Regenten Weeshuis Leiden
Doornik

 

Doornik: Personalia
<bron
1>
             
1   Doornik, mr. Jan, regent van 1800-1805 (nr. 2359)  
2   geb. Den Haag 22.5.1772, ged. Den Haag 24.5.1772  
3   overl. Bergen op Zoom 3.7.1812  
4   woonde vanaf 1796 op de Koepoortsgracht  
5   ingeschreven als student 26-9-1786, 13 jaar, gepromoveerd Leiden 15-9-1792  
6   poorter van Leiden 1789  
7   op 17-2-1790 wonende op het Steenschuur aangenomen als lidmaat in de NHK door belijdenis  
8   adjunct artillerie-meester van de schutterij 1790-1792  
9   artillerie-meester van de schutterij 1793-1794  
10   vice-voorzitter van de compagnie 'De Gelijkheid' van de schutterij 1795-1796  
11   practiserend advocaat 1792-1806  
12   auditeur-militair [ambtenaar die bij krijgsraden het openbaar ministerie waarneemt] bij de Bataafse gewapende burgerwacht te Leiden 1798  
13   regent van het Barent van Namens Hof in de Kijfhoekstraat 1794-1810  
14   regent van Bartholomees Willemsz. van Assendelfts Hof op de Langegracht 1801-1810  
15   honorair lid van MSG 1789-1795  
16   honorair lid van de Maatschappij der Wis-, Bouw-, Natuur- en Tekenkunde, onder de spreuk: De Wiskunde is de moeder der Weetenschappen 1795-...  
17   lid van de Sociëteit Amicitia  
18   lid van de Gemeenbestgezinde Sociëteit 'Nuttig en Bedachtzaam' 1796-mei 1797  
19   zoon van Frederik Wolphert Doornik en Henrietta van Baerle, op 13-9-1773 komende uit Den Haag, wonende op de Nieuwe Rijn op attestatie aangenomen in de NHK  
20   x ot. L. 24.8.1797, aang. 21.8.1797, 1e klasse (2x 30 gulden)  
21   tr. L. 12.9 1797, Johanna Cornelia Jacoba van der Marck
geb. L. 1.2.1768, ged. L. PK. 7.2.1768
overl. L. 17.6.1831 in het huis op de Hooigracht nr. 755
dochter van mr. Johan Hieronymus van der Marck en Henrietta Margaretha Nolthenius
 
22   Een kind (dochter)  
             
 

 

Doornik: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Jan Doornik, geb. Den Haag is op presentatie van zijn vader de heer Frederik Wolphert Doornik, die op 10 april 1773 tot poorter dezer stad is geadmitteerd ingevolge de 82 burgerlijke keuren dezer stad tot poorter van deze stad aangenomen en heeft de poorterseed conform de keur afgelegd in 1789.  
             
   
ELO, Poorterboek 1718-1789, nr. 97, f. 266
 
 

 

Doornik: Notitie 2
<1
3>
             
1   Mr. Jan Doornik, stemgerechtigd, woonde vanaf 1 -11-1796 als bijwoner op de Koepoortsgracht, oostzijde. Eigenaar was Hieronymus van der Marck, die dit huis bewoonde met zijn twee dochters Johanna Cornelia Jacoba en Henriette en vier dienstboden.  
2   In 1797 huwde Jan Doornik met Johanna Cornelia Jacoba van der Marck.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1907, buurt 16, nr. 126
 
 

 

Doornik: Notitie 3
<2
4>
             
1   Compromis d.d. 16-9-1796.  
2   Heden ........ comparerende voor mij als gemachtigde van Willem Everhard Doornik, Johannes d'Arnaud als in huwelijk hebbende Adriana Doornik en van Adriana Doornik zelve, erfgenamen van wijlen Fredrik Wolphert Doornik, mr. Arend Bernard Swart en Fredrik Booij, voorts Bartholomeus Justus Doornik en mr. Gijsbertus Prins gestelde voogden over de minderjarige erfgenamen van voornoemde Fredrik Wolphert Doornik ter ene zijde en mr. Jan Doornik, oud 24 jaar ter andere zijde.  
3   Te kennen gevende dat ter gelegenheid tussen de respectieve comparanten worden afgerekend wegens hetgeen de comparant ter andere zijde uit de boedel van wijlen zijn vader heeft te vorderen wegens de legitieme uit wijlen zijn moeders nalatenschap tussen hun comparanten ter ene en andere zijde verschil van mening is ontstaan over de vraag of aan de comparant ter andere zijde niet in mindering op hetgeen hem ter bovengemelde zaak uit zijn vaders boedel competeerde, moest strekken een som van fl. 2860-13-2 welke door de gemelde vader van de comparant ter andere zijde van tijd tot tijd voor hem was betaald en ten laste van de comparant ter andere zijde geannoteerd geworden, uitwijdens de daarvan gevonden lijst, geschreven mt de kennelijke hand van bovengemelde Fredrik Wolphert Doornik, zijnde van de volgend inhoud:  
4   Lijst van hetgeen ik betaald hebbe voor mijn tweede zoon mr. Jan Doornik.  
5   1788.  
6   Betaalt voor het fournissement in de 25 penning, zo van het moederlijk bewijs als wegens de erfportie in de boedel van jongvr. Henrietta Catharina Elisabeth van Baerle de som van fl. 245,--, doch om het meeste voordeel te betrachten heb ik die som gefourneerd en werd alhier maar gebracht een verlies van 20 procent op de genoemde som, bedragende fl. 49,--.  
7   1789.  
8   Betaalt voor hetgeen de obligatie van fl. 1000,-- met de portie in het collateraal te veel heeft bedragen wegens de toedeling in de fides commissaire nalatenschap van jongvr. J.C. van Ingen fl. 76-8-2,--.  
9   1791.  
10   In december betaalt voor het werde van candidaat fl. 82,--  
11   1792.  
12   In september betaalt aan de professoren Pestel, Van de Keesssel, Rhunkenius, Van de Wijnpersse, Kluit en Luzac wegens gehouden colleges fl. 375,--.  
13   Betaalt voor de kosten van het promoveren fl. 92,10,-  
14   Betaalt aan de pedel fl. 5,--.  
15   Aan de knechts van de boekverkoper Koet fl. 3,--.  
16   Aan de knechts van Van der Spijk & Comp. fl. 2,--.  
17   Voor het rondbrengen der dissertatien fl. 6,--.  
18   Aan de boekdrukker Koet fl. 114,--.  
19   Aan de boekverkopers Van der Spijk & Comp. fl. 236,--Aan mijn zoon voor het een en ander ter hand gesteld fl. 21,--.  
20   Betaalt voor het doen van de eed voor den Hove van Holland met de admissie fl. 34,--.  
21   Aan de klerk van de Proc. Van Tonningen fl. 3,--.  
22   Voor gekochte boeken en het transport van goederen naar Den Haag fl. 24,15.  
23   In december betaalt aan de wijnkoper P. Muller in Den Haag voor kamerhuur, eten en verder verschot fl. 234,14,--.  
24   1793.  
25   In mei betaalt voor kamerhuur enz. fl. 255-3,--.  
26   In september betaalt voor kamerhuur enz. fl. 400,--.  
27   Aan maandelijks zakgeld in die tijd gegeven fl. 72,-- Betaalt aan een door mijn zoon genomen oppasser fl. 19,--.  
28   Aan de pruikenmaker Thon in Den Haag fl. 42,--.  
29   Aan de huurkoetsier Naafs fl. 7,--.  
30   Voor het lossen van een Alma Viva fl. 10-12,--.
[wijde lange mantel die over de schouder geslingerd en met een koord vastgemaakt werd]
 
31   Aan de koffiehuismeester J. Jansen fl. 50-10,--.  
32   Aan do N. Armand fl. 23-15,--.  
33   Aan do. J. Aubert fl. 61-12,--.  
34   Betaalt aan de piquer Mens fl.41,--.  
35   Betaalt aan de kleermaker J.J. Krantz fl. 53-14,--.  
36   Aan de schoenmaker J. Bendes fl. 5-10,--.  
37   Aan de heer J. van Spijk Vermeulen fl. 53-6,--.  
38   Aan P. Muller en meid fl. 42-10,--.  
39   Aan mijn kinderen te Amsterdam voor geleend geld fl. 10-10,--.  
40   Voor en verkochte en weder ingekochte gouden horloge ketting fl. 18,--.  
41   1793.  
42   In oktober betaalt aan L. Nathans in voldoening van getekende acceptatie ter somme van fl. 251,-- met de teruggave van de weder ingekochte gouden horloge ketting en twee uitgekomen kwart loten fl. 185,--.  
43   In mei betaalt aan Bischoff fl. 23-4,--.  
44   Betaalt in het gepasseerde en dit jaar voor het fournissement in de twee maal honderdste penning zo wegens de lijfrente en het moderlijk bewijs als wegens de erfportie in den boedel van jongvr. H.C.E. van Baerle fl. 130,--.  
45   Dat de comparanten ter ene sustineerden dat gemelde som van fl. 2862-13-2,-- aan de comparant ter andere zijde in mindering moest strekken op hetgeen hij ter zake voorschreven van den boedel heeft te vorderen, terwijl door de comparant ter andere zijde het tegenovergestelde wordt beweerd.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris P. Benezet, 1796, inv.nr. 2679-2696, akte nr. 75, f.447, fiche nr. 79, lade 80
 
 

 

Doornik: Notitie 4
<3
5>
             
1   Huwelijkse voorwaarden d.d. 25-8-1797.  
2   Op heden 25-8-1797 compareerden voor mij .... de heer mr. Jan Doornik, meerderjarige jongeman als bruidegom ter ene zijde en jonkvrouwe Johanna Cornelia van der Marck, meerderjarige jongedochter geassisteerd met haar vader als bruid ter andere zijde wonende de comparanen binnen deze stad ... te kennen gevende dat tussen de comparanten is besloten een wettig huwelijk aan te gaan en zulks op de volgende voorwaarden:  
3   Dat zij tot onderstand van dit huwelijk zullen in en aanbrengen alle goederen en effecten als zij bezitten of in het vervolg nog zouden mogen verkrijgen. Dat van de voorgemelde aan te brengen goederen en staande huwelijk bij erfenis, besterving, legaat, donatie verkregen goederen niet zal zijn enige gemeenschap, terwijl de gemeenschap van goedern bij deze voor althoos en in alle gevallen wordt uitgesloten, zulks dat ook de goederen of persoon van den een niet verbonden of aansprakelijk zal zijn voor enige schulden of lasten door den ander reeds gemaakt of nog te maken ....  
4   Laatstelijk verklaren comparanten indien zij minderjarige kind/kinderen in hun voorgenomen huwelijk verwekt mochten na laten en de eerststerevende t.a.v. de voogdij geen voorzieningen heeft getroffen, de langstlevende met alle de vereiste macht dit zal waarnemen en na het overlijden van de langstlevende secluderende in alle gevallen de weesmeesters ....  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris P. Soetbrood, inv.nr. 2353-2399, 1797, akte nr. 141, fol. 761, fiche 1320, lade 67
 
 

 

Doornik: Notitie 5
<4
6>
             
1   Testament d.d. 3-1-1798.  
2   De testateuren hebben verklaard tot geen honderd duizend gulden gegoed te zijn ...  
3   Heden 3-1-1798 compareerde voor mij notaris .... de heer mr. Jan Doornik en vrouwe Johanna Cornelia Jacoba van der Marck, echtelieden, wonende op de Koepoortsgracht binnen deze stad verklaren alle voorgaande testamenten ... niet te verklaren en zij verklaren nu dat de eerststervende, de langstlevende van hun beiden nomineert tot zijn of haar enige, algehele en universele erfgenaam en dat in alle roerende en onroerende goederen ...  
4   Dat de langstlevende gehouden is de kinderen uit dit huwelijk na de staat des boedels te alimenteren en op te voeden tot hun meerderjarigheid .... en hun de legitieme portie uit te keren ...  
5   Als voogd wordt de langstlevende aangesteld met macht om alle goederen, zowel roerende als onroerende goederen buiten de gerechtelijke instanties en weeskamer te houden.  
6   Ten alle tijde kunnen beiden of ieder afzonderlijk dit testament veranderen ......  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris P. Soetbrood, inv.nr. 2353-2399, 1798, akte nr. 2, fol. 7, fiche 1332, lade 67
 
 

 

Doornik: Notitie 6
<5
7>
             
1   Jan Doornik was in 1798 auditeur-militair bij de Bataafse gewapende Burgerwacht te Leiden.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 635, verg. comitvan algemeen belang, d.d. 2-8-1798
 
 

 

Doornik: Notitie 7
<6
8>
             
1   De Raad der stad Leiden heeft aan den suppliant [mr. Jan Doornik] deszelfs verzoek bij de nevenstaande requeste gedaan, toegestaan en hem dien volgens ontslagen als regent van het Heilige Geest of Armen Weeshuis dezer stad. Actum 7-10-1805.  
2   NB. Verzoek ontbreekt.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 605, f. 158
 
 

 

Doornik: Notitie 8
<7
9>
             
1   Attestatie in dato 13 april 1814.  
2   Voor Thomas van Bergen, openbaar notaris ... zijn gecompareerd de heren Adriaan Isaac Burgittus Drabbe, oud-kapitein, wonende op de Breestraat wijk 4, nr. 345 en mr. Pieter Hendrik van Couvenhoven zonder beroep, wonende op de Koepoortsgracht, wijk 2, nr, 43 ...  
3   Dewelke bij deze uit liefde van de waarheid en ten behoeve van al diegenen welke daarbij belang mochten hebben, verklaren waar en waarachtig te zijn dat zij zeer wel gekend hebben de heer mr. Johan Hieronymus van der Marck, gewoond hebbende en op 12-7-1813 binnen deze stad overleden en dat zij zeer wel weten dat dezelve heer van der Marck op zijn overlijden tot deszelfs enige erfgename, bekwaam om zich als zodanig te gedragen heeft nagelaten zijn dochter Johanna Cornelia Jacoba van der marck, wed. van de heer mr. Jan Doornik in huwelijk verwekt met wijlen Henrietta Margaretha Nolthenius, zonder dat meergemelde heer mr. J.H. van der Marck enige meerdere kinderen of nakomelingen van voor overleden kinderen heeft achtergelaten.  
4   Waarvan acte verzocht en toegestaan is om dienen daar en zoo het behoord ...  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1814, inv.nr. 60-1, akte nr. 90, f. 220
 
 

 

Doornik: Notitie 9
<8
10>
             
1   Acte van Depot in dato 26-10-1816.  
2   Voor Thomas van Bergen, openbaar notaris te Leiden ... is gecompareerd Johanna Cornelia Jacoba van der Marck, wed. van wijlen mr. Jan Doornik, zonder beroep, bevorens gewoond hebbende te Bergen op Zoom en thans wonende op de Hogewoerd, wijk 3, nr. 403 in kwaliteit als enige benificiaire erfgename van haar vader, mr. Johan Hieronymus van der Marck, gewoond hebbende binnen deze stad en aldaar overleden dewelke aan mij notaris ter hand stelde om in de rang mijner minuten te woren geplaatst:  
3   Eerstelijk een behoorlijk gezegeld extract uit het register der overledenen, berustende ter secretarie der stad Leiden waaruit blijkt dat op 12-7-1813 binnen deze stad overleden is de heer mr. Johan Hieronymus van der Marck.  
4   Ten tweede een dito behoorlijk gezegeld extract ten bewijze dat op 27-1-1811 binnen deze stad overleden is jonkvrouwe Henrietta van der Marck.  
5   Ten derde een extract authentiek bevattende het institule van den inventaris des boedels van wijlen meergemelde heer Van der Marck, waarvan de eerste cessie is gehouden ten overstaan van mij notaris .... op 7-9-1813 en behoorlijk geregistreerd, waaruit blijkt dat de voornoemde Johanna Cornelia Jacoba van der Marck is de enige geinstitueerde erfgename van wijlen haar vader.  
6   En ten vierde een behoorlijk geregistreerde copij authentiek der acte door de voornoemde Johanna Cornelia Jacoba van der Marck met assistentie van Avoue Barkey op 29-10-1813 ter griffie van het tribunaal van eerste instantie van het arrondisement Leiden gepasseerd, houdende declaratoir dat zij de kwaliteit als erfgename van genoemde heer mr. Johan Hieronymus van der Marck niet anders aanneemt dan onder beneficie van inventaris en welke acte alsmede behoorlijk is geregistreerd.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1816, inv.nr. 62-2, akte no. 226, f. 566-567
 
 

 

Doornik: Notitie 10
<9
11>
             
1   Prak, p. 399 vermeldt als overlijdensdatum van Johanna Cornelia Jacoba van der Marck 6-6-1831.  
             
   
Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad Leiden 1700-1780. (1985) 399. Zie ook ANF 1894, 178-179 m.b.t. overlijdensdatum van Johanna Cornelia van der Marck.
 
 

 

Doornik: Notitie 11
<10
bron>
             
1   De wed. Doornik woonde tot haar overlijden in 1831 met haar dochter op de Hooigracht.  
             
   
ELO, Volkstelling 1818, inv.nr. 1091, wijk 7, nr. 755
 
 

 

Doornik: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, impost op het trouwen 1e klasse, 1695-1805, nr. 25.
3   ELO, Album Studiosorum, f. 1152.
4   Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, zesde deel. 10 Febr. 1765- 21 Febr. 1795 ('s-Gravenhage 1923) 138*.
5   ELO, Poorterboek 1718-1789, nr. 97, f. 266.
6   ELO, Kerkeraad NH Gemeente Leiden, inv.nr. 82, Namen der op nieuw aangekomene ledematen soo door belijdenis als met attestatie.
7   ELO, Herenboekjes.
8   ELO, Archief Leidse Schutterij, inv.nr. 205.
9   ELO, Archief MSG, inv.nr. 21, 22, 23, 4b.
10   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1907, buurt 16, nr. 126.
11   ELO, Volkstelling 1818, inv.nr. 1091, wijk 7, nr. 755.
12   ELO, SA II, inv.nr. 605, f. 158.
13   ELO, SA II, inv.nr. 635, 2-8-1798.
14   ELO, Notarieel Archief, notaris P. Benezet, 1796, inv.nr. 2679-2696, akte nr. 75, f.447, fiche nr. 79, lade 80.
15   ELO, Notarieel Archief, notaris P. Soetbrood, inv.nr. 2353-2399, 1797, akte nr. 141, fol. 761, fiche 1320, lade 67.
16   ELO, Notarieel Archief, notaris P. Soetbrood, inv.nr. 2353-2399, 1798, akte nr. 2, fol. 7, fiche 1332, lade 67.
17   ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1814, inv.nr. 60-1, akte nr. 90, f. 220.
18   ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1816, inv.nr. 62-2, akte no. 226, f. 566-567.
19   Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad Leiden 1700-1780. (1985) 399.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl