Rekeningen Pieterskerk 1403

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit sien alle die oude renten die virschenen sien van Sinter Pieters goede onder die kercmeesters voirscreven van Sinte Pieters misse in die lenten int jair XIIIIc ende drie tot Sinte Pieters misse toe int jair XIIIIc ende vier, ende alle renten heel gherekent in hoirren ontfanghe, enen comans groten voir VIII d. Ende soe wes si niet ontfanghen en hebben, rekenen si hierna weder in hoirren uutgheven. 

Eerst renten opt lant

 

Item Goeswijn Claes s. van enen uterdijc bi tSijlpoirthuys

X s.

Item noch Goeswijn ende hi cofte tieghens Willem Dirx s.

V s.

Item Jan die Brabander

V s.

Item Dirc Arnts s. ende hi cofte tieghens Jacop Florijs s.

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Jan Grieten soen

XVI s.

Item Aelwijn Syman Ghiben s. van X hont lants tot Voirscoten

XXIX s.

Item Pieter Ermgaerden soens kinder

X s.

Item Jan Willems s. tot Oistgheest ende Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Wouter Aernts s. tot Haesertswoude ende Butterman besprac

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Buytewech Gherijts s. van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Claes Ban tot Haesertswoude

XX s.

Item die Heylyghe Gheest van joncfrou Aechten lampe

XL s.

1v

   

Item Aelbrecht grote Wouters soen tot Stompic dat Buttermans wijf besprac

XIII s. IIII d.

Item Florijs Jacop Dirxs s.s. van enen oeterdijc bi tSijlpoirthuys

XX s.

Somma

XIII £ IIII d.

    2    

   

Van lantrenten die virschinen tot meye ende Sinte Jans daghe te midsomer ende die huyre of inghinc tot Sinter Pieters misse in die lenten int jair XIIIIc ende een, durende X jair lanc

 

Eerst Ghisebrecht Claes s. enen camp lants onder die Doelen ende hout IIs morghen V jair lanc te weyden

XII £ XII d.

Item Ever Ghiben s. enen camp dair an ende hout V morghen Is hont XXXVII ghaerden, die morghen III £ XII s., X jair lanc, facit

XIX £ II s.

Item Jan Syman Ghisen s.s. enen camp dair an, X jair lanc, hout V morghen IIs hont XI ghaerden, die morghen III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. d.

Item Jan van Reynsburch een camptgen dair an, X jair lanc, hout Xs hont XXIIII ghaerden, die morghen IIII £ XVI scell., facit

VIII £ XII s.

Item Heyn van Zaelem een camptgen dair an, X jair lanc, hout XVs hont, die morghen IIII £ X s., facit

XI £ XII s. VI d.

Item Vranc Claes s. een camp dair an, X jair lanc, hout IIII morghen II hont X ghaerden, die morghen IIII £ VI s., facit

XVIII £ VI s.

Item grote Louwe een camp dair an, X jair lanc, hout IIII morghen, die morghen III £ VI s., facit

XIII £ IIII s.

Item Heyn van Zaelem een camptgen tusschen der Hoeflaen ende Dirxs Bruynen lande, X jair lanc, ende hout Is morghen, bi den hoep sonder mate

VI £ XII d.

Item Hughe Pieters s. die vleyschouwer een camp hiet heer Dammes hoeve, X jair lanc, ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden, den hoep sonder mate

IX £

Item Philips Wouters s. een camp dair an, X jair lanc, ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen III £ VIII s., facit

X £ XX d.

2v

   

Item Dirc die Molennaer die Hoeflaen, X jaer lanc, tsjaers om

XIIII s.

Item Willem Kodde een camp bi tSijlpoerthuys, X jaer lanc, ende hout III morghen L ghaerden, bi den hoep om

XII £

Item Jan van Scoten Dirxs s. van den Vliet den ouden Myenacker, X jair lanc, ende hout IIs morghen, die morghen III £ VII s., facit

X £ XVII s. VI d.

Item Claes Willems s. ende Willem Sonderlant Jacops soen II campe, X jair lanc, ende houden elx XX hont ende hieten die Bachtersidde, die sullen si weyden ende niet saeyen, die morghen III £ XV s., facit

XXV £

Somma

CLXXVII £ IIII s. IX d.

    3    

   

Dit sien die renten die virschinen tot Voirscoten ende Valkenburgher marcten

 

Eerst Willem Aernt Bruyns s.s. van der Does ende hout Is morghen, die morghen IIII £, facit

VI £

Item Willem Claes Ghisen soens kinder ende Mouwerijn Willems soen van him over heeft II morghen LXIIII ghaerden, bi den hoep om

IIII £ VIII s.

Item Tyman Allaerts s. ende hi huyrde tot Broeder Broeders soens behoef een morghen lants vijf jaer lanc ende dat eerste jair inghinc int jair XIIIIc ende drie, tsjaers om

IIII £

Item Pieter die Vriese VII hont lants V jair lanc ende dat eerste jair inghinc int jair XIIIIc ende drie, tsjaers ghehuyrt om

IIII £ VII s. VI d.

Item Jan van Leyden dat vierendel van IIs morghen lants ende IIs hont lants om

IIII £ VII s. VI d.

Item Dyedwair Dirc Stienkijns IIs morghen lants, die morghen om XVI scell., facit

III £ V s.

Somma

XXVI £ VIII s.

3v

   

Dit sien die oude hofstederenten binnen der ouder vrihede

 

Eerst Brouwer Syman Ghiben s.

IIII s.

Item Allaert Asselijns soens huys

XX s.

Item die Heylyghe Gheest van dat Lisebet Harman Willems soens besprac

V s.

Item die selve van dat Dammes Zeghers s. besprac

XX s.

Item noch dat Wouter van der Bregghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item noch van Barwoldus testament

VIII s.

Item Jan van der Draecke van den huysse in die steghe after sijn huys

VIII s.

Item Lisebet Jan Claes soens dochter van haren huysse dat Ave Coxs was

V s. IIII d.

Item dat gasthuys van Syman Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item Willem Harmans soens huys

VIII s.

Item Alijt Mathijs huys

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Danel Jan Dirc Kints soens huys

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijts soens huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuus

XXI d. mite

Item Dirc Sloetemaker

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item die selve

XIII s. IIII d.

Item Adriaen Walichs s. van Jan Cliets huysse was

II d.

Somma

XI £ XIII s. III d. mite

    4    

   

Item Zegher Scickers s. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Arnt die Rieghe

II s. VIII d.

Item Ermbout die smits huys

III s. VI d.

Item Pieternelle Doenevoets gaf den goedshuys op Dirxs huys van Noerde

XIII d. mite

Item Martijn die Backers huys

XIX s. VIII d.

Item Ghisebrecht Bertolmees soens huys

XXVI s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix s.s. huys bi der stoeve op die Hoeghewoert

III £ XVIII s. IIII miten

Item Pieter Aechten soens huys bi der stoeve

XVI s.

Item die selve van den huysse dair hi in woent

II s. VIII d.

Item Jan Dirc Nannetgens s.s. van sinen huysse bi der stoeve

VIII s.

Item Jan die Maetselaers huys

XVI s. IX d. mite

Item Ysebrant van der Laen van den molenwerf mit sinen toebehoeren

XXXV s. VI d. II miten

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Duninxs huys op die Hoeghewoert

V s.

Item Claes Mannekijns huys

X s.

Item Ghisebrecht van Gheylwixs huys

XXII d.

Item die selve

VIII d.

Item Hughe Heyntgen Neven soens huys

XXII d. II miten

Item Hughe Zaelen huys

II s. VIII d.

Somma

XIII £ IIII s. IX d. mite

4v

   

Item Warnaers huys van Kalkeren

XXVI s. VIII d.

Item Fien boemgaert van der Haer ende nu Hughe Hughen soen gift

IIII s. VIII d.

Item Jans huys van Roeden

XXII d. II miten

Item Pieter Heynrix soens huys van Oeyen

IIII s.

Item Willem Martijns s. van den huysse dat Fie Dammes was

VI s.

Item Dirc Ghisebrecht soens huys

VIII s.

Item Pieter Linnaerts soens huys

IIII s.

Item Zeverijt Zeverijts soens huys

XXVIII s.

Item Mathijs Jacops soens huys

IIII s. IIII d.

Item meester Harman Bitters huys

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merinxs huys

VIII s.

Item Jutte Danels van der Haer van den huysse dat Jan Aernts soens was

VI s. IIII d.

Item Katrijn Harman Bien soens van den huysse dat Hughe Screvels was

V s. IIII d.

Item Willem Martijns s. van den huysse dat hi cofte tieghens Willem Coper

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel van sinen vervehuys

XII d.

Item Willem Coper van den huysse dairnaest ende hi cofte tieghens Hughe Screvel

XII d.

Item Gherijt Dyddekijns soens huys

IIII s. VIII d.

Item Aernt Gouden huys

III s. VI d. II miten

Item Gertruud Syman Dunen soens huys

IIII s. VIII d.

Item Jacop Boenen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. mite

Somma

VII £ X s. II d. II miten

    5    

   

Item Goedekijn die Vleyschouwers huys

XL s.

Item Bairtraet Coman Costijns huys in die Weversteghe

X s.

Item Heyn Buysse van den huysse dat hi cofte tieghens Andries Jacops s. ende Jan sinen broeder

II s. VIII d.

Item die selve van den huysse dair hi in woent

XIII s. IIII d.

Item Jorghel van den huysse dat Gherijt Goedekijns was

XX s.

Item Griete Crulletgens huys

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Goedekijns huys in die Kercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Willem Heynen s. van den huysse dat Doedekijns was

VI s. VIII d.

Item Alijt Jan heren Harmans soens huys

XIII s. IIII d.

Item Claes Dirxs soens huys bi den roester

X s.

Item Harman Willems s. van sinen boemgaert

LIII s. IIII d.

Item die selve van den huysse dair hi in woent

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijssoerde

XIII d. I mite

Item Arnt Jacops s. ende sijn evenknyen van dat Machtelt Dirc Vrancken soens uutreycte van den erven bi der Stienscuyre

III s. VIII d.

Item Claes Masts huys in die Diefsteghe

XXVI s. VIII d.

Item dat huys dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns soens huys

VI s. VIII .d

Item Jan Symans soens huys

VI s. VIII d.

Item Claer Coman Wouters huys

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vrancken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Vrancke Poes s. ende Willem Harmans soen van den huysse in die Rijnsteghe ende Florijs Boscoeps was

XXVI s. VIII d.

Somma

XVIII £ IX d. mite

5v

   

Item Claes Broeyen huys op den Ouden Rijn in die Burchstrenc

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes soens huys die scoenmaker

IX d. mite

Item die selve

IIII miten

Item Bertolmees Cupers huys

IX d. mite

Item Heycop van den huysse dat Jacop Fien soens was

IX d. mite

Item Adriaen Walichs s. van den huysse dat Jan Claes soens was

IX d. mite

Item Machtelt van Linscotens huys op die Kercgraft

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruyschen soens huys

XXXII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Heynrix soens besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gherijt van der Gheest ende Dirc sijn broeder van Katrijn Willem Jans soens besprec

XXVI s. VIII d.

Item op Dyedairt Jans soens huys dat sijn wijf dair op besprac

XL s.

Item op Jacop Coenraerts soens in Maerendorp in Noeydensteghe dat Femeynse Jan Willems soens besprac

XX s.

Item op Goedevairt Coyfs huys op die Maern naest den molenhuysse

XII s.

Item Pieternelle Doenevoets gaf den goedshuys tsjaers in Bronskijnssteghe
Hiertoe ghelt Louwe Jan Betten s.s. VI d. Item Garbrant die Linnenwever VI d.

II s.

    6    

   

Item Arnt Harmans s. VI d. Item Barwouts huyskijn VI d.

 

Somma

XI £ XI s. X d. II miten

II. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vrihede soe voirscreven staet, van renten opt lant ende van lanthuyr van meye ende Sinte Jans misse ende opten marcten tezamen

IIcLXXVIII £ XIIII s. mite

    7    

   

Raemsteden

 

Eerst Willem Dirxs s. die volre I raemstede

XXVIII s.

Item Gherijt Dyddekijns s. s raemstede

XIIII s.

Item Philips Florijs s. s raemstede

XIIII s.

Item Danel uten Waerde s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol s raemstede

XIIII s.

Item Florijs Hobben s. s raemstede

XIIII s.

Item Willem Dirxs s.s. Willem s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn van Werrem s raemstede

XIIII s.

Item Syman Filips s. s raemstede

XIIII s.

Item Bertolmees Symans s. s raemstede

XIIII s.

Item Danckaert Dirc Coenen s. s raemstede

X s.

Item Willem van Oestgheest s raemstede

XIIII s.

Item Ghisebrecht Wit ende Jan Baten s. I raemstede

XIII s. IX d.

Item Jacop Gherijts s., Jan Baten s. I raemstede

XIII s. IX d.

Item Crauwel ende hi cofte tieghens Jan Sac s raemstede

XIIII s.

Item Heyn Eliaes s. s raemstede

XIIII s.

Item Arnt Goude s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Bruun Jacops s. s raemstede

XII s.

Item Jan Volprecht s raemstede

XII s.

Item Jacop Gherijts s. ende hi cofte tieghens Gherijt van den Veen s raemstede

XII s.

Item Crauwel ende hi cofte tieghens Florijs Michiels s. s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Vos s raemstede

XII s.

Item Claes Dijc I raemstede

XXIIII s.

Item Hughe Hughen s raemstede

XII s.

7v

   

Item Willem Screvel s raemstede

XII s.

Item Heynric Jans s. I raemstede

XXIIII s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Dirc Coepal I raemstede

XX s.

Item Crauwel s raemstede

X s.

Item Claes Kardemaker I raemstede

XX s.

Item Jan Dirxs s. van Nuus s raemstede

X s.

Item Jan Colf ende hi cofte tieghens Gherijt Wous wijf s raemstede

VIII s.

Item Outghaer I raemstede

XX s.

Item Dirc Jan Winen s.s. s raemstede

X s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Claes van van Aken s raemstede

X s.

Item Dirc Arnt Gouden s. I raemstede

XX s.

Item Boudijn Dirxs s. ende Beatrijs Pieter Dirxs soens weedwe s raemstede

X s.

Item Danel uten Waerde s raemstede

X s.

Item Heynric Jans s. I raemstede

XX s.

Item Gherijt die coster s raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrecht s. s raemstede

X s.

Item Melijs Symans soens wijf s raemstede

X s.

Item Pieter Andries s. s raemstede

X s.

Item Danel van Bosch s raemstede

X s.

Item Dirc Kerstants soens kinder s raemstede

X s.

Item Jan Coman s raemstede

X s.

Item Claer Arnt Pieters s.s weedwe s raemstede

X s.

    8    

   

Item Nyzijn Doems weedwe s raemstede

X s.

Item Jan van Warrem II halve raemsteden

XX s.

Item Pieter Aernts soens weedwe s raemstede

VIII s.

Item Pieter Bon s raemstede

VIII s.

Item Crauwel ende hi cofte tieghens Jan Sac s raemstede

VIII s.

Item Robbrecht Robbrecht s. s raemstede

VI s. VI d.

Item Dirc Eelman ende hi cofte tieghens Dirc Louwen soen s raemstede

VI s. VI d.

Somma

XXXV £ XII s. VI d.

8v

   

Dit sien die hofstederenten op die hoeve binnen der nyer vrihede op die erven. Eerst op Levendaels grafte

 

Item Alijt Jan Stantvasts weedwe

IIII s. VIII d. II miten

Item Ysebrant Hoflants s. II erven

VIII s. II d.

Item Florijs Hobben s. ende Gherijt van den Veen I erve

VI s. VII d. II miten

Item Willem Salic I erve

VI s. X d. ø

Item Ysebrant Hoflants s. ende hi cofte tieghens Vranc Jans s. I erve

V s. IX d.

Item Gherijd Lam van I erve

XI s. VI d.

Item Vranc Pieters s. ende Florijs Hobben s. I erve

IIII s. IIII d.

Item Aechte Aelbrechts I erve

II s.

Item Witte I erve

II s.

Item Jan van Aken I erve

III s. IX d.

Item Claes Gherijts s. ende hi cofte tieghens Symon van Gaghelberghe I erve

VI s. ø

Item Alijt Louwen I erve

VI s. ø

Item Coman Jacop I erve

XII s. d.

Item Syman van Gaghelberghe I erve

XII s. d.

Item Jan Willem Wigghers s.s. I erve

XII s. d.

Item Willem Maes mit Hughen sinen stiepsoen I erve

XXI s. II miten

Item Heyn Kammaker I erve

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes I erve

XIIII s. VIII d.

Item Willem Aelbrecht s. I erve

XIIII s. VIII d.

Item Zoete Jan Vlaminx soens I erve op den hoec XX s. Item die selve I erve VI s. VI d. II miten. Item die selve I erve V s. IX d. Facit tezamen XXXII s. III d. II miten.

 

    9    

   

Item soe ghelt hiertoe Bertolmees Symans s. V s. V d. Item Jan van Aken ghelter toe II s. Dit ofghecort van der somme voirscreven, soe blijft Zoeten te ghelden

XXIIII s. IX d. II miten

Item Gherijt Wous weedwe I erve

V s. IIII d.

Item Alijt Jan Stantvasts weedwe I erve

X s. VIII d.

Item Dirc Eelman ende hi cofte tieghens Gherijt van der Planc I erve

IIII s. X d. II miten

Item Heynric Jans s. van den Bosch ende hi cofte tieghens Ghise Dirxs s. I erve

IIII s. X d. II miten

Item Aelwijn Adaems s. I erve

IIII s. VIII d. ø mite

Item die stede van den molenwerf die Ysebrants van der Laen was

XXVIII s. IIII d.

Somma

XIII £ IIII s. III d. mite

Dit sien die erven tusschen der Molengrafte ende der nyer Volresgrafte

 

Item Vranc Hughen soens weedwe I erve

IIII s.

Item Ghise Dirxs s. I erve

VII s. IIII d.

Item Dirc Hughen s. van den selven erve

II s.

Item Jacop Gherijts s. I erve

VIII s.

9v

   

Item Claes Gherijts s. I erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Mondfoerden s. I erve

XVIII s. VIII d.

Item Dirc Danels kinder I erve

X s. II d. II miten

Item Jan Colf I erve

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacop I erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Aelbrechts weedwe I erve

XX s.

Item Ysebrant Jan Vos s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Tilleman I erve

XXIIII s. V d. mite

Item die selve I erve

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve I erve

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willems s. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Michiel Dirxs s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacop I erve

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos I erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc I erve

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoechstraet I erve

XVII s. IX d. mite

Item Mees Ymmen s. I erve

XVII s. IX d. mite

Item Gherijt Jacop III erven

XLIIII s.

Item Gherijt Hughen s. I erve

XII s. II d.

Item Jacop Jans s. II erve

XXXII s. IX d. mite

Item Gherijt Dirc Matten s.s. III erven

XXXII s.

Item Heyn Willems s. I erve

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel I erve

VI s. VIII d.

Item Jacop Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ II s. VIII d.

    10    

   

Dit sien die erven tusschen der nyer Volresgrafte ende der Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. I erve

XIX s. XI d. mite

Item Dirc van Noerde I erve

XII s. IX d. mite

Item Jan die Moenic I erve

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen s. I erve

IX s. III d. ø mite

Item Pieter Buytewech Gherijts s. I erve

XV s. XI d.

Item Jorghel I erve

XVIII s. VII d.

Item Ysebrant Hoflants s. I erve

XIII s.

Item Willem Jan Betten s.s. I erve

XXX s. VII d.

Item Heynric Buekel I erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erve

XLII s. d. mite

Item Gherijt Willems s. II erve

XLII s. d. mite

Item Jutte Danels van der Haer I erve

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirxs s. I erve

XXVI s.

Item Harman Willems s. I erve

LII s.

Item Jacop Willem Vlaminx s. ende Gherijt Dirxs s. I erve

XIIII s.

Item Claes Heye I erve

XX s. V d. mite

Item Zeverijt Zeverijts s. ende Willem Martijns s. ende si coften tieghens Hughe Screvel I erve

XXII s. XI d.

Item Pieter Bon ende hi cofte tieghens Jan Mijntgens s.

X s.

Item Katrijn Jans van Roeden I erve

XXII s. VIII d.

Item Willem Martijns s. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. mite

Item Pieter Andries s. I erve

XXII s. IX d. mite

Item Elsbien Florijs Kermers weedwe ende Adriaen Pieters s. II erven

XXXIX s. X d.

10v

   

Item Fie Dammes I erve

XX s. IIII d. mite

Item Jacop Boen I erve

XIX s. X d.

Item Hughe Claes s. I erve

XXII s. VII d. II miten

Item Harman Willems s. I erve

IX s. VI d.

Item Heynric Jacops s. I erve

VIII s.

Item Hughe Claes s. I erve

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jans dochter I erve

V s.

Item Beatrijs Jan Heynen soens dochter I erve

V s.

Item Adriaen Pieters s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Vranc Jacops s. I erve

X s.

Item Harman Willems s. I erve

XVIII s. VI d. II miten

Item Willem Jacops s. I erve

VIII s. IX d.

Item Hughe Jacops s. I erve

VIII s. IX d.

Item Vranc Pieters s. I erve die vleyschouwer

X s.

Item Harman Willems s. al die ander erven over die strate tot den poerthuysse toe

IIII £ X s. X d. II miten

Somma

XXXIX £ II d. ø

    11    

   

Dit sien die erven tusschen der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort van den heelen renten tusschen der Molenstraet ende der vest beloept IIII £ IIII s. Item soe ghelt hiertoe Jan van Leyden van den molenwerve ende molenhuysse tot sinen deel XIII s. XI d. Item Heynric die Kardemaker ghelter toe II s. Item Gherijt van Aemstel ghelter toe II s. IIII d. Dus buert Symon Bort te ghelden van den erven voirscreven III £ V s. IX d.

 

An die ander side

 

Item Jan Pieters s. I erve

XI s. V d.

Item die selve I erve

II s. IIII d.

Item die selve I erve

II s.

Item Pieter Roetghaerts s. I erve

V s. II d. II miten

Item Pieter Hughen s. I erve

X s. IIII d. II miten

Item Gherijt Willems s. I erve

XXXI s. X d. mite

Item Eelman I erve
Item Syman Rutghaers s. ghelter toe XVIII d. Dairtoe ghelt Alijt Ghiselen dochter XVIII d.

XVI s. IIII miten.

Item Jacop Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Item dat erve dat Syman Symans soens was ende sijnre kinder
Dit hebben si drie ghecoft ende elx een derndel. Eelman een derndel, Jan Reyners s. I derndel, Dirc die Bruun I derndel

XXV s. VI d. II miten.

11v

   

Item Hughe Gherijts s. van den erve dat Dirc Poes was

XLIIII s.

Item Jan Gherijts s. I erve

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willems s. I erve

XIII s. IIII d.

Item dat erve dat Jan Blijfhijrs was dat en sel nu niet meer gheven dan III £ IX d., overmids dat dat erve voer wat ghecort wert bi goetdencken van den gherechte. Ende dat sellen betalen die die erven hebben ende hierna ghescreven staen. Item Ysebrant Bontemaker I erve VII s. V d. Item Wouter Hughen s. VII s. V d. Item Pieter Symans s. ende Griete Goedevaerts II erven XIIII s. IX d. Item Claes Baeselijs s. I erve VII s. d. Item Willem langhe Willems s. I erve X s. VIII d. Item Pieter Buytewech Willems s. I erve XIII s. V d.

 

Item die selve noch I erve

IIII s. VII d.

Item Danel Clene I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters s. I erve

III s. VIII d.

Item die selve I erve

IX s. VIII d. mite

Item die selve I erve

II s.

Item Dirc Gheerlofs s. I erve

IIII s.

Somma

XVIII £ IIII s. II d. ø mite

    12    

   

III. Sommarum van den raemsteden ende hofstederenten op die hoeve

CXXXII £ IIII s. II d. ø mite

    13    

   

Ontfaen van inghewonnen stallen bi den gherechte in der kercken vircoft

 

Eerst Katrijn Martijn Tielmans soens wijf van twien stallen

VI £

Item Baerte Pieter Sybouts van enen stal

III £

Item Katrijn Collaerts van twien stallen

VI £

Item Dirc Volkaerts s. van enen stalle

IIII £ X s.

Item Jacop Ghisebrecht s. van Delf enen stalle

V £

Item Gherijt die coster enen stal

V £

Item Pieter Post enen stal

III £ VI s. VIII d.

Item Machtelt Gherijt Hoechstraets wijf enen stal

III £

Item Femeynse Vrancke Poes soens enen stal

III £

Item Machtelt Zegher Clemments soens enen stal

III £ VIII d.

Item Gertruud Ysebrant Hoflants s.s enen stal

III £ VIII d.

Item Ermgaerd Jacop Jans s.s enen stal

III £ VIII d.

Item Lisebet Reddelofs twie stalle

VII £

Item Griete Jan Willem Wigghers soens wijf enen stal

III £ VIII d.

Item Gherijt Aelbrecht enen stal

III £

Item Ave Jan Ketelboeters enen stal

IIII £

Item Katrijn Poes Willem Heynen s.s dochter enen stal

III £

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. enen stal

III £ VI s. VIII d.

Item Willem Jacop Florijs s.s. enen stal

V £

Item Heynric Kammaker enen stal

III £ VI s. VIII d.

Item Lisebet Claes Vranc Jans s.s wijf enen stal

III £ X s.

Item Ghisebrecht Wit enen stal

III £

13v

   

Item Willem Aernts s. mit sinen soen van twien stallen

X £

Item Katrijn Borduyrwerckers enen stal

III £

Item Dirc Pieter Enghels s. enen stal

III £

Item Aechte Pieter Huuchtgens enen stal

III £

Item Jan Stoep enen stal

III £ IX s. IIII d.

Item Willem Dirc Hillen s.s. enen stal

III £ IX s. IIII d.

Item Zoete Jan Vlaminxs soens enen stal

XL s.

Item Katrijn Dammes Crulletgens van enen stal

IIII £

Item Minne Yelijs van Zuieten mit hoirre dochter van twien stallen

V £

Item Florijs Mondfoerden s. mit Wiburch sijnre dochter ende Filips sinen jonxsten s. van drie stalle

IX £

Item Grieten Hoeven Jans Bruynen dochter van enen stalle

IIII £

Item Jutte Voppen van enen stal

L s.

Item Heynric Willem Gherijts s.s. enen stal

III £

Item Symon Bort enen stal

III £

Item Katrijn Jan Heermans van drie stalle

IX £

Item joncfrou Agniese Roelen van enen stalle

XL s.

Item Katrijn Adaems van enen stalle

XL s.

Item Rissent Dirc Scoutgens dochter van enen stalle

XL s.

Item Femeynse Jans van Veen van enen stalle

XL s.

Item joncfrou Luutgaert Boudijns wijf van Zuieten van drie stalle

IX £

Item Dirc Ghisebrecht s. van II stalle after die pylaern

III £ X s.

Somma

CLXXIIII £ XVI d.

    14    

   

Noch van stallen in der kercken ontfaen dairt tgherecht op elken stal int nuwe werc gheleghen setteden een pond te gheven

 

Eerst Katrijn Louwerijs Claes soens II stalle

XL s.

Item Jan Martijns s. enen stal

XX s.

Item Goedelt Willem Goutsmits enen stal

XX s.

Item Lubburch Jans van Bosch enen stal

XX s.

Item Lisebet Coman Ysebrants enen stal

XX s.

Item Heynric Coman Wouters s. enen stal

XX s.

Item Gertruud Syman Dunen s.s enen stal

XVIII s.

Item Zegher Willem Scickers s.s enen stal

XX s.

Item Rissent Yenwouts die Glasemakers enen stal

XX s.

Item Gertruud Dammes Zeghers soens enen stal

XX s.

Item Lisebet Heynric Paedssen s.s enen stal

XX s.

Item Lisebet Danels uten Waerde enen stal

XX s.

Item Femeynse Willem Kerstants s.s enen stal

XX s.

Item Katrijn Jan Wigghers s.s enen stal

XX s.

Item Aechte Willem Jacops s.s enen stal

XX s.

Item Wendelmoet van Weghe enen stal

XX s.

Item Alijt Florijs Willems s.s enen stal

XX s.

Item Hillegont Jacop Dammes s.s enen stal

XX s.

Item Lisebet Heynric Stoyts enen stal

XX s.

Item Ysebrant Jans Vos s. enen stal

XX s.

Item Alijt Pieter Buytewechs II stalle

XL s.

Item Gertruud Pieter Colijns s.s enen stal

XX s.

Item Yde Jans wijf van Scoten enen stal

XX s.

Item Katrijn Jan Dirc Boenen s.s enen stal

XX s.

14v

   

Item Lisebet Aernt Zoetinx enen stal

XX s.

Item Goeswijn Claes s. enen stal

XX s.

Item Claer Pieter Dirxs s.s enen stal

XX s.

Item Katrijn Jacop Louwen s.s enen stal

XX s.

Item Winen Andries Scoenmakers enen stal

XX s.

Item Katrijn Jan Comans enen stal

XX s.

Item Aeltgen Proets enen stal

XX s.

Item Gertruud Reyniers enen stal

XX s.

Item Rissent Willem Jans Vos s.s II stalle

XL s.

Item Ysebrant Jans Vos s. enen stal

XX s.

Item Aechte Aelbarns enen stal

XX s.

Item Lisebet Dirc Mathijs s.s enen stal

XX s.

Item Gertruud Pieter Heermans enen stal

XX s. VIII d.

Item Lisebet Ghisebrecht Claes s.s enen stal

XXX s.

Item Katrijn Goeswijn Claes s.s suster enen stal

XX s.

Item Machtelt Poes dochter van Leyden die Machtelt Willem Foytkijns voir haer betaelde enen stal

XX s.

Item Coenegont Harman Bitters enen stal

XX s.

Item Katrijn Dirc Ghisebrecht s.s enen stal

XX s.

Item joncfrou Alijt Heynric Tiers enen stal

XX s.

Item Lisebet Philips Scickers s.s enen stal

XX s.

Item Claes van Hillegim enen stal

XX s.

Item Femeynse Jans Brouwers drie stal

III £

Item Griete Wigghers enen stal

XX s.

Item Dyedwaer Maerloes enen stal

XX s.

    15    

   

Item Gertruud Reyniers van enen stal dair Baerte Dirc Reyniers op staet

XX s.

Item Agniese Gherijt Emmen soens II stalle

XL s.

Item Elsbien Florijs Kermers enen stal

XX s.

Item Claer Potters enen stal

XX s.

Item Jan Claes s. die scoenmaker enen stal

XX s.

Item Steffenie Dirc Hughen s.s enen stal

XX s.

Item Katrijn Gherijt Rijswics enen stal

XX s.

Item Ysebrant van Alcmade enen stal

XX s.

Item Gherijt van Oestgheest enen stal

XX s.

Item Beli Jan Claes s.s dochter enen stal

XX s.

Item Fie Pieter Scolletgens suaer enen stal

XX s.

Item Alijt meester Harman Bitters van enen stal die Femeynse Glasemakers was

XX s.

Item Katrijn Jan Heermans van V stalle

V £

Item Wendelmoet Claes van Vliet enen stal

XX s.

Item Alijt meester Harman Bitters van enen stal ende Claer Dirc Hughen soens dochter was

XX s.

Somma

LXXIII £ VIII s. VIII d.

15v

   

Van sepultuyer

 

Eerst ontfaen van enen grave dair Griete Dirc Volprechts soens in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Roelof Pieters s. in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Reyselt Gherijt Severijts soens in leydt

IIII £

Item van enen grave dair heer Jacop Jans s. in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Erkenraet Jan Costijns soens in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Merseli Willem Filips soens in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Jacop Willems s. in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Katrijn Danel Jans s.s in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Gobburch Pieter Buytewechs in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Aernt Dirc Aernts s.s. in leydt int nuwe werc

XL s.

Item van enen grave dair Jan Pieter Wouters s.s. in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Symon Douwen s. in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Martijn Tielmans s.s. in leydt

XL s.

Item van enen grave dair Lisebet Philips Aernts s.s in leydt

XL s.

Somma

XXX £

    16    

   

Testament ende dierghelijc

 

Item ontfaen van Hughe van der Aer dat hi den goedshuysse besprac

II s.

Item ontfaen van Roelof Pieters s. dat hi den goedshuysse besprac

XL s.

Item ontfaen van Symon Rosen testament

II s.

Item ontfaen van Femeynsen Jan Claes Gherijt Doeden s.s. dochter van testament

V s.

Item Dirc van der Specke gaf den goedshuysse dat him ghebrac an Dirc Claes Witten VIII £ X s. lichts ghelts, dairof ontfaen bi den poertmeesters soe si sijn goet reeden

VI £ VII s. VI d.

Item ontfaen van den commelduyer die hi der kercke gaf ende seyde dat si der kercke toehoerde XVIIIs groet, facit

XII s. IIII d.

Item ontfaen van Jan van den Zijl die hi den goedshuys gaf

X s.

Item ontfaen van Symon Bort die hi den goedshuys gaf XVII groet, facit

XI s. IIII d.

Item ontfaen van Gherijt den coster die hi gaf den goedshuysse tot V £ tsjaers mede te copen tieghens Jan Jacop tsGrebbers s., die hi staende hadde opt goedshuys, in deser maniere dat hi dairvoir hebben sel al soe langhe als hi leeft vijftich scell. Hollans comans payments tsjaers, ende na sijnre doet sel men dairvoir doen sijn memori ende Pieter Claes soens sijns zweers ghelijc memoriboec dairof inhout XL £

 

16v

   

Item ontfaen van Willem Sonderlant die hi den goedshuyss gaf tot dese V £ tsjaers te copen tieghens Jan Jacops s. XXI groet, facit

XIIII s.

Item ontfaen van Martijn Willems s. die hi der kercke gaf die renten te copen XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item ontfaen van Claer Jan Claes soens dochter, wairvoir men jairlixs Jacop Willem Dirxs s.s. ende sijnre vriende jarichtijt doen sel ghelijc memoriboec dairof inhout

X £

Item ontfaen van Pieter Dirc Aelwijns s.s. die him tgherecht oversetteden den goedshuysse te lienen vier jaer lanc vijftich nuwe Ghelres gulden, voir elken gulden ontfaen XXI groet, facit

XXXV £

Item ontfaen van Gherijt den coster die hi den goedshuys gaf te helpe tot enen nuwen graedael te scriven

XXXII s.

Item ontfaen van Aernt van Akeren van eenre soen die him tgherecht overseyde ende hi den goedshuysse gaf

XXVI s. VIII d.

Somma

XCIX £ XVI s. II d.

    17    

   

Van voirhuyr ende giften

 

Item ontfaen van Willem langhe Willems s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Arnt die Brouwer

V s. IIII d.

Item omdat men him die gifte gaf

XVI d.

Item ontfaen van Vranc Pieters s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Harman Willems s.

V s.

Item omdat men him die gifte gaf

II s. IIII d.

Item ontfaen van Pieter Andries s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Dirc Willems s.

XI s. IIII d.

Item omdat men him die gifte gaf

IIII s. VIII d.

Item ontfaen van Jan Mijntgens s. van voirhuyr van een huys dat hi weder over hadde van Willem Willem Dirxs s.s.

V s.

Item ontfaen van Pieter Bon van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Jan Mijntgens s.

V s.

Item ontfaen van Adriaen Pieters s. van voirhuyr van een half huys ende hi cofte tieghens Jacop Claes s.

V s.

Item omdat men him die gifte gaf

XII d.

Item ontfaen van Dirc Hughen s. van voirhuyr van een huystgen dat hi cofte tieghens Zoeten Hughen Dirxs s.

XII d.

Item Jacop Willems s. van voirhuyr van een erve dat hi cofte tieghens Dircken Hillen s.

VI s. VIII d.

Item Jan Colf van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Aernt heren Jans s.

VI s.

Item omdat men him die gifte gaf

II s. VIII d.

17v

   

Item ontfaen van Ghisebrecht Ghisebrecht s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Danckaert Dirc Coenen s. ende Jan Dirc Coenen s.

IIII s. VIII d.

Item van Ysebrant van der Laen van voirhuyr van den molenhuysse op die Hoeghewoert

III s.

Item ontfaen van Jan Goeden ende Jan Barwouts s. van voirhuyr

II s.

Item ontfaen van Willem Jacops s. van een erve dat hi cofte tieghens Jan Goeden ende Jan Barwouts s.

IIII s. IIII d.

Item omdat men him die gifte gaf

XII d.

Item ontfaen van voirhuyr van Lisebet Willem Aelbrechts wijf van hoirren huysse van hoirs mans doet

X s.

Item ontfaen van voirhuyr van Dirc Gheerlofs s. van een huys dat Mattgen van Nuus cofte tieghens Pieter Pieters s. ende Dirc Gheerlofs s. die gifte of hadde

II s.

Item ontfaen van voirhuyr van Dirc Louwen s. van een huys dat hi cofte tieghens Alijt Ghisebrecht Gonsen

IIII s. VIII d.

Item omdat men him die gifte gaf

XIIII s.

Item ontfaen van voirhuyr van Griete Claes dochter van een erve buten tSijlpoerthuys ende Andries die Wisen plach te wesen

XX d.

Item ontfaen van voirhuyr van den poertmeesters van den molenwerf die si coften tieghens Ysebrant van der Laen

XIIII s.

    18    

   

Item ontfaen van voirhuyr van Eemse Claes dochter van een uyterdijc die si cofte buten tSijlpoerthuys tieghens Dirc Aernts soen

XX d.

Item ontfaen van voirhuyr van Machtelt Jan Pieters soens van hoirren erven van Jan Pieters s.s doet

VII s. IIII d.

Item ontfaen van voirhuyr van Pieter Pieters s. van een huys dat hi cofte tieghens Aernt Gouden

II s.

Item ondat men him die gifte gaf

XII s.

Item ontfaen van Jan Dirxs s. van Nuus van voirhuyr van een halve raemstede die hi cofte tieghens Claes Kardemaker

V s.

Item ontfaen van Gherijt die Bruun Jacops s. van een halve raemstede die hi cofte tieghens Arnt Gouden

VI s.

Item ontfaen van Ghisebrecht Wit van voirhuyr van een halve raemstede die hi cofte tieghens Willem Willem Dirxs s.s.

VII s.

Item omdat men him die gifte gaf

II s. IIII d.

Item ontfaen van Ghisebrecht Wit van voirhuyr van een halve raemstede die hi cofte tieghens Willem Dirxs s.

VII s.

Item omdat men him die gifte gaf

II s. IIII d.

Item ontfaen van voirhuyr van Dirc Louwen s. van een halve raemstede die hi cofte tieghens Heyn Elyaes s.

VII s.

18v

   

Item ontfaen van Aernt Ghisebrecht s. van voirhuyr van een halve raemstede die hi cofte tieghens Robbrecht Robbrecht s.

III s. III d.

Item ontfaen van Jan van Werhem van voirhuyr van een halve raemstede die hi cofte tieghens Bertolmees Symans s.

VII s.

Item ontfaen van Pieter Wouter Merinx s. van voirhuyr van een erve dat hi cofte tieghens Willem Jacops s.

IIII s. IIII d. ø

Item ontfaen van voirhuyr van Willem Wissen s. van I erve dat hi cofte tieghens Hughe Jacops s.

IIII s. IIII d. ø

Somma

X £ II s. IIII d.

    19    

   

Item des donresdaghes op Sinte Margrieten avond Jan van den Zijl ghecoft tieghens die goedshuysmeesters die der kercke gheoffert waren XVI velle, stic XVIII groet, facit

IX £ XII s.

Item des dinxdaghes na Onser Vrouwen dach Purificatio Bertolmees Dirc Sellen s. ghecoft tieghens die goedshuysmeesters die der kercke gheoffert waren XI welle, stic XXII groet ende II d., facit

VIII £ III s. II d.

Somma

XVII £ XV s. II d.

Item Pieter Witte ghelevert uut der bede boven allen memorien die dairof ghedaen sien ende boven dat den priesters ghegheven is die die vier hoechtiden van den jaer dat coer gheregiert hebben voir haren wijn

XVIII £

Item soe is ghecomen op dit jaer uut den bloken over al

IIII £

Somma

XXII £

19v

   

IIII. Sommarum van stallen ende graven in der kercken, van testament, van voirhuyren ende vellen in der kercken gheoffert uut der beede ende bloken ghecomen over al

IIIIcXXVII £ III scell. VIII d.

    20    

   

* Somma sommarum van den heelen ontfanghe soe voirscreven staet

IXcXXXVIII £ XI scellinghe d.

    21    

   

Dit is dat die kercmeesters voirscreven weder uutghegheven hebben binnen der tijt voirscreven, enen comans groten voir VIII d. payments

 

Van scoude betaelt

 

Eerst Baernt Jans s. betaelt enen scepenbrief ende inhout vijftich Enghelsche nobel, XL Enghelsche nobel, ende him tjaer die X betaelt waren, voir elken nobel XCII groet, facit

CXXII £ XIII s. IIII d.

Item soe ombraken him an die tien nobel in der betalinghe VI groet, facit

IIII s.

Item Gherijt Heerman betaelt in minringhe van enen scepenbrief die inhout IIc Dordrexe Wilhelmusgulden, anderhalf hondert Dordrexe Wilhelmusgulden, voir elken gulden XXXI groet, facit

CLV £

Item Daem Smit betaelt bi goetdencken van den gherechte C Dordrexe Wilhelmusgulden, elken gulden XXXI groet, facit C drie £ VI s. VIII d., des hadde hi in die der stede voir him ghelient waren IIs Gentschen nobel, die ofghecort soe wort him betaelt

XCV £ XVI s. VIII d.

Somma

IIIcLXXIII £ XIIII s.

21v

   

Wisse renten diet goedshuys jairlixs uutreyct

 

Item Jan Heerman betaelt van renten XXIIII leeutgensscilde, voir elken scilt XLV groet, facit

XXXVI £

Item joncfrou Alijt Heynric Tiers van renten van den erve after kerchof

X £

Item heer Jan Hamer die deken van Nyevel van renten ende virschinen alle jaer op den meye dach

VIII £

Item Jan Jacop tsGrebbers s. van renten die hadde op Haestgens Mouwerijns erve

V £

Item Gherijt die coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve van twie coegras

III £ XII s.

Item Jacop die coster dat men him jairlixs gheeft

VI £

Item die Heylyghe Gheest van renten op Heynric Pipers erve

III £ II s. VIII d.

Item die selve van renten op Florijs heren Jacops s.s erve ende Alijt Hollanders dairop besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve noch op Florijs erve ende Coen Ysac dairop besprac

II s.

Item Arnt Ysebrants s. van renten op Florijs heren Jacops soens erve

II s. VIII d.

Item den heren van Sinter Pancraes van glasemakers erve

II s. VIII d.

Item Vranc Ysac van renten op Haestgen Mouwerijns erve

IIII s.

Item den paep van Valkenburch van renten op die Does

VIII s.

    22    

   

Item Willem Symans s. van renten op die erven die Florijs heren Jacops soens waren

IX s. IX d. mite

Item die selve van Haestgen Mouwerijns erve

VIII d.

Item den commelduyr van den Duytschen huysse van heren Heynric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item Gherijt Mathijs s. van des glasemakers hofstede sijn renten

 

Somma

LXXVIII £ III s. d mite

An lijfrenten die tgoedshuys uutreyct

 

Eerst Gherijt Jacop ende sijn wijf van hoirren lijfrenten ende alle jair virschinen op den meye dach X Enghelsche nobel, voir elken nobel XCIs groet, facit

XXX £ X s.

Item Pieter Heerman van sinen lijfrenten ende alle jair virschinen te betalen op Alre Heylyghen avond X Enghelsche nobel, voir elken nobel XCIII groet, facit

XXXI £

Item Beatrijs Wermbouts ende heer Jan Hamer hoir soen van hoirren lijfrenten ende alle jair virschinen op den meye dach ses Enghelsche nobel, voir elken nobel XCI groet, facit

XVIII £ IIII s.

22v

   

Item heer Jan Warniers van sinen lijfrenten ende alle jair virschinen op den meye dach te betalen XII Wilhelmusscilde, voir elken scilt XLV groet, facit

XVIII £

Item meester Thomas van Kerschen van sinen lijfrenten ende alle jair virschinen op den meye dach

XV £

Item Griete Michiels dochter van haren lijfrenten die alle jair virschinen op den meye dach

IIII £

Item Ghertruud Dirc Heermans dochter van haren lijfrenten die alle jair virschinen op den meye dach enen Enghelschen nobel, voir den den nobel XCI groet, facit

III £ VIII d.

Item Femeynse Gherijts dochter van Kerschen van haren lijfrenten ende alle jair virschinen tot Voirscotenre marcte

III £

Somma

CXXII £ XIIII s. VIII d.

    23    

   

Item die deken van Sinter Pancraes ghecoft tieghens Jan Jacops tsGrebbers s. die hi opt tgoedhuys van Sinte Pieters staende hadde op Haestgen Mouwerijns erve V £ Hollans comans payments tsjaers, wilken coep die goedshuysmeesters van Sinter Pieters overhadden, ende elc pont tsjaers was ghecoft voir achtien pond, facit

XC £

Item Dirc van der Gheest van desen renten te wijncoep ghegheven XLV groet, facit

XXX s.

Item Steven van desen renten te bieden in die kerc ende te roepen te vircopen IIII groet, facit

II s. VIII d.

Somma

XCI £ XII s. VIII d.

I. Sommarum van scoude, betaelt van wissen renten ende lijfrenten ende van ofghecoften renten

VIcLXVI £ IIII s. V d. mite

23v

   

Van alrehande dinghe in der kercken ende op den kerchoeve

 

Eerst den broeders tot Leyderdorp tot Onser Vrouwen ten Enghelendal van enen nuwen gradael te scriven, dair si selve alle stof toe deden ende illumineerden ende bondent, altezamen ghegheven

XXXII £ VI s. VIII d.

Item doe ment scroef te drincghelde II stoep wijns XVI groet, facit

X s. VIII d.

Item den selven broeders van II boeken te binden die Pieter Symans s. den goedshuys gaf

XL s.

Item Hughen den organiste van den helen jair op die orghel te spelen ende die te regieren

XXIII £

Item den organiste voir sinen cost ghegheven dat hi vier daghe lanc ende wachtede eer dat men mit him virdroech XXI groet, facit

XIIII s.

Item Harmantgen den knecht van blasen alt jaer op die orghel ghegheven

L scell.

Item binnen den helen jaer van XIIII hoechtiden den ghesellen ghegheven van bayaeren, van elker hoechtijt IX groet, facit

IIII £ IIII s.

Item Jacop den coster ghegheven van der kercke te veghen al tjaer doer

XXVI s. VIII d.

Item bi Symon Bort Florijs Willems s. ghegheven van dat Eedsburch coste ter aerde te bringhen ende Symon ongherekent liet

XL s.

Somma

LXVIII £ XII s.

    24    

   

Tymmeringhe ende dierghelijc

 

Eerst op den sesten dach in maerte Dirc Gheerlofs s. om een scoude sands in die kercke ghebesicht

V s. IIII d.

Item om I hoet kalxs ghebesicht in die kercke die grave mede te effenen XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item om Ic estrixs dairtoe ghebesicht

V s.

Item Claes stienhouwer van hemelen in die kerc die grave te belegghen IIIs dach, tsdaghes X groet, facit

XXIII s. IIII d.

Item Floertgen die gravemaker van operen

IX s. IIII d.

Item Butterman van straten opt kerchof ende een stoeptgen te maken int nuwe werc

XII s.

Item Floertgen die gravemaker dat hi him operde

II s.

Item des dinxdaghes na Mitvasten ghehaelt tot Claes Harmans soens XXXVIII waghenscot ghebesicht ant uutlaet van den nuwen werc, stic IIIIs groet, facit

V £ XIIII s.

Item Dirc Capoen mit sinen gheselle dit waghenscot ende anders hout te sniden

XII s.

Item om een eycken balctgen ghebesicht ant uutlaet van den nuwen werc XXXII groet, facit

XXI s. IIII d.

Item van dat balctgen te dreghen ende te saghen

III s. IIII d.

Somma

XI £ XII d.

24v

   

Item tot Claes Harmans soens om VIII sparren, stic III groet, facit

XVI s.

Item noch tot Claes om IIII cleyn sparren, stic XII d., facit

IIII s.

Item noch tot Claes om II barkoen, stic VI groet, facit

VIII s.

Item tot Goeswijn Claes soens ghehaelt eyn teyl ende een dreppel VIII groet, facit

V s. IIII d.

Item tot Louwerijs smids ghehaelt an yser ende an spikeren groet ende cleyn tsamen te laschyser, gherekent XIc s laschyser, thondert IIIs groet, facit

XXVI s. X d.

Item Willem Jacops s. van Vs dach tymmerens an uytlaet van den nuwen werc, tsdaghes IX groet, facit

XXXIII s.

Item Heynric Jacops s. van VI daghe tymmerens an uutlaet van den nuwen werc, tsdaghes IX groet, facit

XXXVI s.

Item Dirc Gheerlofs s. van II scoude sands te voeren, die scoude VIII groet, facit

X s. VIII d.

Item tot Florijs Jacop Dirxs s.s. om een hoet kalxs ghebesicht ter doere van den nuwen werc XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item des manendaghes na Palmen Paeschen Dammes Claes s. II daghe maetsens, tsdaghes IX groet, facit

XII s.

Item Jan Claes s. sijn broeder II daghe maetsens, tsdaghes IX groet, facit

XII s.

Item Willem horen operknecht van II daghe te operen, tsdaghes V groet, facit

VI s. VIII d.

Somma

IX £ III s. X d.

    25    

   

Item op den Scortelenwoensdach Willem Jacops s. van der aerde te effenen int nuwe werc ende van sande op den torn te draghen onder die clocken dat te belegghen VI groet, facit

IIII s.

Item Pieter Roetghaerts s. van dat hi die aerde effende int nuwe werc ende van dat hi den straetstien hemelde uut den nuwe werc in die loedsse III daghe, tsdaghes IIIIs groet, facit

XI s.

Item op Sinte Pieter ende Sinte Pouwels avond Pieter van Outshorn mit sinen gheselle van VIII scouden sands, die scoude XII groet, facit

III £ IIII s.

Item Jan Lams s. ende Heyntgen sinen gheselle van XLV hoet kalxs die Dirc van den Bosche ende Dirc van der Specke den goedshuys leverden te beslaen, van elken hoede XII d., facit

XLV s.

Item Wouter van Dunen van den kalc mit stien alover te belegghen ende mit stien alomme te besetten ende den stien bi Gherijt Heermans te virsetten, tezamen IX groet, facit

VI s.

Item Wouter van Dunen van die Naecte Sluysse te belegghen mit rafters over te gaen op des Heylich Sacraments dach IIII groet, facit

II s. VIII d.

Item tot twien tiden als die clocken virscoten waren den tymmerluden te hoevescheden ghegheven die si weder stelleden VI groet, facit

IIII s.

Somma

VI £ XIIII s. VIII d.

25v

   

Item des saterdaghes na Sinte Martijns dach translatio Adriaen die leydecker van V daghe stoppens an die kerc, tsdaghes IX groet, facit

XXX s.

Item sinen knecht II daghe, tsdaghes IIII groet, facit

V s. IIII d.

Item om een dusent stopnaghel X groet, facit

VI s. VIII d.

Item om IIIc s leynaghel

II s. IIII d.

Item tot Coman Tymans XLVII £ loets, t£ VIIs d., facit

XXIX s. IIII d.

Item tot Jan Aelwijns s.s XIIs £ soedeers, t£ III groet, facit

XXV s.

Item in die weke na Sinter Nyclaes dach Adriaen die leydecker van VI daghe stoppens an die kerc, tsdaghes V groet, facit

XX s.

Item om een dusent stopnaghel XI groet, facit

VII s. IIII d.

Item van decnaghel Vs groet, facit

III s. VIII d.

Item van XII £ tsoedeers, t£ III groet, facit

XXIIII s.

Item Pieter Hoentgen mit sinen knechtsen van II daghe stoppens an die sacristie ende ant uutlaet van den torn, elkes daghes XIIII groet, facit

XVIII s. VIII d.

Item om riet dairtoe ghebesicht

VIII s.

Item om locsnoer dairtoe

XVI d.

Item Heynric Jacops s. van der banc te maken ende misseclocke neder te laten XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item Allaert die sloetemaker van een virheven slot an die doer ende een slot an die loedsse een slot ende een slot an die cleyn orghel, een slot an een scrien ende van III sloetelen, tezamen

XXXIX s. IIII d.

Somma

XI £ XIIII s. IIII d.

    26    

   

Van morghenghelde overal

 

Item Willem Dirxs s. int ambocht van Leyderdorp van XII morghen lants ghegheven te morghenghelde van elker morghen VIII d., facit

VIII s.

Item int ambocht van Zoeterwoude Pieter Hughen van XXX morghen lants te morghenghelde ghegheven van der morghen XII d., facit

XXX s.

Item Mouwerijn Willems s. van morghenghelde

VIII d.

Item Willem Arnt Bruyns s.s. van morghenghelde ofghesleghen

XVI d.

Item Dirc van der Horn van des goedshuys banwerc te bewaren in den ambocht van Zoeterwoude

XX s.

Item der stede knechtse ghegheven van alrehande dienst die si den goedshuysmeesters binnen desen jare ghedaen hebben XXIIII groet, facit

XVI s.

Item Lubbrecht van dat hi tot II tiden mit eenre citasi ghelopen heeft die lude te daghen VI groet, facit

IIII s.

Item Dirc Willems s. van der goedshuysmeesters woerde te houden voir rechte IIII groet, facit

II s. VIII d.

Item enen knaep in Marendorp ghegheven van den sloeten weder op te maken al scoen die mit der stede bagghaert ghevollen waren

IIII £

Somma

VIII £ II s. VIII d.

26v

   

Item Heynric Wouters s. der stede clerc ghegheven van brieven te scriven VIII groet, facit

V s. IIII d.

Item om pappier, fronsijn, coffeltuyrien ende inc binnen dese jare

XX s.

Somma

XXV s. IIII d.

II. Sommarum van alrehande dinghen in der kercken ende op den kerchoeve, van tymmeringhe ende morghenghelt soe voirscreven staet

CXCII £ VI scell. IX d.

    27    

   

Dit is sulc afterstal als die kercmeesters voirscreven weder weder overleveren ende si in horen ontfanghe gherekent hebben. Eerst

 

Willem Harmans s. van dat hi overghelevert wert van den jair XIIIIc ende een

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Willem Harmans s. van sinen huysse van den jaer XIIIIc ende twie VIII s.

 

Item die selve van den selven jair van den huysse dat hi cofte tieghens Florijs Boscoep XIII s. IIII d.

 

Item Willem Harmans s. van sinen huysse van den jaer XIIIIc ende drie VIII s.

 

Item die selve van den selven jair van den huysse dat hi cofte tieghens Florijs Boscoep XIII s. IIII d.

 

Item Harman Willems s. van den jair XIIIIc ende twie altezamen ghesommet

XI £ X s. XI d. mite

Item noch Harman van den jair XIIIIc ende drie altezamen ghesommet

XI £ XI d. mite

Item Jan Syman Ghisen s.s.

VI £ IX d.

Item Katrijn Jacop Wouters soens

IIII £ XI s.

Item heer Jacop van Rijssoerde van den jair XIIIIc ende een dat hi overghelevert wert

XXXIII s. IIII d.

Item die selve van den jair XIIIIc ende twie

XIII d. mite

Item die selve van den jaer XIIIIc ende drie

XIII d. mite

27v

   

Item Claes Clemments s. van den jair XIIIIc ende een

XXVI s. VIII d.

Item heer Gherijt Vlaminc van den jair XIIIIc ende een

VIII s.

Item Claes Aelwijns raemstede van den jair XIIIIc ende een

X s.

Item Syman Symans s.s kinder van den jair XIIIIc ende een

IX s. VI d. II miten

Item Jan Nette van den huysse in die Diefsteghe

VI s. VIII d.

Van den jair XIIIIc ende drie

 

Item Florijs Dirc Heynrix s.s. van sinen huysse

III £ XVIII s. IIII miten

Item Dirc Gheerlofs s.

XI s. IIII d.

Item Jacop Coenraets s.

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Aelbrecht grote Wouters s. tot Stompic

XIII s. IIII d.

Item Claes Crulletgens huys

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes

XXXV s. VIII d. II miten

Item Bertolmees Symans s.

V s. V d.

Item Heynric Jans s. van Bosch

IIII s. X d. II miten

Item Michiel Dirxs s.

XXIII s. IIII d.

Item Heynric Buekel

III £ II s.

Item Machtelt van Linscoten

XL s.

Item Gherijt Ruyschen s.

XXXII s.

Item Elsbien Florijs Kermers

IX s. X d.

Item Jan van Leyden

XIII s. XI d.

Item Claes Kardemaker

X s.

Item Barwouts erfnaem van een huystgen in Bronstgenssteghe van III jaren, tsjaers VI d., facit

XVIII d.

    28    

   

III. Sommarum per se van den afterstal soe voirscreven staet

LXIII £ II s. IX d. II miten

* Somma sommarum van allen uutgheven mitten afterstalle als voirscreven staet beloept

IXcXXI £ XIIII s. Ende dat ontfanc beloept

IXcXXXVIII £ XI s. d., aldus die een somme tieghens die ander vireffent, soe blijft dat ontfanc meer dan dat uutgheven

XVI £ XVII scell. d.

Dese rekenijnghe wort gedaen upter stede huys, des dijnxdaghes na Sinte Gregorius dach voir den gherecht int jair ons Heren MCCCC ende vier.

 

    1403    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428