2 duum dick. Item die gordinge an beyden zijden ende boven an beyden zijden een voet breet ende een halve voet dick. Item an die oost zijde wtgeplaet [wtgeplact?] xxi voet die palen dair of sullen dick wesen x duum vier voet vanden groten ende. Item die sloven dair op een voet dick in die middel mit deventers plancken gecleet. Item an die oostzijde leggende vier intangen x dumen dick. Item an elker zijde van dese platinge sullen wesen tien palen in geheit [ingehect?]. Item an die westzijde tot des lants sluysken toe geplatet dat sal wesen an elke zijde vi palen ende iii intangen. Item dat hout sal wesen also groot als die oostzijde is ende dat geplancket gelijck die ander zijde. Item die brugge sel binnen gecleet wesen an beyden zijde mit goede plancken i-1/2 duum dick vi voet uten dagelixen water upwart. Item dese brugge sal wail geheit wesen gelijck als die oude brugge geweest heeft. Item ende al dit hout sal wesen van goeden vierkanten deventersen hout.
English Summary
Specifications for the reconstruction of the Zijlsluis and the Zijlbrug, both in bad condition, to be completed by the middle of May.
Keywords
meer, willem van der; zijlsluis; zijlbrug; sluices; bridges; disrepair; reconstruction; repairs; specifications
Notes
See OAR14, 2v-a (where it is dated to 10 March 1444). Published in Sloof (1999), p. 433, Bijlage I (with different folio numbers).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 19 / 54 1284 1442 1445
reconstruction 29 / 71 1406 1443 1444
repairs 21 / 62 1372 1441 1444
sluices 39 / 68 1253 1444 1444
specifications 21 / 48 1330 1443 1444
zijlbrug 5 / 7 1310 1444 1445
zijlsluis 1 / 2     1445

 

Record #186 prev record   Date   next record  top of page
1444-03-17
Location Type of Document
OAR11, 51v -a-52v
OAR12, 111r-a-111v
Besteding
Text
[011] Bestedinge vander Alphenre sluyse up Sparendamme. Item opten seventienden dach van mairte so waren vergadert tot Sparendamme die heemr. van Rijnlant als her Gerijt van Poelgeest, her Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten om die bestedinge van de Alphenze sluyse mit die van Leyderdorp, Warmond, Hillegom ende Groensvoirt. Anno xiiii c ende xliiii. Item so is die sluyse voirs. besteet in manieren ende van wairden hier na gescreven. Item so sullen dair in wesen xlviii gebinde enen over dat anderde gecarbeelt. Item dat door gebint mitten tween vlogel binden die sullen dick wesen voets kant vier kant. Item die gordinge die sullen wesen x dumen breet ende v dick. Item die balcken sullen wesen x-1/2 duum dick. Item die stilen sullen wesen x dumen vier kant. Item die quespen sullen wesen viii duum dick. Item dat clooster hout sullen wesen xii dumen breet ende vi-1/2 dick. Item die sluyse sal wesen xii-1/2 voet wijt. Item die hoecht sal wesen x voet. Item die stilen ende raemt dair die doir of gemaect is die sullen breet wesen x dumen ende v dick. Item die plancken dair si mede gestopt sullen wesen i-1/2 duum dick. Item alle dat werck sal wesen leydsche voet ende die voet xii dumen. Item die scoren beneden in die sluyse die selre wesen drie, die een sel leggen midden tegens die doir stijl gelegert up die quespen, die ander twee an die zijden strekende an dat doir bint ende gelegert an die stilen, ende die plancken boven, beneden ende bezijden nae dat scampelioen. Item dat bint dat voir over die sluyse geheyt sel wesen die balck dair of sal wesen voets kant, die stijlen sullen wesen xi dumen die sullen geheit wesen also lanc ende also diep alsinense in cregen mach. [52r] Item alle hout werc sal wesen van goeden kanthout ende deventers hout wercbair sonder spijn ende sonder rotolm [reetolm?]. Item onder die nyen boom sullen wesen x slick houten ende die sullen dick wesen vii dumen. Item die nyen boom gelegeert op den ouden boom. Item die ghenen die dese sluyse an nemen sullen te maken die sullen dat oude hout leveren opten dam duten der ambochten coste. Item so wie dese sluyse an nemet te maken, die sel borge setten voir die sluyse dair den heemr. ende den lande die die sluys toe behoirt an genuecht, ende dese voirs. sluyse selmen leveren te vollen gemaect tot sinte Lambrechts dage van hout, van yser ende van airde als hi nu is. Item so willen die heemr. dese sluyse besteden bij ponden xv nye placken voir i lb. of payment hoirre wairde. Item vanden ijserwerck. Item dair die gordinge mede gespikert sullen wesen die sullen wesen drie wten pont ende des selmen spikeren up elke ende mit tween spikeren ende anders een. Item dat yser dair sij mede gedect sel wesen vi wten pont. Item in dat decks sullen wesen in elke planck twe spikeren op elc bint. Item op die zijde plancken twe spikeren an elke stijl gespikert mit twe dubbelde middelnagel. Item op dat doirbint gespikert elke planck mit v dubbel middelnagel ende die plancken wel gemosset. Item die bodem sel gespikert wesen mit middelnagel. Item die dage van bettalinge sullen wesen den eersten dach achte dagen voir meyen dach, den anderden dach sal wesen tot sinte Jans dage te midzomer, den derden dach sel wesen als die sluyse gemaict is ende op gelevert te vollen prijse vanden heemr. [52v] Item so sullen die gene die die sluyse an nemen den heemr. geven voir hun ende horen dienren ritsoen als van outs gewoenlic is, dat is te weten xii nobel ende i nobel te wincoop. Item worde die sluyse niet gemaict tot den voirnoemden dage nader bestedinge vanden heemr. hier voir gescreven, dat wouden si corigieren tot hors selfs goetduncken. Item dese sluyse heeft an genomen te maken Dirc Florijs z. van Oyen om ses hondert lb. ende lix, borge Jan van Noorde.
English Summary
Specifications for rebuilding of the Alphen sluice in the Spaarndam
Keywords
alphenersluis; warmond; leiderdorp; hillegom; groenswaard; specifications; repairs; reconstruction; wijnkoop; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; florijs paedze; scoten, ijsbrant van; oyen, dirc florijszoon van; noorde, jan van
Notes
See OAR14, 3r-b. Copy in Sloof (1999), pp. 433-4, Bijlage II.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 25 / 58 1429 1444 1444
alphenersluis 1 / 2     1469
boechorst, jan van der 36 / 56 1405 1444 1444
florijs paedze 30 / 30 1430 1444  
groenswaard 5 / 15 1284 1440 1446
hillegom 1 / 5     1452
leiderdorp 9 / 19 1399 1444 1444
noorde, jan van 1 / 2     1451
poelgeest, gerijt van 31 / 64 1419 1444 1444
reconstruction 30 / 71 1406 1444 1444
repairs 22 / 62 1372 1444 1444
scoten, ijsbrant van 23 / 53 1438 1444 1444
specifications 22 / 48 1330 1444 1445
warmond 2 / 8 1443 1443 1459
wijnkoop 2 / 3 1443 1443 1457

 

Record #187 prev record   Date   next record  top of page
1444-05-05
Location Type of Document
OAR11, 52v-a
OAR12, 009v-d
Keur
Text
[072] Item op die meye scouwe anno xliii waren tot Sparendam die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJsbrant van Scoten, ende dair worden doe gedaen die saken hier na gescreven. Item op die scouwe so koorden die heemr. mit horen dijcgrave so wie enich vanden ambocht bewairers of enige werclude des lants het waren tymmerlude, dijckers of anders yet misdede mit woorden in horen dienste doende ende dat betuget wair mit twe goeden mannen of meer, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.
English Summary
Prohibit harrasment of officials or workers doing their duty.
Keywords
schouwen; ambachtsbewaarders; procedures; abuse of officials, workers; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van
Notes
See OAR14, 6v-a See also record #188.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
abuse of officials, workers 1 / 3     1444
alcmade, willem van 26 / 58 1429 1444 1444
ambachtsbewaarders 10 / 41 1436 1444 1444
boechorst, jan van der 37 / 56 1405 1444 1444
poelgeest, gerijt van 32 / 64 1419 1444 1444
procedures 37 / 71 1400 1444 1444
schouwen 32 / 101 1284 1444 1444
scoten, ijsbrant van 24 / 53 1438 1444 1444
zwieten, boudijn van 25 / 37 1430 1444 1444

 

Record #188 prev record   Date   next record  top of page
1444-05-05
Location Type of Document
OAR11, 52v-b
OAR12, 010r-a
Keur
Text
[070] Item wairt dat yement misdede mitten werken als mitter hant an den wercluden, dienres ende ambocht bewairers voirs. in horen dienste doende, die soude verbueren die hogeste boete die die heemr. wisen mogen, ende voirt tot correxien van onsen genadigen heer ende sinen rade als een die des heren geleyde hadde gebroken na wtwijsinge der hantvesten die dair of sijn. Anno xliiii.
English Summary
Reemphasize the prohibition against harrasment officials or workers performing their duty.
Keywords
spaarndam; violence; ambachtsbewaarders; procedures; abuse of officials, workers
Notes
See OAR14, 6v-b. See also record #187.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
abuse of officials, workers 2 / 3 1444 1444 1447
ambachtsbewaarders 11 / 41 1436 1444 1444
procedures 38 / 71 1400 1444 1444
spaarndam 26 / 55 1253 1444 1444

 

Record #189 prev record   Date   next record  top of page
1444-05-05
Location Type of Document
OAR11, 52v-c
OAR12, 010r-b
Keur
Text
[074] Item so wie enich vanden ondersaten binnen den mercken van Rijnlant geseten toghe tot anderen recht dan voir den dijcgrave ende heemr. van Rijnlant datter dijckaedzen ende heemraetscip an roerde, die soude verbueren x lb. Anno xliiii.
English Summary
Prohibition against residents of Rijnland bringing hydraulic issues to any other jurisdictions.
Keywords
procedures; rival jurisdiction
Notes
See OAR14, 6v-c
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
procedures 39 / 71 1400 1444 1444

 

Record #190 prev record   Date   next record  top of page
1444-05-05
Location Type of Document
OAR11, 52v-d
OAR12, 010r-c
Keur
Text
[075] Item so wes men inden hantvesten vanden heemraitscip niet en heeft noch in horen koren, dat salmen berechten naden rechten van Rijnlant, dats te weten die beste reden dat beste recht, ter tijt toe datter eenre koren up gemaict worden. Anno xliiii.
English Summary
In matters for which no charters (handvesten) or keuren exist, should resort to common law until keuren have been established.
Keywords
procedures; jurisdiction; common law; charters; handvesten; keuren
Notes
See OAR14, 6v-d. Sloof (1999), p. 6, says that 'rechten van Rijnlant, dats te weten die beste reden dat beste recht' refers to 'gewoonterecht' or common law.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charters 19 / 26 1358 1443 1446
common law 3 / 5 1436 1443 1447
handvesten 19 / 27 1358 1443 1446
jurisdiction 6 / 11 1255 1443 1447
keuren 2 / 3 1439 1439 1453
procedures 40 / 71 1400 1444 1444

 

Record #191 prev record   Date   next record  top of page
1444-05-05
Location Type of Document
OAR11, 53r-a
OAR12, 007v-c
Keur
Text
[059] Item op die selve tijt so hebben die dijcgrave ende heemr. gekoirt dat men den Scijnkeldijc sal maken nader hoechte datten dijck van Coudekerc is over al den Scijnkeldijk langes also dat hi gemaect is tusschen dit ende sinte Bertelmees dage naest comende [25 August] op een boet van derdendeel van x lb., ende die salmen scouwen mit eenre scouwe. Anno xliiii.
English Summary
Order repair/reconstruction of the Schinkeldijk to same height as the dike at Koudekerk.
Keywords
schinkeldijk; spaarndam; koudekerk; repairs; construction; reconstruction
Notes
See OAR14, 6v-e; also record #241.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 34 / 73 1361 1443 1445
koudekerk 8 / 16 1432 1444 1444
reconstruction 31 / 71 1406 1444 1445
repairs 23 / 62 1372 1444 1445
schinkeldijk 3 / 7 1286 1429 1446
spaarndam 27 / 55 1253 1444 1446

 

Record #192 prev record   Date   next record  top of page
1444-05-05
Location Type of Document
OAR11, 53r-b
OAR12, 040r-e
Consent
Text
[015] Item so ist geconsenteert den scout van Coudekerck dat hi scouwen mach die Nye weteringe ende sluyse gelegen inden ambocht van Coudekerck inden Lagen Wairt op een boet van ii sc., durende tot des heemr. wederseggen.
English Summary
The schout of Koudekerk may inspect the new wetering and sluice in the Lage Waard section of Koudekerk until heemraden say otherwise.
Keywords
koudekerk; schouten; nieuwe wetering; sluices; lagenwaard; schouwen
Notes
See OAR14, 6v-f.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
koudekerk 9 / 16 1432 1444 1445
lagenwaard 1 / 2     1452
nieuwe wetering 1 / 2     1444
schouten 38 / 88 1284 1444 1444
schouwen 33 / 101 1284 1444 1445
sluices 40 / 68 1253 1444 1444

 

Record #193 prev record   Date   next record  top of page
1444-10-06
Location Type of Document
OAR11, 53r-c
OAR12, 096r-b
Scheiding
Text
[010] Item op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende IJsbrant van Scoten. Item van dat sceel dat geweest is vanden dijck bij Costverloren die nu is te vollen gemaect ende men sal dair enen pael steken ter Halver sluyse dair die laetste sluyse [Sloof says of 1432] lach van Costverloren, ende die salmen voirt maken an wtwisinge der breiven die dair of sijn buten des lants coste tot ewigen dagen.
English Summary
Settlement of a dispute over maintenance of part of the Kostverloren dike which was completely rebuilt: a pole must not be placed in the middle where the former sluice lay; maintenance henceforth to be carried out according to the provisions of the documents issued in this matter, outside the expense of the Rijnland.
Keywords
kostverloren; sluices; halversluis; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; scoten, ijsbrant van
Notes
See OAR14, 7v-f. Continued in OAR14, 10v-a and 11r-a. Maintenance of the Kostverloren was a persistent problem; see record #046, record #112, record #176, record #177, record #178, and record #493.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 27 / 58 1429 1444 1444
boechorst, jan van der 38 / 56 1405 1444 1444
halversluis 2 / 2 1443 1443  
kostverloren 6 / 8 1431 1443 1449
poelgeest, gerijt van 33 / 64 1419 1444 1444
scoten, ijsbrant van 25 / 53 1438 1444 1445
sluices 41 / 68 1253 1444 1444

 

Record #194 prev record   Date      top of page
1444-10-10
Location Type of Document
OAR11, 53r-d
OAR12, 046v-d-047r
Consent
Text
[088] Item opten tienden dach van october anno xiiii c xliiii so hebben geconsenteert ende gemachticht die hoge heemr. van Rijnlant den scout ende heemr. vanden ambochte van Leyderdorp alsulke punten hier an gescreven. Item datmen die Nye weteringe scouwen sal alsinen andere weteringe doer. Item datmen die kade die sluysen ende hecken dicht hout. Item datmen die kade ende den afterwech verhuer ende datmen dat gelt geve den genen die dair toe gerecht sijn ende hoir lant of gedolven is elke nader grote van sijne lande bij goet duncken ende redelicheit des scouten ende heemr. voirs. Item datmen die ambocht bewarers van jair te jare kiesen ende setten sal biden scout, heemr. ende meeste rijcdom vanden ambocht aldair ende altoes enen vanden ouden ambocht bewairers dat naeste jaer wt dair an te bliven ende den ambocht ende lantgenoten altijt goede rekeninge te doen alst behoirt ende gewoenlic is. Item die dat voirs. staet hebben die hoge heemr. van Rijnlant [added in the bottom margin: 'als heren Gerijt van Poelgeest, heren Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten'] upten dach ende int jaer voirs. geordineert ende geconsenteert te houden up sulke boeten als inden ambocht voirs. recht ende gewoenlic is, durende tot horen wederseggen.
English Summary
Outline the duties or obligations of the schout and heemraden of Leiderdorp
Keywords
procedures; aardhaling; schouten; kroosheemraden; leiderdorp; nieuwe wetering; sluices; kaden; hekken; fences; achterweg; peat digging; ambachtsbewaarders; selection; meeste rijcdom; accounting; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; zijl, gerijt van
Notes
See OAR14, 7v-h. Referred to in OAR14, 10v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 28 / 37 1356 1443 1446
accounting 15 / 23 1385 1443 1446
alcmade, willem van 28 / 58 1429 1444 1445
ambachtsbewaarders 12 / 41 1436 1444 1445
boechorst, jan van der 39 / 56 1405 1444 1445
fences 1 / 5     1446
hekken 1 / 4     1454
kaden 3 / 17 1356 1423 1445
kroosheemraden 45 / 84 1284 1444 1445
leiderdorp 10 / 19 1399 1444 1445
nieuwe wetering 2 / 2 1444 1444  
peat digging 20 / 43 1392 1441 1446
poelgeest, gerijt van 34 / 64 1419 1444 1445
procedures 41 / 71 1400 1444 1445
schouten 39 / 88 1284 1444 1446
selection 3 / 6 1356 1438 1446
sluices 42 / 68 1253 1444 1445
zijl, gerijt van 12 / 24 1415 1443 1445
zwieten, boudijn van 26 / 37 1430 1444 1445

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl