Regenten Weeshuis Leiden
Bergen

 

Bergen:Personalia
<bron
1>
             
1   Bergen, Thomas van, regent van 1796-1797  
2   geb. Breda 5.9.1762  
3   overl. L. 2.2.1842 (79 jaar), woonde op het Noordeinde  
4   procureur 1788-1810, tevens procureur voor de Vierschaar van rector en rechteren van de universiteit 1788-1810  
5   tweede luitenant 1795  
6   secretaris van de Hoge Heerlijkheden van Oegstgeest en Poelgeest 1795-1810  
7   notaris 1801-1837  
8   schout van Oegstgeest en Poelgeest 1804-1810  
9   baljuw van Oegstgeest en Poelgeest 1806-1810  
10   regent van het Barend van Namens Hof in de Kijfhoekstraat 1816-1829  
11   op 30-9-1830 staat zijn naam op de naamlijst der H.H. leden van 't Kiescollege dezer stad, ingesteld ingevolge art. 21 en 22 van het reglement voor het bestuur derzelve stad, gearresteerd bij Z.M. besluit van 4-1-1824, no. 108, in de orde van derzelver aftreding  
12   medelid van het Tael- en Dichtlievend genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen, 24-4-1785  
13   1 jaar lid van het leesgezelschap 'Miscens Utile Dulci', particulier 1842  
14   zoon van Johannes Anthonius van Bergen en Anna Maria Hambeuck  
15   x ot. L. 3.4.1799 (schepen), hervormd, aang. 4.4.1799, 1e klasse, (2 x 30 gulden), procureur, Johanna Eleonora Copper geb. L. 18.1.1778, ged. L. PK. 21.1.1778, overl. L. 11.2.1841 (63 jaar), dochter van Abraham Hercules Copper en Margaretha Catharina Verheik  
16   a. Abraham Johannes Antonij
geb. L. 20.1.1800
ged. L. HK. 30.1.1800
begr. L. PK., 12/19-12-1801; aang. 17.12.1801, 1e klasse (30 gulden)
 
17   b. Maria Catharina
geb. L. 11-2-1801
ged. L. HK. 26-2-1801
 
18   c. Adriana Maria Helena
geb. L. 16.4.1803
ged. L. HK. 28.4.1803
 
19   d. Johannes Anthonius
geb. L. 7.7.1805
ged. L. PK. 17.7.1805
begr. L. PK. 28/31-12-1805; aang. 30.12.1805 1e klasse, (30 gulden)
 
20   e. Geen voornaam
geb. L. 14.1.1807
overl. L. 4.2.1807
begr. L. 7.2.1807
 
21   f. Helena Gerardina
geb. L. 22.7.1808
ged. L. PK. 4.8.1808
 
             
 

 

Bergen: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Thomas van Bergen, klerk bij de heer Koolhuysmeester geb. van Breda is op de getuigenis van Willem Hendrik Dozy en Albertus Kleinenberg Jansz., klerken ter secretarie dezer stad op 21 november 1788 tot poorter dezer stad aangenomen.  
             
   
ELO, Poorterboek 1718-1789, nr. 97, f. 258
 
 

 

Bergen: Notitie 2
<1
3>
             
1   In begraafboek is vermeld: Overleden kind van Thomas van Bergen, Noordeinde 3 weken, overl. 4.2.1807; begr. 7.2.1807.  
2   Thomas van Bergen huurde van juni 1794 tot januari 1796 een huis op het Noordeinde dat hij samen met zijn moeder bewoonde.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, SA inv.nr. 1713, nr. 6
 
 

 

Bergen: Notitie 3
<2
4>
             
1   Lijst van personen welke in de maand mei 1798 in de gebuurte nr. 4 woonachtig waren: Thomas van Bergen, nr. 5.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 4010-4014
 
 

 

Bergen: Notitie 4
<3
5>
             
1   Thomas van Bergen huurde tot 1 mei 1800 een huis op het Noordeinde dat hij met zijn vrouw, een dienstbode en zijn moeder (die in dit huis is overleden) bewoonde.  
2   Eigenaar: wed. Markelbach.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, SA inv.nr. 1895, buurt 4, nr. 5
 
 

 

Bergen: Notitie 5
<4
6>
             
1   Thomas van Bergen was in 1801 eigenaar [en bewoner] van een huis en erf aan de Noordzijde van het Noordeinde omtrent het Kort Rapenburg en grenzend aan de vestwal.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 603, f. 115-117
 
 

 

Bergen: Notitie 6
<5
7>
             
1   Testament van Thomas van Bergen, procureur en mej. Johanna Eleonora Copper, echtelieden, wonende in het Noordeinde dd. 26-9-1799 volgens standaard formulering.  
2   De comparanten verklaarden tesamen niet boven de 80.000 gulden gegoed te zijn, nog in het ambtgeld niet bekend te staan en is deze dispositie geen fides commis inhoudende.  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris P. Benezet, inv.nr. 2679-2696, 1799, acte nr. 112, f. 491, fiche nr. 176, lade 80
 
 

 

Bergen: Notitie 7
<6
8>
             
1   Aan de municipaliteit van Leiden.  
2   Geeft te kennen Thomas van Bergen wonende binnen deze stad, dat hij suppliant [iemand die bij een autoriteit een verzoekschrift indient] eigenaar zijnde van een huis en erve staande ende gelegen binnen deze stad aan de Noordzijde van het Noordeinde omtrent het Kort Rapenburg en uitkomende op de nedergelegde vestwalle in het cohier der verponding onder het bon Noord-Rapenburg nr. 556 en aldaar belast met een recognitie van een gulden 's jaars, die bij de ordinaire verponding betaald wordt, ter zake van over stadsgrond openslaande koetshuisdeuren.  
3   En naardien de gen. koetshuisdeuren in het voorleden jaar geheel zijn weggenomen zo meent hij suppliant de vrijheid te verzoeken dat gijlieden den secretaris der rekenkamer alhier, geliefd te autoriseren en kwalificeren om de gen. recognitie op het kohier der verponding voor dit jaar en in het vervolg af te schrijven en te royeren.  
4   Dit verzoek is ingewilligd. Actum den 17 juli 1801.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 603, f. 115-117
 
 

 

Bergen: Notitie 8
<7
9>
             
1   De municipaliteit van Leiden heeft bij deze Thomas van Bergen aangenomen en gesteld, gelijk hij aangenomen en gesteld wordt bij deze tot notaris in plaatse van Gerard Verheik, die overleden is, om hetzelfde ambt alhier te mogen uitoefenen, mits hem gedragende naar de ordonnantie daarop al rede gemaakt of als nog te maken en ter secretarie ten behoeve van de armen betalende een somma van acht en zeventig gulden, twee stuivers en acht penningen en voor een recognitie [belastingheffing, meestal indirect] ten behoeve van deze stad een som van vier honderd acht en zestig guldens en vijftien stuivers en zal de voorn. Thomas van Bergen alvorens enige instrumenten te passeren, deze zijne aanstelling aan den proto-notaris [proto = eerste] alhier moeten vertonen op verbeurde van twee honderd guldens volgens instructie van de voormalige Staten van Holland ende West-Friesland aan denzelven proto-notaris verleend en mits ook zorg dragende deszelfs minuten jaarlijks wanneer maar een bekwaam foliant uitmaken, te doen inbinden en daarvan aan den proto-notaris visie te geven.  
2   Actum den 7 augustus 1801.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 603, f. 83
 
 

 

Bergen: Notitie 9
<8
10>
             
1   Voor wethouderen is verschenen Thomas van Bergen te kennen gevende door het Departementaal bestuur van Holland te zijn aangesteld tot schout [openbaar aanklager] van Oegstgeest en Poelgeest. En hebben wethouderen goedgevonden om hiervan aan de Raad rapport te doen en te proponeren om deze zaak te stellen in handen van de kamers van wethouderen en financien en de rekenkamer om consideratie en advies.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 639, notulen H. Hren. Wethouderen der stad Leyden, d.d. 25-2-1804
 
 

 

Bergen: Notitie 10
<9
11>
             
1   Verzoek van Van Bergen aan de Raad van Leiden.  
2   Geeft reverentelijk te kennen Thomas van Bergen dat hij suppliant door koop en opgevolgd transport eigenaar geworden is van een huis en erf staande ende gelegen op het Galgenwater op de Nedergelegde Walle schuins over de Stadstimmerwerf alhier, belendend aan de ene zijde Pieter Buys en aan den andere zijde de suppliant in deze, onder het bon Noord-rapenburg nr.584. Dat hij suppliant het voorn. huis gaarne zou amoveren [slopen] en de ledige grond aan het erf van zijn suppliants huis staande en de gelegen in het Noordeinde binnen deze stad verhelen.  
3   De Raad geeft toestemming het huis op het Galgewater te slopen en het verhelen van de grond van hetzelve aan het erf van het woonhuis van den suppliant staand en gelegen in het Noordeinde. Actum 15-8-1805.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 605, f. 134-135
 
 

 

Bergen: Notitie 11
<10
12>
             
1   Thomas van Bergen bewoonde tot zijn overlijden in 1842 een huis op het Noordeinde. Volgens de Volkstelling van 1829 met 8 personen en volgens de Volkstelling van 1839, (zonder beroep) met 5 personen.  
             
   
ELO, Volkstelling 1829, inv.nr. 1092, wijk 1, nr. 35 en Volkstelling 1839, inv.nr. 1124, wijk 1, nr. 35
 
 

 

Bergen: Notitie 12
<11
13>
             
1   Comparerende voor wethouderen Thomas van Bergen aan dezelve als ambachtsheren van Oegstgeest en Poelgeest te kennen gevende, dat hij was aangesteld tot baljuw [ambtenaar door de landsheer of de heer van een heerlijkheid met de rechtspraak in een zekere landstreek belast] van dat ambacht met dankzegging voor de gunstige voordracht van zijn persoon tot dien post door de raad dezer stad, waarvan hij zeide zijdelings geinformeerd te zijn. En hebben wethouders hem met de voorschreven post geluk gewenst en te kennen gegeven dat over de recognitie [bedrag dat men op gezette tijden ter erkenning van een recht betaalt] door hem in gemelde kwaliteit aan de stad te betalen of hetgeen daaromtrent verder mocht vereist worden, hij zich nader zal hebben te sisteren of daartoe zal worden geadverteerd.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 640, notulen H. Hren. Wethouderen der stad Leyden, d.d. 21-7-1806
 
 

 

Bergen: Notitie 13
<12
14>
             
1   De minister van zijne majesteit den koning van Holland tot de Binnenlandsche Zaken,  
2   In overweging nemende den zwakke staat der gezondheid van den notaris Van Bergen te Leiden en zijner daaruitvloeiende bezwaren om zich als lid der commissie van classificatie te doen employeren, autoriseert de burgemeester der stad Leiden om in zijn plaats als lid van voorn. commissie te benoemen de notaris Booij en denzelven de eed van geheimhouding te doen afleggen. Utrecht d.d. 27-5-1808.  
             
   
ELO, SA II, inv.nr. 646, bijlage 184
 
 

 

Bergen: Notitie 14
<13
15>
             
1   Thomas van Bergen, notaris te Leiden kocht op 6 december 1808 voor 1800 gulden een stuk weiland, groot 4 morgen 327 roeden, gelegen nabij de grond van het afgebroken huis Ter Does, tussen de laan en de Does.  
2   Belendingen:
N.O. grond en landen van het huis Ter Does
Z.O. de laan van het huis Ter Does
Z.W. de vaarsloot en de 4 aalmoeshuisjes
N.W. de Does
 
             
   
ELO, boekje 1, Transporten Leiderdorp 1-250, nr. 049. Rechterlijk archief Leiderdorp, transporten, d.d. 6-12-1808, f. 34
 
 

 

Bergen: Notitie 15
<14
bron>
             
1   Op 6-4-1815 koopt Thomas van Bergen een partij weiland gelegen in de Pesthuispolder aan de Poelbrugge onder Oegstgeest voor 5000 gulden.  
             
   
ELO, Notarieel archief, notaris P. Benezet, inv.nr. 42, 1815, acte nr. 48, f. 85, fiche nr. 728, lade 81
 
 

 

Bergen: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, trouw- en begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., imv.nr. 211, Impost op het trouwen 1e klasse, 1695-1805, nr. 25.
3   ELO, Recht. Arch., imv.nr. 213, Impost op het begraven 1e klasse, 1790-1802, nr. 57.
4   ELO, Recht. Arch., imv.nr. 213, Impost op het begraven 1e klasse, 1803-1805, nr. 63.
5   ELO, Poorterboek 1718-1789, nr. 97, f. 258.
6   ELO, Herenboekjes.
7   ELO, Liste Civique de la commune de Leide 1811, nr. 99.
8   ELO, bibli. Leiden en omg. 76131 pf., Naemlijst der tegenwoordige leden van het Tael- en Dichtlievend Genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen, 1790.
9   ELO, Archief Nobis et Aliis, inv.nr. 4, lijst van nieuw aangekomene leden.
10   ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1713, nr. 6.
11   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1895, nr. 5.
12   ELO, Volkstelling 1829, inv.nr. 1092, wijk 1, nr. 35 en Volkstelling 1839, inv.nr. 1124, wijk 1, nr. 35.
13   ELO, SA II, inv.nr. 603, f. 83, 115-117.
14   ELO, SA II, inv.nr. 605, f. 134-135.
15   ELO, SA II, inv.nr. 639, d.d. 25-2-1804.
16   ELO, SA II. inv.nr. 640, d.d. 21-7-1806.
17   ELO, SA II, inv.nr. 646, bijlage 184.
18   ELO, boekje 1, Transporten Leiderdorp 1-250, nr. 049. Rechterlijk archief Leiderdorp, transporten, d.d. 6-12-1808, f. 34.
19   ELO, Notarieel archief, notaris P. Benezet, inv.nr. 2679-2696, 1799, acte nr. 112, f. 491, fiche nr. 176, lade 80.
20   ELO, Notarieel archief, notaris P. Benezet, inv.nr. 42, 1815, acte nr. 48, f. 85, fiche nr. 728, lade 81.
21   Haan, S.W.M.A. den en P.M. Kann, Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst (Alphen aan den Rijn 1996) 54.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl