Rekeningen Pieterskerk 1398

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Ghosijn Claes soen, Pieter Dierx soen, Dierc van den Bossche ende Syman Bort ontfanghen hebben van Sinte Pieters ghoede, verval, afterstal, testement, jarelijxe renten, vercofte renten ende anders van allen ghoede soe hierna ghescreven staet sint dat hem die keercmeesterscap bevolen wort, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jaer XCVIII, diet vorwaerden tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jaer XCIX, ende alle renten ende goede ghereekent in haren ontfanghe daer die daghe af gheleeden sijn. Ende wes men den kercmeesters vors. niet betaelt en heeft, dat reken si weder hierna in haren uutgheven.

Eerst van afterstal dat die oude keercmeesters overleverden soe hare rekeninghe inhout, daer die heel summe of beloept

CXLIX £ VII s. V d. I mijt

Item Pieter van der Maer koft V £ payments tsjaers op sijn lant staende, soet jonfrou Machtelt haren Dijerx wijf van Swieten was daerop besprac, ende worden ghegheven om

LXIII £

Item Gheertruud Dierc Haermans dochter kofte eenen Enghelschen nobel tsjaers tot haren live op dat godshuus om VIII nobel, voer elken nobel ontfaen LXXXIIII gr., facit

XXII £ VIII s.

Item Pieter Heerman kofte tot sinen live ende tot sijns wijfs live X Enghelsche nobele tsjaers om C nobel, voer elken nobel LXXXIIII gr., facit

IIc LXXX £

I. Summarum

Vc XIIII £ XV s. V d. I mijt

1v

   

Van Sinte Pieters oude renten

 

Eerst renten opt lant

 

Item Jacob Gheret soen op den Ouden Rijn

X s.

Item Jan die Brabander

V s.

Item Eermgaerd Sassebouts eerfnamen

V s.

Item Jacob Florens soen

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Jan Grieten soen

XVI s.

Item Aelwijn Syman Ghiben soen van X hont lants die tot Voerscoten legghen

XXIX s.

Item Gherijt Boelinc van eenen morghen lants tot Oestgheest die Willem van Oestgheest besprac

XXVI s. VIII d.

Item Dierc Jans soen in den ambocht van Oestgheest dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Eermgaerds soen

X s.

Item Wouter Aernts soen tot Hasaertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Harman die Smit van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Vrancke Pieters soen tot Hasaertswoude

XX s.

Item die Heylighe Gheest van jonfrou Aechten lant

XL s.

Item Aelbrecht grote Wouters soen tot Stompwijc die Bottermans wijf besprac

XIII s. IIII d.

Summa

XIII £ VII s.

    2    

   

Dit sijn die lantrenten die verscinen tot meye ende tot Sinte Jansmisse

 

Eerst

 

Item Pieter Heynrix soen IIs morghen lants an die singhelvest, die morghen V £ X s., facit

XIII £ XV s.

Item Jan Hughen soen van der Hant Is morghen II gaerden min, die morghen IIII £, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Claes Ysebrants soen van der Hoeflaen

X s.

Item Dierc Claes Witten soen V morghen Is hont XXXVII gaerden, die morghen III £ XI s., facit

XVIII £ XVII s. II d.

Item Louwe Lachers soen V morghen IIs hont XI gaerden, die morghen III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Claes Ysebrants soen XVs hont, die morghen V £, facit

XII £ XVIII s. IIII d.

Item Hughe Pieters soen die vleyschouwer XIs hont XXIII gaerden, die morghen V £ II s., facit

IX £ II s. VI d.

Item Bertelmeeus Moelnaer IIII morghen II hont X gaerden, die morghen III £, facit

XIII £ XII d.

Item Vrancke Claes Witten IIII morghen, die morghen III £ X s., facit

XIIII £

Item Dierc Pieter Hughen soen II morghen Is hont XXV gaerden, die morghen V £, facit

XI £ IX s. II d.

Item Jan die Monic II morghen Is hont XXV gaerden, die morghen IIII £ XVI s., facit

XI £

2v

   

Item Jan van Leyden tvierendeel van III morghen ende IIs hont, den hoop

IIII £ VII s. VI d.

Item Hughe Boelinc III morghen ende s hont min, die morghen VI £, facit

XVII £ X s.

Item Willem Gherlofs soen IIs morghen XXV gaerden min, die morghen IIII £ VI s., facit

X £ XI s. IIII d.

Item Claes Willems soen Jacob Heinrix soen swagher XX hont, die morghen IIII £ XII d., facit

XIII £ X s.

Item Dierc Nuwenveen XX hont, die morghen IIII £ XII d., facit

XIII £ X s.

Summa

CXC £ XII s. V d.

Dit sijn die lantrenten die verscinen tot Voerscot ende Valkenburgher marcten

 

Item Willem Aernt Brunijs soen van der Does Is morghen, die morghen IIII £, facit

VI £

Item Diedewaer Stienkints IIs morghen, die morghen XXVIII s., facit

III £ X s.

Item Florens Jacob Dierx s.s. van en uuterdijc daer hi kalc barnt

XX s.

Item Hughe Joseps soen van eenen morghen lants

IIII £ IIII s.

Item Allaert Asselijn VII hont die Dierc Kapoen bruuct

IIII £

Item Willem Claes Ghisen soens kinder II morghen LXIIII gaerden die Jan Oudsiers soen bruuct, den hoop

IIII £ VIII s.

Summa

XXIII £ II s.

    3    

   

Dit sijn die oude renten op hofsteden binnen der ouder vrihede

 

Eerst

 

Item brouwer Syman Ghiben soen

IIII s.

Item Willem van der Maern

XX s.

Item die Heilighe Gheest dat Lijsbet Harman Willems soen besprac

V s.

Item die selve dat Dammas Seghers soen besprac

XX s.

Item noch die selve dat Wouter van der Brugghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van Berwout Willems soen testament

VIII s.

Item Gheret van der See van Bontmakers huus

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes soens huus dat Jacob Sellen was

V s. IIII d.

Item dat ghasthuus van Syman Juden huse

XXVI s. VIII d.

Item Willem Harmans soens huus

VIII s.

Item Alijt Matthijs huus

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huus van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Daneel Jan Dierx Kint s. huus

X s. IIII d.

Item Florijs Gheret soens huus

XX s.

Item Grieten huus van Uus

XXI d. I mijt

Item Jan Hughen soens huus

XVI d.

Item Dierx die Haens huus

VI s. VIII d.

Item die selve

XIII s. IIII d.

Item Jan Cliets huus

II d.

Item Willem Goedsots weduwi van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Stoutkijns hofstede

II s. VIII d.

Item noch die selve

II s. VIII d.

Item Ermbout smits huus

III s. VI d. II miten

Somma

XII £ III s. VI d.

3v

   

Item Martijn die Backers huus

XIX s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmeeus s. huus

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten soens huus by der stove

XVI s.

Item die selve van den huse daer hi in woent

II s. VIII d.

Item Florijs Dierx Heynric soens huus

III £ XVIII s. IIII miten

Item Jan Dierx s. van sinen erve bi der stove

VIII s.

Item Jan die Matselaers huus

XVI s. IX d. I mijt

Item Willem Teden s. molenwerf

XXXV s. VI d. II miten

Item Claes Steenhouwers huus

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Duninx huus

V s.

Item dat huus dat Aernt Jans s. die smits was

X s.

Item Ghijsbrecht van Gheylwijx huus

XXII d.

Item die selve

VIII d.

Item Hughe Heynkijn neven s. huus

XXII d. II miten

Item Jan Meesters soens huus

II s. VIII d.

Item Waernaerts huus van Kalkeren

XXVI s. VIII d.

Item Fyen bogaert van der Haer

IIII s. VIII d.

Item Jans huus van Roden

XXII d. II miten

Item Pieter Heynrix s. huus van Oeyen

IIII s.

Item Fye Dammas huus

VI s.

Item Dierx Ghijsbrechts s. huus

VIII s.

Item Jacob van der Hant Aernt s. huus

XVI d.

Item Pieter Linnaert s. huus

IIII s.

Item Pieter Harper s. huus

XXVIII s.

Item die selve van Pieter Brunen s. huus

IIII s. IIII d.

Item haren Gheret Vlaminx s. huus

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merinx huus

VIII s.

Somma

XVII £ XVII s. IIII d. II miten

    4    

   

Item Jutte Daneels huus dat Jan Aernt s. was

VI s. IIII d.

Item Jacob Wouters soens huus

V s. IIII d.

Item Willem Copers huus

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvels huus

II s.

Item Gheret Diddekijns s. huus

IIII s. VIII d.

Item Aernt Gouden huus

III s. VI d. II miten

Item Gheertruud Syman Dunen soen huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Bonen huus

VIII s. VIII d.

Item Heynric Stoyts huus

IIII s. V d. I mijt

Item Ghoedekijn Vleyschouwers huus

XL s.

Item Coman Kostijn van den huse in die Weversteghe

X s.

Item Andries Jacobs s. ende Jan sijn broeder van een huuskijn in die Weversteghe

II s. VIII d.

Item Heyn Busen huus

XIII s. IIII d.

Item Gheret Ghodekijns kinder huus

XX s.

Item Griete Crullen huus

LIII s. IIII d.

Item Gheret Ghodekijns huus in die Keercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Doedekijn Mouwerijn s. huus

VI s. VIII d.

Item Alijt Jan haren Harman s. huus

XIII s. IIII d.

Item Cleys Dierx s. huus by den roester

X s.

Item Harman Willems s. van sinen boghaert daer hi woent

LIII s. IIII d.

Item die selve van den huse daer hi in woent

VI s. VIII d.

Item haer Jacob van Rysoerde

XIII d. I mijt

Item Mechtelt Dierx Vrancken s. erfnamen
dat hoert Aernt Jacob s. toe

III s. VIII d.,

Somma

XIIII £ XIII s. IX d. I mijt

4v

   

Item Jan Aelwijns soen van den huse dat Maerloes was

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Ghobbur s. van Claes Bloemen huse

VI s. VIII d.

Item Jan Martijn s. van dat Dierx van Lissen was

VI s. VIII d.

Item Haeskijn Ludolfs van dat wederdeel

VI s. VIII d.

Item Claer Coman Wouters huus

XXVI s. VIII d.

Item Gheret Poysen huus dat In den Broyel hiet

XIII s. IIII d.

Item Claes Jacobs soens huus dat nu Florijs Boskoep s. is

XXVI s. VIII d.

Item Claes Broeyen huus op den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes soens huus die scoenmaker

IX d. I mijt

Item die selve

IIII miten

Item Bertelmeeus Cupers huus

IX d. I mijt

Item Jacob Fyen soens huus

IX d. I mijt

Item Jan Claes soen van den huse dat Jan Merinx was

IX d. I mijt

Item Vader Heynen huus op die Keercgraft van den Hoghenlande

III £ IIII s.

Item Gheret Ruursken s. huus

XXXII s.

Item die Duusche heren van Kerstant Heynrix soens besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gheret van der Gheest ende Dierx van der Gheest van Katerijn Willem Jans soens besprec

XXVI s. VIII d.

Summa

XIII £ XI s. II d. II miten

II. Summarum van den ouden renten so voers. staet

IIc LXXXV £ VII s. III d. II miten

    5    

   

Raemsteden op die hoeve

 

Item Willem Dierx s. die volre een raemstede

XXVIII s.

Item Gheret Diddekijns s. een raemstede

XXVIII s.

Item Claes Betkijn een halve raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol een halve raemstede

XIIII s.

Item Florijs Hobben s. een halve raemstede

XIIII s.

Item die selve een s raemstede

X s.

Item Willem Dierx s. die volre een s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn van Werhem een s raemstede

XIIII s.

Item Jan Florijs s. een halve raemstede

XIIII s.

Item Bertelmeeus Symans soen een s raemstede

XIIII s.

Item Danckaert Dierx Koenen s. een s raemstede

X s.

Item Willem van Oestgheest een s raemstede

XIIII s.

Item Jacob Aernt s. een raemstede XXVIII s., daer Sinte Pieter of toebehoert

XIII s. IX d.

Item Ghijsbrecht Wit ende Jan Sac een raemstede XXVIII s., daer Sinte Pieter of toebehoert

XIII s. IX d.

Item Heyn Eliaes s. ende Jan Sac een raemstede

XXVIII s.

Item Aernt Ghoude een raemstede

XXIIII s.

Item Jan Volprecht een raemstede

XXIIII s.

Item Willem Kints weduwi een raemstede

XXIIII s.

Item Claes Dijc een raemstede

XXIIII s.

Item Hughe Hughen s. een s raemstede

XII s.

Item Willem Screvel een s raemstede

XII s.

Item Heynric Jans s. een raemstede

XXIIII s.

Item die selve een raemstede

X s.

5v

   

Item Hughe Heykijn neven s. een raemstede

XX s.

Item Willem Crauwel een s raemstede

X s.

Item Gheret Wou Is raemstede

XXX s.

Item die selve een s raemstede

VIII s.

Item Outghaer een raemstede

XX s.

Item Dierc Jans een s raemstede

X s.

Item Aelbrant ende Dierc Louwen s. een raemstede

XX s.

Item Claes Aelwijn Is raemstede mit Hughen Dierx s.

XXX s.

Item Heinric Jans s. een raemstede

XX s.

Item Gheret die Koster een s raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrechts s. een s raemstede

X s.

Item Melijs Syman s. wijf een s raemstede

X s.

Item Pieter Andries s. een s raemstede

X s.

Item Korstant ende Hughe Dierc Korstant s. kinder een raemstede

XX s.

Item Coppijn van Werhem een raemstede

XX s.

Item Nisijn Doem een s raemstede

X s.

Item Jan van Werhem een raemstede

XX s.

Item Pieter Aernt s. weduwi een s raemstede

VIII s.

Item Pieter Bon een raemstede

XVI s.

Item Philips Hoec ende Dierc Louwen s. een raemstede

XIII s.

Summa

XXXV £ XII s. VI d.

    6    

   

Dit sijn die renten op die hoeve an hofsteden op erven

 

Eerst op Levendaelsgraft

 

Item Jan Stantvast Ludolfs s. een erve

IIII s. VIII d. I ø s mijt

Item Ysebrant Hoffelant s. II erven

VIII s. II d.

Item Cleys Martijns soen een erve

VI s. VII d. II miten

Item Willem Salic een erve

VI s. X d. I ø

Item Vranc Jans s. een erve

V s. IX d.

Item Gheret Lam een erve

XI s. VI d.

Item Vranc Pieter s. die vleyschouwer een erve

IIII s. IIII d.

Item Aechte Aelbrechts een erve

II s.

Item Wit een erve

II s.

Item Jan van Aken een erve

III s. IX d.

Item Syman van Ghaghelberghe een erve

VI s. I ø

Item Alijt Louwen een erve

VI s. I ø

Item Aelbrecht Jans een erve

XII s. I d.

Item Jan Willem Wigghers s. een erve

XII s. I d.

Item Louwe Gheret s. een erve

XII s. I d.

Item Jacob Hughen soens kinder ende Willem Maes een erve

XXI s. II miten

Item Heynkijn Cammaker een erve

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes mit sinen stiefkinde een erve

XXIX s. IIII d.

Item Soet Jan Vlaminx s. mit haren kinde een erve op den hoec van der steghe XX s. Item hiertoe ghelt Dierx Aelbrechts soen III s. III d. Item Walich Hughen soen ghelter toe V s. II d. II miten. Item Jan van Aken ghelter toe II s. I d. Dus blijft Soet sculdich van den XX s. vorscreven IX s. IIII d. I mijt

 

6v

   

Item noch Soet voerscreven een erve VI s. II d. II miten. Hiertoe sel ghelden Dierc Aelbrechts soen II s. I d. Item Jacob Willems soen Dierc die Haens swagher selre toe ghelden IIII s. I d. II miten

 

Item noch Soete voerscreven een erve V s. IX d. Item soe sel hiertoe ghelden Jacob Willems soen voerscreven XIIII d.

 

Item Gheret Wou een erve

V s. IIII d.

Item Jan Stantvast een erve

X s. VIII d.

Item Soet Jan Vlaminx s. een erve
Dit erve heeft Willem Jans s. deen helft ende Ghise Dierx soen dander helft

IX s. IX d. I mijt.

Item Aelwijn Adaems soen een erve

IIII s. VIII d. I ø I mijt

Item Willem Salic een erve

XIIII s. II d.

Item Dierx Aernt s. een erve

XIIII s. II d.

Somma

XIII £ III s. XI d. I mijt

Dit sijn die erven twisken der Molengraft ende der nuwer Volresgraft

 

Item Jan van Welle een erve

IIII s.

Item Willem Aelbrechts s. een erve

IX s. IIII d.

Item Jacob van der Hant Aernt s. een erve

VIII s.

Item Jacob Claes s. een erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Montfoerden s. een erve
Dit erve heeft nu Jan van Tongheren

XVIII s. VIII d.

Item Willem Kints weduwi een erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Montfoerden s. een erve

XVIII s. VIII d.

    7    

   

Item Aernt haren Jans soen een erve

XII s. II d. II miten

Item Gheret Jacob een erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Aelbrechts een erve

XX s.

Item Ysebrant Jans Vos soen een erve

XXIII s. IIII d.

Item Reynaer Heynmans soen een erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item die selve een erve

XXVI s. VIII d.

Item Claes die Calu een erve dat Diedaerts was

XL s.

Item Michiel Dierx soen een erve

XXIII s. IIII d.

Item Sybrant Winants soen een erve

XVI s. VIII d.

Item Heynric Stoyt een erve

XXVI s. VIII d.

Item die selve een erve

XXVIII s. X d.

Item Gheret Hoechstraet een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Meeus Immen soen een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gheret Jacob een erve

XIIII s. VIII d.

Item die selve een erve

XIIII s. VIII d.

Item die selve een erve

XIIII s. VIII d.

Item Pieter van Gheylwijc een erve

XII s. II d.

Item Jacob Jacobs soen II erven

XXXII s. IX d. I mijt

Item Gheret Dierc Matten s.s. III erven

XXXII s.

Item Ever langhe Willems soen een erve

VI s. VIII d.

Item Willem Vos een erve

VI s. VIII d.

Item Jan Evers soen een erve

VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ II s. VIII d.

7v

   

Dit sijn die erven twisken der nuwer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Willem Jan Betten s.s. een erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Dierc van den Noerde een erve

XII s. IX d. I mijt

Item Jan die Monic een erve

XIII s. II d. II miten

Item Jan Stoep een erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Louwe Jan Betten s.s. een erve

XV s. XI d.

Item Baertraet Joerghels een erve

XVIII s. VII d.

Item Ysebrant Hoffelant s. een erve

XIII s.

Item Willem Jan Betten s.s. een erve

XXX s. VII d.

Item Heynric Bokel een erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Gheret Willems soen II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Jutte Daneels een erve

XVIII s. VIII d.

Item Gheret Dierx soen een erve

XXVI s.

Item Harman Willems soen een erve

LII s.

Item Coppijn Willem Vlaminx soen een erve

XIIII s.

Item Claes Betkijn een erve

XX s. V d. I mijt

Item Hughe Screvel een erve

XXXII s. XI d.

Item Katherine Jans van Roden een erve

XXII s. VIII d.

Item Jan Pieters soen een erve

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Pieters soen een erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Willem langhe Willems soen een erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Florijs Kermer II erven

XXXIX s. X d.

Item Fye Dammas een erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Jacob Boen een eerve

XIX s. X d.

Item Hughe Claes soen een erve

XXII s. VII d. II miten

Item Harman Willems soen een erve

XIIII s. X d.

Item Heynric Jacobs soen een erve

VIII s.

Item Katherine Jans dochter een erve

V s.

    8    

   

Item Hughe Claes soen een erve

IIII s. VI d.

Item die selve een erve

XII s. II d. II miten

Item Harman Willems soen een erve

XVIII s. VI d. II miten

Item Vrancke Jacobs soen een eerve

X s.

Item Willem Jacobs soen een erve dat is nu Barwouts

VIII s. IX d.

Item Jacob Hughen soens kinder een erve

VIII s. IX d.

Item Harman Willems soen alle die andere erven ten poorthuse toe

IIII £ X s. X d. II miten

Summa

XXXIX £ VI d. I ø

Die hofstederenten twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Syman Bort van den helen erven twisken der Molenstraten ende der vest, beloept tesamen IIII £ IIII s. Hiertoe sel ghelden Jan van Leyden dat tot der molen ende den molenhuse hoert tot sinen deel XIII s. XI d. Item noch hoert Jan daertoe te ghelden van den halven rindehuse III s. Item Heinric die Kardemaker II s. Item Gherijt van Aemstel II s. IIII d. Dit ofghecort van Symans summe, soe blijft hi III £ II s. IX d.

 

8v

   

Item an die ander side van der steghe

 

Item Jan Pieters soen een erve

XI s. V d.

Item die selve een erve

II s. IIII d.

Item Roetghaer een erve

V s. II d. I mijt

Item Pieter Hughen soen een erve

X s. IIII d. II miten

Item Gheraert Willems soen een erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Oelman Ludekijns soen een erve

XVI s. IIII miten

Item Syman Symans soen een erve

XXXII s. II d. II miten

Item Dierc Poes haren Gheret soen een erve

XLIIII s.

Item Jan Gheret soen een erve

XIII s. IIII d.

Item Dierc die Linenwever een erve

III £ XXIII d. II miten

Item Jan Blijfhiers kinder een erve

III £ XXIII d. II miten

Item Harman Jans soen een erve

III s. VII d.

Item Daneel Willem Clenen soen een erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters soen een erve

III s. VIII d.

Item die selve een erve

IX s. VIII d. I mijt

Item Pieter Pieters soen ende Jan Pieters soen een erve

IIII s.

Item noch Pieter Pieters soen een erve

IIII s.

Summa

XVIII £ V s. IX d. I mijt

III. Sumarum van den raemsteden ende hofstederenten op die hoeve

CXXXII £ V s. V d. s mijt

    9    

   

Ontfaen van voerhuurt ende van ghiften

 

Item Dierc Aelbrecht soen van eenen eerfkijn dat hi kofte teghen Meynse Aelbrechts soen

II s. VIII d. I ø

Item Daneel van den Bossche van een halve raemstede teghen Claes Betkijn

VII s.

Item Daneel uut den Waerde van desen selven halven raem soe hine cofte teghens Daneel voers., van voerhuurt

VII s.

Item Gheret die Koster van een s raem die hi kofte teghen Jacob Wouters s.

V s.

Item Jan die Brabander van den uuterdijc die hi kofte teghen Willem Gheerlofs s.

II s. VI d.

Item Alijt Ghicelen dochter van een eerfkijn after Eelmans

XVI d.

Item van den selven eerfkijn gaf Louwekijn te voerhuurt

XVI d.

Item Andries die Wise kofte een uuterdijc teghen Pieter Hughen s., daerof

XX d.

Item Claes Baselijs s. kofte een arfkijn teghen Eelman, daerof

XIIII d.

Item Ghijsbrecht Wit van een s raem die hem de pande aenquam van Ghise van den Doen

III s. VI d.

Item Jan Sac had een s raem van Ghijsbrecht Wit, daerof

III s. VI d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer van een huuskijn dat hi kofte teghen Coman Jacob Pieters s.

II s. II d.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

II s. VIII d.

Item Aerntkijn Brouwer kofte een eerfkijn teghen Jan Blijfhiers kinder, daerof te voerhuurt

IIII s. VIII d.

Item Clas Baselijs s. kofte een erfkijn teghen die kinder vors.

III s. VI d.

Item Ysebrant Bontmakers s. kofte een eerfkijn teghen dese kinder

III s. VI d.

Item Willem Dierx s. van een s raemstede teghen Doen Dierx s. wijf

VII s.

Item Bertelmeeus Symans s. van een eerfkijn dat hi kofte teghen Jacob Willems s. Dierc die Haens swagher

II s. VIII d.

Summa

III £ II s. X d. I ø

9v

   

Item Dierc Jans s. kofte een s raemstede teghen Dierc Symans s., daerof

V s.

Item Melijs Symans s. weduwi van sy kofte teghen Dierc Symans s. die heelfte van enen s raem, daerof

II s. VI d.

Item Claes die Kalu van II huse die hi kofte teghen Diedaert Jans s., te verhuur

XX s.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

XIII s. VIII d.

Item Claes Baselijs soen vercofte sijn huuskijn, daerof van verhuer

XVI d.

Item dat wivekijn diet koft omdat men hare die ghifte gaf

VI s. IIII d.

Item Dierc die Linenwever van een eerfkijn dat hi kofte teghen Jan Gheret soen, daerof

VI s. VIII d.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

VI s. VIII d.

Item Pieter Harpers s. verkofte dat huus dat Claes die Matselaers was, daerof

II s.

Item diet kofte omdat men hem die ghifte ghaf

III s. IIII d.

Item Aelbrecht Kosijns s.s. van den huse dat hi kofte teghen Gheret Vlaminc

IIII s. II d.

Summa

III £ XI s. VIII d.

    10    

   

Van sepeltuur ende van besprec

 

Item Bartraert Dierx dochter van der Sprecke van haren grave daer si in leyt

XL s.

Item Femeyse Jan Willems s. van haren grave daer sy in leyt

XL s.

Item Symkijn Dierx kint van der Specke van sinen grave

IIII £

Item Ludekijn die Wilde van den grave daer hi in leyt

III £

Item Lijsbet Jacobs Hasen van den grave daer sy in leyt

IIII £

Item Jan Claes s. moerder van den grave daer si in leyt

XL s.

Item Claes Bort van den grave daer hi in leyt

XL s.

Item Syman Symans s. van den grave daer hi in leyt

XL s.

Item van dat hi den godshuse beaprac

XX s.

Item Rike Heynman van den grave daer hi in leyt

XL s.

Item Willem Korstant s. dochter van den grave daer sy in leyt

XL s.

Item Gheret Symans s. van dat hi den godshuse besprac

VIII £

Item die selve voer die renten die hi besprac

XX £

Item soe ghaf een menske den goedshuse een stucke ghouts, dat dede

XXXIIII s. VIII d.

Somma

LV £ XIIII s. VIII d.

10v

   

Item ontfaen van V loet zelvers ende III vierendel, elc loet X s., facit

LVII s. VI d.

Item van CLXXXI pont loets, elc pont VII d., facit

V £ V s. VII d.

Item soe is dit jaer ghekomen uut den bloeken

V £

Item soe is ghekomen uut der bede in der kerken boven jarichtide die daerof ghedaen sijn

V £

Item so is ghekomen van afterstallichen kercghelde

XXIIII £

Summa

XLII £ III s. I d.

IIII. Summarum van voerhuur, van ghiften, van sepeltuur, van besprec ende andere so voers. staet

CIIII £ XII s. III d. I ø

    11    

   

* Summa summarum van allen ontfanghe voers., van verkoften renten, van afterstal, van den helen jaerrenten ende van verval so voers. staet

Xc XXXVII £ V d. II miten

    12    

   

Dit is dat die keercmeesters voers. uutghegheven hebben van des godshuus weghen binnen der tijt voernoemt

 

Eerst den ouden keercmeesters dat men him sculdich bleef in hore reekeninghe

XI £ XII s. I d. II miten

Item meester Rutgaer brac van III jaren sijn laken, elx jaers VIII £, dat kost

XXII £ II s. VIII d.

Item Pieter Heerman ghegheven van dat hem ontbrac van sinen huse ende erve dat tot den keerchove ghinc CLXIIII Dordrechtse gulden, elc gherekent voer XXVIII gr., facit

CLIII £ XVI d.

Somma

CLXXXVI £ XVI s. I d. II miten

12v

   

Van alrehande dinghen die ghebesicht sijn in der kerken ende op den keerchove

 

Item gekoft IIIIm broets dat koste

XXXIIII s. X d.

Item noch tot twien tiden om broet dat koste

XLII s. VIII d.

Item den provisoer teghen Paesschen om sacrament

XIII s. IIII d.

Item Jacob die onderkoster van dat hi die kerke voechde

XXVI s. VIII d.

Item den heren die dat koer regeren tot vijf hoechtiden, tot elker hoechtijt I stoep wijns van VII gr., facit

XXXIII s. IIII d.

Item haren Jacob Hongher op den Paeschdach eenen stoep wijns

IIII s. VIII d.

Item Kolijn van Ghent, van dat hi ghebayaert heeft dit jaer tot XI hoechtiden, tot elker hoechtijt VI s., facit

III £ VI s.

Item van wine daer men mede monichtde in Witten Donresdaghe ende Paeschavont ende Paeschdaghe ende sommels tot anderen hoechtiden XVI stoep wijns, die stoep VII gr., facit

III £ XIIII s. VIII d.

Item van wijn ghehaelt mit kannekijns die men al tjaer ghebesicht heeft godsdienst mede te doene in der kerken, daer die somme of beloept

XIIII £ XIII s. IX d.

Somma

XXIX £ X s. XI d.

    13    

   

Item Dierc Claren van drie alven ende drie amitten te maken

XXIII s. IIII d.

Item van gordelen tot den mischghewaden

XVI s.

Item van kenevaslaken op die outaren

III s. IIII d.

Item die tynnemaker van den kandelaers te vermaken

VIII s.

Item haren Gheret den Witten van enen boec te verbinden

XIIII s. VIII d.

Item om ghlase lampten

II s.

Item doe men die heylighen woech, arboetslude

IIII s. VIII d.

Item van die wapen ons heren wat te verweruwen

VI s.

Item haren Jacob Hongher van dat hem te Paeschken brac an sijn loen

XIII £ VI s. VIII d.

Item hem noch ghegheven teghen Paeschken naestcomende op sijn loen enen Enghelschen nobel, een Ghents nobel, den enen voer LXXXIIII gr., den anderen voer LXXXII gr., facit

V £ X s. VIII d.

Item Ghijsbrecht sijn broeder tot drien hoechtiden, telken IIII gr., facit

VIII s.

Item Claes Dierx s. van enen kelc te vermaken

IIII £

Item van dien kelc te vergouden

IIII £ XII s. VIII d.

Item den knechten tot drincghelde

XII d.

Item van den scrinen te beslaen dat in die ghervcamer staet, Dierc den smit

V £ VI s. VIII d.

Item den dreghers diet uut ende indroeghen

III s.

13v

   

Item van was tot Gheret Willems s. binnen desen jaer eerst LXX lb. was, elc pont IX gr., facit

XXI £

Item noch XXVIII lb. was, elc pont X gr., facit

IX £ VI s. VIII d.

Item van den kersen in die dommelmetten

XXIIII s.

Item van tortysen te drayen ende van scaften

XL s.

Item van kaerswaerc ende van den memorien

VII £ IX s.

Item van smeer tot den clocken

XI s. IIII d.

Item een half vat oly teghen Willem Bonnen

IIII £ VI d.

Item een s vat oly teghen Kerstkijn

IIII £ V s.

Item van indreghen

XVI d.

Item den gasthuse ghegheven van enen tortyse

XXVI s. VIII d.

Summa

LXXXVIII £ XI s. II d.

    14    

   

Item tot den wieroexvate is ghelevert IIII maerc zelvers ende VII loet

 

Item soe dede die meester daertoe I marc zelvers die koste VIII Dordrechtse gulden, elc gherekent voer XXIX gr., facit

VII £ XIII s. VIII d.

Item die zelver voers. belaette in den barnen ende in den maken VII loet, dus wecht dat wieroecvat V maerc.

 

Item soe hadde die meester van maken VIII Vrancrijxe scilde ende I niewen gulden, facit

XIII £ IX s. IIII d.

Item tot wijncoep ende den knechten tot drincghelde

X s.

Item soe koste dat yserijn pannekijn

II s. VIII d.

Item van een wijnwatervat

XLII s. VIII d.

Item Willem die Lijndrayer van clocreep

XXV s.

Item Gheret van der See van lederen riemen in den clocken

V s. IIII d.

Item den tynnemaker van dat hi een cleyn clocke een kaen aensoddeerde, van tynne ende loen

XI s.

Item ghekoft tegheen Mechtelt Vader Heynen suster XX ellen linnenslakens, den hoep om

LVIII s.

Item van een leederen koffer dat wieroecvatkijn in te hemelen

XXXI s. IIII d.

Item Dierc Claren van dat tot den misschewade hoert of ende op te doen

XX s.

Item Niesen van den orlamenten tot desen jaer te dwaen

XL s.

Item noch heeft Dierc Claren verdient

VIII s.

Summa

XXXIII £ XVII s.

14v

   

Van dat weder uut den goedshuse ghaet

 

Eerst Gheret Jacob ende Alijt sijn wijf van haren lijfrenten X Enghelssche noble, voer elken nobel LXXXIIII gr., facit

XXVIII £

Item Eermgaerd Dierx dochter van Lisse van haren lijfrenten X Enghelsche nobele, voer elken nobel LXXXIIII gr., facit

XXVIII £

Item Biatris Woermbouts ende haer Jan hare s. van haren lijfrenten VI nobele, voer elken nobel LXXXIIII gr., facit

XVI £ XVI s.

Item meester Thomaes van Kersken van sinen lijfrenten

XV £

Item Willem Syman Vrederijx s. van renten op die erven die Florijs haren Jacobs s. plach te wesen

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van Haeskijn Mouwerijs erve

VIII d.

Item Jan Jacob sGrbbers s. van dat hi hadde op dat selve erve

V £

Item Jan van Loen van dat hi op dit jaer bewaert heeft des godshuus banweerc

XIII s. IIII d.

Item Gheret Mathijs soen van renten die hi hadde op des glaesmakers erve

XXXVII s. IIII d.

Item Willem Phylips s. voer sijn kosterghelt

IIII £

Item die selve voer sijn II coegras

III £ XII s.

Item Jacob den onderkoster

VI £

Item den prochipapae van Valkenburch van renten die hi heeft op die Doets

VIII s.

Item den heren van Sinte Pancraes van renten op des glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item die Heylighe Gheest van Heynric sPypers erve

III £ II s. VIII d.

Item noch die selve van op Florijs heren Jacobs s. erve

XIII s. IIII d.

    15    

   

Item Jan Heerman van sinen renten die hi op tghoedshuus heeft van sijns vader husinghe soe die brief hout

XXXII £

Item Vranc Ysac van renten op dat erve dat Haeskijn Mouwerijs was

IIII s.

Item Willem Philips soen van renten op dat selve erve

IIII s. VIII d.

Item den prochipape tSinte Pieters van haren Heynric Spykers grafganc

V s. IIII d.

Item Aernt Ysebrants s. van dat hi hadde op Florijs haren Jacobs s. erve

II s. VIII d.

Item haer Jan die Vriese van sinen lijfrenten XII herenscilde, facit

XVI £

Item Grietkijn ende hoer moeder van haren lijfrenten

VI £

Item Femeyse Gherets dochter van Korstken van haren lijfrenten

III £

Item haer Jan Hamer van renten die Sinte Andries capelrie toebehoert, van den erve dat tot den kerchove ghinc

VIII £

Item den ambochtbewares van Leyderdoerp van morghenghelde van XIII morghen, eens van der morghen V d. ende eens IIII d., facit

IX s. IX d.

Item Pieter Huuchkijn ghegheven van morghenghelde

XXV s.

Item Jan Oudsiers s. van dat hi uutgheleyt heeft van morghenghelde van den nuwen wech

IX s. IIII d.

Somma

CLXXXI £ XVI s. VI d. I mijt

I. Summarum van betaelden ghelde van alrehande dinghen in der kerken, wijn ende dat weder uut den godshuse ghaet

Vc XX £ XI s. IX d.

    16    

   

Van die kerke binnen te oeffenen ende tymmeringhe

 

Item Claes stienhouwer, Harman van Aken hadden ghewrocht mit enen operman voer Palmen VIII daghe onder hem drien XX gr. dsaghes, facit

V £ VI s. VIII d.

Item noch een operman III daghe IIII gr., facit

VIII s.

Item in die Passiweke Claes stienhouwer V daghes, dsaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Harman van Aken IIIIs dach, dsaghes VIII gr., facit

XXIIII s.

Item Daem smit Is dach, dsaghes VIII gr., facit

VIII s.

Item Jan die operman Vs dach, dsaghes IIII gr., facit

XIIII s. VIII d.

Item hem allen tot drincghelde binnen der tijt voerscreven

VIII s.

Item noch na Paesschen Claes ende Harman elc V daghe, facit

LIII s. IIII d.

Item Boudijn die matselaer IIII daghe, dsaghes VIII gr., facit

XXI s. IIII d.

Item II opersknechts VI daghe, elc IIII gr. dsaghes, facit

XXXII s.

Item tot Cleys Jans s. ghehaelt IX hoet calx die ghebesicht wort in die kerc in tymmeringhen, van dat hi sculdich was daerof te voren

IX s.

Item tot Gheret Snieders II hoet kalx

XXVI s. VIII d.

Item daerof te halen

II s.

Item Vm stiens, elc M XVIII gr., facit

III £

Item van dien stien te halen

VI s. VIII d.

Item tot Syman Borts ghehaelt VIIm hartstien, elc M II oude scilde ende VIIIs c oster elc C V gr., facit tesamen

XX £ XX d.

Item van halen

XIII s. IIII d.

Item Claes stienhouwer van den wijnwatervate te versetten in den torne

VI s.

Item van enen saerc die tot enen dorppel leyt an die dore in den torne

III £

Item Heynric Jacobs s. van dat hi al tjaer op den torne ende of ghelopen heeft om te besiene wat aent belefroet of anderswaer breken mochte, daervoer hem ghegheven

XX s.

Item Allaert die sloetmaker van sloete in die kerc ende ant scrinen ende slotel ende anders

XXV s. IIII d.

Somma

XLVI £ XIII s. IIII d.

16v

   

Item Boudijn die matselaer dat hi in der kerc wrocht IIs dach mit enen operman, daerof

XI s. IIII d.

Item Aelwijn die decker van den loedsen an den torn te stoppen, van riede, van snoer ende van loen

XXXVIII s. IIII d.

Item meester Jan die leydecker heeft an die keerc ghewrocht Vs dach mit sinen knaep, dsaghes onder hem beyden XII s., facit

III £ VI s.

Item hem ghegheven van IIII pont soddeers ende I vierendel

VIII s. VIII d.

Item Colijn stopte op die keerc I dach, daerof hadde hi

VII s.

Item tot Alijt Coman Kijmts Is m leynaghele

VI s. VIII d.

Item Heynric Jacobs s. wrochte in die kerc voer Paesschken VIII daghe ende recht na Paeschken Vs dach, dsaghes VIII gr., facit

III £ XVII s. IIII d.

Item noch wrochte Heynric recht voer Heylichmisse IIII daghe, daerof

XXI s. IIII d.

Item noch an enen ghanghe op den toern ende over dorghelen XIs dach

 

Item noch op den toern aent belefroet ende clocken VIIIs dach, facit tesamen XX daghe, dsaghes VI gr., facit

IIII £

Item Woytkijn XII daghe, dsaghes IIII gr., facit

XXXII s.

Item Gheret Duker IIIIs dach, dsaghes VI gr., facit

XIIII s.

Item Aernt die Rieghe wrochte opt tkoer, daerof had hi

VI s.

Item een man die Aernt operde ende ander weerc dede opt kerchof

VI s.

Item een man die hout halp doen op den toern ende daer scoenmaecte van wulnisse III daghe, dsaghes III gr., facit

VI s.

Item tot Ghosijn Claes s. van hout banken ende sitten of te maken ende hout den solre of te maken ende hout op den toern toet den belefroet, tesamen

XXIII £ VII s. IIII d.

Item tot Eermbouts van yserwerc III £ IX s. VIII d., des waer hi weder sculdich van out yser III £ XX d., dus brac hem

VIII s.

Somma

XLII £ XVI s.

    17    

   

Van provantsi opt keerchof

 

Eerst soe heeft Ysbrant ghelevert XXX scouden zants, elc scoude VIs gr., facit

VI £ X s.

Item die selve noch IIII scouden sants, elke scoude VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Dierc Aernt s. II scouden sants, elc scoude VII gr., facit

IX s. IIII d.

Item tot Florijs Jacobs Dierx soen ghekoft XLVIII hoet kalx te leveren bi des godshuus, comt elc hoet om XXIII gr., facit

XXXVI £ XVI s.

Item tot Claes Jans s. ghekoft XXXIIII hoet kalx, elc hoet XX gr., facit

XXII £ XIII s. IIII d.

Item tot Cleys Jans s. ghehaelt in minringhe van die hi sculdich was VIII hoet ende XVI hoet

 

Item by Ysbrant ghekoft VIII hoet kalx, elc hoet XVI gr., facit

IIII £ V s. IIII d.

Item Ysbrant van desen CXIIII hoet kalx te halen, elc hoet XII d., facit

V £ XIIII s.

Item van desen kalc te beslaen, van elken hoet VIII d., facit

III £ XVI s.

Item van desen kalc te decken mit sande ende mit stien ende van den sande te hopen ende die ghoten te rumen opt kerchof

XXVII s. IIII d.

Item tot Jans van Leyden ghehaelt LIIIIm stiens die hi den godshuse sculdich was

 

Item noch daer ghehaelt XXm stiens die Harman Willems s. sculdich was

 

Item ghekoft noch teghen Harman vorscreven XXm, elc M XII s., facit

XII £

Item ghekoft teghens Jan van Leyden IIIIs m die ghelevert is ende XXVIs m die hi noch leveren sel, elc M XII s., facit

XVIII £ XII s.

Item van desen CXXVm stiens voers. te halen, van elc M IIs gr., facit

XI £ XX d.

Summa

CXXIIII £ III s. VIII d.

17v

   

Item ghekoft een hondert rachter mede te steygheren om Xs ouden scilt, facit XIIII £. Des comt den godshuse te baten van s c rachter die overghegheven worden die men gheen doen en hadde XX s. Dus blijfter te ghelden van den rachteren voers.

XIII £

Item Wouter van Kampen van desen rachter te hemelen mit scoudehuur

VI s.

Item van die steygherboem uut dat graft te winnen ende die te stellen ende int werc te bringhen

IX s. IIII d.

Item enen bode ghesent om meester Rutghaer tot Kampen

XXVIII s. VIII d.

Item soe hi ontboden was om des werx wille voer sinen kost

XXVIII s.

Item Harman van Aken van den bordweerc te maken tot den daclijst

V s. IIII d.

Item soe heeft Daem smit aenghenomen te maken den daclijst ende een deel pijlrees by rade tsgherechts daer bescreven voerwoerde of sijn. Des heeft hi ghevrocht II last stiens, daerof boert him te hebben ter Ghoude toe van elc last IIII oude scilde, des komt den godshuse te baten van stien die hem niet toe en hoerde I £, dus hem ghegheven

IX £ XIII s. IIII d.

Item van desen steeynen over te legghen in licht scuten

VIII s.

Item van vracht van der Ghoude tot Leyden toe

XLV s. IIII d.

Item van desen stien opt keerchof te brenghen

XLVI s. IIII d.

Somma

XXXI £ X s. IIII d.

    18    

   

Item die kindere Claes sellen in desen naesten somer leveren II pijlrees soe hem die weete daerof ghedaen is, die sellen elc houden XXX voet, elc voet sel costen II Dordrechtse gulden, voer elc I £, facit

CXX £

Item Heynric Wouters s. van dat hi dit jaer alrehande brieve ghescreven heeft ende anders onlede, hem daerof ghegheven tot hoescheyden

XX s.

Item om pappier ende inct dat al tjaer ghebesicht is

VIII s.

Item den cleerc die tboec verwaert heeft voer sijn arbeyt

VI £

Item Daem smit ghegheven op sijn weerc

XL £

Summa

CLXVII £ VIII s.

II. Summarum van die kerc binnen te effenen, timmeringhe ende van provantsi opt kerchof so voers. staet

IIIIc XII £ XI s. IIII d.

    19    

   

Dit sijn dieghene die de keercmeesters voers. overleveren in afterstal. Omdat si se gherekent hebben in haren ontfanc ende niet betaelt en hebben, soe leveren si se weder over in haren uutgheven

 

Eerst Katrijn Jacob Wouters s. weduwe

III £ XV s.

Item Pieter Eermghaerds s.

XX s.

Item Willem Kints weduwe

XXXVII s. VIII d. I mijt

Item die selve van een raemstede

XXIIII s.

Item die selve van renten

X s. II d. II miten

Item Dierc Poes haren Gheret s.

IIII £ VIII s.

Item Willem Harmans s.

LIII s. IIII d.

Item die selve van III jaer renten op sijn huus

XXIIII s.

Item Jan Tolnaer

III £

Item Diedewaer Stienkints

VIII s. VIII d.

Item die selve

III £ X s.

Item Jacob Willems s. die Katrijn Splinters heeft

X s. IIII d.

Item Griete Crullen

III £ XI s. IIII d.

Item haer Jacob van Rijsoerde

IIII s. IIII d. IIII miten

Item die selve

XXVI s. VIII d.

Item Ermghaerd Sassebouts erfname in Marendoerp

XV s.

Item Allaert Asselijn

IIII £

Item Florijs Dierx Heinrix s.s.

III £ IX s. IIII d.

Item Vader Heynen huus Machtelt sijn suster

III £ II s.

Item Gheret Ruusken s. van sinen huse

III £ XVII s. IIII d.

Summa

XLIII £ XVII s. IIII d. I mijt

19v

   

Item Michiel Dierx s.

V £ XI s. III d.

Item die selve

XXIII s. IIII d.

Item Willem Heynen s. van II jaer renten

XXXV s. VI d. II miten

Item Jan Jans s. meester Andries swagher

XIII s.

Item Harman Jans s. II renten

IX s. II d.

Item Jan Sac van verhuur

VII s.

Item Aelbrant

XV s.

Item Gheret Boelinx kinder

XXVI s. VIII d.

Item Claes Clement s.

VI s. V d.

Item Bertelmeeus Moelnaer

LIIII s. VIII d.

Item die selve

XIII £ XII d.

Item Dierc Kappoen

VI d.

Item die selve

IIII £

Item Ysbrant Gheret Bontmakers s.

VI s.

Item brouwer Syman Ghiben s.

VIII s.

Item Pieter Aechten s.

IIII s.

Item die selve

XVI s.

Item die selve

II s. VIII d.

Item Gheret Poys II jaer renten

XXVI s. VIII d.

Item Jan Aelwijn
Dien raem heeft Jan Florijs s. Coppijn van Werhem

VI s. VIII d.

Item Jan Volprecht

XXIIII s.

Item die selve

XXIIII s.

Item Claes Aelwijns wijf daer voer Syman Symans s.

XXX s.

Item Dierc Korstant s.

X s.

Somma

XL £ VI d. II miten

    20    

   

Renten op die hoeve op Levendalsgraft

 

Item Willem Jans s. van II jaer renten

IX s. IX d. I mijt

Twisken die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Aelman Ludekijnts s.

II s. IX d. I mijt

Item Pieter Vrancken s.

IIII s. VII d.

Out afterstal

 

Item Vrancke Claes s.

IIII £ XVI s. VIII d.

Item Syman Symans s.

XXI s.

Item Allaert Outghaerds s.

XVII s. IIII d.

Van lantrenten

 

Item Baert Pieter Heynrics s.

XXXI s.

Item Dierc Claes Witten s.

III £ XVII s. II d.

Item Louwe Lachaers s.

XX s.

Item Claes Ysbrants s.

VIII s. IIII d.

Item Vranc Claes Witten s. dat Louwe ghelden sel

III £ III s.

Item Jan van Leyden voer Willem Jans s.

XVIII s. X d.

Item Willem Aernt Brunen s.s.

XL s.

Item Hughe Joseph s.

IIII £ IIII s.

Item Jan Outsiers s.

IIII £ VIII s.

Item die selve van outs

XXVIII s.

Summa

XXX £ X s. V d. II miten

20v

   

Van ouden renten

 

Item Willem Goedsots weduwe

IIII s.

Item haer Gheret Vlaminc

VIII s. IIII d.

Item Hughe Screvels huus

II s.

Item Aernt Ghouden huus

III s. VI d. II miten

Item Gheret Ghodekijnts kinder huus

XX s.

Item Dodekijn Mouwerijs s. huus

VI s. VIII d.

Item van Machtelt Dierx Vranken s. Aernt Jacob s.

III s. VIII d.

Item Claes Bloemen huus daer brect aen

III s. IIII d.

Item Jan Claes s. scoenmaker

IIII miten

Item Jacob Fyen s. huus

IX d. I mijt

Item Dierc vander Gheest ende Gheret sijn broeder, brect an Gheret

XIII s. IIII d.

Raemsteden

 

Item Gheret Diddekijnts s. I raem

XXVIII s.

Item Claes Betkijn Is raem

XIIII s.

Item die selve van sinen erve

XX s. V d. I mijt

Item Coen Dierx s. s raem, die heeft Willem Dierx s.

XIIII s.

Item Coppijn van Werhem s raem

XIIII s.

Item die selve I raem

XX s.

Item Jan Florijs s. s raem

XIIII s.

Item Bertelmeeus Symans s. s raem

XIIII s.

Item Heyn Eliaes s. s raem

XIIII s.

    21    

   

Item Aernt Ghoude I raem

XXIIII s.

Item Aelbrant s raem

X s.

Item Hughe Dierx s. s raem

X s.

Item Heynric Jans s.

VIII s.

Item Dierc Korstants s. kinder I raem, daerof heeft Willem Jans s. betaelt deen heelft, soe brect an

X s.

Item Pieter Aernts s. weduwe s raem

VIII s.

Item Pieter Bon I raem

XVI s.

Item soe heeft Dierc Louwen s. die helft betaelt van I raem, soe brect ant wederdeel

VI s. VI d.

Somma

XV £ X s. VIII d. II miten

21v

   

Renten op die hoeve

 

Op Levendaelsgraft

 

Item Jan Stantvast

IIII s. VIII d. I ø s mijt

Item Ysbrant Hoffelant s.

VIII s. II d.

Item Gheret Lam

XI s. VI d.

Item Jacob Hughen s. kinder ende Willem Maes

XXI s. II miten

Item die selve

XXIX s. IIII d.

Item Dierc Aelbrechts s.

III s. IIII d.

Item die selve

II s. I d.

Item Jan Stantvast

X s. VIII d.

Twisken der Molengraft ende der niewer Volresgraft

 

Item Jan van Welle

IIII s.

Item Gheret Dierx Matten s.s.

XXXII s.

Twisken der Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Willem Jan Betten s.s.

XIX s. XI d. I mijt

Item Bertraert Joerghels

XVIII s. VII d.

Item Ysbrant Hoffelant s.

XIII s.

Item Gheret Dierx Matten

s.s.

XXVI s.

 

Item Hughe Screvel

XXXII s. XI d.

Item Florijs Kermer

XXXIX s. X d.

Item Heynric Jacobs s.

VIII s.

Item Jacob Hughen s. kinder

VIII s. IX d.

Somma

XIIII £ XIII s. X d. II miten

    22    

   

Twisken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Rutghaer

V s. II d. I mijt

Item Pieter Hughen s.

X s. IIII d. II miten

Item Syman Symans s.

XXXII s. II d. II miten

Somma

XLVII s. IX d. II miten

Item soe leveren die kercmeesters noch over int scrifte een deel parteen die voertijts in afterstal overghelevert worden, daer men niet of krighen en kan overmids datter sommen sijn die betaelt hebben in tiden voerleeden ende oec datter sommen sijn die wech sijn ende oec somighe daer mens niet of krighen en kan, daer die somme of beloept na inhout den rekeninghen

XXIII £ XIX s. III d.

Somma perce

XXIII £ XIX s. III d.

III. Summarum van den afterstal so voers. staet CLXXI £ II miten, daer weder of ghekort XXIII £ XIX s. III d. so die verloren sellen bliven in afterstal voers., so blijfter

CXLVII £ IX d. II miten

22v

   

* Summa summarum van allen uutgheven binnen desen jaer beloept mit den afterstal voers. daer die dach of gheleden is XIcIIII £ III s. I d. II miten. Ende dat ontfanc beloep XcXXXVII £ V d. II miten. Die een somme yeghens die ander vereffet, so blijfmen den kermesters sculdich LXVII £ II s. VIII d.

 

Dese rekeninghe wort ghedaen voerden gherecht X daghe in maert anno XCIX.

 

    1398    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428