Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1479
OAR records in next Year

 

 

Record #387     Date   next record  top of page
1479-03-02
Location Type of Document
OAR12, 033v-b Keur
Text
[203] Item die dijcgrave ende hoghen heemrade van Rijnlant hebben ghecuert dat voirt an als die dijcgrave ende heemrade voirsc. den hoghen dijck tusschen Amsterdam ende Sparendam scouwen, dat alle die ghene die bancwercke anden voirsc. dijck hebben dan daer jeghenwoerdic wesen sullen ende sel een yeghelijck sijn anganck ende sijn ofganck wisen op een boeten van x sc., ende wie sijn dijck niet ghemaect en heeft an die cuer vanden voirsc. heemrade, die sel verboren die eerste scouwe een derdendeel van thien pont, ende waert sake datmen daer anderwerf op quem ende dan niet ghemaect en waer ende dair anderwerf of becuert worde, die soude verbueren thien pont, ende men soude den dijck dan ter stont besteden van des heren weghen, gedaen opten tweden dach van marte anno lxxix tot Sparendam op sinte Pieters scouwe.
English Summary
Resolve to enforce penalities for those not promptly performing their prescribed maintenance work on the Hogendijk (Hoge Zeedijk; Spaarndammerdijk) between Amsterdam and Spaarndam.
Keywords
spaarndam; schouwen; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; amsterdam; banwerk; maintenance; repairs
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 22 / 23 1405 1478 1525
banwerk 23 / 25 1385 1473 1479
hoge zeedijk 33 / 34 1255 1478 1525
maintenance 78 / 85 1356 1473 1479
repairs 59 / 62 1372 1477 1479
schouwen 96 / 101 1284 1471 1479
spaarndam 53 / 55 1253 1478 1484
spaarndammerdijk 34 / 36 1255 1478 1525

 

Record #388 prev record   Date   next record  top of page
1479-03-02
Location Type of Document
OAR12, 033v-c Keur
Text
[204] Item die dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant hebben ghecuert dat soe wanneer der voirsc. dijcgrave of hyemrade comen scuwen den Rijn dat zij alle die dair werck te maken hebben dair ijghenwoerdich sullen wesen ende wisen dair hoir anganck ende hare ofhanck op een boeten van sc. ende voir sijn wercke becuert werde, die sel verberen die eerste scuwe x sc., ende worde yement ter eerster scuwe boet sculdich gheweyst ende dat werc binnen achte daghen dair na niet ghemaect en waer tot des hyemraets prijs soe dat dat voirsc. werck anderwerf bescuwen worde, die soude verboren een derdendeel van [34r] thien pont, ende men soude dat voirsc. werc ter stont besteden van des heren weghen, gedaen opten tweeden dach van marte tot Sparendam op die scouwe anno lxxix.
English Summary
Resolve to enforce penalities for those not promptly performing their prescribed maintenance work along the Oude Rijn (Hoge Rijndijk).
Keywords
rijn; banwerk; schouwen; repairs; maintenance; rijndijk; hoge rijndijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banwerk 24 / 25 1385 1479 1483
hoge rijndijk 11 / 11 1330 1436  
maintenance 79 / 85 1356 1479 1479
repairs 60 / 62 1372 1479 1479
rijn 29 / 30 1284 1474 1479
rijndijk 32 / 34 1330 1471 1479
schouwen 97 / 101 1284 1479 1482

 

Record #389 prev record   Date   next record  top of page
1479-03-02
Location Type of Document
OAR12, 034r-a Keur
Text
[205] Item die dijcgrave ende heemraden hebben ghecuert datmen weder scuwen sel den Rijn voert van Coudekerc doer Alphen ghelijc datmen dat van outs pleech te doen, ende an dese side die brugghe van Alphen salmen den Rijn maken totten ouden wal toe, ende voert doer die brugghe alsoe vorde alst beplaet is totten ouden wal toe, ende voert van die noert cant vii roeden wijt, dan daer den Rijn soe wijt niet en is, soe sullen si dat maken tot den ouden wal toe, ende dit al op die boeten voirsc. vanden Rijn.
English Summary
Order Koudekerk and Alphen to maintain Hoge Rijndijk to specifications and not allow a narrowing of the channel itself.
Keywords
koudekerk; alphen; rijn; bridges; rijndijk; reconstruction; repairs; maintenance
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 40 / 44 1284 1474 1523
bridges 52 / 54 1284 1473 1483
koudekerk 16 / 16 1432 1469  
maintenance 80 / 85 1356 1479 1523
reconstruction 70 / 71 1406 1477 1527
repairs 61 / 62 1372 1479 1527
rijn 30 / 30 1284 1479  
rijndijk 33 / 34 1330 1479 1525

 

Record #326 prev record   Date      top of page
1479-07-23
Location Type of Document
OAR12, 000v-e Keur
Text
[000] Item int jaer van lxxix wort hyiemraet Adriaen van Puelghest voir Jan van Puelgheest synen vader ende word gheedt opten xxiii den dach van julius.
English Summary
Selection of a new hoogheemraad, Adriaen van Poelgeest, in place of the late Jan van Poelgeest, his father.
Keywords
death of heemraden; heemraad; poelgeest, adriaen van; poelgeest, jan van
Notes
Unnumbered, on an unnumbered sheet preceding the numbered folios.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
death of heemraden 5 / 9 1459 1478 1481
heemraad 4 / 7 1459 1474 1481
poelgeest, adriaen van 1 / 2     1495
poelgeest, jan van 27 / 27 1438 1478  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl