Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 30 - 39
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30r-a
   type : Consent date : 1438-11-15 record : # 059  Record details
[004] Item consenteert die van Oestgeest een quakelbrugge over die Maern ende is gesc. anno xxxviii opten xv den dach in novembrij tot Leyden, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30r-b
   type : Keur date : 1437-00-00 record : # 060  Record details
[001] Hoemen eenen nuewen heemr. eeden sal. Item dat zweer di dat ghi sult heemr. wesen van Rijnlant ende recht wijsen twsschen den heer ende den ondersaten ende twsken tweer man tael den armen geliken den riken [added in bottom margin: 'handvesten ende privilegien'] des lants van Rijnlant te houden na alle u vermogen, den lagen acker geliken den hogen, den quaden acker gelijck den goede na uwer rechter fijf sinnen ende enen ygeliken daer in doen geliken u selven ende als een goet heemr. sculdich is te doen ende dat niet te laten om liefde noch om leede om myede noch om vreest noch om gheenreleyde sake, alsoe moet u nu god helpen ende all heyligen. Gedaen anno domini xiiii c xxxvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30r-c
   type : Keur date : 1400-00-00 record : # 061  Record details
[002] Item soe sijn die heemr. overdragen tot wat tijden dat gebuert dat enich vanden heemr. oflivich wort, so sullen die ander van sinen mede gesellen die der te live bliven dertich zielmissen doen doenvoir hoir mede gesel die dair gestorven is tot lictenisse sinre pijnen, ende dien oncost sel die rentm. wtleggen ende dat weder te rekeninge bringen, gedaen anno domini xiiii c.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30v-a
   type : Keur date : 1438-11-15 record : # 062  Record details
[005] Item upten xv den dach in novembri anno xxxviii so wort overdragen mit heren Gillis van Cralinge, her Gherijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Floris Paedsen soen dat sij up dese tijt ende voirt an hoir costen doen sullen van horen hyemraetscip inder manieren hierna gesc. Dats te weten dat elc man sijn coste doen sal voir him selven ende dair toe mit tween knechten. Ende elc man sal gaen in sijn herberge dair hem sal genuegen, mer als sij comenn op hoir maelstat, so sullen sij sammentlic tsamen eten in een herberge of in dat wijn huys dair hem sal genuegen. Ende bidden sij dan samentlic enige gasten, dat sullen sij samentlic betalen ende dat sal dan een van hunluden wtleggen ende weder innemen als sij samentlic mit een sullen rekenen. Ende hier op sal een yegelic weder bueren dat sevende deel vanden pennic gelde. Ende die slusen vischerien sal die clerc bueren ende doen dair rekeninge of alle jaren. Ende ter elix maelstede die die hyemraet houden sullen salmen elcken hyemraet teykenen die opten voirs. maelstat comen sullen bijden clerc ende die sal dan tot elke rekeninge diemen alle meye houden sal die overleveren up dat men weten mach wat een yegelic hebben sal die tot den maelsteden gecomen is. Ende die rentmr. sal hebben alle jaer sijn wedden als gewoenlic is meer dan die ander hyemraden plegen te hebben.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 30v-b
   type : Verklaring date : 1438-ca record : # 063  Record details
Item so wort rentmeester een meyendage anno xxxii Florijs Paeds, Simon Vrederic in sijn stede. Item anno xxxiii her Gillijs van Cralinge, her Willem van Alcmaden in sijn stede. Item anno xxxiiii Jan vanden Boechorst, Jan van Nortich in sijn stede. Item anno xxxv Boudijn van Zwieten, Jan van Poelgeest in sijn stede. Item anno xxxvi Meynert Claes z., Ysbrant van Scoten in sijn stede. Item anno xxxvii her Gerijt van Zijl, Boudijn van Zwieten in sijn stede. Item anno xxxviii heer Gerijt van Poelgeest.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31r-a
   type : Rechtsdag date : 1434-05-00 record : # 064  Record details
[000] Anno xxiiii te meye. Item so eyshede heer Claes van Sparenwoude ende seyde dat heer Jan meer lants brukede vander kerken dan hem toe beherde daer Meynert [Claes z.] een ondersoeck up dede met den clerck als her na gesc. staet. Item dese na gescreven tugeden dat die kerclaen geen dijc en heeft: Willem Jans z. Ysbout Dirc Liclaes z. Jan Simons z. Claes Isbrants z. Pieter Jorden Vranc Dircx z. Dat war op die Lede. Daer of tugeden Jonge Dirc ende Claes Dircx z. dat heer Jan die dijcleger ende aertgelt betaelt heeft ende hij hem verdijct is. Dat hout anden dam Claes van Haefdijx kinder tugeden dat dat lant in die nuwe inlage niet en hoerde, mar die dijc wort gekoert te breden ende dat dede heer Jan. Dat half mat in Claes Aelwijns z. weer Lambert Hilbrants z. tugede dat heer Jan hadde doen diken ende alle oncost betaelt. Dat half mat in Jan Oeden lant Claes Claes z. dat Mourijn hiete Jan Oeden den dijc maken ende dat lant daer voir bruken ende des gelijx tugede Taemes, ende hij halp heer Jan ende Jan Oeden z. tot genoege. Dat hout in vrouken camp Dirc Claes z. tugede dat Jan heeft doen diken ende all oncost betaelt. Dat lant int oude weer heer Jan gedijct ende alle oncost betaelt. Dat half mat biden dijc Heynric Jans z. Florijs Jans z hebben den dijc gemaect ende sluysgelt ende ongelt betaelt ende heer Jan ende Heyrnic Rijsheden elx dat aertgelt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31v-a
   type : Vonnis date : 1438-ca record : # 065  Record details
[005] Item soe sullen Vrancken kinderen van Zanen bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes aerde der wt gesleghen is seer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwe van Zanen dat over gaf, sy sullen sijt selve ontfaen ende daer of dijcrecht plegen alst behoirt, ende dair voir zeer dat Vranck van Zanen lant vluchtich was tot dat sijt an tasten als voirs. is, soe sel dat aertgelt staen tot goetduncken vanden raed alsoet dair zoen an roert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31v-b
   type : Vonnis date : 1416-01-09 record : # 066  Record details
[006] Wij Jan vanden Woude heer van Warmond, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan vander Woude, Jan vanden Boechorst, Florijs van Tol, Vranck van Zanen, ende Symon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij vercoft hebben tot enen vryen eygen Lambrecht Lamberchts z. twee stucke lants bijden Hoope sonder maet also groet ende also cleyn alst dair gelegen is inden ban van Sparenwoude buten den tIJdijck ende geheten die Droenen, twisken Claes Airnts zs. erfnamen an die een zijde, die stoelen van Sparenwouder dijck an die ander zijde, al om streckende an die tYe, ende noch een stuck lants geheten dat wester hogher lant also groet ende also cleyn alst dair gelgehen is inden ban van Velzen, twsken den behinen lant van Hairlem ende capellen lant van Sparendam an die een zijde, Allijn Gruierts z. an dander zijde, al om streckende an die tYe. Ende verlyen ons al voldaen ende wel betaelt den lesten penninc mitten eersten ende hebbent him gheloeft te waren alsinen vrij lant sculdich is te waren een ygelijck inden banne dairt gelegen is. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen in jair ons heren duysent vierhondert ende vijftien des dijnxdachs naden heyligen dertyen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 31v-c-32r
   type : Vonnis date : 1421-01-08 record : # 067  Record details
[007] Baertout Heynricx z. scout van Sparenwoude doe condt allen luden dat voir mi quam Lambrecht Lambrechts z. ende gheliede dat hi over gegeven ende qwijt gesconden heeft Pieter van Zanen clerck alsulc lant als hi gecoft hadde jegens die hoghe wel geboren hyemrade van Rijnlant dat gelegen is buten dijcks ende geheten is die Noort gelegen inden ban van Velzen. Ende ghelyede him Lambrecht voirs. hier of al voldaen ende wel betaelt, den lesten penninc mitten eersten, ende gheloofde dat te waren in alre manieren als die voirseyde heemraders brief die Lambrecht dair of hadde inhout. Hier [32r] waren bij ende over als tuge ende buer Allert Ysbrants z. ende IJsbrant Claes Hermans z. In kennisse der waerheit, soe heb ic Bertout scout voirs. desen brief bezegelt mit minen zegel int jair ons heren duysent vierhondert ende twintich naden loop des hoofs van Hollant, des woensdages naden heyligen dertyenen dach [i.e., 1421].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32r-a
   type : Vonnis date : 1426-09-26 record : # 068  Record details
[008] Phillips, etc. [Philip the Good, Duke of Burgundy] ontbieden ende bevelen u allen onsen goeden luden ende ondersaten gheseten binnen den dorpen van Sparenwoude ende Sparendam dat ghij wtreyct ende betaelt Vrancken kinder van Zanen sulc aertgelt als ghij him sculdich sijt ende ghij nu in uwen ghemen oirbaer wt horen lande hem of ghedolven hebt sonder langher vertreck off merring dair of te maken, ende wairt dat ghij des niet en dedet, soe wouden wij den selven kinderen rechts dair of gonnen op enen ygeliken die in ghebreke dair of is ende mit onsen heemraders dat wt doen panden als dair toe behoert sonder des yemande te verdragen in eniger wijs. In oirkonde desen brieve ende onse signet hier up gedruct. Gegeven upten xxvi sten dach van septembri in jair ons heren dusent vierhondern ses ende twintich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32r-b
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 069  Record details
[009] Anno xxxvii Der heemrader vonnes: Aldus wijsen wij alsoe Pieter van Zanen sprect mit sinen brieven in welken hij bewijst dat hij den voirsc. Droen gecoft heeft ende wij gheen brieve of anders enich betoon in contrarie gesien hebben dairmen die voirs. breive mede deden sal dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertghelt te hebben dat hem gebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wert van des him dair of onbetaelt is totter heemraden goet duncken, ten wair ofmen mitten hof van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich off balling slants van Hollant geweest had voir den date mijns genadichs heren brief van Bourgongne hier voir gescreven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32r-c-32v
   type : Vonnis date : 1437-00-00 record : # 070  Record details
[010] Anno xxxvii --------ij' Noch een vonnes der heemr.: Item also den wtersten dach huden was twsken Florijs van Sparenwoude an die een zijde ende Vrancken kinder van Zanen op die ander zijde om der dingtael wille die sij onderlinge hadden van aertgeld vanden Droen, in welker dinctael Florijs voir him nam dat mijn heer van Beyeren den Droen Willem van [32v] Zanen gegeven had, alsoe Vranc van Zanen mit wijf ende mit kinderen voirvluchtich was, ende dat hij Willem van Zanen dair of vernoecht had, soe seyde Florijs bij die reden dat hi hem niet sculdich en waer te gheven, dair Vrancken kinder weder op antwoirden ende spraken op hair brieve die Pieter van Zanen dair of heeft geliken hier voir gescreven staet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32v-a
   type : Vonnis date : 1437-06-21 record : # 071  Record details
[011] Up dat vonnes voir gewijst twsken Pieter van Zanen ende Florijs van Sparenwoude dair up hebben die rade mijns gendaichs heren gescreven anden hyemraet gelijc hier na gescreven stait: 'Lieve getruwe ende geminde also ghij voir dese tijt een vonnes gewijst hebt dat Pieter van Zanen sculdich is sijn aertgelt te hebben dat hem ghebrect vanden tijt datten Droen eerst sijn wort, van des hem dair of onbetaelt is tot uwen goetduncken, ten wair ofmen mit onsen hove van Hollant mochte bewijsen dat Pieter van Zanen voirvluchtich of baling onser lande van Hollant geweest hadde voir date van onsen brieve die Pieter voirn. van ons heeft, ende die selve Pieter hier om an geschille staet mit Florijs van Sparenwoude, soe is dese sake gecomen voir onsen getryuwen rade gestelt ten saken van onsen lande van Hollant die beyde pertyen hier up gehoirt hebben ende oick sulke tugen als sij him van beyden zijden elcx vermaten ende en konnen niet bevinden naden tuge die sij gehoirt hebben dat Pieter voirn. ye balling of voirvluchtich onsen lande van Hollant geweest is, ontbieden hier om ende bevelen mit aernst dat ghij dese sake voirt termineert ende dair in doet bij rechte of bij ghenoege als dar behoirt van redenen wegen gedaen te wesen dat en laet in geenrewijs onse heren god ijs mit u. Gesc. den een ende twintichsten dach in junio.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 32v-b
   type : Vonnis date : 1438-07-01 record : # 072  Record details
[012] [In left margin: 'Anno xxxviii te Does scouwe'] Dat wterste vonnes van deser sake. Item up dat voir gewijsde vonnes twsken Florijs van Sparenwoude ende Pieter van Zanen, soe wijsen wij voirt aldus na inhout der brieve die mijn genadige heer dair of gescreven heeft, dat Pieter van Zanen hebben sal van elke roede aerde een lelyde plack. Des sal die hiemr. aldair senden ende den wale doen meten in hairre beyden yegenwoirdicheit also verre als sij dair comen op een vrijdach naestcomende ende wes Florijs voirn. buert te gelden sal hij betalen nu te Bamisse naest comende. Die heemraden van deser sake Gillis van Cralinge, Gerijt van Poelgeest, Gerijt van Zijl, ridderen, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zweten, Florijs Paedzen ende ['Meynert Claes zoon' is crossed out] Ysbrand van Scoten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 33r-a
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 073  Record details
[013] Item Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan van Woude, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Witte Jacob Buzen zoen often houder van desen breive bij sinen wille hondert twee ende vertich pont tien scelling hollants payments die wij him gelooft hebben ende geloven wel te betalen tot meye dage naestcomende, ende waert sake dat wij des niet en deden soe hebben wij vorder ghelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zeekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermenen Witte Jacops z. of den houder sbriefs binnen Hairlem in Heynric Aernts zoens hws ende dair in te leysten ende tydige maeltijden te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves live ende wt der voirseyden stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Witte Jocops z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die somme gelts voirs., den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoecht van sinen cost. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien, des dijnxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 33r-b
   type : Vonnis date : 1415-01-09 record : # 074  Record details
[014] Wij Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Florijs van Tol, Jan vanden Woude, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Robbrecht Claes z. of den houder van desen brieve bij sinen wille hondert twe ende tseventich pont vijf scelling ende ses penning Hollants payments die wy hem gelooft hebben ende geloven wael te betalen op den pinxster dach naest comende, ende waert saeck dat wij des niet ende deden, soe hebben wij voirder gelooft ende geloven bij onsen truwe eeren ende zekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermanen Robbrecht Claes zoons of den houder sbreifs binnen Hairlem in Heynric Airnt zoons hwys ende dair in te leysten ende tydige maeltide te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves love ende wt der voirs. stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Robbrecht Claes z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die summe gelts voirs., den lesten penning mitten eersten ende den wairt vernoecht van sijnen cost. In oirkonde desen breive bezegelt mit onse zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien des dinxdage naden heyligen dertienen dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 33v-a
   type : Vonnis date : 1419-10-02 record : # 075  Record details
[013a] Wij Gillis van Cralinge ende Gherijt vander Zijl, ridderen, Gherijt van Poelgeest, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Claes van Ruven, knapen, hoge hyemr. van Rijnlant doen condt allen luden dat wij van des lands wegen van Rijnlant gelyen sculdich te wesen Willem Dobbe z. of den houder van desen breive hondert goeden gouden engelschen noblen of payment hoirre wairde die hij ons tot des lants behoef van Rijnlant onder gedaen heeft om tien engelsche nobel sjairs te renten die wij hem of houder sbriefs samentlijc ende elc voir al geloeft hebben ende geloven volcomelike ende wel te betalen ende comer vrij te leveren binnen der staet van Utrecht inden wisselen, alle jair op sinte Baven dach of binnen achte daghen dair na onbegrepen, ter tijt toe dat wij Willem off houder sbreifs dese hondert engelsche noblen weder betalen ende hem dair toe gheven also veel renten als wij hem op die tijt naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen. Ende wairt sake dat wij Willem of houder des breifs dese renten alle jair upten termijn voirs. niet en betaelden ende wij des van Willem of houder sbriefs vermaent worden mit Willems of houder sbriefs openen breiven, soe hebben wij eedscat in te comen leysten binnen die stat van Utrecht elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten in Waelkijns herbergh dair hij nu ter tijt in woent aldair te leggen ende te leysten na goeder luden zeede ende niet van daar te sceyden voir der tijt dat wij Willem of houder sbriefs dese voirs. renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoicht van sinen cost. Ende tot wat tijt dat wijt Willem of houder sbriefs een halve jair te voren seggen of doen seggen of dat hijt ons also lange te voren seit of doet seggen, soe sullen wij dese hondert noblen voirs. volcomelijc ende al weder betalen ende dair toe alsoe veel renten als wij hem op dien termijn naden beloep vanden jair sculdich sullen wesen, ende dair mede soe sullen wij desen breiff mogen lessenen. Ende wairt dat wij des niet en deden als wij des van Willem of houder sbreifs vermaent waren gelijc voirs. is, soe hebben wij vorder gelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zekerheden in rechter eedscat in te comen leysten binnen der stat ende inden selver herberge voirs. elcx van ons mit drien paerden ende mit tween knechten ende dair te leysten als voirs. is ende niet van dair te sceyden voir dat tijt dat wij dit voirs. hooftgelt mitten renten vol ende al betaelt sullen hebben, den lesten penning mitten eersten, ende den wairt vernoicht van sinen cost sonder enige weer hier op te doen mit enigen rechte geestelijc of wairlijc ende alle dingen sonder argelist. In oirkonde des briefs bezegelt mit onse zegelen hier an gehangen int jair ons heren dusent vierhondert ende negentien smanendages na sinte Baven dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34r-a
   type : Besteding date : 1434-00-00 record : # 076  Record details
[002] [014] Anno xxxiiii Item in aldusdanighen manieren soe wil die hyemr. van Rijnlant besteden die Goude sluys te maken, inden eersten selmense steken inden ouden boom die dair leyt ende mit also veel stilen ende balcken als dair van outs in gelegen hebben mit boechstilen [borchstilen, borchscilen] ende die decplanken drie dwm dicke ende die cledinge twe dwm dicke ende binnen gecleet mit drien plancken an elke zijde voir dat scoten [stoten] ende mit gordinge als dair toebehoirt mit die scotdoer mit horen toebihoren. Ende die stilen sullen wesen als sij van outs geweest hebben ende des gelijcx die doer, ende men wilse besteden bij Philips scilde ende die dage van betalinge sullen wesen een derden deel binnen een maent ende dat ander derdendeel binnen ses weken dair na ende dat derde derdendeel als die brugge op gemaict is. Ende men sel die brugge maken ende op leveren twsschen hier ende Bamisse naest comende, ende men selse aerden ende wangen na ouden costumen als si lest was. Ende soe wiese an neemt te maken, die selse breuggen mit horden ende mit boeme dat men dair mit wagen over varen mach ende mit scepen onder varen binnen vertyen dagen. Item dese sluyse is besteet om tweehondert ende xxxviii scilden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34r-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 077  Record details
[009] Item soe heeft die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant gekoert in tiden voirleden dat nyemant delven ende soude binnen de mercken hij en soude poeten elst na inhout der koere op die tijt geleyt, soe sijn sij vorder overdraghen ende gekoert, soe wie dat gedolven heeft inden voirleden jair anno xx ende niet gepoot en heeft, die sal comen ende verborghen sijn poterye te poten na dat hij gedolven heeft ende dat salmen poten binnen den ambocht aldair sij delven op lant dat niet ontgront en is, ende dese borchtoicht sullen nemen twee vanden heemr. beteykent mit des clercks hant. Ende dat sal wesen op drie saterdage ende die eerste saterdach sel wesen over achte dagen ende die ander saterdage dair na volgende. Ende vort soe en sel nyemant delven bynnen die merken voirsc. hij en poten gelijc die koer inhout eer hij voirt meer delvet op boete van iii lb. ende nochtan soude die potery voirtgaen ende die boeten verbueren also dicke als sij bekoert werden, ende dat en wilmen nyemant verdragen. Ende so wie delvet, die sal al sijn lant in scrifte geven den hyemr. dat hi binnen die merken hevet om dat een lant dat ander in waerden te houden om sluysen, dijcken, wege ende wateringen to houden ende te maken, ende wes an dat quade lant gebraec, dat wouden sij an dat goede houden sonder verdrach. Ende men sal poten op elke roede sess elst of meer ende die wasbaer houden, ende dit en wilmen nyemant verdraghen ten sij bij die meeste deel van die hyemr. Gedaen anno domini xiiii cxxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 078  Record details
[010] Item soe sellen alle ambocht bewarers condigen een sonendage naest comende, elke in sinen kerke inden venen, dat nyemant turf en delve after vrydage naest comende hi en comme een saterdage bijden heemr. tot Leyden ende bewijst wair hij gepotet heeft. Ende wie dat niet en doet ende after die tijt dolve, die soude verbueren x pont. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 079  Record details
[024] Item alle sluysen in den Rijndijck dairmen turff doir voirt, die sullen doir varen als die sluysen wtgaen ende niet als si in gaen, op een boete van x lb. Ende waren dair enige venen die dair niet mede en genuechden, die sullen een spoeye maken mit kadijcken also hoech datter nyemant mede bescadicht en wort. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 080  Record details
[025] Item soe en sel nyemant overvaert noch wagenpat houden inden dijck dat lager wesen sal dan tweedeel dijcs hoge ende dair also veel aerde bij dat hij ter stont dat vol setten mach gelijc ander dijck tot wat tijden die beeste wten grase sijn. Ende dese aerde sel opten dijck wesen tot sinte Bertelmees dage op een boete van x lb. also dick als sij bevonden ende betuucht werden totter heemr. besceydenheit. Ende dair en sel nyemant wagenpat houden hi en sal oerlof hebben vanden heemr. ende in horen boeken geteykent. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 081  Record details
[101] Item soe en sel nyemant wagenpat houden over anders dijck ten sij bijder geenre wille die den dijck hoir is of hij sel den dijck nemen op sinen scade ende dat geteykent inden heemr. boeck. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 082  Record details
[043] Item soe gaven over heer Lodewijck des Bastairt die van Herlem als Ocker Clais z., Ijsbrant Willems z., van Aemsterdam Ruus Jacop z., Avel Pieters z., Jan Bet mitten gemenen buren van Sloten ende van Ostdorp, wat die heemr. koerden vander Hoppen, dat wouden sij helpen sterken mit hoirre macht. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-e
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 083  Record details
[044] Item soe hebben die heemr. bevolen ende bevelen die seven scepen van Sparenwoude dat sij die zijl bij Goert Jan Florijs z. maken voir pijnxster op een boete van x lb., ende voirt alle wateringe te koeren te maken bijder selver boete, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 34v-f
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 084  Record details
[045] Item soe hebbe die heemr. mit horen dijcgrave gekoert die Hoppen gelegen in Sloten in Ostdorp in alre manieren hier na gescreven, anno xxi. Item soe selmen dese Hoppen buten platen gelijck die heemr. dat wijsen of doen wijsen ter goeder scaep, ende dat sullen maken Wiggert Teten z., Pieter Willem z., Claes Jan Aems z., Claes Tomis z., Jan Aelbrecht z., Pieter Coster, ende dese plaet sel gesteken wesen voir sinte Jan. Ende viel dair enich gebreck in, dat wouden die heemr. corrigieren tot horen goet duncken, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 085  Record details
[046] Item soe selmen dat plaet werck binnen vollen mit aerde ter goeder scaep ten myenen werck, te weten die van Sloten ende Ostdorp sullen comen ten myenen werck, van elke tien made een man ende elke drie man een wagen mit twee paerden. Ende die sullen te wercke comen mitter sonnen, elx op een boete van x sc. alsmen hem dat weten laet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-b
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 086  Record details
[047] Item soe selmen aerde nemen die reetste ende nutste sonder weder seggen van yemant. Ende deder yemant yegen, die woude die heemr. corrigieren na horen goetduncken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-c
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 087  Record details
[048] Item soe selmen die aerde gelden totter waerde bij goet duncken den heemr., ende niet na ouden keuren. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-d
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 088  Record details
[049] Item soe selmen desen oncost van platen, van aerde, gelden bijden heemr, dats te weten die die platen hoir sijn sullen dair toe gelden nader heemr. besceydenheit ende goetduncken, anno xxi. Item dese koeren worden gemaect ende geleit opten xxv sten dach in meye, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-e
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 089  Record details
[102] Item soe sullen die gene die morgengelt gaderen tot Zoeterwoude toespreken alle die gene die op die Scafgaende weren sitten of dat beste eynde bruyken voir dat heel morgengelt ende die sullen voirt wijsen die mit hem gelant sijn ende die selmen toespreken. Ende vinde men dair gelt noch pande, soe selmen dat morgengelt vander heelen weer mogen halen an dat beste lant vanden weer sonder wederseggen van yemande. Ende die dan dat beste lant toe behoirt, die sel selve dat morgengelt soeken an dat quade lant soe dat quade vanden goeden vercost is te delven ende te nyete te maken. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35r-f
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 090  Record details
[103] Item soe sel die scout van Zoeterwoude mit sinen heemr. scouwen alle wege ende wateringe elx op sijn tijt doer, sonder op hoer te gaen, elc eygen op een ban van ii sc. Ende een ygelijck sel sijn anganc ende sijn ofganc wijsen op die boete van ii sc. Ende wat werc dat ongemaect is, dat sel die scout besteden om den minsten cost. Ende voirt scouwen ende op alle ongemaecte wercken sal die scout mit sine heemr. sijn souwe weder leggen vander sevenden dach often achten, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sijn werck ongemaect was op die eerste scouwe. Ende isser dan nyemant die him des wercs belijt, soe sel die scout dat heren gelijc men an die noort zijde van den Rijn doet, anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 091  Record details
[079] [000] Item soe wie mitten anderen in een weer leyt ende hair banwerck onversceyden is, dair sel die willige sijn aendeel mogen maken vanden scouzijde in ende een vonnes gheren of hij sijn aendeel gemaect heeft, ende dair mede sel hij sijn scade scutten. Gedaen anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35v-b
   type : Keur date : 1440-00-00 record : # 092  Record details
[077] Item die heemr. gekoert dat een ijgelijck ambochts bewaerre sijn rekeninge brengen sal vanden ambocht den Heemr. van Rijnlant eer sij dair morgengelt omme slaen op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35v-c
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 093  Record details
[104] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave gekoert ende bevolen die scout van Alphen mit sinen heemr. dair hij die wege mede bescouwet dat sij hair wege scouwen sullen mit twee scouwen doir gelijc sij inden watergang doen op sulke boeten als sij hair wege legen te scouwen, duerende tot onsen wederseggen. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35v-d
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 094  Record details
[026] Divisio aploren anno xxxv. Item soe koerden die heemr. mit haren dijcgrave dat nyemant henp noch vlas reten en sullen inden Rijn of in enige wijken die tusschen den Rijndijck ende den wech an die zwtzijde leggen op een boete van x lb. also dicke als sij dair of betuget wairde. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35v-e
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 095  Record details
[027] Item op die koeren van dat henp reten inden Rijn ende wijken, soe hebben die heemr. dat verclaert dat een ijgelijck sel mogen reten in sijn wter dicken ende wijken behoudelijck dat sij die wijken ende sloten inden wter dijck of damen sullen dat sij dat vule water inden Rijn niet en laten lopen tot geenre tijt op die boete voirs., anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 35v-f
   type : Beveling date : 1435-11-28 record : # 096  Record details
Item soe is die heemr. overdragen des manendage na Catherina dach, eerst van de gebreeck vanden scouten van Hasertswoude ende van Benthuysen als vanden wateringe bi Dyewair Stiengens ende vanden brugge inden Rijndijck dat alle die gene die dair sculdich sijn in te gelden hair gebreke betalen sullen den scouten voirs. binnen viertyen dagen naest comende ende wair yemant dair in gebryeckijk naden tijt voirs. dat sel die bailiuwe van Rijnlant wtleggen ende betalen der scouten voirs. ende wse vanden onwilligen inhalen na dijckrecht. Item des scouten gebrec van Hasertswoude is iii scilde ghulden, die scout van Benthusen vii gulden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-a
   type : Beveling date : 1436-02-28 record : # 097  Record details
[006] [010] Anno xxxvi dijnxdage na grote vastelavont. Item soe is bevolen die scout van Hasertswoude mit sijn heemr, dat hij Boudwijn Steens polre mit den scout van Zoeterwoude scouwen sel na ouden costumen, ende wair dair enich gebreck van onbelijt werck dat hij nyemant en bekende, dat sal die scout mitten heemr. heeren na inhout der hantvesten ende na costumen van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-b
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 098  Record details
[150] [011] Item die scout van Lisse mit sijn heemr. sullen scouwen die Oude beeck dair die Oude veen in plach te wateren vanden wildernisse tot in die meer, ende dair sullen sij in hoefslaghen den Zuutbroeck van Agghenvoirde totten oest eynde van Jacops croft vander Speck geheten die Lage wech aldair binnen gelegen, duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-c
   type : Consent date : 1436-02-28 record : # 099  Record details
[005] Item geconsenteert dat alle die mit die van Lisse wateren binnen haren ban dat sij mit hem gelden sullen morgen morgens gelijck al sijn sij wter wildernisse gecomen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-d
   type : Keur date : 1436-10-01 record : # 100  Record details
[028] Item soe koerden die heemr. tot Bamis dat een ijgelijck die gate of wagenpade hadden inden Rijndijck dat hij die dicht souden maken binnen viertien dagen of also veel aerde dair bij brengen dair mense mede dicht maken mocht of te doen, wair op die boete van x lb. Ende alle sluysen inden Rijndijck dicht te maken op die boete voirs. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-e
   type : Consent date : 1436-03-04 record : # 101  Record details
[006] Item geconsenteert alle die gelant sijn in Zoetermeer, tusschen den Groenen wech ende der Zijdwijn, dat sij dair vrij delven sullen, behoudelic dat si alle banwercken ende morgengelt verborgen sullen binnen den ambocht an Groenen erve bij den clerck ende ambochtbewaerres datter goet voir is ende goet houden tot prijs des heemr. Ende men sel dair twee boeken of maken vanden borchtocht, dat ambocht een ende die heemr een, duerende tot onser wederseggen, ende gesciede Reminiscere anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-f
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 102  Record details
[011] Item soe en sel nyemant turff graven binnen vijftich roeden vanden meeren gelegen binnen merken, op een boete van x lb., sonder op Bennebroeck dat sal wesen op xxv roeden. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-g
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 103  Record details
[012] Item soe en sel nyemant turf graven opten hogen oort op een boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36r-h
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 104  Record details
[013] [014] Item soe en sel nymant turf graven after Heemstede in Heemstederbroeck op een boet van x lb. Item soe en sel nyemant turf graven vanden nuwe wech bij Bennebroek tot Lys to op een boete van x lb. dan van elke morgen vier dachvelts mid sluypsloten sonder zwetten of oposen. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-a
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 105  Record details
[015] Item soe wat poorteren van Hairlem geveent sijn tot Aelsmer, die sullen delven mogen aldair van elke morgen iiii dachvelt ende nyemant meer dan xxxii dachvelt, op een boet van x lb., duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-b
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 106  Record details
[135] Item die heemr. van Rijnlant hebben gekoert ende bevolen den dijckgrave van Rijnlant dat hij die sluyse ende watergang bij Dyewe Stiengens toe slae ende palen, ter tijt toe dat sij alle onkost tot desen dage toe betaelt hebben ende alle kaden ende watergang volmaict hebben gelijc behoirt ende van outs geweest heeft, ende dair tenden gebetert die overhoricheit die tot hair toe gesciet is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-c
   type : Keur date : 1437-03-12 record : # 107  Record details
[105] Anno xxxvii. Item die heemr. hebben gekoert op sinte Gregorijs dach dat alle die gaet ende overvaert hebben doir Stompwiker wech dat si hoir vairten ende sloten after an die meeren dicht sullen maken voir paesch dach naest comende opter heemr. koer. Ende wair yement die dit weder op dede, dat wouden sij corrigieren na haers selves goetduncken, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-d
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 108  Record details
[050] Item die heemr. koerde tot Petri anno eodem dat nyemant meren en soude an die platen of intangen tot Sparendam, binnen noch buten, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-e
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 109  Record details
[051] Item soe wie eerst an die sluysen of voir komen, die sullen eerst in varen op die boete van x sc. sonder venten goet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-f
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 110  Record details
[052] Item soe en sel nyement op die sluysen staen ende trecken sijn scep in mit touwen of mit haken, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-g
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 111  Record details
[053] Item so sel een ygelijc sijn mast in voeren op ses voet, op die boete van x sc., eer hij in die sluyse vaert van binnen of van buten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 36v-h
   type : Vonnis date : 1437-05-07 record : # 112  Record details
[016] [000] Anno xxxvii tot meye. Item Clais Jan Wouters z. sal hebben ende houden den kadijc op sijn lant gelegen bij Costverloren tot eygen ende ewigen dagen, ende dair voir sal hij weder hebben ende houden voir him ende sijn erven den dijck tot Costverloren, te weten vanden zwtoost eynde in ant enden van sinen dijck totter Halver wateringe toe, dats te verstaen aldair die leste sluse van Costverloren lach ende op gebroken wort, ende aldair brieven of geven ende nemen als dat behoirt. Hier waren bij burghermeesteren van Aemsterdam Ruus Jacops z., Auwel Pieters z. ende Jan Bet, ende sijn oude voirwairden salmen verclaren bij Auwel ende Reyner [Reynerszoon].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 37r-a
   type : Consent date : 1437-05-07 record : # 113  Record details
[007] Item consenteert die van Zoetermeer dat sij scouwen sullen ende een watergang maken viii voete wijt boven den Groenen wech streckende vander Clootstael westwart an die wetering, ende elx sal dat banwerc maken tenden sijn lande, ende die scout mit sijn heemr. sullen dese watergang scouwen alst noot is, op sulken boeten als sij hair ander banwerc scouwen. Dit sal gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 37r-b
   type : Scheiding date : 1437-06-25 record : # 114  Record details
[012] [023] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item soe sijn die heemr. ende dijckgrave overdragen van sulken ghescheel als onderlinge hadde Gerijt van Heemstede an die een zijde als een heer van Benthusen ende Willem Bort an die ander zijde roerende van eenre vaert vanden Hogen veen dair hertoge Aelbrechts hantvest of is. Eerst in houden op dat punt dat aldus spreect 'ende dese waterscup sullen maken all die gelant sijn inden veen voirseit ende in die Benthorn morgen morgen gelijc ende men selse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelix heemr. van Benthusen,' etc., dat dat punt in volcomenre wairde is ende bliven sal gelijc die hantvesten wtwijsen ende begrijpen. Ende want die hantvest begrijpt in den andere punt dat sommige luden gelant mitten ende streckende tot Waensveen wairt geen cost an desen waterscup leggen en wouden noch geen waterscup en begeren, die en sullen in desen voirseyde watergang niet comen ten sij dat sij voldaen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wt geleit hebben, etc., soe seggen die dijckgrave ende hemr. hier of wair yemant die dair gebreclijck in waer ende sijn gelt niet betaelt en hadde of betalen en woude also die heemr. dat voir rechte sullen wijsen die onwillige en sel niet dan wateren inden watergang ten sij dat hij voldaen heeft vanden oncost als voirs. is. Ende dair voir mach die gene die gebreck hebben die onwillige of dammen of mit recht toe spreken voir den heemr., behoudelic den heemr. alsulc toe seggen als sij op die voirs. veenen mogen hebben. Ende hier op sal Willem Bort binnen viertiendage over geven die gebrecken die hij hier an heeft in handen des heemr. ende ter naester maelstat die die heemr. tot Leyden houden sullen sullen sij dan dair off wijsen dat recht is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 37v-a
   type : Scheiding date : 1410-00-00 record : # 115  Record details
[013] [106] Anno xxxvii xxii dage in augusto tot Leyden. Item op die tijt is overdragen die heemr. mit horen dijckgrave dat Trude Baven ende Jan van Leyden mit haren medegesellen, vander brugge ende vaert die sij in haren lande hebben leggende buten der Zijl poort bij Leyden, dat sij die brugge ende vaert gebruken sullen als sij tot hoir toe gedaen hebben ende hem in voirtijden vanden heemr. consenteert is. Ende of dat sake wair dat him yement vor der recht dair in vermaet, die sullen dat mit rechte vervolgen eer sij hem enige verfaer of overvaert dair in bewinden sullen te doen in eniger wijs ten sij bij haren wille. Ende dede dair yement boven, dat soude staen tot des heemr. correctie. Dit sal geduren tot onse wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 37v-b
   type : Keur date : 1437-09-03 record : # 116  Record details
[054] Anno xxxvii des dijnxdage voir nativitas tot Aemsterdam. Item soe koerde die heemr. Ghijsbrecht Jan z. dat hij sijn dijck maken sel wt den Halmer dair hij op gedijct is, ende voir die roedt geven een witten penninc, ende des gelijcx selmen Ghijsbrecht sijn aerde ende een gyelijc weder betalen. Dit sel geduren tot onsen wederseggen of dat yemant mit recht weert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 37v-c
   type : Keur date : 1437-09-16 record : # 117  Record details
[106] Item so hebben die heemr. mit horen dijckgrave gekoert een waterscup in die Aer ende sel beginnen an die Aer op dat oostende streckende an die Oude Aer weteringe ende voirtin die meeren, ende dese waterganc sullen gebruken die vanden Scoot ende die vanden Corter Aer, ende die gelijc hoofslagen ende maken morgen morgen gelijc na ouden costumen bijden scout ende heemr. vanden Aer. Ende die scout ende heemr. sullen dese waterganc scouwen op een boete van ii sc. tot alre tijt als sij noot is te scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen, ende gesciede anno xxxvii op sinte Lambrechts avont tot Leyden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 37v-d
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 118  Record details
[107] Item soe sijn die heemr. mit der dijckgrave overdragen dat die van Hasertswoude wech ende weteringe doir scouwen sullen sonder op hoor te gaen. Ende wes werc sij ongemaect vinden ten eerste dage, dat sullen sij besteden openbair om den mijnsten cost ende dair den saeck weldighen sijn koer of geven of hij dat werc selve maken wil of dat die bestedinge voirt gaen sel. Ende wes werc sij ongemaect vinden, dair sal die scout mitten heemr. sijn scouwe weder op leggen opten achtsten dach ende dan sullen si scouwen op der geenre cost die sijn werc ongemaect was veel of luttel. Des sel die cost wesen die scout iiii sc. ende die heemr. iisc. Dit is gescieden anno xxxvii op sinte Thomas avont ende sel geduren tot des heemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38r-a
   type : Keur date : 1437-09-24 record : # 119  Record details
[108] Anno xxxvii die djnxdage na sinte Matheeus dach. Item op die tijt die van Oestgeest gekoert dat sij alle dat heel ambocht mit malcander gelden sullen tsij slusen, bruggen, hoelen, wegen ende als dat si behoeven in wat polre dat eerst of lest gebuert, duerende tot onsen wederseggen. Ende den scout selmen geven xl sc., die bode x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38r-b
   type : Keur date : 1437-09-24 record : # 120  Record details
Item op die tijt heeft die stede van Leyden als Gerijt van Oestgeest, Jan Heerman ende Willem Bort gedadinct voir hoir poorteren als vanden brucken vanden poeten. Eerst sullen sij over leveren een woensdage over acht dagen all die in horen dadinge sullen wesen, ende die sullen geven elx xx sc. te betalen op ten dertienen avont. Ende soe wie sij niet over en leveren als willige, die sullen staen op hoir recht als dat behoirt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38r-c
   type : Brief date : 1437-10-01 record : # 121  Record details
Anno xxxvii op die Bamisse scouwe tot Sparendam. Item op die tijt soe gaf Pieter Jacop z., Jan Andries z. enen brief totten onderpande van xl sc. siairs ter tijt dat hij hem sijn lant vrijt of dair die wairde voir gheft bij goede luden, ende wair den brief niet goet genoich so soude Jan Andries z. den brief weder over geven ende dan horen wtersten dach teghen malcander hebben ten naesten recht dage.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38r-d
   type : Consent date : 1437-12-20 record : # 122  Record details
[008] Anno xxxvii op sinte Thomas avont. Item soe hebben die heemr. consenteert op die tijt dat die van Boskoep, Middelburch ende Randenborch hair wercwisinge tot Sparendam ende op die Does weteringe doen sullen mit een ambochts bewairre, sonder verboren voir him drien.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38r-e
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 123  Record details
[109] Item soe sal een ambochts bewairre van Boskoop bewaren alle wercwair vanden ambocht ende oncost ende dat te rekeninge bringen sonder die gemeen rekeninge van die waterscuppen mit die van Alfen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38r-f
   type : Keur date : 1437-12-20 record : # 124  Record details
[110] Item soe sullen die heemr. van Boskoop, Middelborch ende Randenborch scouwen ter eerster scouwe doir, sonder op hoir te varen, ende die scout sel hebben van elke scouwe iiii sc. ende elc heemr. ii sc. Ende of sij banwerc vinden, dat sullen sij besteden om den minsten cost openbair, ende dair hair scouwe weder op leggen op den achtienden dach, ende dan sullen sij scouwen op der geenre cost die sij voer bescouwet hebben ende nit op des ambochts cost. Ende des gelijcx sullen elcx scouwen in den sinen, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38v-a
   type : Vonnis date : 1438-02-25 record : # 125  Record details
Item een kenninge vanden heemr. op sinte Pieters scouwe anno xxxviii. Item die kenninge tusken den dijcgrave ende die van Alphen, soe geven wij die kenninge dien dijcgrave ghewonnen ende die van Alphen verloren na wtwijsingen onsen koeren, ten wair dat die van Alphen ons bewijsen mochte dat wij him des verdragen hadden op die Does scouwe lestleden ende dat gewijs brengen also besceydeliken dat die heemr. dunct hair besceit goet wesen, ende dat besceit sullen sij brengen in hande des heemr. binnen xiiii dage of ten sal him niet te baten comen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38v-b
   type : Keur date : 1438-02-25 record : # 126  Record details
[029] Item soe hebben die heemr. mit horen dijcgrave bevolen ende bevelen dat een ygelijc sijn scutinge, weerstal ende staende tou wt den Rijn halen over al binnen xiiii dagen ende niet weder en setten inden voirs. Rijn. Ende dede dair yemant boven, dair wouden wij mit rechte mede voirt buren als dat behoirt sonder yemant des te verdragen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38v-c
   type : Beveling date : 1438-02-25 record : # 127  Record details
[007] Anno xxxviii Petri. Item die heemr. ende dijcgrave sijn overdragen ende hebben bevolen ende bevelen den scout van Voirscoten ende die gemeen buer dat sij ambochts bewarers kiesen als costumelic is binnen xiiii dagen ende dair tenden binnen xiiii dagen dat morgen gelt omme setten als costumelijc is, te weten tot sulker sommen toe als die cedel wt wijst die die heemr. dair of corrigiert hebben ende weder over gegeven hebben ende niet vorder. Ende geviel dair enich gebreck in, dair wouden sij op voirt varen als dat behoirde ende voirt ambochts bewarers setten ende dat morgen gelt omme slaen na horen goetduncken ende gewoenten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38v-d
   type : Beveling date : 1438-05-06 record : # 128  Record details
[001] Anno xxxviii op die meye scouwe. Item die heemr. ende dijcgrave hebben bevolen den scout van Aelsmer dat hij scouwen sel den wech van des Burchgraven veen streckende wt an die rijsdrecht tot sulken tijden vanden jair alst nutte is. Ende wair yemant die dair gaet of doirvairt in houden willen, die soude dair een brugge over liggen tot des scouten ende heemr. prijse. Dit sel geduren tot onsen wederseggen, tghesciede tot Sparendam op die meye dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 38v-e
   type : Beveling date : 1438-05-06 record : # 129  Record details
[002] Item die heemr. hebben bevolen ende bevelen den scout vanden Venp, Jan Willems z., dat hi die wege scouwe aldair binnen des maent van meye ende voirt tot allen tijden als costumelic is. Ende geviel dair gebrec in, dat wouden sij corrigieren als dat behoirde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39r-a
   type : Keur date : 1438-05-06 record : # 130  Record details
[080] [000]Item die heemr. mit horen dijcgrave hebben gekuert datmen alle sloten die gelegen sijn an enige watergange sloten ende scoon maken sal alle jairs eens vijftich roeden lanc vanden watergangen opwarts, ende men salse maken alle jair binnen der maent van meye. Ende wair yement die des niet en dede, soe hebben sij bevolen den scout elx inden sinen dat hij dan die sloten begaen sel mit twe sijn heemr. of mit twe bueren ende bestedense gelijc ende in alsulke manieren dat sij binnen acht dage gemaict sijn. Ende die scout sel hebben voir sinen ganc ii sc. ende die heemr. of buer elx vi d. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39r-b
   type : Consent date : 1438-06-24 record : # 131  Record details
[009] Anno xxxviii Does scouwe. Item consenteert die vanden Scoot dat sij mit vijf heemr. scouwen sullen in vollen scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39r-c
   type : Keur date : 1438-06-24 record : # 132  Record details
[055] Item soe selmeen draeybomen setten opten dijck ende bescutten den dijck datter nyement mit waghens langes en vaer, ten sij mit hoeye, dijkaerde off suvel. Item die van Sparenwoude sullen setten een draeyboom bi dat eerste huus onder den dijck. Item die van Oestdorp sullen setten enen draeyboom bij Allert Lubbrants z. Item die van Sloterdijck sullen setten enen draeyboem bij Claes Jan Bette z. Ende dese sullen gemaict wesen binnen xiiii dagen op der heemr. koer. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39r-d
   type : Beveling date : 1439-06-24 record : # 133  Record details
Anno xxxix op die Does scouwe. Item geboden in allen kercken dat nyemant scuttinge noch vischtouwe te setten in gene wateringe na wtwijsinge der hantvesten ende koeren opten Rijn geleyt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39r-e
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 134  Record details
[111] Anno xxxix des sonendage na Martijn. Item soe hebben die heemr. gekoert enen waterganc tot Catwijck opten Oernnesse. Eerst een greppel ende scouwe sloot die sel beghinnen an Gerijt Boeyen weyde streckende an die horn an Symon Brunincs hofstede, ende die sel maken elx tenden sijn lant. Item noch een greppel die sel beghinnen an dat westende an die dwn tusschen der kerken lant ende der susteren lant van Leyden streckende anden wech ende doir den wech mit een hoel tusschen heer Dirc Aems z. lant ende Jan Wouters z. lant streckende tot inden Sant sloot. Ende dese greppelen sullen maken alle die boven den wech gelant sijn ende dair mede gebaet sijn, ende die sel die scout mit sinen heemr. aldair hoefslagen als dat behoirt also wijt alst hen nutte dunct bij horen eede.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39v-a
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 135  Record details
[112] Item soe selmen den Santsloot scouwen als men van outs plach mit een hoele doer den wech, ende alle die dair an gelegen sijn sullen desen sloot maken, elx half ende halff, ende men sel dese greppelen mitten wech in Oernnesse ende den Sant sloot scouwen twewarf des jairs als den scout mitten heemr. nutte dunct op enen dach, op die boete van xii d.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39v-b
   type : Keur date : 1439-07-06 record : # 136  Record details
[113] Item soe wes lant men yemant of gravet tot desen voirscr. greppelen selmen betalen totter heemr. prijs van Catwijc, ende dit sal geduren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39v-c
   type : Beveling date : 1440-03-23 record : # 137  Record details
Anno xl des woensdage voir pasen inden Hage. Item soe selmen den Hogen veen panden van alsulken oncost als dat lant lest gehadt heeft ende keren sij pande, soe selmen dair op voirt varen inden vart.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 39v-d
   type : Keur date : 1440-03-23 record : # 138  Record details
[003] Item soe sijn die heemr op den selven dach overdragen so wat vier heemr. mit horen dijcgrave koeren ende overdragen, dat sel van waerden wesen gelijc of sij alle te samen waren, ende mense sel tot allen tijden als sij vergaderen teykenen ende scriven int boeck soe wat heemr. tot der maelstat comen, anno xl.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 39v-e
   type : Keur date : 1440-04-01 record : # 139  Record details
[114] Anno xl des vrijdage voir biloken paesken. Item so sijn die heemr als heer Gerijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Florijs Paedzen overdragen den kadijck te maken tusschen Zoeterwoude an die een zijde ende die meer van Zoetermeer an die ander zijde. Te weten, dat een ygelijc sijn kade maken sal tenden sijn lande aldair sij van outs gelegen heeft. Ende aldair die kade verloren is in die meer, dair salmen die kade leggen te lande wart in xxv roeden vanden oever. Ende dese kade sel beginnen ende eynden als sij van outs plach te legghen, ende dese kade sel een spit hoge wesen boven die Groenswoirde gemaict voir meyen dach op die boete van x sc. elx eygen. Item noch een spit dair op te hogen binnen der maent van meye op die boete dat derdendeel van x lb. Item soe sel dese kade volmaect wesen te sinte Lourijs dage op die boete van x lb. Item of die genen docht die dese voirs. kade maken sullen dat si dair in veronrecht waren, dat sullen sij den heemr. an brengen als die voirs. kade gemaect is. Ende dunct den heemr. dan redelic wesen, so sullen sij vorder hulpe hebben van Zoeterwoude ende Voirscoten bijden heemr.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl