VAN HILLEGHOM

 

Previous PageHome PageNext Page


VAN HILLEGHOM

I. JAN VAN HILLEGHOM

functies:

schepen 1374-75, 79-80, 84-85; burgemr. 1380-81, 82-83, 83-84. Is hij de apr.-aug. 1352 vermelde grfl. klerk? (Van Riemsdijk, Tresorie, 68).

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 5 apr. 1380 (Ga. 456 p. 19); 1398 verm. van zijn woonhuis bij het St. Pieterskerkhof (Hamaker, Keurboeken, 98).

landbezit:

* 5 morgen land 1½ hond 4 gaard land aan de Rijn tussen Leiden en Waddingersluis te Zoeterwoude, 21 feb. 1376 verkocht aan St. Pancraskerk (Ke. 493 f. 66); verm. als belender te Zoeterwoude 20 nov. 1372 (Ke. 493 f. 31).

* 28 sep. 1368 6 morgen land te Zoeterwoude, in leen gehouden van de hofstad Zwieten (GAL, Bibl. 3214 f. 176v., Hoek, 'Rept. Swieten', 106).

* 16 okt. 1390 2 en 3 morgen land te Zoeterwoude, leen van de hofstad Hontshol, te versterven op zijn zoon Simon of diens broers (Hoek, 'Rept. Hontshol', 254).

rentebezit:

21 aug. 1400 14 £ 11 s. 4 p.g.g. op huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 37).

borgstelling:

* 6 juli 1385 Engelbrecht Heinenz. van Hazerswoude (Secr. 19 f. 68v.).

* 12 dec. 1385 Dirk Wouter Alewijnsz.z. (Secr. 19 f. 72).

varia:

zegel: een schuinbalk van rechtsboven naar linksonder, aan weerszijden 3 figuurtjes (lelies? Secr. 1422, 9 nov. 1384).

familie:

tr. 1e Aagte, verm. 8 okt. 1371 (RA. 2 f. 6v.). Zij tr. eerder Dirk van Valkenburch, die haar beloofde lijftocht te geven aan de mindere helft van 10 £ rente die hij van de graaf in leen hield, welke lijftocht zij omwille van haar 2e echtgenoot 29 mrt. 1353 ontving (GvH. 244 f. 45v.). tr. 2e Wive, dochter van Simon Matthijsz. (Hoek, 'Rept. Hontshol', 254, Ke. 416 f. 48v.; zie Bronstien).

kinderen:

1. Claas van Hilleghom Jansz.

functie:

bewaarder van de grfl. wildernis en het wild te Hazerswoude en omgeving sedert 21 aug. 1392 (GvH. 198 f. 43).

landbezit:

6 morgen land, leen van de hofstad Zwieten, afkomstig van zijn vader (GAL, Bibl. 3214 f. 177, Hoek, 'Rept. Zwieten', 106).

2. Heer Simon van Hilleghom Jansz.

(Hoek, 'Rept. Hontshol', 254).

functies:

prior en kanunnik van het regulierenklooster Engelendael te Leiderdorp, verm. 22 mei 1422 (Ke. 493 f. 96v.); verm. als broeder 5 nov. 1416 en 16 mrt. en 1 juli 1424 (Klo. 855 en C. Hoek, 'Acten betreffende Maasland', Ons Voorgeslacht 24 (1969), 144).

landbezit:

(na scheiding met zijn broers) 5 nov. 1416 4 morgen land te Koudekerk en 3½ morgen land (de Kerfmade) tussen Boschuysen en Ter Wadding onder Zoeterwoude (Klo. 855).

3. Hendrik van Hilleghom Jansz.

landbezit:

* 24 apr. 14.., 2 en 3 morgen land te Zoeterwoude, leen van de hofstad Hontshol, afkomstig van zijn vader (Hoek, 'Rept. Hontshol', 254).

* 5 nov. 1416 (na scheiding met zijn broers Gerrit en Simon) 6½ morgen land (het Nuweland en de Parric) te Oegstgeest (Klo. 855); reeds 22 feb. 1414 te Oegstgeest met land vermeld (W. 428 f. 119).

4. Heer Gerrit van Hilleghom

(Hoek, 'Rept. Hontshol', 254); ovl. na 14 jan. 1447 (Ke. 123).

functie:

priester, vicaris van de kapelanie op het H. Kruisaltaar in de St. Pieterskerk, gesticht door Katrine Poes, verm. 19 okt. 1446 (Ke. 123).

landbezit:

* land te Oegstgeest, verm. 26 nov. 1406 (W. 428 f. 102v.).

* 5 nov. 1416 (na scheiding met zijn broers) 2½ morgen land, in Dammashoeve, tussen de (Pieters-) Hoeflaan en Vliet (Klo. 855).

rentebezit:

22 dec. 1403 1 £ pay. op een huis en erf te Marendorp aan de straat; 20 feb. 1410 overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 108).

familie:

hij besprak memoriediensten voor o.m. zijn broer Hendrik Dirksz., dit zal een halfbroer zijn, missch. uit het 1e huwelijk van Aagte, hoger genoemd (Ke. 7 f. 88v.).

5. Margriet Jansdr. van Hilleghom

zij bezat 17 Wilh. schilden op een huis en erf te Leiden, in 1400 afgelost (RA. 50 f. 30v.).

6. Bartraad

tr. Jan Hugenz. (Ke. 7 f. 88v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl